PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 19. 12. 2022

POLSKA. Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż wcześniej proponowano. Rząd przyjął rozporządzenie.  

POLSKO. Minimální mzda v roce 2023 bude vyšší, než byl původní návrh. Vláda nařízení schválila.  

CZECHY. Od stycznia rząd pomoże też dużym firmom w cenach energii. Według Związku Przemysłu i Transportu (SP CR) należy się spieszyć.   

ČESKO. Vláda pomůže od ledna s cenami energií i velkým firmám. Podle SP ČR musí spěchat.  

POLSKA. Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż wcześniej proponowano. Rząd przyjął rozporządzenie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-2023-r-wyzsza-niz-wczesniej-proponowano-rzad-przyjal-rozporzadzenie

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. To więcej, niż wynosiła wcześniejsza propozycja. – Jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo finansowe Polaków rząd, reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Wzrost płacy minimalnej zapewni bezpieczeństwo finansowe Polakom, nie dopuścimy do sytuacji, kiedy wypłata nie wystarcza na podstawowe potrzeby. Podwyżka jest naszą odpowiedzią na oczekiwania pracowników, w ten sposób reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku.

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

Ochrona pracowników.

Wynagrodzenie minimalne odgrywa dużą rolę w ograniczaniu ubóstwa i zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.  Jak zaznacza szefowa resortu rodziny, tak znacząca podwyżka minimalnego wynagrodzenia jest również konieczna, aby uchronić uboższe warstwy społeczeństwa przed poniesieniem nieproporcjonalnie zawyżonego kosztu trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej z powodu wywołanej przez Rosję wojny w sąsiedniej Ukrainie znalazła się Polska i Europa.

Pensje będą wyższe, niż pierwotnie proponowano.

Kwoty wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów są wyższe niż początkowe propozycje. Wcześniej proponowaliśmy, by płaca minimalna wzrosła – po dwóch podwyżkach – do 3450 zł, czyli o 440 zł w stosunku do bieżącego roku. Podobnie jest w przypadku minimalnej stawki godzinowej, która finalnie w 2023 r. miała wynieść 22,50 – podkreśla minister Marlena Maląg. 

W efekcie od stycznia 2023 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r., a od lipca 2023 r. – 51,9 proc.

Od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrośnie o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł – wylicza szefowa resortu rodziny.

Płaca minimalna w 2023 wzrośnie dwa razy.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.


POLSKO. Minimální mzda v roce 2023 bude vyšší, než byl původní návrh. Vláda nařízení schválila.

Zdroj: https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-2023-r-wyzsza-niz-wczesniej-proponowani-rzad-przyjal-rozporzawanie

Od 1. ledna 2023 se má minimální mzda zvýšit na 3 490 PLN a od 1. července na 3 600 PLN. Rada ministrů přijala v této věci nařízení. To je více než u předchozího návrhu. – Jako vláda odpovědná za finanční zabezpečení Poláků reagujeme na inflaci způsobenou ruskou agresí proti Ukrajině – říká Marlena Maląg, ministryně pro rodinu a sociální politiku.

Rada ministrů přijala nařízení o výši minimální odměny za práci a minimální hodinové sazbě v roce 2023.

Zvýšení minimální mzdy zajistí Polákům finanční zabezpečení, nepřipustíme stav, kdy výplata nestačí na základní potřeby. Navýšení je naší reakcí na očekávání zaměstnanců, takto reagujeme na inflaci způsobenou ruskou agresí proti Ukrajině, říká Marlena Maląg, ministryně pro rodinu a sociální politiku.

Od 1. ledna 2023 se minimální mzda zvýší na 3 490 PLN a od 1. července příštího roku na 3 600 PLN. V červenci příštího roku bude minimální mzda o 590 PLN vyšší než minimální mzda v aktuálním roce.

Zároveň se minimální hodinová sazba v roce 2023 zvýší od 1. ledna na 22,80 PLN a od 1. července na 23,50 PLN. Sazba v červenci příštího roku bude o 3,80 PLN vyšší než v roce 2022.

Ochrana zaměstnanců.

Minimální mzda hraje hlavní roli při snižování chudoby a příjmové nerovnosti a chrání pracovníky před prací za nižší mzdy. Jak podotýká vedoucí odboru pro rodinu, takto výrazné zvýšení minimální mzdy je nutné i k ochraně chudších vrstev společnosti před neúměrně vysokými náklady na těžkou ekonomickou situaci, v níž se Polsko a Evropa ocitly ve válce způsobené Ruskem na sousední Ukrajině.

Platy budou vyšší, než bylo původně navrženo.

