PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 13. 3. 2023

CZECHY – Izba Handlowa RC. 30 lat czeskiej gospodarki: Podniósł się standard życia. Po odjęciu inflacji zarobki pracowników wzrosły realnie o 141%.  

ČESKO – Hospodářská komora ČR. 30 let českého hospodářství: Životní úroveň vzrostla. Výdělky zaměstnanců po odečtení inflace vzrostly reálně o 141 %.  

POLSKA. Zaproszenie do współpracy.  

POLSKO. Pozvánka ke spolupráci.  

CZECHY – Izba Handlowa RC. 30 lat czeskiej gospodarki: Podniósł się standard życia. Po odjęciu inflacji zarobki pracowników wzrosły realnie o 141%.

Źródło: www.komora.cz

Praga, 5 marca 2023 r.W ciągu trzydziestu lat od podziału Czechosłowacji przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników rosło średnio o 3% rocznie. W 1994 r. wynosiła ona 7 004 CZK miesięcznie, od tego czasu pracownicy otrzymują nominalnie ponad pięciokrotność swoich zarobków. Podniósł się poziom życia pracowników. Po odjęciu wzrostu cen konsumpcyjnych sytuacja pracowników faktycznie się poprawiła. Obecnie ich płace są prawie 2,5 razy wyższe niż trzydzieści lat temu.

Płace pracowników rosły realnie najbardziej w latach 1995 i 1996 w związku z ożywieniem wzrostu gospodarczego po recesji transformacyjnej, wysokim popytem na pracę w związku z dokonującą się liberalizacją i ekspansją prywatnego biznesu. W kolejnych latach od 1997 r. nominalny rozwój przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nie rósł już w takim tempie.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat płace pracowników spadały realnie, tj. przy uwzględnieniu cen konsumpcyjnych, aż pięć razy, a mianowicie w latach 1998, 2000, 2012 i 2013. Jeszcze większy spadek realnych zarobków pracowników nastąpił prawdopodobnie na skutek kryzysu energetycznego i związanych z nim inflacją w 2022 r. Według wstępnych szacunków Izby Gospodarczej, w ubiegłym roku płace realne spadły o 7,8% w całym 2022 r.

„Porewolucyjna transformacja zapoczątkowała dobry rozwój gospodarczy Republiki Czeskiej, a jej pozycja i poziom życia ludzi są dziś bardzo solidne. I to pomimo faktu, że rozpad Czechosłowacji nastąpił w momencie gwałtownego początku globalizacji, który rozpoczął się w latach 80. za rządów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher. Upadek bloku socjalistycznego i nasze reformy nastąpiły więc w czasie globalnego procesu przenoszenia produkcji z rozwiniętych krajów Zachodu do krajów nowo rozwijających się, takich jak Chiny czy Indie. W jego ramach w pierwszych latach po rewolucji część inwestycji trafiała także do nas, ale po 2000 r. już mniej. Dziś, przynajmniej w wielu naszych miastach, jakość życia jest wyższa niż w niektórych zachodnioeuropejskich stolicach czy ośrodkach regionalnych” – zauważył prezes Izby Gospodarczej Vladimír Dlouhý. Jako federalny minister gospodarki, a następnie czeski minister przemysłu był bezpośrednim uczestnikiem wszystkich procesów transformacyjnych, w latach 90. był jednym z najpopularniejszych polityków.

Izba Gospodarcza analizowała również kształtowanie się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyrażonego w dolarach amerykańskich w parytecie siły nabywczej. Ta wielkość ekonomiczna eliminuje wpływ różnych poziomów cen w poszczególnych stanach i umożliwia wzajemną porównywalność danych. Z analizy wynika, że ​​spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej pod względem płac najlepiej wypadają pracownicy w Polsce i Czechach, a najgorzej na Słowacji. Rozwój płac w Czechach był również kopiowany przez płace na Węgrzech. Jednak od 2006 r. płace na Węgrzech spadły do ​​poziomu na Słowacji.

