PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 27. 3. 2023

Podstawowy przegląd spółek handlowych w Polsce.  

Základní přehled obchodních korporací v Polsku.  

Obecná pravidla prodeje výrobků a zboží na území Polska.  

Ogólne zasady sprzedaży wyrobów i towarów na terenie Polski.  

Podstawowy przegląd spółek handlowych w Polsce.

W artykule omówiono podstawową charakterystykę rodzajów spółek handlowych regulowanych w polskim systemie prawnym, a także opisano proces powstawania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeczypospolitej Polskiej.

Coraz więcej podmiotów działających na terenie Republiki Czeskiej rozwija się z myślą o ekspansji na teren Rzeczpospolitej Polskiej, właśnie poprzez utworzenie na jej terenie firmy handlowej. Rzeczpospolita Polska, jako jeden z najważniejszych krajów Unii Europejskiej, z 40 milionami mieszkańców,  stanowi dla wielu obszar możliwości dalszego rozwoju biznesu, właśnie na jej obszarze.

Polska praktyka prawna spółek handlowych

Ustawodawstwo polskie, w szczególności ustawa Prawo spółek z dnia 15.09.2000 r. z późniejszymi zmianami (Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Zbiór U. z 2022 r., poz. 1467, zwana dalej „KSH”) kultywuje w porównaniu z Podstawa prawna czeska na zasadzie spółek handlowych typu korporacje, zasugeruję, że subnikator w języku polskim może zmienić formę subnikacji niemal „na miarę” swojej śmierci.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej możliwe jest prowadzenie działalności w ramach następujących typów spółek prawa hadlowego:

spółki osobowe:[1]

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,

spółki kapitałowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prosta spółka akcyjna,
 • spółka akcyjna,

a to oznacza, że ​​podstawowe cechy poszczególnych typów polskich spółek handlowych są zbliżone do ich czeskich odpowiedników. Istnieją pewne różnice w polskich regulacjach prawnych. Część z nich dotyczy wspólników polskich spółek handlowych, zresztą czeski system prawny nie jest w ogóle znany, jedna z nich to spółka osobowa, którą wspólnicy zakładają przede wszystkim w celu wykonywania wolnego zawodu w ramach tej spółki[3].  Działalność w ramach tej spółki wymaga wysokiego poziomu kompetencji merytorycznych i doświadczenia wspólników.[4]

W ramach spółek kapitałowych w RP stosunkowo nową formą (od 01.07.2021) jest prosta spółka akcyjna. Jak sama nazwa wskazuje, jest to uproszczona forma spółki akcyjnej, gdzie podstawową zasadą jej działania jest przede wszystkim uproszczenie niektórych mechanizmów i procedur związanych z klasycznymi spółkami akcyjnymi. Taka forma korporacji biznesowej wydaje się idealnym wyborem np. dla startupów lub innych podmiotów, które zamierzają połączyć zalety spółki akcyjnej z prostszą strukturą jej tworzenia i funkcjonowania w postaci prostej spółki akcyjnej. Spółki, gdzie minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 zł, a statut prostej spółki akcyjnej można sporządzić on-line z wykorzystaniem gotowego wzoru, a także w formie aktu notarialnego.

Oprócz powyższego należy dodać, że w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oferowana jest również możliwość tworzenia europejskich podmiotów prawa gospodarczego.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce

Z uwagi na to, że nawet w Rzeczypospolitej Polskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej, a jednocześnie jest regularnie wykorzystywana przez podmioty zagraniczne wchodzące na polski rynek, autorzy niniejszego artykułu uznają za celowe przedstawienie przynajmniej ogólnego zarysu procesu jej powstawania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobnie jak w czeskim środowisku prawnym, przed założeniem tego typu spółki w Rzeczypospolitej Polskiej, zaleca się uprzednie ustalenie podstawowych parametrów dotyczących spółki, takich jak jej nazwa i siedziba, wysokość kapitału zakładowego, liczba i wartość nominalna udziały, ustalenie, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, strukturę organizacyjną spółki, przedmiot działalności i inne.