Částky uvedené v nařízení Rady ministrů jsou vyšší než původní návrhy. Již dříve jsme navrhovali, aby se minimální mzda zvýšila – po dvou zvýšeních – na 3 450 PLN, tedy o 440 PLN oproti současnému roku. Podobné je to v případě minimální hodinové sazby, která měla v roce 2023 nakonec činit 22,50 PLN, zdůrazňuje ministryně Marlena Malągová.

Od ledna 2023 tak bude minimální odměna za práci činit 50,3 procenta předpokládané průměrné mzda v národním hospodářství pro rok 2023 a od července 2023 – 51,9 procenta.

Od července 2023 bude minimální mzda vyšší o 19,6 % ve srovnání s nejnižší platnou mzdou v roce 2022. Oproti roku 2015 se naopak minimální mzda zvýší o 105,7 procenta. V roce 2015 to bylo 1 750 PLN – vyjmenovává šéfová ministerstva pro rodinu.

Minimální mzda se v roce 2023 zvýší dvakrát.

Podle zákona o minimální mzdě za práci, pokud celkový odhad indexu spotřebitelských cen pro příští rok činí alespoň 105 % – jsou stanoveny dva termíny pro změnu výše minimální mzdy a výše minimální hodinové sazby: od 1. ledna a od 1. července.


CZECHY. Od stycznia rząd pomoże też dużym firmom w cenach energii. Według Związku Przemysłu i Transportu (SP CR) należy się spieszyć.

Rząd wprowadził pomoc z cenami energii nawet dla dużych firm, o co apelowały związki zawodowe. Zdaniem przedstawicieli przedsiębiorców zapowiadana forma wsparcia to znaczący krok naprzód, ale nadal konieczne jest doprecyzowanie szczegółowych warunków dla firm i jak najszybsze zgłoszenie Komisji Europejskiej o wsparciu.

14.12.2022 | BusinessInfo.cz

„W imieniu Związku Przemysłu i Transportu (SP CR) od wiosny aktywnie przekonujemy rząd o powadze sytuacji i konieczności rozwiązania cen energii dla firm różnej wielkości. Przedstawione wsparcie postrzegamy jako kamień węgielny, który da firmom przynajmniej pewną pewność planowania w przyszłym roku i jest spełnieniem obietnicy, którą uzyskaliśmy podczas wspólnych negocjacji we wrześniu – mówi Jan Rafaj, wiceprezes Związku Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej.

Według Rafaja wybrana koncepcja oparta na Tymczasowych Ramach Kryzysowych nie jest nieograniczonym pułapem dla wszystkich i może nie oznaczać wystarczającej pomocy dla firm najbardziej dotkniętych wysokimi cenami energii. „Przed nami jeszcze dalsze negocjacje w celu dopracowania modelu i poszukiwania dodatkowych narzędzi. Wszelka dodatkowa pomoc musi być bardzo ukierunkowana, jak np. dodatkowy program w ramach Tymczasowych Ram Kryzysowych dla najbardziej dotkniętych firm lub praca krótkoterminowa – dodaje Rafaj.

Rząd: ograniczenie cen pomoże utrzymać gospodarkę

Dla dużych przedsiębiorstw pomoc będzie działać od 1 stycznia 2023 r. poprzez mechanizm cen maksymalnych. Pułap ceny energii będzie taki sam jak dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), tj. 5 000 CZK/MWh dla energii elektrycznej i 2 500 CZK/MWh dla gazu (oba bez VAT i opłat dystrybucyjnych).

„Podobnie jak w przypadku małych firm pułap obowiązuje do 80 proc. najwyższego miesięcznego zużycia z ostatnich pięciu lat. To działanie ma motywować przedsiębiorców do oszczędzania – wyjaśnia minister przemysłu i handlu Jozef Síkela.

„Obiecaliśmy, że nikogo nie zawiedziemy, a teraz wywiązujemy się z obietnicy nawet z dużymi firmami. Ograniczenie cen energii nie tylko pomoże dużym firmom zachować konkurencyjność na rynku. Zaletą jest to, że w ramach tego wsparcia w Europie jest to maksymalna pomoc dla jednej firmy. Nie może się więc zdarzyć, że firma w innym kraju UE otrzyma większe wsparcie niż firma czeska. Maksymalna kwota wsparcia będzie wszędzie taka sama. W ten sposób usunęliśmy ryzyko potencjalnej niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej dla naszych firm”, wyjaśnia minister finansów Zbyněk Stanjura.

