PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 10. 1. 2023

Polski kalendarz 2023.  Polský kalendář 2023.  

Český kalendář 2023.  Czeski kalendarz 2023.  

POLSKO. Krize přesvědčuje společnosti, aby investovaly do OZE a inteligentních energetických systémů.  

POLSKA. Kryzys skłania firmy do inwestowania w OZE i inteligentne systemy energetyczne.  

CZECHY. Niedostępność leków w Czechach.  

ČESKO. Nedostupnost léčiv v ČR.  

Polski kalendarz 2023.                               Polský kalendář 2023.

Kalendarz Świąt. Dni ustawowo wolnych od pracy                                 Kalendář svátků. Zákonem stanovené volné

w 2023 roku.                                                                                           dny v roce 2023.

01.01.2023

06.01.2023

09.04.2023

10.04.2023

01.05.2023

03.05.2023

28.05.2023

08.06.2023

15.08.2023

01.11.2023

11.11.2023

25.12.2023

26.12.2023

         Niedziele Handlowe,                                                                                            Obchodní neděle,

         kiedy sklepy są otwarte.                                                                                       kdy jsou obchody otevřené.

         W pozostałe niedziele sklepy                                                                               Další neděle mají

        są zamknięte.                                                                                                        obchody zavřeno.

29.01.2023

02.04.2023

30.04.2023

25.06.2023

27.08.2023

17.12.2023

24.12.2023


Český kalendář 2023.                                 Czeski kalendarz 2023.

Kalendář svátků.                                                                                            Kalendarz Świąt.

Zákonem stanovené volné dny  v roce 2023.                                                Dni ustawowo wolne od pracy w roku 2023.

01.01.2023

07.04.2023

10.04.2023

01.05.2023

08.05.2023

05.07.2023

06.07.2023

28.09.2023

28.10.2023

17.11.2023

24.12.2023

25.12.2023

26.12.2023

V Česku jsou v neděli obchody                                                                    W Czechach sklepy są otwarte w

otevřené.                                                                                                      niedziele.

Svátky, kdy jsou obchody zavřené.                                                              Dni świąteczne, kiedy sklepy są zamknięte.

01.01.2023

10.04.2023

08.05.2023

28.09.2023

28.10.2023

     24.12.2023 od 12:00

25.12.2023

26.12.2023

Svátky, kdy jsou obchody otevřené.                                                                      Święta, kiedy sklepy są otwarte.

07.04.2023

01.05.2023

05.07.2023

06.07.2023

17.11.2023

     24.12.2023 do 12:00


POLSKO. Krize přesvědčuje společnosti, aby investovaly do OZE a inteligentních energetických systémů.

Téměř polovina malých a středních podniků se domnívá, že nedávné zvýšení cen energií pro ně bylo bolestivé. Téměř tolik lidí plánuje implementovat řešení v oblasti inteligentní transformace energie v naději, že jim pomohou snížit náklady na energii, vyplývá z výzkumu provedeného Digital Poland Foundation a Schneider Electric.

To, co brání podnikatelům investovat do tzv. Elektřiny 4.0, jsou počáteční náklady a zjevný nedostatek podpory ze strany státu. Odborníci radí hledat financování v programech EU. Na začátku příštího roku bude pravděpodobně zahájena výzva k podávání žádostí ve dvou takových programech.

– Podnikatelé v Polsku, Evropě a po celém světě jsou ovlivněni především cenou energie a její dostupností. Navíc všichni, kdo využívají tradiční energii, fosilní zdroje energie, mají problém i z hlediska tzv. energetické nezávislosti nebo dostupnost zdrojů. To je spojeno se vším, co souvisí se změnou klimatu a požadavky udržitelného rozvoje – vysvětluje Jacek Łukaszewski, prezident Schneider Electric pro klastr střední a východní Evropy, v rozhovoru pro agenturu Newseria Innowacje.

Ze zprávy Digital Poland Foundation a Schneider Electric „Electricity 4.0. Levnější, čistší a stabilnější energie pro polské podniky“ ukazuje, že 89 % malých a středních podniků popisují zvýšení cen energií jako přinejmenším závažné a 49 % – jako závažné nebo velmi závažné. Nejvíce je postižen výrobní sektor (58 %). Navíc jen třetina dotázaných firem přiznala, že v posledním roce nezaznamenala výpadek proudu.

– Všichni, kdo využívají tradiční energii, fosilní zdroje energie, mají také problém z hlediska tzv. energetické nezávislosti nebo dostupnosti zdrojů. Přes 70 % dotazovaných podnikatelů zaznamenalo výpadky proudu, a to téměř 40 % si myslí, že tyto zlomy se staly opakovaně   – říká Jacek Łukaszewski.

