PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 22. 5. 2023

CZECHY. Izba Handlowa: chipy będą najważniejszym towarem przemysłowym XXI wieku, a ich produkcja może uczynić Czechy liderem gospodarczym.  

ČESKO. Hospodářská komora: Čipy budou nejvýznamnější průmyslovou komoditou 21. století, z ČR by mohla jejich výroba udělat ekonomického lídra.  

POLSKO. Kolaps na trhu s plynovými spotřebiči. Poláci je hromadně přestávají kupovat.  

POLSKA. Załamanie na rynku pieców na gaz. Polacy masowo rezygnują z ich kupna.  

CZECHY. Izba Handlowa: chipy będą najważniejszym towarem przemysłowym XXI wieku, a ich produkcja może uczynić Czechy liderem gospodarczym.

Praga, 18 maja 2023 r. – Rozwój i produkcja chipów musi stać się jednym z głównych filarów przyszłej czeskiej gospodarki. Globalny popyt na półprzewodniki gwałtownie wzrośnie w nadchodzących latach. Kluczowa będzie również zmiana systemu edukacji, ponieważ w Czechach występuje poważny niedobór wykwalifikowanych specjalistów. Zostało to powiedziane podczas okrągłego stołu Izby Handlowej, w którym uczestniczyły nie tylko firmy półprzewodnikowe i eksperci w tej dziedzinie, w tym uniwersytety, ale także minister nauki, badań i innowacji Helena Langšádlová oraz szef Ministerstwa Przemysłu i Handlu Jozef Síkela.

Eksperci i Izba Handlowa uważają ogólny rozwój technologiczny i wzrost zielonych technologii za nieuniknioną rzeczywistość. Dlatego konieczne jest jak najszybsze podjęcie niezbędnych kroków, aby zapewnić Republice Czeskiej możliwość konkurowania gospodarczego w skali europejskiej i światowej. Pomyślną transformację czeskiej gospodarki odzwierciedlającą ten trend mogą zapewnić efektywne inwestycje w rozwój i produkcję chipów.

„Ostatnie lata wyraźnie pokazały nam, że przyszłość wszystkich rozwiniętych gospodarek świata zależy od cyfryzacji i szybkiego postępu technologicznego. Dlatego cały świat nie może obejść się bez rozwoju i produkcji wysokiej jakości półprzewodników. Jeśli ten segment gospodarki w Republice Czeskiej może być w pełni rozwinięty, przeniesie to wartość dodaną w produkcji i utrzyma konkurencyjność przemysłu“, powiedział Vladimír Dlouhý, prezes Izby Handlowej.

Według Izby Handlowej, rząd powinien również skupić się na szkoleniu ekspertów i specjalistów w tej dziedzinie, a także na odpowiednim zaangażowaniu ekspertów zagranicznych. „Opowiadamy się za krajowym programem edukacji w dziedzinie półprzewodników, konieczne jest podkreślenie strategicznego znaczenia i bardzo znaczące wzmocnienie kompetencji Republiki Czeskiej w tym obszarze. Obecnie bardzo niewielu studentów ubiega się o przyjęcie na te kierunki, podczas gdy nasza gospodarka będzie ich potrzebować tysiące“ – wskazuje Zdeněk Zajíček, wiceprezes Izby Handlowej.

Eksperci podczas okrągłego stołu zwrócili również uwagę na dużą konkurencję w Europie i na świecie. Dlatego niezbędna jest współpraca międzynarodowa np. z Niemcami, które w najbliższych latach będą liderem półprzewodników. „Obecnie Unia Europejska ma tylko 4% udziału w globalnej własności intelektualnej związanej z rozwojem nowych rozwiązań półprzewodnikowych. Dlatego Europa musi w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje European Chip Act i skierować zasoby na rozwój przemysłu półprzewodnikowego“ – dodaje Stanislav Černý z Czeskiego Narodowego Klastra Półprzewodników.

Po zakończeniu obrad okrągłego stołu Izba Handlowa, Czeski Krajowy Klaster Półprzewodników i obecne organizacje podpisały deklarację wsparcia dla rozwoju półprzewodników w Czechach, w której wskazano między innymi, że prognozowany przyszły roczny wzrost globalnego rynku półprzewodników wynosi 8%, z obecnych 662 mld USD do 972 mld USD w 2028 roku.