W związku z powyższym jednak na początku procesu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością napotykamy na jedno istotne ograniczenie w porównaniu z czeskim prawem, a mianowicie zakaz łączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, który polega na tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeczypospolitej Polskiej nie może być utworzona przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma tylko jednego wspólnika.[6] Przedmiotowe ograniczenie dotyczy założyciela, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i ma jednego wspólnika, niezależnie od systemu prawnego (polskiego czy zagranicznego), w którym założyciel powstał [7] i ma na celu przede wszystkim ochronę interesów jednostki wierzyciela.[8]

Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi klasycznie zawierać oznaczenie formy prawnej – „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, które można zastąpić skrótem „spółka z oo” lub „sp. z oo”.[9] W przeciwieństwie do ustawodawstwa czeskiego KSH określa bardziej rygorystyczne zasady ustalania wysokości minimalnego kapitału zakładowego polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który wynosi 5 000 zł. KSH reguluje również minimalną wartość nominalną akcji, która nie może być niższa niż 50 zł.[10]

Wśród organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością KSH, podobnie jak ustawodawstwo czeskie, obejmuje najwyższy organ spółki, jakim jest walne zgromadzenie („zgromadzenie wspólników”) oraz organ statutowy, czyli tzw. „zarząd”) składający się z dyrektorów („członek zarządu”), którzy są odpowiedzialni za zarządzanie działalnością spółki.

Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednym z głównych warunków założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawarcie umowy spółki, która zgodnie z polskim ustawodawstwem może zostać sporządzona w formie aktu notarialnego lub on-line z wykorzystaniem wzoru umowy spółki dostępnego w odpowiedniej stronie internetowej (tzw. „system S24”).

Założenie spółki poprzez przedmiotowy system internetowy niesie ze sobą korzyści dla założyciela, takie jak złożenie wniosku o pierwszy wpis spółki do właściwego rejestru handlowego za pośrednictwem tego samego systemu internetowego, niższe opłaty sądowe i inne.

Jednak jedną z wad założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem omawianego systemu internetowego są pewne ograniczenia przy tworzeniu i ustalaniu treści umowy spółki, np. obowiązek wpłaty kapitału zakładowego wyłącznie wkładami pieniężnymi. W związku z możliwością założenia spółki w tzw. sposób online należy wziąć pod uwagę również inne dodatkowe czynności, takie jak ustanowienie polskiego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rejestracja w systemie S24 i inne. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że ​​czas zakładania firmy w ten sposób online nie zawsze można uznać za przyspieszony. Biorąc pod uwagę, że chodzi o założenie podmiotu prawnego w obcym kraju, należy liczyć się z wyższym poziomem czynności administracyjnych z tym związanych.

Klasyczna forma umowy spółki sporządzona w formie aktu notarialnego daje, w porównaniu z drogą internetową, większą swobodę w formułowaniu niektórych postanowień umowy spółki; jednakże ten sposób założenia zakłada sporządzenie aktu notarialnego bezpośrednio na terytorium RP oraz wyższe opłaty sądowe.

Poprzez zawarcie umowy spółki powstaje tzw. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „w organizacji” (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „w organizacji”), co oznacza, że ​​taka spółka posiada już ustawowo uznaną zdolność prawną.[11] Spółka „w organizacji” może zatem nabywać prawa, przyjmować zobowiązania, pozywać i być pozwana we własnym imieniu[12].

Inne warunki powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to:

 • wniesienie wkładów wspólników na pokrycie kapitału zakładowego w pełnej wysokości, a w przypadku objęcia udziałów po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, także zwrot całej premii za wkład;[13]
 • określenie pierwszych członków organu statutowego („zarządu”);
 • powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub umowa spółki.

Ostatnim etapem zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie wniosku o wpis do właściwego rejestru handlowego w ustawowym terminie, przy czym w przypadku zakładania spółki przez system internetowy S24 termin ten wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki, przy czym w przypadku umowy spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego okres ten wynosi 6 miesięcy.[14]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje ostatecznie utworzona w dniu wpisu do właściwego rejestru handlowego („Krajowego Rejestru Sądowego”).

Wniosek

Na zakończenie dodamy, że samo utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się również z wieloma innymi obowiązkami, które nowo zawiązana spółka musi wypełnić w stosunkowo krótkim czasie po wpisie do odpowiedniego rejestru. Wiąże się to głównie z rejestracją w rejestrze beneficjentów rzeczywistych („Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistości”), założeniem rachunku bankowego i jednocześnie szeregiem obowiązków podatkowych, które jednak zalecamy wcześniej skonsultować z polskimi doradcami podatkowymi.

