Monitoring dotačních příležitostí.

 19. 2. 2024

Dotace pro rok 2024.* 

Výzva na dotované fotovoltaiky firem a obcí bude spuštěna 1. března.* 

Zpravodaj Inovací 1.* 

Dotace pro rok 2024.

Na následujících stánkách naleznete jednak aktuální výzvy, které můžete čerpat pro svou firmu v tomto roce. Jedná se o výzvy již vyhlášené, ale také o dotační výzvy s plánovaným vyhlášením v roce 2024.

Pokud byste rádi připravili pro svou firmu dotační projekt v jakékoli oblasti, ať už na úspory energií, vody, digitalizaci a mnohé další, neváhejte se na nás obrátit. Naši členové z řad erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a pomohou. Pište na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.

Aktuální dotační možnosti

Z OP TAK:

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Inovační vouchery – výzva II: určeno na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Již běží příjem žádostí do 31.5.2024.
 • Digitální a virtuální podnik – zaměřený na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen MSP). Až 60 % způsobilých výdajů. Již vyhlášeno, příjem žádostí poběží do 29.3.2024.
 • Digitální podnik – Technologie 4.0– na podporu nákupu nových technologií a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0, příjem žádostí odstartuje 22. listopadu 2023 a potrvá do 15. března 2024, pro malé a střední podniky.
 • Technologie pro MAS (CLLD)- na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. V rozmezí 200 tis. Kč. až 1 mil. Kč. s maximální výší způsobilých výdajů 2 mil. Kč.

Příjem žádostí již odstartoval a poběží do 31.12.2024.

 • Spolupráce škol a firem– Jedná se o podporu vyučování žáků SŠ, VOŠ a VŠ prostřednictví odborně zaměřených malých a středních podniků. Určeno pro MSP, až 70 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí už probíhá a potrvá do 29. února 2024.
 • Služby infrastruktury- na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

Rozděleno na dvě podporované aktivity:

 1. Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům. Až 75 %.
 2. Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury- pro MSP, i pro velké podniky, výzkumné organizace a municipality. Až 50 %.

Příjem žádostí skončí 29.2024.

 • Služby infrastruktury- ITI– na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktur- to znamená, že můžete jako firma zahájit vlastní výzkumnou či inovační činnost, oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy, velké podniky plus výzkumné organizace a municipality. Na jeden projekt je možno získat v aktivitě A: minimálně 20 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč. Až 75% míra podpory.

Příjem žádostí již běží až potrvá do 20.9.2024.

OBLAST EFEKTIVNĚJŠÍHO NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

 • Oběhové hospodářství – pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami. Pro MSP a smal mid-caps. Možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt. Příjem žádostí již běží a končí 29. března 2024.
 • Udržitelné hospodaření svodou – podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku. Pro podniky všech velikostí, od malého, přes střední až po velký. Možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt. Příjem žádostí již běží a končí 28. června 2024.

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Obnovitelné zdrojů energie vtláčení biometanu– podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu). Příjem žádostí skončí 13.12.2024.
 • Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny– výstavba a modernizace malých vodních elektráren. Příjem žádostí skončí 13.12.2024.
 • Energetická infrastruktura – úspory v LDS- úspora primární energie v rámci distribuce elektřiny, žadatelem mohou být licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích (MSP i velké podniky), až 100 mil. Kč na jeden projekt. Příjem žádostí do 30.12.2024.
 • Energetická infrastruktura – OZE v LDS – zaměřeno na posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE podporou rozvoje chytrých sítí a konvenčním posílením sítí. Žadatelem mohou být licencované subjekty podnikající v energetických odvětvích (MSP i velké podniky), až 100 mil. Kč na jeden projekt. Příjem žádostí do 30.12.2024.

 MODERNIZAČNÍ FOND

 • RES+ na FVE s výkonem nad 1 Mwp – podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku. Podpora je určena buď samostatným projektům FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy, nebo sdruženým projektům FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Příjemci dotace mohou být stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (MSP i velké podniky), výše dotace maximálně 50 % z celkových výdajů projektu. Příjem žádostí odstartuje 15.5.2024 a skončí 10.9.2024.

 • RES+ na FVE s výkonem 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou – určeno na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě, na instalaci nových (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Příjemci dotace mohou být stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (MSP i velké podniky), výše dotace maximálně 50 % z celkových výdajů projektu a možno žádat od 1.3.2024 do 31.10.2024.

