MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 3/2022 – Dotační zpravodaj

 15. 3. 2022

V rámci MONITORINGU DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ Vám ve spolupráci s Centrem evropského projektování z Hradce Králové zasíláme informace k aktuální možnosti čerpání dotací pro podnikatele:

Dne 8.3.2022 byla vyhlášena výzvy z Národního plánu obnovy, „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“.

Cílem výzvy je budování FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků (př. pro automobily, stavební techniku, skladovací materiál, apod.) s instalovaným výkonem od 1kWp – 1 MWp včetně.

Oprávněným žadatelem je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené IČO nebo je oprávněna k podnikání.

  1. A) Žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost
  2. B) Žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy)

 

Způsobilé výdaje jsou:

– investiční náklady na samostatnou instalaci FVE včetně akumulace – fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN

– projektová dokumentace stavby FVE

– inženýrská činnost ve výstavbě

Dotace je proplácena ex post, tj. je třeba počítat s předfinancováním akce. Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů (výčet výše) a činí 35 % pro fotovoltaické systémy a 50 % pro systém akumulace.

Žádosti o dotaci je možné předkládat od 22. 3. 2022 do vyčerpání alokace, která činní celkově 4 mld. Kč. Žadatel musí v době podání žádosti mimo příloh daných výzvou doložit Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Centrum evropského projektování nabízí konzultace projektových záměrů, případně zpracování žádosti o dotaci. Klíčovou roli hraje připravenost projektů a jejich včasné podání, žádosti budou podporovány průběžně do vyčerpání alokace. Více na www.cep-rra.cz

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526