Biorąc pod uwagę różnorodność form spółek handlowych uregulowanych w polskim systemie prawnym, a także sam proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeczypospolitej Polskiej, można stwierdzić, że ustawodawstwo polskie znacznie różni się od ustawodawstwa czeskiego. Chociaż możliwe jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, proces prawidłowego jej zakładania jest bardziej skomplikowany niż tylko wypełnienie kilku pól w formularzu. Mając to na uwadze, rekomendujemy zatem omówienie struktury firmy, przedmiotu działalności oraz innych istotnych kwestii z prawnikiem znającym polskie prawo, tak aby konfiguracja firmy była optymalna i odpowiadała wspólnikom na długie lata.

[1] Art. 4 § 1 pkt. 1 KSH.

[2] Art. 4 § 1 pkt. 2 KSH.

[3] Art. 86 § 1 KSH.

[4] Prawo spółek (W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss) 3. Wydanie, Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2019, str. 89.

[5] Art. 125 KSH.

[6] Art. 151 § 2 KSH.

[7]  Komentarz A. Szumański, Pr. Sp. 1998 nr 1, s. 69, M. Litwińska, PPH 1998, nr 2, s. 38 a nast.J. Frąckowiak, OSP 1998, č. 4 pol.87 i nast., do uchwały Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.04.1997 r., II CKN 133/97, OSNC 1997, nr. 10, pol. 154.

[8] Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Wyd. 26, red. Zbigniew Jara.

[9] Art. 160 §1 a 2 KSH.

[10] Art. 154 §1 a 2 KSH.

[11] Art. 161 KSH.

[12] Prawo spółek (W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss) 3. Wydanie, Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2019, str. 285.

[13] W przypadku spółki, której umowa spółki została zawarta na podstawie wzoru, na pokrycie kapitału zakładowego przewidziane są wyłącznie wkłady pieniężne. Kapitał zakładowy spółki musi być spłacony nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru.

[14] Art. 169 KSH.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Mgr. Patrik Sikora, Mgr. Jolanta Niedoba (Doležal & Partners)

09.02.2023


Základní přehled obchodních korporací v Polsku.

Tento článek se věnuje základní charakteristice druhů obchodních společností upravených v polském právním řádu a dále přibližuje proces založení společnosti s ručením omezeným („spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“) v Polské republice.

Čím dál více subjektů působících na území České republiky se rozhoduje pro svou expanzi do Polské republiky, a to právě prostřednictvím založení obchodní korporace na jejím území. Polská republika jako jeden z největších států Evropské unie s vnitřním trhem s téměř 40 miliony obyvatel totiž nepochybně nabízí mnoho obchodních příležitostí a také možnost dalšího podnikání na území neustále se rozvíjejících sousedících pobaltských republik.

Polská právní úprava obchodních společností

Polská právní úprava, zejm. zákon o obchodních společnostech ze dne 15.09.2000, ve znění pozdějších předpisů (Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, dále jako „KSH“), upravuje ve srovnání s českým právním řádem zásadně více typů obchodních korporací, čímž poskytuje podnikatelům na polském území více možností ke zvolení formy podnikání téměř „na míru“ jejich záměrům.

Na území Polské republiky je tak možné podnikat v rámci následujících typů obchodních společností:

osobní společnosti[1]

 • veřejná obchodní společnost (spółka jawna),
 • partnerská společnost (spółka partnerska),
 • komanditní společnost (spółka komandytowa),
 • komanditní-akciová společnost (spółka komandytowo-akcyjna),

kapitálové společnosti[2]

 • společnost s ručením omezeným (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • jednoduchá akciová společnost (prosta spółka akcyjna), a
 • akciová společnost (spółka akcyjna).