„Słowacja ucierpiała ekonomicznie bardziej niż Czechy podczas podziału Czechosłowacji. Miało to polityczny kontekst, ponieważ Vladimír Mečiar nie przeprowadzał reform. Rząd Dzurindy dołączył do nich kilka lat później niż nasz. Dokonała kilku bardzo trafnych reform i zapoczątkowała wzrost gospodarczy – dodał Dlouhý.

Choć czeskie płace wciąż nie dorównują średniej krajów OECD, zbliżają się do tej średniej z 38 najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów świata. O ile w 1995 roku średnie czeskie płace kształtowały się na poziomie 37% średniej OECD, o tyle w 2021 roku osiągnęły już 61%.

Izba Handlowa Republiki Czeskiej obchodzi w tym roku 30-lecie swojej nowożytnej historii. Pierwsze izby handlowe w Austro-Węgrzech powstały na podstawie Kodeksu Cesarskiego z 18 marca 1850 r. Jednak historia izby sięga czasów panowania Karola IV. Po wydarzeniach z listopada 1989 roku, grupa pięć tysięcy przybyłych osób, w praskim Pałacu Žofín zgodziła się na utworzenie Stowarzyszenia Czechosłowackich Biznesmenów, które dążyło do przywrócenia ruchu tak silnego, jak w okresie Pierwszej Republiki. Zdeněk Somr został wybrany pierwszym prezesem Izby Gospodarczej na Zgromadzeniu Ustawodawczym w marcu 1993 roku. Izba Gospodarcza powstała jako niezależny od państwa samorząd gospodarczy.


ČESKO – Hospodářská komora ČR. 30 let českého hospodářství: Životní úroveň vzrostla. Výdělky zaměstnanců po odečtení inflace vzrostly reálně o 141 %.

Zdroj:  www.komora.cz

Praha, 5. března 2023Během třiceti let od rozdělení Československa průměrná hrubá mzda zaměstnanců roste ročně v průměru 3% tempem. V roce 1994 dosahovala 7 004 Kč měsíčně, od té doby zaměstnanci nominálně pobírají více než pětinásobné výdělky. Životní úroveň zaměstnanců vzrostla. Po odečtení růstu spotřebitelských cen si zaměstnanci totiž reálně polepšili. V současnosti tak mají téměř 2,5krát vyšší mzdy než před třiceti lety.

Mzdy zaměstnanců reálně rostly nejvíce v letech 1995 a 1996 vlivem oživení hospodářského růstu po transformační recesi, vysoké poptávky po pracovní síle v souvislosti s proběhlou liberalizací a expanzí soukromého podnikání. V dalších letech od roku 1997 nominální vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy již nerostl takovým tempem.

V posledních třiceti letech reálně, tedy po odečtení spotřebitelských cen, mzdy zaměstnanců klesly v pěti případech, a to v letech 1998, 2000, 2012 a 2013. K ještě většímu propadu v reálných výdělcích zaměstnanců pravděpodobně došlo vlivem energetické krize a s tím související inflace v roce 2022. Podle předběžného odhadu Hospodářské komory loni reálné mzdy za celý rok 2022 poklesly o 7,8 %.

Porevoluční transformace založila dobrý ekonomický vývoj České republiky, a její postavení a životní úroveň lidí je dnes velmi solidní. A to navzdory tomu, že rozpad Československa přišel v době prudkého nástupu globalizace, která začala v 80. letech v období vlády Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové. Rozpad socialistického bloku a naše reformy tak probíhaly v době celosvětového procesu přesouvání výrob z vyspělých západních zemí do nově se rozvíjejících zemí, jako je Čína nebo Indie. V jeho rámci šla v prvních letech po revoluci část investic i k nám, ale po roce 2000 už méně. Dnes, alespoň v řadě našich měst, je ale vyšší kvalita života než v některých západoevropských metropolích nebo regionálních centrech,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Jako federální ministr hospodářství a poté český ministr průmyslu byl přímým účastníkem všech transformačních procesů, během 90. let patřil k nejoblíbenějším politikům.