Elektřina 4.0

Tyto neduhy firem podle odborníků urychlí zavádění chytré elektrifikace založené na obnovitelných zdrojích a systémech pro sledování a optimalizaci spotřeby energie. Bez tzv. Elektřiny 4.0 bude těžké podnikatelům poskytovat levnou a spolehlivou energii, což může rozhodovat o konkurenceschopnosti na trhu více, než kdy předtím.

– Elektřina 4.0 je reakcí na trend udržitelného rozvoje: odklon od tradičních zdrojů energie a přechod na tzv. obnovitelné zdroje energie prostřednictvím elektrifikace celých sektorů ekonomiky, jako je doprava – tady máme elektromobily – nebo vytápění, kde vidíme tepelná čerpadla – vysvětluje prezident Schneider Electric pro klastr střední a východní Evropu.

– Krása implementace Elektřina 4.0 spočívá v tom, že všechny tyto výhody přicházejí v jednom balíčku. Nezáleží na tom, zda někdo realizuje investice vedené snahou snižovat náklady, nebo někdo realizuje investice, aby splnil uhlíkové závazky, téměř vždy balíček zahrnuje jak snížení uhlíkové stopy, snížení nákladů, tak zvýšení spolehlivosti, nezávislosti a flexibility svou vlastní elektrickou síť.

Společnosti si jsou těchto výhod vědomy – téměř polovina uvádí, že Elektřina 4.0 snižuje náklady na elektrickou energii a 42 % to připisuje pozitivnímu dopadu na životní prostředí a ochraně klimatu. Přesto se k takovým investicím odhodlává stále pouze málo firem. 37 % účastníků průzkumu uvedlo, že využívají obnovitelné zdroje energie, ale zároveň pouze 18 % má takové instalace ve svých společnostech. Pouze 12 % malých a středních podnikatelů využívá digitální, inteligentní sledování parametrů, ale téměř polovina by jej chtěla implementovat doma.

– Během studie společnosti uvedly tři hlavní překážky související s implementací řešení Elektřina 4.0. První a nejdůležitější jsou vysoké náklady – upozornilo na to celých 47 % firem. Další bariérou je nedostatek státních financí – na to upozornilo 34 % firem. Poslední překážkou jsou vysoké formální požadavky, které jsou obzvláště náročné pro společnosti z výrobního sektoru. Naznačilo to 29 % dotázaných společností – říká Wojciech Świątek, ředitel udržitelného rozvoje ve společnosti Schneider Electric Polska.

Transformace inteligentní energie pro firmy

Navzdory bariérám až 80 % podnikatelů věří, že inteligentní energetická transformace je nevyhnutelným směrem změny. Takové investice mohou být podpořeny dostupnými finančními nástroji, jejichž počet by měl narůstat.

– Investiční fondy jsou dostupné všem typům společností. V prvé řadě jsou to prostředky od vlastní banky, které může společnost využít. Jde o úvěry, půjčky nebo třeba bílé certifikáty. V současné době bych chtěl věnovat zvláštní pozornost dostupnosti programů z evropských fondů, které připravuje vláda. Některé jsou již k dispozici, některé se připravují a budou k dispozici začátkem příštího roku, oznamuje Wojciech Świątek.

V rámci Evropského fondu pro moderní ekonomiku má být na podporu podniků vyčleněno 7,9 miliardy eur, z toho 2,8 miliardy eur je zajištěno pro malé a střední podniky. Výzva k předkládání návrhů bude vyhlášena v prvním čtvrtletí příštího roku. Na druhou stranu bude 24,2 miliardy EUR přiděleno na realizaci programu evropských fondů pro infrastrukturu, klima a životní prostředí (FEnIKS). Začátkem října program obdržel pravomocné rozhodnutí Evropské komise. Výzva k podávání žádostí v rámci tohoto programu bude zahájena pravděpodobně v první polovině příštího roku.

Zdroj:  Newseria.pl


POLSKA. Kryzys skłania firmy do inwestowania w OZE i inteligentne systemy energetyczne.

Niemal połowa małych i średnich przedsiębiorców uważa, że ostatnie podwyżki cen energii były dla nich dotkliwe. Niemal tyle samo planuje u siebie wdrożenie rozwiązań z zakresu inteligentnej transformacji energetycznej, licząc, że pomogą im one obniżyć koszty energii – wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Digital Poland i Schneider Electric.

Tym, co przedsiębiorców powstrzymuje przed inwestycjami w tzw. Elektryczność 4.0, są koszty początkowe oraz pozorny brak wsparcia ze strony państwa. Eksperci radzą, by finansowania szukać w programach unijnych. Na początku przyszłego roku prawdopodobnie rozpocznie się nabór wniosków w dwóch takich programach.