I přes to, že základní charakteristika jednotlivých typů polských obchodních společností je blízká jejich českým ekvivalentům, existují v polské právní úpravě určité rozdíly. Některé druhy polských obchodních společností navíc český právní řád vůbec nezná, jednou z nich je partnerská společnost, která je založena společníky primárně za účelem vykonávání svobodného povolání v rámci této společnosti.[3] Členství jakož i působnost v rámci této společnosti vyžadují obzvláště vysokou odbornou kvalifikaci a zkušenosti společníků.[4] Další zajímavou formou osobní společnosti, která nemá obdoby v českém právním řádu, je komanditní-akciová společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za dluhy společnosti vůči jejím věřitelům neomezeně (komplementář) a minimálně jeden společník je akcionářem.[5]

V rámci kapitálových společností v Polské republice je poměrně novým institutem (od 01.07.2021) jednoduchá akciová společnost. Jak vyplývá ze samotného názvu, jedná se o zjednodušenou formu akciové společnosti, kdy základním principem jejího fungování je primárně zjednodušení některých mechanismů a procedur týkajících se klasických akciových společnosti. Tato forma obchodní korporace se jeví jako ideální volba např. pro startupy či další subjekty, které hodlají zkombinovat výhody akciové společnosti s jednodušší strukturou jejího založení a fungování ve formě právě jednoduché akciové společnosti, když minimální výše základního kapitálu činí 1 PLN a stanovy jednoduché akciové společnosti mohou být sepsány online s využitím vzoru vyhotoveného v rámci on-line systému a také v podobě notářského zápisu.

Nad rámec výše uvedeného nutno dodat, že vzhledem k členství Polské republiky v Evropské unii se rovněž nabízí možnost založení evropských subjektů obchodního práva.

Založení společnosti s ručením omezeným v Polsku

Vzhledem ke skutečnosti, že i v Polské republice je společnost s ručením omezeným jednou z nejčastějších forem obchodní korporace, přičemž je pravidelně využívána i zahraničními subjekty vstupujícími na polský trh, považují autoři tohoto článku za vhodné alespoň rámcově přiblížit proces jejího založení v Polské republice.

Stejně jako v českém právním prostředí je i před založením tohoto typu společnosti v Polské republice doporučeno nejprve vyjasnit základní parametry týkající se společnosti jako jsou její název a sídlo, výše základního kapitálu, počet a nominální hodnota podílů, určení, zdali společník může vlastnit více než jeden podíl, organizační struktura společnosti, předmět podnikání a další.

V návaznosti na výše uvedené se však již na počátku procesu založení společnosti s ručením omezeným setkáváme s jedním podstatným omezením oproti českému právnímu prostředí, a to se zákazem řetězení společností s ručením omezeným, který spočívá v tom, že společnost s ručením omezeným v Polské republice nemůže být založena jinou společností s ručením omezeným, která má pouze jediného společníka.[6] Předmětné omezení se vztahuje na zakladatele, který je společností s ručením omezeným a který má jediného společníka, bez ohledu na to, na základě jakého právního řádu (polského či zahraničního) byl zakladatel založen[7] a sleduje především ochranu zájmů jednotlivých věřitelů společnosti.[8]

Firma společnosti s ručením omezeným musí klasicky obsahovat označení právní formy – „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“, které může být nahrazeno zkratkou „spółka z o.o.“ nebo „sp. z o.o.“.[9] KSH na rozdíl od české právní úpravy stanoví přísnější pravidla pro určení výše minimálního základního kapitálu polské společnosti s ručením omezeným, který činí 5 000 PLN. KSH dále upravuje také minimální nominální hodnotu podílu, jež nemůže být nižší než 50 PLN.[10]

Mezi orgány společnosti s ručením omezeným pak KSH stejně jako česká právní úprava řadí nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada („zgromadzenie wspólników“) a dále statutární orgán, tj. tzv. radu jednatelů („zarząd“) skládající se z jednatelů („członek zarządu“), kteří jsou zodpovědní za obchodní vedení společnosti.

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Jednou z hlavních podmínek pro založení společnosti s ručením omezením je uzavření společenské smlouvy, která dle polské právní úpravy může být vyhotovena ve formě notářského zápisu anebo online prostřednictvím vzoru společenské smlouvy dostupného v příslušném on-line systému (tzv. „systém S24“).

Založení společnosti prostřednictvím předmětného on-line systému přináší pro zakladatele výhody jako např. podání návrhu na prvozápis společnosti do příslušného obchodního rejstříku prostřednictvím totožného on-line systému, nižší soudní poplatky a další.

