Monitoring dotačních příležitostí.

 22. 4. 2024

Dotace na demolice zchátralých budov, akční plány pro udržitelnou energii i snížení emisí.* 

NRB poskytuje bezúročné úvěry pro sociální podniky.* 

Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace.* 

Dotace na demolice zchátralých budov, akční plány pro udržitelnou energii i snížení emisí.

3.4.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima. Konec zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace. Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových lokalit.

Na demolice zchátralých budov poskytne MMR obcím 117 milionů korun

Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových lokalit. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím a krajům částkou 117 milionů korun. Po odstranění objektu bude následovat celková revitalizace prostoru. Dané území pak bude možné znovu využít k rozvoji obce. Žádosti o poskytnutí dotace mohou zájemci podávat do 28. června 2024.

„Chátrající nevyužívané objekty trápí spoustu měst a obcí. Že na ně často není hezký pohled je vedlejší, hlavně mohou představovat zdravotní rizika a soustředí se kolem nich sociální problémy. Starostky a starostové už o našem programu vědí z minulých let a často ho využívají. Důležitý je zejména pro menší obce, které nemají na nákladné demolice dostatek financí ve svém rozpočtu,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem výzvy je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo sloužících jako občanská vybavenost v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Pro letošní rok na to MMR vyčlenilo 117 milionů korun. Po demolici objektu musí následovat celková revitalizace prostoru. Na daném území poté může vzniknout například školka, komunitní centrum nebo sportovní zařízení, aniž by bylo třeba zastavovat nové zelené plochy.

Výzva se člení na dva dotační tituly. První se zaměřuje na území strukturálně postižených regionů, tzn. Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, druhá pak na zbytek území České republiky. Žadatelé mohou podávat i více žádostí. Dotace bude poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Příjem žádostí bude ukončen 28. června 2024. Bližší informace o výzvě naleznete na webových stránkách MMR.

Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima

Už po šesté otevře rezort životního prostředí výzvu na podporu Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Jejím cílem je podpora udržitelného rozvoje obcí, zlepšení kvality životního prostředí a života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. V Národním programu Životní prostředí je připraveno patnáct milionů korun.

Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat o dotaci až dva miliony korun. Peníze mohou obce, dobrovolné svazky obcí či místní akční skupiny využít na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, organizaci Místního dne pro klima a energii nebo na podporu jednoho pracovního místa na plný nebo částečný pracovní úvazek.

„Jsme rádi, že počet obcí zapojených do Paktu stoupá, aktuálně je v něm 282 obcí. Klimatická změna se týká všech úrovní, tedy i samospráv, akční plány a další opatření jim pomohou se s ní vyrovnávat,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Příjem žádostí se otevře na začátku září letošního roku a potrvá do konce února 2025, nebo do vyčerpání alokace.  Výzva je určena pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, které musí být již před podáním žádosti registrovány v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů.

Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválí obecní zastupitelstvo. To současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři, širší možnosti propagace svých aktivit a jejich financování.

Výzva č. 2/2024

Konec zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.
Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.

„Z Národního programu Životní prostředí investujeme do této oblasti pravidelně. Od roku 2016 jsme vyhlásili již 4 výzvy v souhrnu za 170 milionů korun. Nyní mají šanci získat finanční injekci na nákladná ozdravná opatření další znečišťovatelé, jimž se i přes snahu dosud nepodařilo emise odstranit,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává: „Z aktuální dotační výzvy můžeme pomoci dalším podnikům, ať jsou to elektrárny, sklárny, cukrovary, lakovny, zpracovatelé potravin, bioplynky či například provozovatelé čistíren odpadních vod. Důležité je, aby investice měla reálný přínos pro životní prostředí, kvalitu života lidí a jejich zdraví.“

O peníze mohou požádat obchodní společnosti a družstva, podnikající fyzické osoby podnikající, ale i obce, kraje, výzkumné organizace a další subjekty. Oprávněnými příjemci jsou vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší. Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 100 tisíc až do 10 milionů korun na jeden projekt. Mezi uznatelné náklady mohou producenti zahrnout jak výdaje na nákup zařízení, tak jeho instalaci, ale i na přípravu projektu nebo jeho zkušební provoz.

S dotační podporou je možné pořídit technologie na snížení vypouštění vybraných těžkých kovů, konkrétně olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti, jako jsou například tkaninové filtry. Požádat o podporu je také možné na zařízení či provedení změn technologických postupů, které sníží emise pachových látek. Sem se například řadí opatření jako zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu přes biofiltry, plazmové čištění, mokrou vypírku a další technologická řešení.

Příjem žádostí se otevře 6. května 2024 a potrvá do 5. května 2025, nejpozději však do vyčerpání třicetimilionové alokace.