Hospodářská komora také analyzovala vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd vyjádřených v amerických dolarech v paritě kupní síly. Tato ekonomická veličina eliminuje vliv rozdílných cenových hladin v jednotlivých státech a umožňuje vzájemnou srovnatelnost dat. Z analýzy vyplývá, že ze států Visegrádské skupiny si mzdově nejlépe vedou zaměstnanci v Polsku a České republice, nejhůře na Slovensku. Vývoj českých mezd kopírovaly také mzdy maďarské. Od roku však 2006 se ale maďarské mzdy propadají na úroveň Slovenska.

„Slovensko při rozdělení Československa hospodářsky utrpělo více než Česká republika. Mělo to politické souvislosti, protože Vladimír Mečiar nedělal reformy. K těm přistoupila až Dzurindova vláda o několik let později než u nás. Ta udělala několik velmi správných reforem a nastartovala ekonomický růst,“ dodal Dlouhý.

Ačkoliv české mzdy stále nedosahují průměru zemí OECD, k tomuto průměru 38 ekonomicky nejrozvinutějších států světa se přibližuje. Zatímco v roce 1995 české průměrné mzdy byly na úrovni 37 % průměru OECD, v roce 2021 již dosahovaly 61 %.

Hospodářská komora České republiky si letos připomíná 30 let své novodobé historie. První obchodní komory v Rakousku-Uhersku se ustavily na základě říšského zákoníku z 18. března 1850. Komorová historie sahá ale až do období vlády Karla IV. Po listopadových událostech roku 1989 se na pět tisíc budoucích soukromníků v pražském paláci Žofín dohodlo na vzniku Sdružení československých podnikatelů, které usilovalo o obnovení komorového hnutí silného jako za první republiky. Prvním prezidentem Hospodářské komory byl na ustavujícím sněmu v březnu roku 1993 zvolen Zdeněk Somr. Hospodářská komora vznikla jako na státu nezávislá podnikatelská samospráva.


POLSKA. Zaproszenie do współpracy.

Nadaje Broadcasting Sp z o.o. dostarcza wygodną w integracji platformę dla nadawców streamingu w internecie, wraz z pełną infrastrukturę CDN, którą Państwo znajdą pod adresem

https://nadaje.com/

Audio- i Video- Streaming

W kameralnym i niezależnym kapitałowo Zespole, od 16 lat, wspólnie z naszymi Klientami opracowujemy rozwiązania owocujące trwałym rozwojem wzajemnych biznesów. Firma ma swoje korzenie na polskim rynku radiowym, z którym niezmiennie pozostaje w stałej relacji i towarzyszy transformacji radia w obszar mediów cyfrowych kilkudziesięciu polskim stacjom radiowym; natomiast w wyniku wieloletniej pracy technologicznej nad transmisją sygnałów video w internecie oraz równorzędnie dzięki kapitałowi pochodzącemu ze środków unijnych możemy dzisiaj powiedzieć, że nasze gałęzie sięgają także Klientów tak odległych, jak afrykańska telewizja.

Ochrona prywatności

Chcemy koniecznie postawić transparentnie kwestie ochrony danych osobowych naszych Klientów, a tym samym docelowych Odbiorców wszelkich transmisji internetowych: w duchu standardów europejskiej kultury prawnej, ochrona prywatności w sieci internetowej – od początku istnienia – stanowi dla nas priorytet.

Stoimy do Państwa dyspozycji

Realizują Państwo jednorazową transmisję internetową? Potrzebują Państwo zorganizować webinar, konferencję czy uczcić szczególne chwile ze swoimi Pracownikami? A może prowadzą Państwo lokalne radio lub telewizję? Chętnie dostarczymy adekwatne odpowiedzi dla Państwa biznesu w dziedzinie streamingu na żywo do internetu.

  1. Wprowadzimy dostarczony przez Państwa sygnał do globalnej sieci CDN.
  2. Zadbamy o wsparcie technologiczne w trakcie transmisji lub w wersji kompleksowej – przyjedziemy na miejsce wydarzenia wozem transmisyjnym.
  3. Udostępnimy Państwu narzędzia analityczne do mierzenia słuchalności radia i oglądalności telewizji w Internecie.

