PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 6. 9. 2022

XXVIII. Setkání podnikatelů XXVIII Spotkanie Biznesu.  

XXVIII. Setkání podnikatelů XXVIII Spotkanie Biznesu.

22-09-06 PL XXVIII. Setkání podnikatelů XXVIII Spotkanie Biznesu CPOK

 

 

 

Přihlašovací formulář na XXVIII. Setkání podnikatelů  / Formularz zgłoszeniowy na XXVIII Spotkanie Biznesu    

dne 26.09.2022 v Ostravě / dnia 26.09.2022 r. w Ostrawie

(registrace účastníků do dne 9.09.2022 – počet míst omezen / rejestracja uczestników do dnia 9.09.2022r. – liczba miejsc ograniczona)

E‑mail *

Název firmy nebo organizace / Nazwa firmy lub organizacji: *

Adresa / Adres : *

Telefon: *

IČO, DIČ / REGON, NIP: *

E-mail: *

Obor činnosti firmy / Obszar działalności firmy

Fakturační údaje / Dane do wystawienia faktury:

1. Členská firma ČPOK /  Firma członkowska CZPIH: *

o    [ ] ANO / TAK

o    [ ] NE / NIE

2. Jména a příjmení účastníků setkání, funkce/ Imiona i nazwiska uczestników spotkania, funkcja: *

3. Potvrzení účasti / Potwierdzenie udziału:                             *

CZ: Poplatek za účast na XXVIII. Setkání podnikatelů: 1 500 Kč/osoba.

Poplatek zahrnuje: vstupenku pro 1 osobu na akci XXVIII. Setkání podnikatelů, umístění informace o firmě v katalogu v kapitole seznam účastníků, překlad zápisu do katalogu do polštiny, 1 ks katalogu/účastníka, 1x obal na vizitku, raut;  REZIGNACE Z ÚČASTI JE MOŽNÁ POUZE 72H. PŘED KONÁNÍM AKCE !!! (v případě nezrušení Vaší účasti bude Vám naúčtována plná částka za účast).

PL: Opłata za udział w XXVIII Spotkaniu Biznesu: 1 500 CZK/osoba (dla członków CZPIH cena 500 CZK –  wstęp dla 1 osoby/członka CZPIH, każda kolejna osoba za 1500 CZK). Do ceny jest doliczona jeszcze kwota 100,-CZK za zagraniczny przelew. W cenie jest: 1x bilet na XXVIII Spotkanie Biznesu, zamieszczenie informacji o firmie w katalogu w sekcji – spis uczestników, tłumaczenie informacji o firmie do katalogu na jęz. czeski, 1x egzemplarz katalogu/osobę, 1x identyfikator na wizytówkę, poczęstunek. REZYGNACJA Z UDZIALU JEST MOZLIWA TYLKO 72 GODZIN PRZED ROZPOCZECIEM WYDARZENIA!!! (w przypadku nie odgłoszenia udziału będzie wystawiona faktura za udział na pełną kwotę) .

o    [ ] Konferenční část / Część konferencyjna

o    [ ] Networkingová část v zahradách GK PR / Część networkingowa w ogrodach KG RP

4. Účast na B2B jednáních v zahradách Generálního konzulátu PR v Ostravě / Udział w spotkaniach B2B w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie: *

CZ: Tento typ setkání one-to-one poskytuje každému účastníkovi jedinečnou příležitost k prezentaci produktů nebo služeb firmy, kterou zastupuje. Účastníci rozhovorů mohou kromě toho krátce prodiskutovat společné obchodní zájmy a možnosti případné budoucí spolupráce. Tímto způsobem rozšíříte za velmi krátkou dobu síť svých kontaktů o firmy z různých odvětví.

PL: Spotkania biznesowe B2B dają każdemu uczestnikowi wyjątkową okazję do zaprezentowania produktów i usług własnej firmy. Ponadto uczestnicy spotkań mogą krótko omówić wspólne interesy biznesowe i ewentualną przyszłą współpracę. W ten sposób mogą Państwo rozszerzyć swoją sieć kontaktów o firmy z różnych branż w bardzo krótkim czasie.

o    ( ) ANO / TAK

o    ( ) NE / NIE

5. O jaký obor máte zájem? / Jaka branża Państwa interesuje?

6. Distribuce propagačních materiálů o Vaší firmě mezi účastníky (oboustranný leták – max. 2 stránky formatu A4 – max. 100 ks)/ Dystrybucja materiałów reklamowych Państwa firmy wśród uczestników (dwustronna ulotka – max. 2 kartki w formacie A4 – max. 100 sztuk):   *

