Monitoring dotačních příležitostí.

 1. 4. 2024

CzechTrade podpoří konkurenceschopnost firem. Přispěje jim na účast na veletrzích.* 

Obce a města dostanou peníze na připravené projekty vodovodů a kanalizací.*

Výzvy za 700 milionů z OPŽP podpoří energetické úspory veřejných budov.* 

CzechTrade podpoří konkurenceschopnost firem. Přispěje jim na účast na veletrzích.

Agentura CzechTrade připravila pro období let 2024 až 2027 dva nové projekty, jejichž cílem je podporovat působení malých a středních podniků na zahraničních trzích, a to prostřednictvím jejich účasti na vybraných výstavách a veletrzích.

22.03.2024 | CzechTrade

Podpora bude poskytována formou zvýhodněných služeb, v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí 2 (NOVUMM 2) půjde o částku až do výše 120 000 korun na účast na jedné akci. v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií 2 (NOVUMM2KET) to bude až 160 000 korun.

Projekt NOVUMM 2 nabídne účast na 60 veletrzích zaměřených na prioritní obory českého průmyslu, u NOVUMM2KET to bude 60 veletrhů z oblasti klíčových technologií, součástí každé akce je navíc doprovodný program. U podobných projektů v minulosti dosáhla celková výše poskytnuté podpory téměř 94 milionů korun.

„Projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET bezprostředně navazují na úspěšné projekty realizované agenturou CzechTrade v předchozím programovém období, v jejichž rámci bylo podpořeno 1 403 účastí českých malých a středních podniků na celkem 167 zahraničních veletrzích,“ říká Martina Handrlicová, ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů s tím, že nové projekty představují rozšířené možnosti podpory a poskytovaných služeb.

První zahraniční akce proběhnou v březnu letošního roku. Realizace projektu NOVUMM 2 je zahájena veletrhem Cosmoprof Worldwide Bologna, který se koná od 21. března do 24. března. Na něj naváže veletrh Global Industrie v termínu od 25. března do 28. března v Paříži.

Inovátoři na leteckém veletrhu

Projekt NOVUMM2KET podpoří v termínu 17. – 20. 4. významnou akci AERO Friedrichshafen 2024, které se každoročně účastní okolo 15 českých firem z oboru všeobecného letectví.

O Meeting Point CzechTrade byl rekordní zájem. Přišli zástupci více než 420 firem

„Letos se uskuteční jubilejní 30. ročník leteckého veletrhu AERO Friedrichshafen 2024, jehož největším letošním tématem je udržitelnost a budoucnost aviatiky. Agentura CzechTrade zde plánuje společnou českou účast pro široké spektrum inovativních společností, které mají možnost získat podporu z projektu,“ dodává Martina Handrlicová.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Více informací k NOVUMM 2 a NOVUMM2KET je uvedeno na webových stránkách agentury CzechTrade

Více informací k NOVUMM 2 a NOVUMM2KET je uvedeno na webových stránkách agentury CzechTrade, kde je také odkaz na přihlášení do projektů přes dotační portál AIS MPO.


Obce a města dostanou peníze na připravené projekty vodovodů a kanalizací. MŽP vyjednalo dalších 10 miliard.

13.3.2024, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Další miliardy míří na kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovody napříč Českem. Zelenou dostanou kladně vyhodnocené projekty, které si obce a vodohospodáři z veřejného sektoru podali skrze 42., 43., a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí, ale nedostane se na jejich podporu kvůli vyčerpané alokaci. Peníze se podařilo vyjednat ministru Hladíkovi (KDU-ČSL), v roce 2025 a 2026 tak bude pro tyto projekty vyčleněno celkem 10 miliard korun.

Ve výzvách, které vyhlásilo MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR loni v srpnu s celkovou alokací 4 miliardy korun, bylo přijato 477 žádostí s požadavkem na dotaci převyšující rámec finančních možností výzev. „Obce a města si řekly celkem o 14,8 miliardy v oblasti výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod a o 3,8 miliardy pro oblast výstavby vodovodů. Tato čísla jasně ukazují, že poptávka po takových projektech je opravdu velká, a proto jsem rád, že se nám podařilo na vládě dojednat dalších 10 miliard, jelikož ve stávajících dotačních titulech jsou peníze již vyčerpány,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dále zdůrazňuje, že se jedná o finančně nákladné projekty, které s ohledem na cenovou regulaci nejsou mnohdy samofinancovatelné a bez dotace je jejich realizace téměř nemožná.

Podpora pro oblast vodohospodářské infastruktury je žádoucí a nezbytná nejen k naplnění požadavků práva EU, ale hlavně k reálnému zajištění komfortu občanů ČR prostřednictvím čištění a dodávky vody. Jedná se o klíčový sektor technické infrastruktury měst a obcí, který je nezbytný pro fungování a rozvoj společnosti. Investice do této infrastruktury jsou realizované zejména obcemi za finanční podpory Operačního programu Životní prostředí, kde je o oblast odpadní i pitné vody tradičně veliký zájem a finance již nestačí na podporu dalších projektů.