Jednou z nevýhod založení společnosti s ručením omezeným prostřednictvím předmětného on-line systému jsou však jistá omezení při tvorbě a nastavení obsahu společenské smlouvy, např. povinnost splacení základního kapitálu pouze peněžitými vklady. S ohledem na možnost založení společnosti tzv. on-line způsobem je potřeba počítat také s dalšími dodatečnými úkony, jako je založení polského kvalifikovaného elektronického podpisu, registraci v systému S24 a další. Z naší dosavadní praxe pak vyplývá, že dobu založení společnosti tímto on-line způsobem nelze vždy považovat za zrychlenou. Vzhledem k tomu, že se jedná o založení právnické osoby v cizím státě, je potřeba vzít v úvahu vyšší stupeň administrativních úkonů, které se s tímto pojí.

Klasická podoba společenské smlouvy sepsané ve formě notářského zápisu dává oproti on-line způsobu založení větší možnost svobody formulování některých ustanovení společenské smlouvy; tento způsob založení však předpokládá vyhotovení notářského zápisu přímo na území Polské republiky a vyšší soudní poplatky.

Uzavřením společenské smlouvy společnosti vzniká tzv. společnost s ručením omezeným „v organizaci“ (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „w organizacji“), což znamená, že již takováto společnost má ze zákona přiznanou způsobilost k právním jednáním.[11] Společnost „v organizaci“ tak může vlastním jménem nabývat práva, přijímat závazky, žalovat a být žalována.[12]

Mezi další podmínky pro vznik společnosti s ručením omezeným patří:

 • splacení vkladů společníků na úhradu celé výše základního kapitálu, a v případě převzetí podílů za vyšší cenu, než je jejich nominální hodnota, také splacení celého vkladového ážia;[13]
 • určení prvních členů statutárního orgánu („zarządu“);
 • zřízení dozorčí rady nebo kontrolní komise, pokud to vyžaduje zákon nebo společenská smlouva.

Posledním krokem v rámci založení společnosti s ručením omezeným v Polské republice je pak podání návrhu na zápis do příslušného obchodního rejstříku v zákonné lhůtě, přičemž v případě založení společnosti prostřednictvím online systému S24 činí tato lhůta 7 dnů ode dne uzavření společenské smlouvy, zatímco v případě společenské smlouvy sepsané ve formě notářského zápisu činí tato lhůta 6 měsíců.[14]

Společnost s ručením omezeným pak finálně vzniká dnem zápisu do příslušného obchodního rejstříku („Krajowy Rejestr Sądowy“).

Závěr

Závěrem dodáváme, že samotný vznik společnosti s ručením omezeným se pojí rovněž s mnoha jinými povinnostmi, které musí nově vznikající společnost splnit v poměrně krátkém čase po zapsání do příslušného rejstříku. Jedná se zejména o zápis do evidence skutečných majitelů („Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych“), založení bankovního účtu a zároveň i řada daňových povinností, které však doporučujeme předem konzultovat s polskými daňovými poradci.

Vzhledem k různosti forem obchodních korporací upravených v polském právním řádu ale i samotnému procesu založení společnosti s ručením omezeným v Polské republice lze konstatovat, že polská právní úprava je dosti odlišná od české právní úpravy. Ačkoliv je možné společnost s ručením omezeným založit online, je proces založení a správné nastavení složitější než pouhé vyplnění několika políček formuláře. S ohledem na tuto skutečnost proto doporučujeme projednat strukturu společnosti, předmět podnikání a další zásadní záležitosti s advokátem se znalostí polského práva, aby nastavení společnosti bylo optimální a vyhovovalo společníkům řadu let.

Mgr. Patrik Sikora
právník

Mgr. Jolanta Niedoba
právník

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Růžová 1416/17
110 00 Praha

Koliště 1912/13
602 00 Brno

tel.: +420 222 544 201
e-mail: office@dolezalpartners.com

[1] Čl. 4 § 1 odst. 1 KSH.

[2] Čl. 4 § 1 odst. 2 KSH.

[3] Čl. 86 § 1 KSH.

[4] Prawo spółek (W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss) 3. Wydanie, Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2019, str. 89.

[5] Čl. 125 KSH.

[6] Čl. 151 § 2 KSH.

[7]  Komentáře A. Szumański, Pr. Sp. 1998 č. 1, s. 69 a násl, M. Litwińska, PPH 1998, č.2, s. 38 a násl. J. Frąckowiak, OSP 1998, č. 4 pol.87 a násl., k Usnesení Nejvyššího soudu Polské republiky ze dne 28.04.1997 r., II CKN 133/97, OSNC 1997, č. 10, pol. 154.

