PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 2. 5. 2023

POLSKA. Co dalej z maseczkami przeciwko COVID-owi? Rząd zdradza plany.  

POLSKO. Co dál s rouškami proti COVID-u? Vláda odhaluje plány.  

POLSKA. Pracownicy właśnie zyskali dodatkowe 7 dni wolnego.  

POLSKO. Zaměstnanci nyní získali 7 dní volna navíc.  

Co dalej z maseczkami przeciwko COVID-owi? Rząd zdradza plany.

24 kwietnia 2023, 16:33

Zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów opublikowany w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2023 r.

W wykazie zapowiedziano projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

W projekcie przewidziano przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego.

Jest to uzasadnione aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem, a także sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Polską.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach.

Jak uzasadniono, „stanowi to pochodną wysokiego poziomu immunizacji osób zatrudnionych w aptekach, jak również wdrażania przez podmioty prowadzące apteki dodatkowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w aptekach“.

GRS

Źródło: PAP

Data utworzenia: 24 kwietnia 2023 16:33


POLSKO. Co dál s rouškami proti COVID-u? Vláda odhaluje plány.

  1. dubna 2023, 16:33

Se zrušením povinnosti zakrytí úst a nosu v lékárnách počítá návrh nařízení Rady ministrů zveřejněný v pondělí v seznamu legislativních a programových prací vlády. Plánované datum přijetí projektu Radou ministrů je druhé čtvrtletí roku 2023.

V seznamu je uveden návrh novelizovaného nařízení Rady ministrů o stanovení některých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti se vznikem epidemické mimořádné události.

Návrh počítá s prodloužením platnosti většiny současných omezení, příkazů a zákazů uvedených v ustanoveních upraveného normativního aktu do 30. června 2023.

Odůvodňuje to aktuálně evidovaný počet nově nakažených virem SARS-CoV-2, zdravotní péče (včetně nemocniční) poskytovaná lidem nakaženým tímto virem i situace v jiných zemích, zejména sousedících s Polskem.

Návrh nařízení počítá i se zrušením povinnosti zakrytí úst a nosu v lékárnách.

Jak bylo zdůvodněno, „umožňuje to vysoká úroveň imunizace lidí zaměstnaných v lékárnách a také zavedení dalších organizačních řešení, ze strany subjektů provozujících lékárny, k omezení možnosti šíření viru SARS-CoV-2 v lékárnách“.

GRS

Zdroj: PAP

Datum vytvoření: 24. dubna 2023 16:33


POLSKA. Pracownicy właśnie zyskali dodatkowe 7 dni wolnego.

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pracownicy-wlasnie-zyskali-dodatkowe-7-dni-wolnego,97159.html

28 kwi 2023 11:50

Unijna dyrektywa work-life balance wprowadza zmiany w polskim prawie. Od 26 kwietnia pracownicy zyskali dodatkowe 7 dni wolnego.

Pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego.

23 marca 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy dotyczącą dyrektywy unijnej w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. 4 kwietnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy obowiązują od 26 kwietnia. Wprowadziły m.in. dwa nowe urlopy: opiekuńczy i od siły wyższej.

Prawo do urlopu opiekuńczego – dodatkowe 5 dni wolnego

Pracownik będzie mógł skorzystać  z urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (synowi, córce, matce, ojcu czy małżonkowi/małżonce) lub mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym, z ważnych względów medycznych.

We wniosku o taki urlop trzeba będzie podać imię i nazwisko osoby wymagającej opieki lub wsparcia, przyczynę konieczności jej zapewnienia oraz stopień pokrewieństwa. W przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby, aby potwierdzić, że mieszka ona w tym samym gospodarstwie domowy. Urlop będzie można wykorzystać jednorazowo lub w częściach. Za ten czas urlopu pracownik nie otrzyma wynagrodzenia.


POLSKO. Zaměstnanci nyní získali 7 dní volna navíc.

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pracownik-wlasnie-zyskali-dodatkowe-7-dni-wolnego,97159.html

  1. dubna 2023 11:50

Směrnice EU o slaďování pracovního a soukromého života zavádí změny do polského práva. Od 26. dubna získali zaměstnanci 7 dní volna navíc.

Zaměstnanec bude moci čerpat dovolenou na péči v délce 5 dnů během kalendářního roku.

Prezident Andrzej Duda podepsal 23. března 2023 novelu Zákoníku práce týkající se směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnice o slaďování pracovního a soukromého života rodičů a pečovatelů. Dne 4. dubna byl zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů. Nová pravidla platí od 26. dubna. Byly zavedeny dva nové typy volna: pečovatelský a z důvodu vyšší moci.

Nárok na pečovatelské volno – dalších 5 dní volna

Zaměstnanec bude moci čerpat volno na péči v délce 5 dnů v kalendářním roce k zajištění osobní péče nebo podpory osobě, která je rodinným příslušníkem (syn, dcera, matka, otec nebo manžel) nebo osoba žijící ve stejné domácnosti, z vážných zdravotních důvodů.

V žádosti o takové volno bude povinné uvést jméno osoby vyžadující péči nebo podporu, důvod potřeby jejího poskytnutí a míru vztahu. U nerodinného příslušníka adresa bydliště dané osoby pro potvrzení, že žije ve společné domácnosti. Volno může být poskytnuto jednorázově nebo po částech. Za tuto dobu volna nebude zaměstnanci vyplacena mzda.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526