Według sygnatariuszy Deklaracji, Republika Czeska ma wyjątkową okazję do aktywnego uczestnictwa w europejskich inicjatywach półprzewodnikowych z odpowiednim potencjałem rozwoju przemysłowego, nauki, badań i edukacji z szerokim efektem mnożnikowym w zakresie zwiększenia wydajności zasobów energetycznych, zmniejszenia ogólnego śladu węglowego i otwarcia nowych możliwości dla dalszego wykorzystania zaawansowanych komponentów półprzewodnikowych.

Miroslav Benes

Dział komunikacji zewnętrznej

Izba Handlowa Republiki Czeskiej

Florentinum (Recepcja A), Na Florenci 2116/15 – 110 00 Praga 1

M: +420 725 211 811

benes@komora.cz  www.komora.cz


ČESKO. Hospodářská komora: Čipy budou nejvýznamnější průmyslovou komoditou 21. století, z ČR by mohla jejich výroba udělat ekonomického lídra.

Praha, 18. května 2023 Vývoj a výroba čipů se musí stát jedním z hlavních pilířů budoucí ekonomiky ČR. Globální poptávka po polovodičích v příštích letech raketově poroste. Stěžejní bude i změna vzdělávacího systému, protože kvalifikovaných profesionálů má ČR velký nedostatek. Zaznělo to na kulatém stole Hospodářské komory, kterého se vedle polovodičových firem a odborníků v oboru včetně vysokých škol zúčastnili i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová a šéf resortu průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Obecný technologický rozvoj i rozmach zelených technologií považují odborníci i Hospodářská komora za nevyhnutelnou realitu. Je proto nutné co nejrychleji učinit potřebné kroky, aby Česká republika ekonomicky obstála v evropském i globálním měřítku. Úspěšnou transformaci české ekonomiky reflektující tento trend mohou zajistit právě efektivní investice do vývoje a výroby čipů.

„Poslední roky nám jasně ukázaly, že budoucnost všech rozvinutých ekonomik světa stojí a padá s digitalizací a rychlým technologickým pokrokem. Hlavně proto se celý svět neobejde bez vývoje a výroby kvalitních polovodičů. Pokud by se podařilo skutečně rozjet naplno tento segment ekonomiky v ČR, dojde k posunu přidané hodnoty ve výrobě a zachování průmyslové konkurenceschopnosti,“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Vláda by se měla podle Hospodářské komory také zaměřit na vzdělávání odborníků a profesionálů v oboru, ale i na vhodné zapojení zahraničních expertů. „Prosazujeme celostátní program vzdělávání v oblasti polovodičů, je nezbytné vyzdvihnout strategickou důležitost a velmi výrazně posílit kompetence ČR v této oblasti. Aktuálně se na tyto obory hlásí velmi málo studentů, naše ekonomika jich přitom bude potřebovat tisíce,“ upozorňuje viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Experti během kulatého stolu upozornili také na velkou konkurenci v Evropě i ve světě. Nezbytná je proto mezinárodní spolupráce např. s Německem, které bude v dalších letech polovodičovým lídrem. „V současnosti má Evropská unie jen 4% podíl na celosvětovém duševním vlastnictví spojeném s vývojem nových polovodičových řešení. Evropa proto musí naplno využít Evropský akt o čipech a směřovat prostředky do rozvoje polovodičového průmyslu,“ dodává Stanislav Černý z Czech National Semiconductor Cluster.

Hospodářská komora, Czech National Semiconductor Cluster a přítomné organizace po kulatém stole podepsaly deklaraci podpory polovodičů v ČR. V té mj. upozorňují, že předpověď budoucího meziročního růstu globálního trhu s polovodiči je 8 %, ze současných 662 mld. dolarů na 972 mld. dolarů v roce 2028.

Pro ČR se podle signatářů deklarace otevírá jedinečná příležitost k aktivnímu zapojení do evropských polovodičových iniciativ s odpovídajícím potenciálem pro rozvoj průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání s širokými multiplikačními efekty na zvýšení účinnosti energetických zdrojů, snižování celkové uhlíkové stopy a otevření nových příležitostí pro následné využití pokročilých polovodičových součástek.