W przypadku cen limitowanych świadczenie nie powinno przekraczać limitu wsparcia publicznego zgodnie z tzw. Tymczasowymi Ramami Kryzysowymi. Jeśli spółka ją przekroczy, zgodnie z przygotowywanym kolejnym rozporządzeniem rządu, nad którym rząd będzie dyskutował na początku stycznia 2023 r., będzie zobowiązana zwrócić tę nadwyżkę do budżetu państwa.

Izba Handlowa pochwaliła rząd

„Izba Gospodarcza zainicjowała ograniczenie cen energii dla dużych odbiorców i w ostatnich tygodniach regularnie omawiała z rządem szczegółowe parametry tego środka. Uważamy to za niezwykle ważny krok, który zakłada od stycznia pomoc państwa w kosztowną energię dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. To także kluczowy element rządowej pomocy w utrzymaniu konkurencyjności krajowego przemysłu i całej gospodarki” – mówi Vladimír Dlouhý, prezes Czeskiej Izby Gospodarczej.

Możliwe jest łączenie cappingu z dotacją zgodnie z Tymczasowymi Ramami Kryzysowymi, ale łączna pomoc publiczna dla jednej firmy nie może przekroczyć 4 mln euro, czyli około 100 mln koron.

Rozporządzenie ustanawia na nowo możliwość ustalania cen maksymalnych dla odbiorców, którzy są podłączeni linią bezpośrednią z zakładu produkcji energii elektrycznej do miejsca zużycia.

W przypadku dostaw gazu, w celu oszacowania limitu dla cappingu należy odjąć gaz zużyty do produkcji energii elektrycznej (takie zużycie nie podlega limitowaniu) oraz gaz do produkcji ciepła (całkowity limit). Limit osiemdziesięciu procent jest obliczany z reszty. Posłużą do tego odpowiednie formularze znajdujące się w załączniku do rozporządzenia. W rozporządzeniu rządowym określono ponadto cenę miesięcznego stałego wynagrodzenia, czyli 130 koron miesięcznie za jeden punkt poboru zarówno energii elektrycznej, jak i gazu.

Ograniczenie budżetu państwa może wynieść około 40 miliardów w 2023 roku. Będzie on finansowany m.in. z dochodów z podatków nadzwyczajnych i unijnych pułapów cenowych dla producentów energii. Oba te środki powinny przynieść budżetowi w przyszłym roku ponad 100 miliardów.

Już jesienią rząd zatwierdził ograniczenie cen energii dla gospodarstw domowych, sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji, nie tylko otydczących wysokich cen energii, można znaleźć na stronie internetowej www.energiezamene.cz.

Przedstawiona pomoc działa jednak na innej zasadzie niż dla gospodarstw domowych i małych firm. Zasadniczo jest to zaliczka – wsparcie udzielone z góry na tymczasowe ramy kryzysowe (DKR) poprzez zastosowanie ceny maksymalnej. Przedsiębiorstwa muszą ubiegać się o wsparcie i mogą korzystać wyłącznie z kwoty określonej w przepisach DKR. Według SP CR podane limity mogą w niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku większych przedsiębiorstw energochłonnych, ograniczać możliwość uzyskania wystarczającej pomocy.

To nie jest nieograniczona pomoc, ostrzega SP CR

Zdaniem Jana Rafaja, z koncepcją cappingu dla dużych przedsiębiorstw należy ostrożnie pracować, aby uniknąć fałszywych oczekiwań: „To nie capping, a wsparcie. Firmy będą musiały spełnić warunki i ograniczenia wymagane przez Tymczasowe Ramy Kryzysowe. Kluczowe będzie zatem precyzyjne sformułowanie i parametry rozporządzenia. Przedsiębiorstwa muszą najpierw ocenić funkcjonalność pomocy, która w niektórych sektorach może być ograniczona obecnymi ograniczeniami tymczasowych ram kryzysowych. Należy również powiedzieć, że nie jest to nieograniczone narzędzie, ale poziom pomocy jest proporcjonalny do wpływu ekonomicznego na firmę.”

Ze względu na powagę sytuacji dla wielu firm i ryzyko negatywnego wpływu nie tylko na branże energochłonne, Związek Przemysłu i Transportu zainicjował utworzenie międzyresortowej grupy roboczej, która przygotowała propozycję rozwiązania.

„Dostrzegamy złożoność sytuacji i od początku uważamy, że główną drogą jest jednolite europejskie rozwiązanie. Ale jest koniec roku i chociaż na szczeblu europejskim dyskutowano o szeregu pozytywnych działań, nie ma wystarczająco skutecznego europejskiego rozwiązania, na przykład w postaci oddzielenia funkcjonalnego, dlatego konieczne jest podjęcie działań krajowych” wyjaśnia Rafaj.