Obce a města již oslovujeme

„Žádostem nad alokaci výzvy, zařazeným do zásobníku projektů Operačního programu Životní prostředí, nabídneme financování formou dotace ve výši 60 % namísto původních 70 %. Díky snížení podpoříme maximum projektů, v případě obcí do dvou tisíc obyvatel k této snížené dotaci dále nabídneme možnost čerpat 20% zápůjčkou se zvýhodněnou úrokovou sazbou 1 % ze zdrojů SFŽP ČR, přičemž dotace na intenzifikace úpraven vod a čistíren odpadních vod zůstává ve výši 30 %,“ upřesňuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Všechny přijaté a kladně vyhodnocené projekty zařazené do zásobníku postupně oslovujeme a počítáme s tím, že v dubnu vyhlásíme jednoduchou výzvu na příjem žádostí, které jsou již vyhodnoceny, takže následný schvalovací proces bude velmi rychlý. Zejména projekty s uzavřenou smlouvou o dílo budou moci využít letošní stavební sezónu a maximálně se urychlí realizace projektů s nepochybným pozitivním dopadem nejen na životní prostředí, ale i život obyvatel v obcích,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Revize směrnice: Povinná kanalizace a čistírna i v obcích nad jeden tisíc obyvatel

V oblasti odpadní vody jsou výše uvedené investice nezbytné zejména k naplňování, resp. implementaci požadavků EU, a to zejména plnění požadavků vyplývajících ze Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991. Tato směrnice požaduje zajištění centralizovaného sběru, odvádění a čištění odpadních vod u aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). Směrnice byla plně přenesena do národní právní úpravy, přesto má ČR nadále dílčím způsobem problémy s její praktickou aplikací. V současné chvíli existuje několik desítek aglomerací, které nejsou z pohledu Evropské komise vyřešené. Aktuálně probíhá revize této směrnice, která mj. rozšiřuje její působnost také na aglomerace menší než 2 000 EO a dále zpřísňuje požadavky na emisní standardy. V oblasti zásobování pitnou vodou je klíčová podpora dostavby vodovodních přivaděčů a vodovodních sítí, a to zejména v oblastech, které jsou zásobovány z mnohdy zranitelných individuálních zdrojů a v době sucha nezbývá obyvatelům nic jiného než náhradní zásobování pitnou vodu z přistavených cisteren.


Výzvy za 700 milionů z OPŽP podpoří energetické úspory veřejných budov.

11.3.2024, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno více než 700 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách.

300 milionů z nich míří cíleně do méně rozvinutých regionů. Aktuálně vypsané výzvy podpoří také stav krajiny, část dotací totiž směřuje na obnovu stability svahů.

„Dvě z dnes vyhlášených výzev pomůžou třeba nemocnicím, školám nebo domovům pro seniory ušetřit jejich náklady za provoz. Vedle instalací solárních panelů nebo zateplení budov představují právě modernizace provozů další důležitý krok pro efektivní využívání energií v budovách. Proto nabízíme příspěvek i na další modernizaci provozu školních jídelen nebo prádelen v nemocnicích a dalších technologií ve veřejných budovách. Prostě znovu a dokola platí, že nejlepší energie je ta, kterou nemusíme spotřebovat,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Prostředky v celkové výši 600 milionů korun rozdělí 63. výzva a 64. výzva. Obě výzvy jsou zaměřené na projekty na snížení spotřeby energie gastro provozů a prádelen ve školách, sociálních zařízeních a zdravotnických institucích. Zažádat půjde i o podporu projektů snížení energetické náročnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách. 63. výzva cílí na méně rozvinuté regiony – Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. 64. výzva je určena pro takzvané přechodové regiony (rozdělení kategorií zde) – Středočeský, Plzeňský, Jihočeský kraj a Vysočinu.

Výše dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí odstartuje 1. dubna 2024 a žádat bude možné až do 3. března 2025. Aktuálně vyhlašované výzvy jsou průběžné s jednokolovým hodnocením a jsou adresovány žadatelům z celé republiky s výjimkou hl. města Praha.

„V rámci aktuálního programového období OPŽP jsme v oblasti energetických úspor u veřejných budov vypsali již 5 výzev, o které byl ze strany obcí, měst a dalších veřejných subjektů veliký zájem. Celkem si o podporu v souhrnné výši přes 7 miliard korun řeklo 559 žadatelů,“ doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Poslední z balíčku nových výzev s číslem 71 je zaměřena na obnovu stability svahů. Zájemci mohou žádat o dotaci od 20. března 2024 do 15. listopadu 2024. Ve výzvě je připraveno 100 milionů korun a výše dotace může dosáhnout až 80 % způsobilých výdajů.

Dokumenty k novým výzvám: Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře – 63. výzva Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře – 64. výzva

Obnova stability svahů – 71. výzva

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526