– Przedsiębiorców zarówno w Polsce, Europie, jak i na całym świecie przede wszystkim dotyka koszt energii oraz jej dostępność. Co więcej, wszyscy ci, którzy korzystają z energii tradycyjnej, kopalnych źródeł energii, mają również problem w zakresie tzw. niezależności energetycznej albo dostępności źródeł. Na to nakłada się wszystko to, co jest związane ze zmianami klimatu i wymaganiami zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric na klaster Europy Środkowo-Wschodniej.

Z raportu Fundacji Digital Poland i Schneider Electric „Elektryczność 4.0. Tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw” wynika, że 89 proc. MŚP określa podwyżki cen energii jako co najmniej dotkliwe, a 49 proc. – jako dotkliwe lub bardzo dotkliwe. Najbardziej odczuwa je sektor produkcyjny (58 proc.). Co więcej, tylko jedna trzecia badanych firm przyznała, że w ciągu ostatniego roku nie zmagała się z przerwą w dostawach prądu.

– Wszyscy ci, którzy korzystają z energii tradycyjnej, z kopalnych źródeł energii, mają również problem w zakresie tzw. niezależności energetycznej albo dostępności źródeł. Ponad 70 proc. badanych przedsiębiorców doświadczyło przerw w dostawie energii, a prawie 40 proc. uważa, że te przerwy zdarzały się wielokrotnie – mówi Jacek Łukaszewski.

Elektryczność 4.0

Zdaniem ekspertów te bolączki firm przyspieszą wdrażanie przez nie inteligentnej elektryfikacji opartej na odnawialnych źródłach oraz systemach monitorowania i optymalizacji zużycia energii. Bez tzw. Elektryczności 4.0 trudno będzie przedsiębiorcom zapewnić tanią i pewną energię, a to może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej decydować o konkurencyjności na rynku.

– Elektryczność 4.0 jest odpowiedzią na trend dotyczący zrównoważonego rozwoju: odchodzenia od tradycyjnych źródeł energii i przechodzenia na tzw. odnawialne źródła energii poprzez elektryfikację całych sektorów gospodarki, takich jak transport – tutaj mamy samochody elektryczne – czy ogrzewnictwo, gdzie widzimy pompy ciepła – wyjaśnia prezes Schneider Electric na klaster Europy Środkowo-Wschodniej.

– Piękno wdrażania Elektryczności 4.0 jest takie, że te wszystkie korzyści przychodzą w pakiecie. Nieważne, czy ktoś realizuje inwestycje, kierując się chęcią obniżenia kosztu, czy ktoś wdraża inwestycje, chcąc wypełnić zobowiązania węglowe, prawie zawsze w pakiecie dostaje zarówno obniżenie śladu węglowego, obniżkę kosztów, jak i podniesienie niezawodności, niezależności i elastyczności własnej sieci energetycznej.

Firmy zdają sobie sprawę z tych korzyści – prawie połowa wskazuje, że Elektryczność 4.0 wpływa na obniżenie kosztów energii elektrycznej, a 42 proc. utożsamia ją z pozytywnym wpływem na środowisko i ochroną klimatu. Mimo tego wciąż niewiele przedsiębiorstw decyduje się na takie inwestycje. 37 proc. uczestników badania zadeklarowało, że korzysta z OZE, ale jednocześnie tylko 18 proc. ma takie instalacje w swoich firmach. Z cyfrowego, inteligentnego monitoringu parametrów korzysta zaledwie 12 proc. MŚP, ale blisko połowa chciałaby wdrożyć go u siebie.

– Podczas badania firmy wskazały trzy główne bariery związane z wdrażaniem rozwiązań Elektryczności 4.0. Pierwsza, najważniejsza, to wysokie koszty – aż 47 proc. firm zwróciło na to uwagę. Kolejną barierą jest brak finansowania ze strony państwa – 34 proc. firm zwróciło na to uwagę. I ostatnią barierą są wysokie wymogi formalne, głównie dotkliwe dla firm z sektora produkcyjnego. Na to wskazało 29 proc. badanych firm – mówi Wojciech Świątek, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Schneider Electric Polska.

Inteligentna transformacja energetyczna dla firm

Mimo barier aż 80 proc. przedsiębiorców uważa, że inteligentna transformacja energetyczna to nieuchronny kierunek zmian. Tego typu inwestycje mogą być wspierane przez dostępne instrumenty finansowania, których powinno przybywać.

– Środki inwestycyjne są dostępne dla wszystkich rodzajów firm. Przede wszystkim są to środki z puli własnej, które firma może wykorzystać. Są to kredyty, pożyczki czy np. białe certyfikaty. W obecnym czasie szczególną uwagę chciałbym zwrócić na dostępność programów z Funduszy Europejskich, przygotowanych przez rząd. Niektóre są już dostępne, niektóre są przygotowywane i będą dostępne na początku przyszłego roku – zapowiada Wojciech Świątek.