TAČR

 • Program SIGMA – ŠESTÁ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – DÍLČÍ CÍL 1: PODPORA KOMERCIALIZACE VAVAI+ – do 6.3.2024 běží příjem žádostí, pro MSP
 • Program SIGMA – SEDMÁ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – DÍLČÍ CÍL 2: ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE – do 27.3.2024 mohou podniky podávat žádosti
 • DOPRAVA 2030 – výstupy musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Žádat může malý, střední i velký podnik, výzkumné organizace i organizační složky státu nebo územně samosprávné celky, soutěžní lhůta od 29.2.2024 do 24.4.2024 a maximálně 40 mil. Kč na jeden projekt a maximální míra podpory 70 %.

 OP Zaměstnanost+

 • Podpora sociálního podnikání (výzva č.24)- prodlouženo do 3.4.2024,
 • Inkubační šíření 2 (výzva č. 70)– má posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč. Nutná je povinná konzultace s vyhlašovatelem výzvy. Příjem žádostí začne 13.10.2023 a skončí 31.12.2026.
 • Sociální inovace pro budoucnost (výzva č.57) – Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které zatím jako silně problematické nevnímáme. Podpoří realizátory, kteří mají neotřelé nápady a ambici změnit aktuální (nefunkční) status quo. Nebo chtějí přijít na nápady nové, a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, vyzkoušet a ověřit. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 500 000 Kč. Nutná je povinná konzultace s vyhlašovatelem výzvy. Příjem žádostí začne 13.10.2023 a skončí 31.12.2026.
 • Realizační fáze řešení (výzva č. 51) – Výzva je zaměřená na podporu organizací na cestě ke změně systému. Cílem výzvy je podpořit taková řešení tíživých sociálních problémů, která mají potenciál přinést zásadní pozitivní změnu kvality života pro podstatnou část cílové skupiny. Až 22 mil. Kč na jeden projekt, příjem žádostí běží do 31.12.2026.

OPŽP

 • Prevence vzniku odpadů– zaměřeno na snížení vzniku odpadů a cirkulární řešení (re-use centra, kompostéry, sběrné dvory a další aktivity), také pro firmy, až 85 % způsobilých výdajů, příjem žádostí již běží až do 31.12.2023.
 • Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů- výstavba/modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Od 15.11.2023 do 28.6.2024.

 Národní fond životního prostředí

 • Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu- určeno na vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také na pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování. Výše dotace až 70 %, příjem žádostí odstartuje 1.9.2023 a skončí 1.5.2024. Určeno především zemědělcům, ale žadatelem mohou být také obchodní společnosti.

IROP

 • Revitalizace kulturních památek – pro památky UNESCO či NKP, žádat mohou i firmy, které jsou vlastníkem nebo subjektem s právem hospodaření, až 20 mil. Kč způsobilých výdajů, žádat je možné do 3.6.2024.

Národní plán obnovy- MPSV

 • Podnikové vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností informačních technologií a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi POVEZ“ – žádat je možné od 27.2.2024 do 27.5.2024 na systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti

digitálních dovedností, konkrétně v informačních technologiích a Průmyslu 4.0. Pro zaměstnavatele, zaměstnance i OSVČ.

Chystané dotační výzvy pro rok 2024

OP TAK 2024

První čtvrtletí

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Inovační vouchery – výzva IV. – na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.
 • Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III. – zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: zveřejnění přihlášek vynálezů, registrace užitných vzorů, registrace průmyslových vzorů, nebo registrace ochranných známek.
 • Proof of Concept– bude zaměřeno na aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi.
 • Aplikace výzva II. -realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu článku 25 GBER, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, vyhlášení zřejmě do konce roku.
 • Inovace výzva II. – na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) nebo na zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Spolupráce – klastry výzva II. – na rozvoj inovačního klastru: Inovativní aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a jeho kvality, zlepšení spolupráce a sdílení znalostí. Nebo na sdílenou infrastrukturu: založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Také na kolektivní výzkum: Projekty splňující definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu, jsou řešeny výzkumnými a vývojovými pracovišti formou smluvního výzkumu.

