PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 27. 9. 2022

POLSKO Novelizace dopravních předpisů Ministerstva vnitra.  

POLSKA Nowelizacji przepisów MSWiA.  

POLSKO. Dne 17. září 2022 vstoupí v platnost ustanovení vyhlášky Ministra vnitra a správy o evidenci řidičů vozidel porušujících předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Tyto změny zavádějí maximální postih 15 bodů za nejzávažnější dopravní přestupky do katalogu přestupků. Týkají se zejména řidičů, kteří drasticky překračují rychlost a řídí pod vlivem alkoholu.

Zdroj: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-17-wrzesnia-wazne-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego

Jde o druhou etapu implementace novely předpisů platných od 1. ledna 2022, jejímž zastřešujícím cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

– Každý, kdo sedí za volantem, si musí uvědomit, že je zodpovědný nejen za sebe a své spolucestující, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Vyzývám všechny, aby se účastnili silničního provozu bezpečně a v souladu s předpisy. Nezapomínejme, že jsme zodpovědní za bezpečnost silničního provozu – řekl náměstek ministra infrastruktury Rafał Weber.

Vyhláška Ministerstva vnitra a správy stanoví 21 nejzávažnějších dopravních přestupků, za které může řidič získat 15 trestných bodů:

 • řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, alkoholu nebo drog;
 • neposkytnutí pomoci obětem nehod;
 • používání vozidla způsobem, který ohrožuje bezpečnost osob uvnitř nebo vně vozidla;
 • vyhýbání se vozidlu, které jelo stejným směrem, ale zastavilo, aby dalo přednost chodci;
 • předjíždění vozidla na přechodu pro chodce nebo bezprostředně před ním, kde není směrován provoz;
 • nedání přednosti v jízdě chodcům na přechodu pro chodce nebo vjezdu na přechod;
 • nezastavení vozidla, když zdravotně postižená osoba používající zvláštní značku nebo osoba s viditelně sníženou pohyblivostí přechází vozovku za účelem umožnění průjezdu;
 • neuposlechnutí, aby se zabránilo kontrole, signálu osoby řídící silniční provoz, která přikazuje vozidlu zastavit;
 • nedodržení světelných signálů;
 • nerespektování signálů a pokynů osob oprávněných řídit silniční provoz a osob pověřených řízením silničního provozu;
 • překročení povolené rychlosti o více než 70 km/h;
 • nerespektování značky B-25 nebo B-26 „zákaz předjíždění“;
 • porušení zákazu vyhýbání se opuštěným závorám nebo polozávorám a vjezdu na železniční přejezd, bylo-li jejich spouštění zahájeno nebo jejich zvednutí nebylo dokončeno;
 • porušení zákazu vjezdu na železniční přejezd se signalizačním zařízením na červený signál, blikající červený signál, dva střídavě blikající červené signály nebo jiné zařízení vysílající tyto signály;
 • porušení zákazu vjezdu na železniční přejezd, není-li na jeho druhé straně prostor pro pokračování v jízdě;
 • jízda po dálnici nebo rychlostní silnici v protisměru, než stanoví zákon nebo dopravní značení;
 • přeprava více než dvou dětí ve vozidle způsobem neodpovídajícím předpisům;
 • přeprava cestujících ve vozidle, které k tomu není konstruováno nebo uzpůsobeno, v počtu přesahujícím počet sedadel uvedený v technickém průkazu vozidla nebo vyplývající z konstrukčního určení vozidla nepodléhajícího evidenci, pokud počet přepravovaných osob nesprávně činí 10 osob nebo více;
 • porušení, v jehož důsledku byl čin kvalifikován jako trestný čin podle: Čl. 173, 174, art. 177 odst. 1 písm. 1 nebo 2, čl. 178b, čl. 180a, čl. 244, čl. 355 odst. 1 nebo 2 trestního zákoníku.

Trestné body za překročení rychlosti

Nové předpisy zahrnují přísnější pravidla pro udělování trestných bodů za překročení rychlosti:

 • řidič obdrží 1 trestný bod za překročení rychlosti do 10 km/h (dříve žádné body);
 • řidič obdrží 2 trestné body za překročení rychlosti z 11 na 15 km/h;
 • řidič obdrží 3 trestné body za překročení rychlosti z 16 na 20 km/h;
 • řidič obdrží 5 trestných bodů za překročení rychlosti z 21 na 25 km/h;
 • řidič obdrží 7 trestných bodů za překročení rychlosti z 26 na 30 km/h;
 • za překročení rychlosti z 31 na 40 km/h obdrží řidič 9 trestných bodů (bylo 6 bodů);
 • za překročení rychlosti ze 41 na 50 km/h obdrží řidič 11 trestných bodů (bylo 8 bodů);
 • řidič obdrží 13 trestných bodů za překročení rychlosti z 51 na 60 km/h;
 • řidič obdrží 14 trestných bodů za překročení rychlosti z 61 na 70 km/h;
 • jezdec obdrží 15 trestných bodů za překročení rychlosti o více než 70 km/h.

