PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 25. 10. 2022

POLSKO. Zavedení maximálních cen elektřiny se blíží.  

POLSKA. Wprowadzenie maksymalnych cen energii elektrycznej coraz bliżej.  

POLSKO. Zavedení maximálních cen elektřiny se blíží.

Zdroj: https://wig.waw.pl/wprowadzenie-maksymalnych-cen-energii-elektrycznej-coraz-blizej/

Sejm schválil zákon, který zavádí maximální ceny elektřiny pro domácnosti, samosprávy a firmy. Podle nových předpisů bude cena pro domácnosti činit 693 PLN za MWh a pro místní samosprávy a sektor malých a středních podniků 785 PLN za MWh.

Pro zákon o mimořádných opatřeních směřujících k omezení výše cen elektřiny a podpoře některých spotřebitelů v roce 2023 hlasovalo 411 poslanců, šest bylo proti a 14 se zdrželo hlasování. Nyní bude návrh zákona projednávat Senát.

Hlavním účelem návrhu zákona je zavést mechanismus maximální ceny, který se bude použit při vyúčtování s oprávněnými zákazníky. Týká se to domácností, mikro, malých a středních podniků a veřejně prospěšných subjektů, jako jsou například zdravotnická zařízení, školy, univerzity, subjekty provozující jesle a dětské kluby, domovy sociální péče, noclehárny, církve nebo jiná náboženská sdružení, sbory dobrovolných hasičů, kulturní instituce, nevládní organizace, odbory, koupaliště a aquaparky.

Mechanismus se bude týkat i územních samosprávných celků a rozpočtových institucí územních samosprávných celků, které plní úkoly v oblasti mj. silnic, vodovodů a kanalizací, veřejné dopravy a veřejného pořádku. Zákon se bude vztahovat i na zemědělské výrobce, kteří jsou mikropodnikateli, malými či středními podnikateli, ale i na školení sportovních zařízení, mj. členy národního týmu.

Maximální cena elektřiny

Podle zákona bude při vypořádání s veřejnými službami a společnostmi maximální cena 785 PLN za MWh za spotřebu od 1. prosince 2022 do 31. prosince 2023. Pokud byla smlouva o prodeji elektřiny uzavřena po 23. únoru letošního roku, pak v období ode dne uzavření smlouvy do 30. listopadu letošního roku má být rovněž uplatněna maximální cena.

V případě domácností má být maximální cena 693 PLN za MWh. Bude platit po překročení limitů roční spotřeby: 2 MWh – pro domácnosti; 2,6 MWh – pro rodiny s postiženou osobou; 3 MWh – pro farmáře a držitele Karty Velké Rodiny.

Prodejci energií budou mít nárok na kompenzaci za použití maximálních cen při vypořádání s oprávněnými zákazníky. Celkové náklady na kompenzaci budou činit 19,7 miliardy PLN.


POLSKA. Wprowadzenie maksymalnych cen energii elektrycznej coraz bliżej.

Źródło: https://wig.waw.pl/wprowadzenie-maksymalnych-cen-energii-elektrycznej-coraz-blizej/

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP – 785 zł za MWh.

Za uchwaleniem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku głosowało 411 posłów, sześciu było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Głównym celem projektu ustawy jest wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki.

Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego. Ustawą objęci będą także producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, a także obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.

Maksymalna cena prądu

Zgodnie z ustawą, w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Łączny koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł.

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526