PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 24. 4. 2023

CZECHY. Izba Handlowa: Republika Czeska i cała Europa zmierzają w kierunku kryzysu opakowań. 

ČESKO. Hospodářská komora: Česká republika a celá Evropa se žene do obalové krize.  

POLSKA. Deklaracja Adama Niedzielskiego. Chodzi o stan zagrożenia epidemicznego.  

POLSKO. Prohlášení Adama Niedzielského. Jde o stav ohrožení epidemií.  

POLSKA. Zatrudnienie i płace w marcu 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7505,34 PLN.  

POLSKO. Zaměstnanost a mzdy v březnu 2023. Průměrná mzda 7 505,34 PLN.  

CZECHY. Izba Handlowa: Republika Czeska i cała Europa zmierzają w kierunku kryzysu opakowań. Jednocześnie nie bierze pod uwagę zdrowia ludzi, środowiska ani przedsiębiorców i konsumentów.

Praga, 21 kwietnia 2023 r. – Dziś Izba Handlowa zaapelowała do czeskich eurodeputowanych o zapobieganie kryzysowi opakowań. Pojawi się, jeśli Parlament Europejski zatwierdzi nowe rozporządzenie o opakowaniach w proponowanym brzmieniu. Jednocześnie przedsiębiorcy nie protestują przeciwko podstawowym zasadom minimalizacji odpadów. Odwołują się do rezygnacji z odpowiedzialności, że cała Europa powinna wprowadzić zasady produkcji i przetwarzania opakowań, bez analizowania szkodliwości opakowań pochodzących z recyklingu dla zdrowia ludzi czy też ich wpływu na środowisko.

„Dochodzimy do sytuacji całkowicie absurdalnej. Posłowie zatwierdzą rozporządzenie, ale nie będzie ono zawierało kluczowych parametrów. Należy je tylko stopniowo uzupełniać i wprowadzać na zasadzie „spróbujmy, a jeśli pójdzie źle lub będzie miało nieoczekiwane skutki, to anulujemy. To kompletna legitymizacja nieodpowiedzialności, która szybko doprowadzi do kryzysu opakowaniowego” – ostrzega Jan Mraček, przewodniczący Sekcji Środowiskowej Izby Gospodarczej.

Firmy nie będą wiedziały z wystarczającym wyprzedzeniem, w jakie technologie powinny inwestować do produkcji i przetwarzania opakowań. Jednocześnie rozporządzenie stawia nowe wymagania w zakresie zmieniających się technologii, procedur, logistyki, odbioru i postępowania z opakowaniami. Materiały opakowaniowe staną się droższe lub niedostępne, co nie tylko wpłynie na ceny końcowe, ale może również spowodować problemy egzystencjalne dla firm i ich pracowników.

Jednocześnie w kręgach konsumenckich rozporządzenie budzi również obawy dotyczące szkodliwości opakowań dla zdrowia człowieka, ponieważ żaden plastik nie może być poddawany recyklingowi w nieskończoność w pierwotnej jakości spożywczej.

„Wykorzystanie materiału pochodzącego z recyklingu w tworzywach sztucznych mających kontakt z żywnością musi być odpowiednio zbadane w dłuższej perspektywie z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa i zdrowotności żywności. Jednak w dowolnym momencie w przyszłości Komisja będzie upoważniona do zmiany wymogów dotyczących zawartości opakowań pochodzących z recyklingu, jeśli będzie ich za mało, są one zbyt drogie lub ich użycie okaże się niewłaściwe lub niebezpieczne. Logicznie rzecz biorąc, takie środowisko będzie demotywujące dla firm recyklingowych i zagraża ich inwestycjom, ale przede wszystkim nie można tak ryzykować zdrowiem” – powiedział Tomáš Prouza, wiceprezident Izby Gospodarczej.

Recykling odpadów na surowiec do produkcji dowolnego produktu jest zwykle korzystny dla środowiska. Jednak użycie materiału pochodzącego z recyklingu do samego opakowania stwarza problemy. Przede wszystkim każdy recykling wymaga energii, a materiał jest tracony. Rozporządzenie zakłada jednak, że odpowiednią jakość opakowań żywności, kosmetyków i farmaceutyków zapewnią zaawansowane technologie recyklingu, w szczególności tzw. recykling chemiczny. Technologie te mają jednak większe zapotrzebowanie na energię, a także większe straty w procesie recyklingu.