Z równą uwagą widzimy naszych Małych i Wielkich Klientów oraz ich Małą lub Wielką Publiczność. Prosimy nie przejmować się częstotliwością ani skalą Państwa streamingu, te nie mają dla nas znaczenia, ponieważ jesteśmy gotowi tak skonfigurować odpowiednio dobrane parametry, żeby byli Państwo zadowoleni z naszej ceny – za jedno wydarzenie lub za abonament w subskrypcji, jak Państwu wygodniej.

Aktualnie Spółka bierze udział w targach Radiodays Europe w dniach 26-28 marca 2023 roku w Pradze. Firma otworzyła swoje drugie biuro w Kudowie-Zdroju, gdzie poszukuje do współpracy osoby ze znajomością języka czeskiego i angielskiego do działu sprzedaży oraz obsługi Klientów zagranicznych, znające rynek nowych technologii, radia i telewizji w internecie oraz reprezentowania  firmy na targach i wydarzeniach branżowych.

Do usłyszenia lub do zobaczenia wkrótce!

Nadaje Broadcasting Sp. z o.o. (rok. założenia 2007)

Wojciech Dalętka i Agnieszka Książek


POLSKO. Pozvánka ke spolupráci.

Vysílá Broadcasting Sp z o.o.  poskytuje snadno integrovatelnou platformu pro streamování vysílacích společností na internetu spolu s plnou infrastrukturou CDN, kterou najdete na

https://nadaje.com/

Streamování zvuku a videa

V malém a kapitálově nezávislém týmu již 16 let společně s našimi klienty vyvíjíme řešení, která vedou k udržitelnému rozvoji vzájemného podnikání. Společnost má své kořeny na polském rozhlasovém trhu, se kterým zůstává v neustálém vztahu a doprovází transformaci rádia do oblasti digitálních médií pro několik desítek polských rozhlasových stanic; díky mnohaleté technologické práci na přenosu videosignálu na internetu a stejně tak i díky kapitálu z fondů EU však dnes můžeme říci, že naše pobočky oslovují i ​​zákazníky vzdálené, jako africké televize.

Ochrana soukromí

Chceme být transparentní ohledně ochrany osobních údajů našich klientů, a tím i cílových příjemců všech internetových přenosů: v duchu evropských norem právní kultury je ochrana soukromí na internetu od počátku naší prioritou.

Jsme vám k dispozici

Realizujete jednorázové internetové vysílání? Potřebujete uspořádat webinář, konferenci nebo oslavit výjimečné chvíle se svými zaměstnanci? Nebo možná provozujete místní rádio či televizi? Rádi vám poskytneme adekvátní odpovědi pro vaše podnikání v oblasti živého vysílání na internet.

  1. Vámi poskytnutý signál vložíme do globální sítě CDN.
  2. Postaráme se o technologickou podporu během vysílání nebo v komplexní verzi – na místo akce přijedeme přenosovým vozem.
  3. Poskytneme vám analytické nástroje pro měření rozhlasové a televizní sledovanosti na internetu.

Věnujeme stejnou pozornost našim malým i velkým zákazníkům a jejich malému či velkému publiku. Nedělejte si prosím starosti s frekvencí nebo rozsahem svého streamování, na těch nám nezáleží, protože jsme připraveni nakonfigurovat vhodně zvolené parametry tak, abyste byli spokojeni s naší cenou – za jednu akci nebo za předplatné, c vám bude více vyhovovat.

Aktuálně se naše společnost účastní veletrhu Radiodays Europe ve dnech 26. – 28. března 2023 v Praze. Společnost otevřela svou druhou kancelář v Kudowa-Zdrój, kde hledá lidi se znalostí češtiny a angličtiny do obchodního oddělení a služeb zahraničním zákazníkům, znalých trhu nových technologií, rozhlasu a televize na internetu a zastupující společnost na veletrzích a průmyslových akcích.

Na slyšenou nebo na viděnou!

Broadcasting Sp. z o. o. (založeno v roce 2007)

Wojciech Dalętka a Agnieszka Książek

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526