Dokumenty k výzvě


NRB poskytuje bezúročné úvěry pro sociální podniky.

8.4.2024, Zdroj: MPSV ČR

Sociální podniky mohou od 1. dubna 2024 v rámci programu S-podnik plus opět žádat Národní rozvojovou banku o poskytnutí bezúročného úvěru až do výše 25 milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí na jejich podporu vyčlenilo celkem 270 milionů korun.

Program nabízí bezúročné investiční a provozní úvěry a navazuje na úspěšný S-podnik, v rámci kterého podnikatelé vyčerpali na úvěrech téměř 178,5 milionů korun.

S-podnik plus je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, nejedná se o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale tzv. finanční nástroj, který představuje moderní formu podpory z fondů EU. „Sociální podniky hrají důležitou roli v našem sociálním systému. Pomáhají začleňovat znevýhodněné osoby na trh práce a zároveň jim dávají šanci na smysluplnou práci a důstojný život. Věřím, že tato podpora bude i nadále přispívat k rozvoji sociálního podnikání v České republice,” uvádí vrchní ředitelka sekce Evropských fondů a mezinárodní spolupráce Martina Štěpánková.

Investiční i provozní úvěry 

Od 1. dubna 2024 je možné žádat o bezúročné investiční i provozní úvěry. Investiční jsou vhodné především pro sociální podniky, které potřebují finanční podporu na zahájení nebo rozvoj svého byznysu. Provozní úvěry jsou určeny k financování provozních výdajů.
V obou případech je možné zažádat o úvěr až 25 milionů korun. Peníze pak mohou být využity na pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, jako jsou stroje, zařízení, licence, software, nemovitosti a jejich rekonstrukce, financovat lze také nákup
služeb, zásob nebo materiálu.
Požádat o úvěr mohou podniky z celé České republiky, které naplňují či se zaváží naplňovat znaky sociálního podnikání, tj. například, u kterých podíl osob znevýhodněných na trhu práce činí (nebo díky realizaci projektu bude činit) více než 30 % z celkového objemu pracovních úvazků.
Kromě osob se zdravotním postižením se jedná například o osoby pečující o malé děti ohrožené sociálním vyloučením, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ve výkonu a po výkonu trestu, zaměstnance s duševním onemocněním a další.

NRB pomáhá sociálním podnikům od roku 2019
Předchůdce tohoto programu, S-podnik, pomohl mezi roky 2019 a 2023 celkem 34 sociálním podnikům, které získaly 43 bezúročných úvěrů ve výši 220 mil. Kč, z nichž bylo vyčerpáno téměř 178,5 milionu korun.
Národní rozvojová banka podpořila například brněnskou pražírnu kávy s chráněnou dílnou, umožnila růst Pivovaru Chříč, který zaměstnává lidi s fyzickým i mentálním postižením. Díky úvěru z tohoto programu vznikla také nová výrobní hala Sociálního družstva Znojmo.

Státní úřad inspekce práce v roce 2023 uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol a uložil pokuty za více než 366 milionů korun. Prioritou zůstává odhalování nelegální práce a zastřených agentur

V uplynulém roce provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 19 977 kontrol, což je o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Z tohoto počtu se 8 406 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 4 110 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 6 574 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 887 kontrol. Prioritou pro letošní rok zůstane i nadále odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Více informací najdete v tiskové zprávě a prezentaci:


Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace.

11.4.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných surovin z autovraků připraveno 50 milionů korun. Příspěvky se vztahují na vozidla odevzdaná v letošním roce.

Aktuální výzva navazuje na dotační podporu pro zpracovatele starých aut z předchozích let. Cílem je podpořit ekologické zpracování autovraků, jejich další materiálové a energetické využití a vrátit tak do oběhu znovu získané suroviny jako sklo, plast, textilie, pneumatiky a další.

O peníze na ekologickou likvidaci mohou žádat právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle odpovídajících zákonů. V případě řádného odevzdání vybraných komodit získají podporu 200 korun za zpracované vozidlo s ukončenou životností. K dotaci navíc obdrží dotační bonus podle typu materiálu (u pneumatik, plastů a textilií ve výši 250 Kč, u skla 150 Kč), pokud bude komodita odevzdaná k materiálovému využití na výrobu produktu, který přestane být odpadem..

Výzvu vypisujeme pro autovraky odevzdané v roce 2024. Zpracovatelé budou podávat stejně jako v předchozích výzvách žádosti vždy ex-post od ledna do konce března 2025,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o poskytnutí podpory bude Fond přijímat od 6. ledna 2025 do 31. března 2025. Výzva je vyhlášena v Národním programu Životní prostředí a financována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Dokumenty k výzvě 4/2024

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526