Izba Gospodarcza jest więc zirytowana tym, że Europa nie zajmie się ekologiczną efektywnością zastosowania materiału pochodzącego z recyklingu z tych technologii i arbitralnie faworyzuje je w najbardziej wymagającym zastosowaniu, jakim jest pakowanie żywności, pomimo wyższych wymagań energetycznych i mniejszej wydajności. Co więcej, sama Komisja Europejska stwierdza, że ​​technologie te nie są jeszcze dostępne na rynku i sprawdzone w praktyce.

Izba Gospodarcza wypisała swoje zastrzeżenia do projektu rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych na 15 stronach. Zwraca w nich również uwagę, że Czechy, podobnie jak inne kraje, mają zmniejszyć ilość opakowań przypadających na konsumenta o 15 proc., mimo że w innych krajach produkcja takich odpadów jest nawet trzykrotnie wyższa. Zdaniem Izby Handlowej stawia to czeskich konsumentów na gorszej pozycji, bo to właśnie czescy konsumenci mają zapewnić obniżenie średniej europejskiej. Izba Handlowa podkreśla, że ​​państwa o dwu- lub trzykrotnie większym zużyciu, głównie pierwotnej UE15, utrzymają produkcję odpadów.

Izba Handlowa zwróciła się do eurodeputowanych, aby podczas dyskusji nad projektem rozporządzenia nie ustalali indywidualnych celów dla poszczególnych firm i produktów, ale opowiadali się za ich zmianą na cele krajowe. Tylko wtedy projekt rozporządzenia nie będzie likwidacyjny dla małych i średnich firm produkujących opakowania.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zostali zaproszeni przez Izbę Handlową na dzisiejsze posiedzenie w praskim Florentin w związku z ich członkostwem w komisjach zajmujących się wnioskiem (komitecie zarządzającym i komisjach opiniotwórczych).

Mirosław Diro

rzecznik prasowy

Izba Handlowa Republiki Czeskiej

Florentinum (recepcja A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praga 1

Kom: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz


ČESKO. Hospodářská komora: Česká republika a celá Evropa se žene do obalové krize. Nehledí se přitom na lidské zdraví, životní prostředí ani podnikatele a spotřebitele.

Praha, 21. dubna 2023Hospodářská komora dnes apelovala na české europoslance, aby zabránili obalové krizi. Ta propukne, pokud Evropský parlament schválí nové nařízení o obalech v navrhovaném znění. Podnikatelé přitom neprotestují proti základním principům minimalizace vzniku odpadů. Za rezignaci na odpovědnost označují, že celá Evropa má zavést pravidla pro výrobu a zpracování obalů, aniž se analyzovala škodlivost recyklovaných obalů na lidské zdraví nebo jejich dopad na životní prostředí.

„Spějeme ke zcela absurdní situaci. Europoslanci sice schválí nařízení, ale to nebude obsahovat klíčové parametry regulace. Ty mají být doplňovány až postupně a zaváděny na principu zkusme to, a když to půjde špatně, nebo to bude mít nečekané dopady, tak to zrušme. To je naprostá legitimace nezodpovědnosti, která rychle vyústí v obalovou krizi,upozorňuje předseda Sekce životního prostředí Hospodářské komory Jan Mraček.

Firmy totiž nebudou dostatečně dopředu vědět, do jakých technologií na výrobu a zpracování obalů mají investovat. Nařízení přitom klade nové požadavky na změnu technologií, postupů, logistiky, sběru a nakládání s obaly. Obalový materiál tak buď zdraží, nebo se stane nedostupný, což se promítne nejen do koncových cen, ale může nastartovat existenční problémy firem a jejich zaměstnanců.

Ve spotřebitelských kruzích přitom nařízení také zvyšuje obavy ohledně škodlivosti obalů na lidské zdraví, protože žádný plast nejde recyklovat donekonečna v původní potravinářské kvalitě.

„Používání recyklátu do plastů přicházejících do styku s potravinami je třeba v dlouhodobém hledisku řádně prozkoumat z pohledu zachování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin. Kdykoli v budoucnosti ale bude Komise oprávněná změnit požadavky na recyklovaný obsah obalů, pokud bude málo recyklátu, bude příliš drahý, nebo se jeho použití ukáže nevhodné či nebezpečné. Takové prostředí bude logicky demotivující pro recyklační firmy a ohrožuje jejich investice, ale nelze přece ani takto hazardovat se zdravím,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Recyklace odpadu na surovinu použitou při výrobě jakéhokoli výrobku je obvykle pro životní prostředí přínosem. Používání recyklovaného materiálu pro samotné obaly ale způsobuje problémy. Především při každé recyklaci je nutné vynaložit energii a dochází ke ztrátě materiálu. Nařízení ale předpokládá, že dostatečná kvalita pro potravinářské, kosmetické a farmaceutické obaly bude zajištěna pokročilými technologiemi recyklace, zejména tzv. chemické recyklace. Tyto technologie ale mají vyšší nároky na energii, ale i vyšší ztráty v procesu recyklace.