Wysokie ceny energii i ryzyko znacznych wahań oznaczają niepewność przy planowaniu zamówień, inwestycji czy operacji. Dla wielu firm nawet limit 200 EUR/MWh dla energii elektrycznej i 100 EUR/MWh dla gazu w ciągu ostatnich dwóch lat to duży skok, z którym trudno sobie poradzić z zarządczego punktu widzenia. Celem wniosku Związku Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej o tymczasowy pułap cenowy było i jest zapewnienie firmom przynajmniej podstawowego hamulca cenowego.

„Duże przedsiębiorstwa są ważną częścią gospodarki. Kiedy wpadają w kłopoty, cały łańcuch, który jest do nich przywiązany, rozpada się. Aby pozostać konkurencyjnymi, musimy mieć takie same lub porównywalne warunki i pomoc jak firmy za granicą. Rząd musi w maksymalnym możliwym stopniu wykorzystać warunki tymczasowych ram kryzysowych, aby złagodzić poważne negatywne skutki dla firm każdej wielkości, ustalić warunki w jak najprostszy sposób i ewentualnie wynegocjować dalsze uproszczenia z Komisją Europejską” – dodaje Rafaj .

Korzystając z komunikatu prasowego SP CR i MPO

SP CR – Związek Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej SP CR

MPO – Ministerstwo Przemysłu i Handlu


ČESKO. Vláda pomůže od ledna s cenami energií i velkým firmám. Podle SP ČR musí spěchat.

Vláda představila pomoc s cenami energií i pro velké firmy, po které volaly podnikatelské svazy. Oznámená forma podpory je podle zástupců podnikatelů sice výrazným krokem vpřed, je ale nutné ještě firmám vyjasnit konkrétní podmínky a podporu co nejdříve notifikovat u Evropské komise.

14.12.2022 | BusinessInfo.cz

„Za Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) jsme vládu o vážnosti situace a potřebě řešit ceny energie pro firmy všech velikostí aktivně přesvědčovali již od jara. Představenou podporu vnímáme jako základní kámen, který dá podnikům alespoň určitou jistotu pro plánování v příštím roce a je naplněním příslibu, který jsme získali v rámci společných jednání v září,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Zvolený koncept vycházející z Dočasného krizového rámce podle Rafaje není neomezeným zastropováním pro všechny a nemusí prý znamenat dostatečnou pomoc pro firmy nejvíce zasažené vysokými cenami energie. „Čekají nás ještě další jednání na upřesnění modelu a hledání doplňkových nástrojů. Případné další pomoci musí být velmi cílené, jako například doplňkový program dle Dočasného krizového rámce pro nejvíce zasažené firmy či kurzarbeit,” doplňuje Rafaj.

Vláda: Zastropování cen pomůže udržet chod ekonomiky

Pro velké podniky bude pomoc fungovat od 1. ledna 2023 skrze mechanismus cenových stropů. Výše stropu cen energií bude shodná jako pro malé a střední podniky (MSP), to jest 5 000 Kč/MWh za elektřinu a 2 500 Kč/MWh za plyn (oboje bez DPH a distribučních poplatků).

„Stejně jako v případě malých firem zastropování platí do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let. Toto opatření má podniky motivovat k úsporám,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Slíbili jsme, že nenecháme nikoho padnout a náš slib teď plníme i u velkých firem. Zastropování cen energií pomůže velkým podnikům nejen udržet si konkurenceschopnost na trhu. Výhodou je, že v rámci této podpory v Evropě jde o maximální pomoc pro jeden podnik. Nemůže se tedy stát, že by firma v jiném členském státě EU dostala vyšší podporu než česká firma. Maximální suma podpory bude všude stejná. Odstranili jsme tak riziko potenciální konkurenční nevýhody pro naše podniky,“ popisuje ministr financí Zbyněk Stanjura.

V případě stropovaných cen by benefit neměl překročit limit veřejné podpory podle takzvaného Dočasného krizového rámce. Pokud jej podnik překročí, bude podle dalšího připravovaného nařízení vlády, které vláda projedná začátkem ledna 2023, povinen toto překročení odvést zpět do státního rozpočtu.