Miroslav Beneš 
Odbor vnější komunikace
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 725 211 811

benes@komora.cz  www.komora.cz


POLSKO. Kolaps na trhu s plynovými spotřebiči. Poláci je hromadně přestávají kupovat.

Jacek Krzemiński

22. května 2023

Trh s plynovými spotřebiči v Polsku se propadá.

Prodej plynových kotlů v Polsku prudce klesl jak v celém roce 2022, tak v prvním čtvrtletí roku 2023. V prvních třech měsících letošního roku se zmenšil o 45 % u nástěnných kotlů a o 55 % u stojících (ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku).

 

– Svaz výrobců a dovozců topných zařízení poskytl údaje o trhu s těmito spotřebiči v Polsku v roce 2022 a v prvním čtvrtletí roku 2023.

– Z nich vyplývá, že prodej téměř všech typů těchto spotřebičů – s výjimkou tepelných čerpadel a „vyrovnávacích a akumulačních nádrží“ – v těchto obdobích prudce klesl.

– Největší pokles, přesahující až 50 %, byl zaznamenán u plynových kamen a plynových ohřívačů teplé vody.

Podle údajů Svazu výrobců a dovozců topných zařízení klesl v Polsku prodej plynových stojících kotlů v loňském roce o 30 % (ve srovnání s rokem 2021) a v prvním čtvrtletí letošního roku dokonce o 55 % (ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2022). V případě kotlů na stejné palivo, ale závěsných, se prodej v roce 2022 snížil o 21 % a v prvních třech měsících roku 2023 o 45 %. – o 45 procent.

V případě plynových ohřívačů vody tyto poklesy činily přibližně 25 až 32 procent.

Pro srovnání: u olejových kamen se jejich prodej loni snížil o 13 procent a v prvním čtvrtletí letošního roku o 25 procent. Solárních kolektorů se v roce 2022 prodalo o 11 procent více, ale v prvních třech měsících roku 2023 již o 20 procent méně. Totéž platilo pro „vyrovnávací a akumulační nádrže“ (v roce 2022 o 16 procent více a v prvním čtvrtletí roku 2023 o 8 procent méně).

Co bylo příčinou propadu prodeje plynových spotřebičů?

Zcela jinak to vypadá u tepelných čerpadel, jejichž prodej v Polsku loni vzrostl o 129 procent a v prvních třech měsících letošního roku o 54 procent.

Údaje o prodeji topných zařízení v Polsku v prvním čtvrtletí roku 2023. – Zdroj: Svaz výrobců a dovozců topných zařízení.

Není známo, jaká byla situace u kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo, pelety), protože Svaz výrobců a dovozců topných zařízení o nich nemá přesné údaje. Uvádí však, že například velké zdražení pelet se v loňském roce promítlo do poklesu prodeje kotlů na toto palivo o několik desítek procent.

Jak si organizace vysvětluje takové trendy na polském trhu? Analýze tohoto tématu věnuje dvě rozsáhlé zprávy, které mají mnoho stran. Především upozorňuje na kolaps trhu s bydlením. Protože ten postihl i výstavbu rodinných domů (drasticky poklesl nejen počet staveb, ale i rekonstrukcí) a výrazně se zpomalil i prodej topných zařízení. I když se to netýkalo tepelných čerpadel, která zachránila celý trh s topnými zařízeními před kolapsem.

„Síťové firmy nabízející fotovoltaiku se v situaci zhoršujících se podmínek podpory fotovoltaiky a velké propagace tepelných čerpadel přeorientovaly na instalatéry tepelných čerpadel a začaly tato zařízení nabízet jako alternativu k plynovým kotlům, bohužel často špatně vybírají a instalují tepelná čerpadla, což může v roce 2023 způsobit oboru problém, jak napravit špatnou pověst, která se kvůli tomu u tepelných čerpadel rozšířila,“ – píše SPiUG ve své zprávě.

Dodává, že lidé, kteří měli v plánu instalovat nové plynové kondenzační spotřebiče, často instalovali tepelná čerpadla na radu výše uvedených společností.

Od plynových kotlů je odradily plány na zákaz jejich instalace.