Hospodářské komoře proto vadí, že se Evropa nebude zabývat environmentální efektivitou uplatnění recyklátu z těchto technologií a arbitrárně je upřednostňuje v nejnáročnější aplikaci, jako jsou potravinářské obaly, a to i přes vyšší energetickou náročnost a menší účinnost. Navíc samotná Evropská komise uvádí, že tyto technologie ještě nejsou komerčně dostupné a vyzkoušené v praxi.

Hospodářská komora své výhrady k návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech sepsala na 15 stran. V nich také upozorňuje, že od České republiky se očekává, že stejně jako ostatní země sníží množství obalů na jednoho spotřebitele o 15 % navzdory tomu, že produkce takového odpadu je v jiných státech až třikrát vyšší. To podle Hospodářské komory české spotřebitele staví do podřadného postavení, protože to budou právě čeští spotřebitelé, kteří tak mají zajistit snížení evropského průměru. Hospodářská komora předpokládá, že státy s dvou či trojnásobnou spotřebou převážně z původní EU15 si svou produkci odpadu zachovají.

Hospodářská komora europoslance požádala, aby při projednávání návrhu nařízení nepřistoupili na stanovení individuálních cílů pro jednotlivé podniky a produkty, ale aby se zasadili o jejich změnu na národní cíle. Jen tak nebude návrh nařízení likvidační pro malé a střední firmy produkující obaly.

Poslankyně a poslance Evropského parlamentu Hospodářská komora pozvala na dnešní jednání v pražském Florentinu v návaznosti na jejich příslušnost ve výborech, které se návrhem zabývají (gesční výbor a výbory pro stanovisko).

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz


POLSKA. Deklaracja Adama Niedzielskiego. Chodzi o stan zagrożenia epidemicznego.

Żródło: https://wydarzenia.interia.pl/raport-koronawirus-chiny/news-deklaracja-adama-niedzielskiego-chodzi-o-stan-zagrozenia-epi,nId,6727418

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk

Koronawirus w Polsce

Stan zagrożenia epidemicznego. Minister Zdrowia (Adam Niedzielski) o dacie zakończenia.

– Wczoraj również na Radzie Ministrów rozmawialiśmy o zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego. Tutaj taką wstępną, planowaną datą zniesienia tego stanu jest koniec czerwca tego roku, więc pod tym kątem w tej chwili zostaną przygotowane odpowiednie dwa rozporządzenia – powiedział Adam Niedzielski.

Jak wyjaśnił, jedno z tych rozporządzeń będzie dotyczyło stanu epidemicznego. – I ono właśnie wskaże konkretną datę zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, którą w tej chwili przewidujemy na 30 czerwca. A drugie rozporządzenie, które dotyczy restrykcji w tym czasie, będzie prawdopodobnie oznaczało zniesienie pewnych rygorów, które są w tej chwili – wskazał minister zdrowia.

– Przymierzamy się do tego, żeby znieść obowiązek noszenia maseczek w aptekach, pozostawiając jeszcze (ten obowiązek – red.) w podmiotach innych, leczniczych – dodał minister.

Stan zagrożenia epidemicznego. Adam Niedzielski o spadkach zakażeń.

Mówiąc o poprawie sytuacji epidemicznej w Polsce Niedzielski zaznaczył, że dotyczy ona zarówno zakażeń SARS-CoV-2 jak i zachorowań na grypę. Podkreślił przy tym, że w ostatnim czasie to zachorowania na grypę dominowały i „decydowały o sytuacji epidemicznej w kraju“.

Dodał, że obecnie obserwowany jest systematyczny spadek liczby zakażeń. – W ciągu ostatniego tygodnia widzimy, że dzienna liczba zakażeń grypowych spadała z poziomu ponad 20 tys. dziennie do około 15 tys., więc widać, że ta poprawa ma też swój dynamiczny charakter – powiedział.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że w minionym tygodniu potwierdzono w Polsce 4748 zakażeń koronawirusem, w tym 1050 ponownych. Według danych resortu w ciągu ostatnich siedmiu dni zmarły 64 osoby z COVID-19.