W ramach Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki na wsparcie przedsiębiorstw ma być przeznaczone 7,9 mld euro, z czego dla małych i średnich przedsiębiorstw zabezpieczono 2,8 mld euro. Nabór wniosków będzie prowadzony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z kolei 24,2 mld euro zostanie przeznaczone na realizację programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Program na początku października otrzymał decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej. Prawdopodobnie w pierwszym półroczu przyszłego roku rozpocznie się nabór wniosków w tym programie.

Źródło: Newseria.pl


CZECHY. Niedostępność leków w Czechach.

Źródło: https://www.sukl.cz/nedostupnost-leciv-v-cr

Obecnie w Czechach zarejestrowanych jest prawie 56 000 wariantów leków, z czego ponad 8 000 wariantów jest przedmiotem aktywnego handlu.

Od posiadacza decyzji rejestracyjnej zawsze zależy, czy po udanej rejestracji lek zostanie wprowadzony na czeski rynek, czy też jego dostawy zostaną przerwane lub zakończone. Jednak zgodnie z prawem jest zobowiązany do informowania Państwowego Instytutu Kontroli Leków (SÚKL) o wszelkich zmianach w dostawach (rozpoczęcie, przerwanie, wznowienie, zakończenie), w następujący sposób:

Ustawa nr 378/2007 Dz.U. o produktach leczniczych i zmianach niektórych przepisów z nimi związanych, z późniejszymi zmianami (zwana dalej „ustawą o produktach leczniczych”) w § 33 ust. 2 nakłada na posiadacza decyzji rejestracyjnej powiadomić SÚKL

  • datę faktycznego wprowadzenia produktu leczniczego na rynek Republiki Czeskiej według wielkości opakowań i rodzajów opakowań, nie później niż 2 miesiące po jego faktycznym wprowadzeniu na rynek,
  • datę zawieszenia lub zakończenia obrotu produktem leczniczym w Republice Czeskiej z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem; w przypadku wyjątkowych okoliczności takie powiadomienie może zostać dokonane najpóźniej w tym samym czasie co zawieszenie lub zakończenie obrotu produktem leczniczym w Republice Czeskiej, z podaniem przyczyn takiego zawieszenia lub zakończenia,
  • datę wznowienia obrotu produktu leczniczego, bez zbędnej zwłoki.

SÚKL ocenia zastępowalność każdego produktu, dla którego zgłaszana jest przerwa lub zakończenie dostaw. Na swojej stronie publikuje preparaty, którymi można zastąpić lek.

W przypadku powiadomienia SÚKL o przerwaniu lub zakończeniu dostaw niezastąpionego produktu leczniczego, SÚKL niezwłocznie zgłasza ten fakt Ministerstwu Zdrowia Republiki Czeskiej, które zgodnie z ustawą o lekach jest upoważnione do podejmowania działań w celu zapewnienia dostępności produktów leczniczych ważnych dla udzielania świadczeń zdrowotnych.


ČESKO. Nedostupnost léčiv v ČR.

Zdroj: https://www.sukl.cz/nedostupnost-leciv-v-cr

Aktuálně je v ČR registrováno téměř 56 000 variant léků, z toho je více než 8 000 variant aktivně obchodováno.

Vždy záleží na držiteli rozhodnutí o registraci, zda bude lék po úspěšné registraci uveden na český trh, případně zda budou přerušeny či ukončeny jeho dodávky. Ze zákona však má povinnost o všech změnách v dodávkách (zahájení, přerušení, obnovení, ukončení) informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), a to následovně:

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) v § 33  odst. 2  stanoví držiteli rozhodnutí o registraci povinnost oznamovat SÚKL

  • datum skutečného uvedení léčivého přípravku podle velikostí balení a typů obalů na trh v ČR, a to nejpozději do 2 měsíců po jeho skutečném uvedení na trh,
  • datum přerušení nebo ukončení uvádění léčivého přípravku na trh v ČR nejméně 2 měsíce předem; v případě výjimečných okolností lze učinit takové oznámení nejpozději současně s přerušením nebo ukončením uvádění léčivého přípravku na trh v ČR, a to včetně důvodů takového přerušení nebo ukončení,
  • datum obnovení uvádění léčivého přípravku na trh, a to neprodleně.

U každého přípravku, u kterého je nahlášeno přerušení či ukončení dodávek, SÚKL vyhodnocuje jeho nahraditelnost. Přípravky, kterými je možné daný lék nahradit, zveřejňuje na svých webových stránkách.

Pokud je SÚKL nahlášeno přerušení či ukončení dodávek u nenahraditelného léčivého přípravku, SÚKL tuto skutečnost neprodleně oznamuje Ministerstvu zdravotnictví ČR, které je dle zákona o léčivech oprávněno činit opatření za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526