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Úspory energie– snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (FVE, nové energeticky méně náročné stroje, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie atd).
 • OZE – větrné elektrárny – na jejich výstavbu

 Druhé čtvrtletí

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Potenciál – výzva II. – založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • Digitální podnik – Digitální podnik – výzva I. – na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti.
 • Marketing – výzva II. – na individuální účast na výstavách a veletrzích v zahraničí (pronájem plochy, stánku, účastnické a provozní poplatky, doprava zboží, propagační materiál).

 Třetí čtvrtletí

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Služby infrastruktury – výzva II. – rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb MSP.

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Obnovitelné zdroje energie – biomasa – výzva I. – výroba energie z biomasy.

 Čtvrté čtvrtletí

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Inovace – výzva III. – na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) nebo na zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Energetická infrastruktura – Power to gas – výzva I. – výroba zeleného vodíku a plynů z něho odvozených.

OBLAST EFEKTIVNĚJŠÍHO NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

 • Oběhové hospodářství výzva II. – pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami.
 • Udržitelné hospodaření s vodou výzva II. – podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku

OPZ+

 • Vybudování dětských skupin – bude vyhlášeno pravděpodobně v březnu 2024.

Výzva na dotované fotovoltaiky firem a obcí bude spuštěna 1. března.

8.1.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby.

Aktuální přehled výzev z Modernizačního fondu

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

 • Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024
 • Alokace: 3 000 000 000  Kč
 • Celkem 3 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

3 miliardy Kč

Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty ke stažení

Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

 • Příjem žádostí: 15.5.2024 – 10.9.2024
 • Alokace: 4 000 000 000 Kč
 • Dotace podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

4 miliardy Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 15. 5. 2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 10. 9 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.

Dokumenty ke stažení

Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce

Na co můžete získat dotaci

 • Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024
 • Alokace: 1 000 000 000  Kč
 • Dotace podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výše příspěvku

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

1 miliarda Kč

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2024 od 12:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty ke stažení

Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

 • Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024
 • Alokace: 1 000 000 000  Kč
 • Dotace v celkové výši 1 miliardy korun podpoří instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností, včetně sdružených projektů.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Kdo může žádat

 • kraje
 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli

Výše příspěvku

 • max. 45 % na instalaci FVE
 • max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice

Celkový objem prostředků

1 miliarda Kč

Termíny

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2024 od 12:00 hod.
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. října 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Dokumenty ke stažení

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Další důležité informace

Konkrétní výše a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy a přiložených dokumentech. Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu na stránce Povinná publicita.

TZ MŽP: Nové dotace i pro obce a velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW

„Chytré obce hledají cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do 3 tisíc obyvatel opětovně nabídneme dotace na pořízení FV systémů na střechy nekomerčních objektů, větším obcím a veřejným subjektům navíc zafinancujeme potřebnou infrastrukturu, a tím podpoříme vznik energetických společenství. Navazujeme tak na výzvy z loňského roku, o které byl mezi obcemi obrovský zájem a celkem si řekly o dotace v objemu 2,7 miliard korun,“ popsal ministr Hladík a dodává, že právě tyto projekty pomáhají v Česku rozvíjet komunální energetiku.

Výzvy RES+ č. 3 a 4/2024 pro obce se otevřou také na začátku března a k dispozici v nich budou dohromady dvě miliardy korun. Dotace se bude vztahovat na individuální instalace FV systémů na veřejných budovách i sdružené projekty.

„Obdobnou příležitost z programu RES+ ještě letos nabídneme i zájemcům o velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW převážně pro dodávky do sítě, a to v rámci vyhlášené soutěžní výzvy RES+ č. 2/2024 s alokací 4 miliardy korun,“ doplňuje Petr Valdman.

Rozvoj solární energie v Česku letos výrazně zrychlil a svůj podíl na tom má i Modernizační fond, v jehož čerpání patří Česká republika mezi nejúspěšnější země a program Nová zelená úsporám, kde obliba střešních FV systémů roste již několikátým rokem. „Za poslední dva roky jsme díky těmto dvěma úspěšným programům podpořili fotovoltaické instalace o výkonu 2 914 MWp, z toho více než dvě třetiny připadají na letošní rok. To pro představu znamená výrobu čisté elektřiny v objemu, který pokryje běžnou roční spotřebu více než dvou milionů lidí,“ připomíná ministr Hladík.


Zpravodaj Inovací 1.

24-02-20 DOTACE Zpravodaj Inovací 1

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526