POLSKO. Prohlášení Adama Niedzielského. Jde o stav ohrožení epidemií.

Zdroj: https://wydarzenia.interia.pl/raport-koronawirus-chiny/news-deklaracja-adama-niedzielskiego-chody-o-stan-zagrorzenia-epi,nId,6727418

Zpracoval: Bartosz Kołodziejczyk

Koronavirus v Polsku

Stav ohrožení epidemií. Ministr zdravotnictví (Adam Niedzielski) o termínu ukončení.

– Včera jsme také na Radě ministrů hovořili o zrušení stavu ohrožení epidemií. Zde je předběžný, plánovaný termín zrušení tohoto stavu je konec června tohoto roku, takže v tuto chvíli budou připravena dvě nařízení – řekl Adam Niedzielski.

Jak vysvětlil, jedno z těchto nařízení se bude týkat stavu epidemie. – A uvede konkrétní datum zrušení stavu epidemického ohrožení, které aktuálně předpokládáme na 30. června. A to druhé nařízení, které se v tuto chvíli týká omezení, bude pravděpodobně znamenat zrušení některých omezení, která v tuto chvíli platí – naznačil ministr zdravotnictví.

– Snažíme se zrušit povinnost nosit roušky v lékárnách, ponechat (tuto povinnost – pozn. red.) v jiných zdravotnických subjektech – dodal ministr.

Stav ohrožení epidemií. Adam Niedzielski o poklesu infekcí.

Když mluvil o zlepšení epidemické situace v Polsku, Niedzielski poznamenal, že se vztahuje jak na infekce SARS-CoV-2, tak na chřipku. Zdůraznil také, že v poslední době dominovaly případy chřipky a „rozhodovaly o epidemické situaci v zemi“.

Dodal, že v současnosti je pozorován systematický pokles počtu nakažených. „Za poslední týden vidíme, že počet nakažených chřipkou za den klesá z více než 20 000 denně na cca 15 000, takže je jasné, že i toto zlepšení je dynamické – řekl.

Ministerstvo zdravotnictví ve středu oznámilo, že minulý týden bylo v Polsku potvrzeno 4748 infekcí koronavirem, včetně 1050 reinfekcí. Podle údajů ministerstva zemřelo za posledních sedm dní 64 lidí na COVID-19.


POLSKA. Zatrudnienie i płace w marcu 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7505,34 PLN.

21.04.2023

Marzec zazwyczaj przynosi silny wzrost płac. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 439,78 PLN.

Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 439,78 PLN do 7505,34 PLN tj. o 6,2%. Pojawiają się bowiem typowe dla tego miesiąca znaczące wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody, w części będące końcówką rozliczeń z załogami za wyniki poprzedniego roku.

Tegoroczny wzrost był nieco większy od typowego, zbliżony oczekiwanego przez rynek i większy niż w naszych prognozach. Oczywiście poza impulsem premiowym działają też inne czynniki – choćby stopniowe dostosowywanie tabel zaszeregowania – po znaczącym zwiększeniu stawki minimalnej. Może być to też reakcja (czasem wyprzedzająca) na istotny wzrost oczekiwań płacowych – w dobie rekordowego poziomu inflacji. Prawdopodobnie to też efekt zmian struktury zatrudnienia (powstają i są obsadzane lepiej płatne miejsca pracy, a miejsca pracy mniej atrakcyjne płacowo są opuszczane przez pracowników).

Przeciętne uposażenie w marcu okazało się o 839,70 PLN i 12,6% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 13,6% w lutym. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zatrudnienie w marcu okazało się o 9,5 tys. osób, tj. o 0,15% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6516,8 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 31,9 tys. osób tj. o 0,49%.

Silny spadek zatrudnienia w marcu nie jest zjawiskiem typowym. Zazwyczaj mamy do czynienia z przyrostami stanowiącymi początek efektu wiosennego – wzrostu popytu na pracowników sezonowych. Załogi zasilane są też o dodatkowych pracowników osobami nowozatrudnionych – do poziomu potrzebnego do realizacji zamówień na dany rok. W ostatnich latach to były zazwyczaj przyrosty od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Obserwowany spadek wynika ze zwolnień, ale również przejść pracowników na emeryturę. Spadek zatrudnienia nie był oczekiwany przez rynek i a przez nas tak, ale w znacznie mniejszej skali – prognoza silnego spadku pojawiała się tylko u nielicznych pesymistów.