Hospodářská komora vládu pochválila

„Hospodářská komora zastropování cen energií pro velkoodběratele iniciovala a v posledních týdnech o konkrétních parametrech opatření s vládou pravidelně jednala. Považujeme to za nesmírně důležitý krok, který od ledna nastavuje státní pomoc s drahými energiemi pro všechny druhy podniků, a to bez ohledu na jejich velikost. Je to zároveň klíčový prvek vládní pomoci k udržení konkurenceschopnosti tuzemského průmyslu a celé ekonomiky,“ uvádí prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Zastropování je možné kombinovat s dotační pomocí dle Dočasného krizového rámce, celková pomoc státu ale nesmí pro jeden podnik přesáhnout 4 milióny eur, tedy zhruba 100 miliónů korun.

Nařízení nově stanovuje možnost stropování cen pro zákazníky, kteří jsou připojeni přímým vedením z výrobny elektřiny do místa spotřeby.

V případě dodávky plynu je pro posouzení hranice pro stropování nutné odečíst plyn spotřebovaný na výrobu elektřiny (taková spotřeba nepodléhá stropování) a plyn na výrobu tepla (plně stropovaný). Osmdesátiprocentní hranice je vypočtena ze zbytku. K tomu budou sloužit příslušné formuláře v příloze nařízení. Nařízení vlády dále stanovuje cenu měsíčního stálého platu, a to 130 korun za měsíc za jedno odběrné místo jak u elektřiny, tak u plynu.

Statní rozpočet by mohlo zastropování vyjít v roce 2023 na zhruba 40 miliard. Financovat se bude mimo jiné z výnosu daně z neočekávaných zisků a cenových stropů EU pro výrobce energií. Obě tato opatření by měla v příštím roce přinést do rozpočtu přes 100 miliard.

Vláda již na podzim schválila zastropování cen energií pro domácnosti, veřejný sektor a malé a střední podniky. Další informace nejen k pomoci s vysokými cenami energií jsou k dispozici na webu www.energiezamene.cz.

Představená pomoc ale funguje na jiném principu než pro domácnosti a malé firmy. Jedná se o v podstatě o zálohu – zálohově poskytnutou podporu Dočasného krizového rámce (DKR) aplikací cenového stropu. Podniky se o podporu musejí přihlásit a mohou vyčerpat jen částku danou pravidly DKR. Dané limity mohou v některých případech zejména u energeticky náročných větších firem podle SP ČR snižovat možnosti dostatečné pomoci.

Nejde o neomezenou pomoc, varuje SP ČR

Podle Jana Rafaje je potřeba s pojmem zastropování pro velké podniky pracovat opatrně, aby nedošlo k mylným očekáváním: Nejedná se o zastropování, ale o podporu. Firmy budou muset splnit podmínky a limity vyžadované Dočasným krizovým rámcem. Proto bude klíčové přesné znění a parametry nařízení. Firmy si nejprve musí vyhodnotit funkčnost pomoci, kterou mohou v některých odvětvích stávající limity Dočasného krizového rámce omezovat. Je potřeba také říct, že to není neomezený nástroj, ale míra pomoci je úměrná ekonomickým dopadům na firmu.”

Z důvodů vážnosti situace u řady firem a rizik negativního dopadu nejen na energeticky náročná odvětví inicioval Svaz průmyslu a dopravy vznik meziresortní pracovní skupiny, která připravovala návrh řešení.

„Vnímáme složitost a komplexnost situace a od počátku považujeme za hlavní cestu jednotné evropské řešení. Je ale konec roku a byť byla na evropské úrovni projednávána řada pozitivních opatření, tak dostatečně účinné evropské řešení například v podobě funkčního decouplingu není, je proto nutné přijmout národní opatření,” vysvětluje Rafaj.

Vysoké ceny energie a riziko jejich výrazných výkyvů znamenají nejistotu pro plánování zakázek, investic či provozu. Pro řadu firem je i hranice 200 EUR/MWh u elektřiny a 100 EUR/MWh u plynu za poslední dva roky velký skok, se kterým se z pohledu hospodaření špatně pracuje. Cílem požadavku Svazu průmyslu a dopravy ČR na dočasné zastropování ceny proto bylo a je firmám poskytnout alespoň základní brzdu cen.

„Velké podniky jsou důležitou součástí ekonomiky. Když se dostanou do problémů, sesype se celý řetězec, který je na ně navázán. Abychom si udrželi konkurenceschopnost, potřebujeme mít stejné nebo srovnatelné podmínky a pomoc jako firmy v zahraničí. Vláda musí využít podmínek Dočasného krizového rámce v maximálně možné míře, aby zmírnila vážné negativní dopady na firmy všech velikostí, nastavit podmínky co nejjednodušeji a s Evropskou komisí případně dojednat další zjednodušení,“ dodává Rafaj.

S využitím tiskové zprávy SP ČR a MPO

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526