[8] Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Wyd. 26, red. Zbigniew Jara.

[9] Čl. 160 §1 a 2 KSH.

[10] Čl. 154 §1 a 2 KSH.

[11] Čl. 161 KSH.

[12] Prawo spółek (W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss) 3. Wydanie, Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2019, str. 285.

[13] V případě společnosti, jejíž společenská smlouva byla uzavřena ve vzorové formě, se na úhradu základního kapitálu poskytují pouze peněžité vklady. Základní kapitál společnosti musí být splacen nejpozději do sedmi dnů ode dne jejího zápisu do rejstříku.

[14] Čl. 169 KSH.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Mgr. Patrik Sikora, Mgr. Jolanta Niedoba (Doležal & Partners)

09.02.2023


Obecná pravidla prodeje výrobků a zboží na území Polska.

Zdroj: Příručka pro malé podniky z jiných států, týkající se pravidel prodeje výrobků na přeshraničních výstavách, veletrzích, prezentacích apod. v Polsku“ vznikla v rámci projektu „Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí”, který je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.

Základem fungování jednotného trhu zboží je volný pohyb zboží. Jedná se o jednu ze čtyř ekonomických svobod zavedených v Evropské unii. Volný pohyb zboží znamená, že až na přísně vymezené výjimky neexistují žádná množstevní omezení dovozu a vývozu zboží mezi členskými státy. Výrobky, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v jednom členském státě, lze bez překážek uvádět na trh v ostatních zemích EU.

V souladu s jednotnými zásadami přijatými v členských státech EU musí každý stát umožnit uvedení zboží, které již bylo v souladu s legislativou uvedeno na trh v jiném členském státě, na svůj trh. Má se za to, že zboží, které splnilo požadavky v jednom členském státě, je bezpečné pro spotřebitele a může být uvedeno na trh ve všech ostatních zemích EU[1].

Prodej výrobků na přeshraničních výstavách, veletrzích, prezentacích apod. má nejčastěji příležitostný charakter a je prováděn nepodnikajícími fyzickými osobami. Proto budou v první řadě popsány nejjednodušší formy, jakými je možné na těchto akcích výrobky prodávat.

Podnikatelské subjekty, které se účastní veletržních akcí, slavností, výstav apod. kontinuálně/pravidelně za účelem výdělku, uskutečňují prodej v rámci své statutární činnosti.

[1] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001098#5 přístup 16-06-2022.


Ogólne zasady sprzedaży wyrobów i towarów na terenie Polski.

Źródło: Poradnik dla małego biznesu dotyczący zasad sprzedaży w Polsce przez obcokrajowców wyrobów na transgranicznych wystawach, targach, prezentacjach itp. powstał w ramach projektu: „Stworzenie punktów szybkiej informacji na polsko-czeskim pograniczu”,  który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną z czterech swobód gospodarczych ustanowionych w Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów oznacza, że pomiędzy państwami członkowskimi – poza ściśle określonymi wyjątkami – nie ma żadnych ograniczeń ilościowych w przywozie oraz wywozie towarów. Produkty zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w jednym z państw członkowskich mogą być bez przeszkód wprowadzane do obrotu w innych krajach UE.

Zgodnie z przyjętymi jednolitymi zasadami w państwach członkowskich UE, każde państwo musi umożliwić wprowadzenie na swój rynek towaru, który już został zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim. Przyjmuje się, że towar, który spełnił wymogi obowiązujące w jednym z państw członkowskich , jest bezpieczny dla konsumenta i może być wprowadzony do obrotu we wszystkich innych państwach unijnych[1].

Sprzedaż wyrobów na transgranicznych wystawach, targach, prezentacjach itp. ma najczęściej charakter okazjonalny i realizowana jest przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Dlatego na początku zostaną omówione najprostsze formy w jakiej możliwa jest sprzedaż wyrobów na tego typu imprezach.

Podmioty gospodarcze, które uczestniczą w imprezach targowych, festynach, wystawa itp. w sposób ciągły/systematyczny w celach zarobkowych realizują sprzedaż w ramach swojej działalności statutowej.

[1] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001098#5 dostęp 16-06-2022.

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526