PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 4. 10. 2022

POLSKO. Nezaměstnanost na konci srpna na 4,8 %.  

POLSKA. Bezrobocie w końcu sierpnia na poziomie 4,8%.  

Energetická transformace PGE CZ.  

Transformacja energetyczna PGE PL.  

POLSKO. Nezaměstnanost na konci srpna na 4,8 %.

Zdroj: https://kig.pl/bezrobocie-w-koncu-sierpnia-na-poziomie-48/

Momentálně se nacházíme v období místního minima nezaměstnanosti. Potrvá to do října. Zima přinese sezónní zhoršení

Centrální statistický úřad předložil údaje o výši registrované nezaměstnanosti ke konci srpna 2022

 • Počet registrovaných nezaměstnaných činil 806,9 tis. osob a bylo o 3,3 tis. osob méně než ke konci července o 153,9 tis. lidí méně než loni. Tyto údaje jsou v souladu s naší předpovědi.
 • V srpnu dosáhl počet nově registrovaných nezaměstnaných 106,8 tis. proti 103,5 tis. v červenci a 95,4 tis. v srpnu 2021.
 • V srpnu bylo z evidence nezaměstnaných vyřazeno 110,1 tis. osob proti 111,3 tis. v červenci a 109,4 tis. v srpnu 2021.
 • V srpnu se objevilo 98,7 tisíce pracovních nabídek oproti 89,7 tis. v červnu a 116,6 tis. před dvanácti měsíci.

Míra nezaměstnanosti, která ke konci srpna činila 4,8 %, byla o 0,1 procentního bodu nižší než v červenci. Zároveň byla o 1,0 procentního bodu nižší než před rokem, tedy stejně jako v červenci. Míra nezaměstnanosti v srpnu 2022 byla v souladu s naší prognózou. Když trochu vstoupíme do analytické kuchyně, stojí za to podotknout, že pokud bychom viděli data uváděná ve zprávách Statistického úřadu (GUS) s přesností na dvě desetinná místa, byl by pokles míry nezaměstnanosti mezi červencem a srpnem téměř nepostřehnutelný.

Srpen obvykle přináší stabilizaci statistik nezaměstnanosti (na velmi dobré úrovni). Stále je silná – stejně jako v celém jarním a letním období – poptávka po sezónních pracovnících ve stavebnictví, zemědělství a turistických službách.

Na základě prezentovaných údajů o míře nezaměstnanosti lze odhadnout, co Statistický úřad v současnosti přijímá ve svých výpočtech na počty zaměstnaných a ekonomicky aktivních osob.

 • Počet zaměstnaných osob byl cca o 16 004 tis. osob v srpnu vyšší než před rokem o 399 tis. tj. 2,56 %.
 • Ke konci srpna bylo ekonomicky aktivních 16 810 tis. lidí – asi 245 tisíc. o 1,48 % více než loni.

Míra nezaměstnanosti zůstane blízko 4,8 % a počet nezaměstnaných kolem 800 tisíc osob. Zima přinese sezónní zhoršení. Ke konci prosince 2022 míra nezaměstnanosti muže dosáhnout 5,0 % při počtu evidovaných nezaměstnaných 835 000. lidé. Místní maximum se očekává v únoru s mírou nezaměstnanosti 5,2 % a počtem lidí v evidenci nezaměstnanosti 875 tisíc.


POLSKA. Bezrobocie w końcu sierpnia na poziomie 4,8%.

Źródło: https://kig.pl/bezrobocie-w-koncu-sierpnia-na-poziomie-48/

Jesteśmy obecnie w okresie lokalnego minimum dla poziomu bezrobocia. Potrwa ono do października. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2022 

 • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 806,9 tys. osób i była o 3,3 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 153,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zbliżone od naszej prognozy.
 • W sierpniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 106,8 tys. wobec 103,5 tys. w lipcu i 95,4 tys. w sierpniu roku 2021.
 • Jednoczenie w sierpniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 110,1 tys. osób wobec 111,3 tys. w lipcu oraz 109,4 tys. w sierpniu roku 2021.
 • Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni sierpnia 98,7 tys. wobec 89,7 tys. w czerwcu i 116,6 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu sierpnia 4,8% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lipcu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem identycznym jak w lipcu. Stopa bezrobocia w sierpniu 2022 była zgodna z naszą prognozą. Wchodząc nieco „w kuchnię” analityczną warto wskazać, że gdybyśmy widzieli w sprawozdawczości GUS dane prezentowane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – spadek stopy bezrobocia między lipcem i sierpniem byłby niemal niezauważalny.

Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację w statystykach bezrobocia (na bardzo dobrym poziomie). Wciąż jest bowiem silny – jak w całym okresie wiosny i lata – popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo.

 • Liczba pracujących wynosząc około 16 004 tys. osób była w sierpniu wyższa niż przed rokiem o 399 tys. tj. 2,56%.
 • Aktywnych zawodowo było w końcu sierpnia 16 810 tys. osób – około 245 tys. i 1,48 % więcej niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 4,8%, a liczba bezrobotnych w okolicach 800 tys. osób. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 835 tys. osób. Lokalne maksimum oczekiwane jest w lutym ze stopą bezrobocia na poziomie 5,2% oraz liczbą osób w rejestrach bezrobotnych rzędu 875 tys.


Energetická transformace PGE CZ.

22-10-04 PL Energetická transformace PGE CZ

Transformacja energetyczna PGE PL.

22-10-04 PL Transformacja energetyczna PGE PL

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526