Roczna dynamika zatrudnienia w marcu uległa zmniejszeniu z dodatnich 0,79% w lutym do dodatnich 0,49%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

W kwietniu płace są zazwyczaj niższe od marcowych. Wypadają z nich bowiem wypłaty ruchomych części wynagrodzenia takich jak premie i nagrody. Spadek w kwietniu 2023 roku może sięgnąć 1,0% i będzie głębszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zmniejszeniu z marcowych 12,6% do 12,1%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po kwietniu zazwyczaj oczekuje się niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem utrzymana może być negatywna tendencja. Oczekiwania dla marca 2023 to spadek przeciętnego zatrudnienia o około 5 tys. osób.


POLSKO. Zaměstnanost a mzdy v březnu 2023. Průměrná mzda 7 505,34 PLN.

21.04. 2023

Březen obvykle přináší silný nárůst mezd. Průměrný plat se zvýšil o 439,78 PLN.

Zaměstnanost a mzdy v podnikovém sektoru v březnu 2023.

Centrální statistický úřad předložil údaje o zaměstnanosti a mzdách v podnikatelském sektoru v březnu 2023. Průměrná mzda vzrostla o 439,78 PLN na 7 505,34 PLN, tedy o 6,2 %. Pro tento měsíc jsou typické výrazné výplaty pohyblivých částí odměn, jako jsou prémie a odměny, částečně i konec zúčtování se zaměstnanci za výsledky předchozího roku.

Letošní růst byl mírně vyšší, než je obvyklé, blízký očekávání trhu a vyšší než naše prognózy. Kromě bonusového impulsu působí samozřejmě i další faktory, jako je postupná úprava třídních tabulek po výrazném zvýšení minimální mzdy. Může to být také reakce (někdy preventivní) na výrazné zvýšení mzdových očekávání – v éře rekordní inflace. Pravděpodobně jde i o vliv změn ve struktuře zaměstnanosti (vznikají a obsazují se lépe placená pracovní místa, mzdově méně atraktivní místa zaměstnanci opouštějí).

Průměrná mzda v březnu byla o 839,70 PLN a o 12,6 % vyšší než před rokem. Meziroční dynamika mezd se snížila z 13,6 % v únoru. Je třeba připomenout, že v období od ledna do prosince 2022 byly mzdy v průměru o 13,0 % vyšší než ve stejném období předešlého roku.

Zaměstnanost v březnu byla o 9,5 tis. osob, tj. o 0,15 % méně než před měsícem a činilo 6516,8 tisíc osob. Ve srovnání s předchozím rokem byla zaměstnanost vyšší o 31,9 tis. osob, tedy o 0,49 %.

Výrazný březnový pokles zaměstnanosti není typickým jevem. Obvykle máme co do činění s přírůstky, které jsou začátkem jarního efektu – zvýšení poptávky po sezónních pracovnících. Kolektivy jsou také doplňovány novými zaměstnanci a nově zaměstnanými pracovníky – na úroveň potřebnou pro plnění zakázek na daný rok. V posledních letech to byly obvykle přírůstky od několika osob až mnohdy do několika tisíc osob. Pozorovaný pokles vyplývá z propouštění, ale také z odchodu zaměstnanců do důchodu. Pokles zaměstnanosti trh nečekal, my ano, ale v mnohem menším měřítku – prognózy silného poklesu se objevily pouze u pesimistů.

Meziroční růst zaměstnanosti se v březnu snížil z kladných 0,79 % v únoru na kladných 0,49 %. Stojí za připomenutí, že v průběhu roku 2022 se úroveň zaměstnanosti v podnikatelském sektoru ukázala být v průměru o 2,6 % vyšší než v roce 2021.

V dubnu bývají mzdy nižší než v březnu. Nejsou vypláceny pohyblivé částí odměny, jako jsou prémie a ceny. Pokles v dubnu 2023 může dosáhnout 1,0 % a bude hlubší než ten zaznamenaný před rokem. V důsledku toho se dynamika mezd za 12 měsíců sníží z březnových 12,6 % na 12,1 %.

V případě úrovně zaměstnanosti po dubnu se obvykle očekává malý nárůst – počítá se v tisících lidí. Tentokrát však může být negativní trend zachován. Očekávání pro březen 2023 je pokles průměrné zaměstnanosti o cca 5000 osob.

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526