Cena 3500 Kč / Cena 3500 CZK (dodání materiálů do 19.09.2022 / termin dostrarczenia materiałów reklamowych do 19.09.2022 r. )

o    [ ] ANO / TAK

o    [ ] NE / NIE

7. Umístění reklamní tabule firmy v zahradách Generálního konzulátu PR dne 26.09.2022 / Wystawienie tablicy reklamowej firmy w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w dniu 26.09.2022r.   *

CZ: Cena 7000 Kč / členové ČPOK – cena 5500 Kč (rozměr tabule max. 1 x 1,5 m – dodání tabule do GK PR do dne 22.9.2022)

PL: Cena 7000 CZK / członkowie CZPIH – cena 5500 CZK (rozmiar tablicy reklamowej max. 1 x 1,5 m – termin dostawy tablicy reklamowej do KG RP  do dnia 22.9.2022 r. )

o    ( ) ANO / TAK

o    ( ) NE / NIE

8. Prezentace firmy (stánek, degustace) v zahradách Generálního konzulátu PR/ Prezentacja firmy (stoisko, degustacja) w ogrodach Konsulatu Generalnego RP: *

CZ: Cena 14 000 Kč / členové ČPOK – cena 12 000 Kč (termín přihlášení : do 9.09.2022)

PL: Cena 14 000 CZK / członkowie CZPIH – cena12 000 CZK (termin zgłoszenia: do 9.09.2022)

o    [ ] ANO / TAK

o    [ ] NE / NIE

9. Multimediální prezentace během konference  / Prezentacja multimedialna podczas konferencji:

CZ: Cena 7000 Kč / členové ČPOK – cena 5500 Kč (termín dodání: do 12.09.2022)

PL: cena 7000 CZK / członkowie CZPIH – cena 5500 CZK (termin dostarczenia: do 12.09.2022)*

o    [ ] ANO / TAK

o    [ ] NE / NIE

10. Marketingové partnerství / Partnerzy marketingowi: *

o    ( ) Generální partner / Główny partner (100 000 Kč / 100 000 CZK)

o    ( ) Zlatý partner / Złoty partner (60 000Kč / 60 000 CZK)

o    ( ) Stříbrný partner / Srebrny partner (30 000 Kč / 30 000 CZK)

o    ( ) NE / NIE

11. Sponzoring / Sponsoring: *

o    ( ) ANO / TAK

o    ( ) NE / NIE

12. Zápis do katalogu XXVIII. Setkáni podnikatelů / Wpis do katalogu XXVIII Spotkania Biznesu: *

(konečný termín zápisu do katalogu je 10.09.2022 / ostateczny termin wpisu do katalogu upływa w dniu 10.09.2022r.)

o    [ ] ANO / TAK

o    [ ] NE / NIE

13. Základní informace o firmě pro zápis do katalogů XXVIII. Setkání podnikatelů/ Informacje podstawowe o firmie dla wpisu do katalogu XXVIII Spotkania Biznesu:

(Název firmy, adresa, telefon, e-mail, www / Nazwa firmy, adres, telefon,e-mail, www)

14. Rozsah činnosti pro zápis do katalogů XXVIII. Setkání podnikatelů /  Zakres działalności dla wpisu do katalogu XXVIII Spotkania Biznesu:

(max. 600 znaků) / (maks. 600 znaków)

15. Souhlas / Zgoda *

CZ : Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 známé pod zkratkou GDPR došlo ke změně právní úpravy ochrany osobních údajů ve všech členských státech EU k datu 25.5.2018. Potvrzením Vaší účasti dáváte souhlas ČPOK s pořízením obrazových snímků se svou podobiznou, s uveřejněním výše uvedených informací v katalogu XXVIII. Setkání podnikatelů a také se zpracováním osobních dat pro účely uvedené akce.    PL : Od 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO. Potwierdzeniem udziału w tym wydarzenie wyrażają Państwo zgodę CZPIH na opublikowanie wyżej podanych informacji w katalogu XXVIII Spotkania Biznesu,  sporządzenie zdjęć z tego wydarzenia oraz z przetwarzaniem danych osobowych na cele wydarzenia.

o    ( ) ANO / TAK

o    ( ) NE / NIE

 

[Odeslat]

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526