Trestné body se vynulují až po 2 letech

Od 17. září 2022 vstoupí v platnost mechanismus, který podmiňuje odebrání trestných bodů za porušení pravidel silničního provozu uhrazením pokuty. Body se navíc smažou až po 2 letech a ne za rok jako dříve. Novinkou je, že tato lhůta se bude počítat ode dne zaplacení pokuty.

Již nebude možné se účastnit školení ke snížení trestných bodů pořádaných vojvodskými centry silničního provozu.

Nerentabilní recidiva

Po 17. září letošního roku řidiči musí počítat s tím, že za opakovaný přestupek stejného druhu do dvou let bude hrozit dvojnásobná pokuta.

Sazby pokut v případě silniční recidivy za překročení rychlosti:

 • za překročení rychlosti o více než 30 km/h je pokuta 800 PLN (v případě recidivy 1600 PLN);
 • za překročení rychlosti o více než 40 km/h je pokuta 1000 PLN (v případě recidivy 2000 PLN);
 • za překročení rychlosti o více než 50 km/h je pokuta 1 500 PLN (v případě recidivy 3 000 PLN);
 • za překročení rychlosti o více než 60 km/h je pokuta 2 000 PLN (v případě recidivy 4 000 PLN);
 • za překročení rychlosti o více než 70 km/h je pokuta 2 500 PLN (v případě recidivy 5 000 PLN).

Kromě překročení rychlosti nový sazebník stanoví, že dvojí pokuta bude uložena, pokud bude stejný přestupek spáchán opakovaně za:

 • nedání přednosti v jízdě chodcům – poprvé: 1 500 PLN (v případě recidivy – 3 000 PLN);
 • porušení zákazu předjíždění – poprvé: 1000 PLN (v případě recidivy – 2000 PLN);
 • předjíždění na přechodu nebo před ním – poprvé: 1 500 PLN (v případě recidivy – 3 000 PLN);
 • neopatrnost a ohrožení bezpečnosti silničního provozu s následkem zranění chodce, cyklisty apod. – poprvé: 1 500 PLN (v případě recidivy – 3 000 PLN);
 • vyhýbání se vozidlu, které zastavilo, aby dalo přednost chodci – poprvé: 1 500 PLN (v případě recidivy – 3 000 PLN);
 • vjezd na koleje u závor, které jsou spouštěny, spuštěny nebo ještě nebylo dokončeno jejich zvedání – poprvé: 2 000 PLN (v případě recidivy – 4 000 PLN);
 • vjezd na železniční přejezd na červenou signalizačního zařízení nebo není-li na druhé straně kam pokračovat v jízdě – poprvé: 2 000 PLN (za recidivu – 4 000 PLN);
 • řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné podobné látky – poprvé: 2 500 PLN (v případě recidivy – 5 000 PLN).

Policista může případ také postoupit soudu, který může uložit pokutu až do výše 30 000 PLN.


POLSKA. 17 września 2022 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia drogowe. Dotyczą one w szczególności kierowców, którzy drastycznie przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-17-wrzesnia-wazne-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego

Jest to drugi etap wdrażania nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

–Każdy, kto wsiada za kierownicę musi sobie zdawać sprawę, że odpowiada nie tylko za siebie i swoich pasażerów, ale także za innych uczestników ruchu drogowego. Zachęcam wszystkich do bezpiecznego i zgodnego z przepisami uczestniczenia w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że za bezpieczeństwo na drogach odpowiadamy my sami – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Rozporządzenie MSWiA przewiduje 21 najcięższych wykroczeń drogowych, za które kierowca może dostać 15 punktów karnych:

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;
 • naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Punkty karne za przekroczenie prędkości

Nowe przepisy obejmują m.in. zaostrzenie przepisów dotyczących przyznawania punktów karnych za przekroczenie prędkości:

 • za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);
 • za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma  9 pkt karnych (było 6 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach     

Od 17 września 2022 r. zacznie obowiązywać mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie jak dotychczas przez rok. Nowością jest to, że termin ten będzie liczony od dnia zapłaty grzywny.

Nie będzie już możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego szkoleniach redukujących punkty karne.

Nieopłacalna recydywa

Po 17 września br. kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje karą grzywny w podwójnej wysokości.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

 • za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł(przy recydywie – 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Policjant może również skierować sprawę do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

 

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526