„Dalším velmi důležitým důvodem byla rostoucí nejistota ohledně dostupnosti plynu od počátku roku 2022, kterou podnítila intenzivní protiplynová kampaň prakticky v celé EU, na níž se významně podílela Evropská komise. Agresivní protiplynová kampaň, která začala na podzim roku 2021, dosáhla svého vrcholu po ruské agresi proti Ukrajině, přičemž jakoby logicky využívala argumentu o nutnosti osamostatnění Evropy od do značné míry monopolizovaných dodávek plynu z Ruska,“ – stojí ve zprávě sdružení z roku 2022.

Plyn je však v očích orgánů EU na cenzuře především proto, že jeho spalování provázejí emise oxidu uhličitého. A hlavně kvůli tomu Evropská komise v minulých měsících oznámila, že chce zakázat instalaci spotřebičů na fosilní paliva, včetně zemního plynu.

Podle Svazu výrobců a dovozců topných zařízení informace na toto téma objevující se v médiích také výrazně přispěly k poklesu prodeje plynových kotlů v Polsku, zejména v prvním čtvrtletí letošního roku.

V roce 2021 se jich u nás prodalo 410 000, loni jen 323 000. Prodej tepelných čerpadel v roce 2021 činil 109 000 kusů a v roce 2022 již 250 000 kusů. Kotlů na pevná paliva – v roce 2021 159 000 a v roce 2022 již jen 110 000 kusů. Olejové a elektrické kotle jsou pro polský trh okrajové, prvně jmenovaných se prodá jen několik stovek ročně.

  • Materiál chráněný autorským právem – pravidla pro přetisk jsou uvedena v předpisech (regulamin).

POLSKA. Załamanie na rynku pieców na gaz. Polacy masowo rezygnują z ich kupna.

Rynek pieców gazowych w Polsce przeżywa załamanie.

Zarówno w całym 2022 r., jak i w I kwartale 2023 r., gwałtownie spadła w Polsce sprzedaż pieców gazowych. W pierwszych trzech miesiącach tego roku skurczyła się ona w przypadku pieców wiszących o 45 proc., a stojących o 55 proc. (w porównaniu do I kwartału zeszłego roku).

  • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych podało dane o rynku tych urządzeń w Polsce w 2022 r. i w pierwszym kwartale 2023 r.
  • Pokazują one, że w tych okresach mocno spadła sprzedaż niemal wszystkich typów takich urządzeń – za wyjątkiem pomp ciepła oraz „buforów i zasobników”.
  • Największe, przekraczające nawet 50 proc., spadki odnotowano w przypadku pieców na gaz i gazowych podgrzewaczy wody użytkowej.

Według danych Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych sprzedaż gazowych pieców stojących spadła w Polsce w zeszłym roku (w porównaniu do 2021 r.) o 30 proc., a w I kwartale tego roku aż o 55 proc. (w porównaniu do I kw. 2022 r.). W przypadku pieców na to samo paliwo, ale wiszących, w 2022 r. sprzedaż skurczyła się o 21 proc., a w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. – o 45 proc.

W odniesieniu do gazowych ogrzewaczy wody użytkowej te spadki wyniosły odpowiednio: 25 i 32 proc.

Dla porównania: w przypadku pieców olejowych ich sprzedaż w zeszłym roku zmniejszyła się o 13 proc., a w I kwartale tego roku o 25 proc. Kolektorów słonecznych sprzedano w 2022 r. o 11 proc. więcej, ale już w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. o 20 proc. mniej. Podobnie było w odniesieniu do „buforów i zasobników” (wzrost o 16 proc. w 2022 r. i spadek o 8 proc. w I kw. 2023).

Co było przyczyną załamania sprzedaży pieców gazowych?

Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku pomp ciepła, których sprzedaż w Polsce w zeszłym roku zwiększyła się o 129 proc., a w pierwszych trzech miesiącach tego roku o 54 proc.

Dane o sprzedaży urządzeń grzewczych w Polsce w I kwartale 2023 r. – źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

 

Nie wiadomo, jak było w przypadku pieców na paliwa stałe (węgiel, drewno, pelet), bo dokładnymi danymi na ich temat Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych nie dysponuje. Wspomina jednak np. o tym, że duży wzrost cen peletu w zeszłym roku przełożył się na kilkudziesięcioprocentowy spadek sprzedaży pieców na ten opał.

Jak ta organizacja tłumaczy takie trendy na polskim rynku? Analizie na ten temat poświęca dwa obszerne, liczące wiele stron raporty. Zwraca przede wszystkim uwagę na załamanie na rynku mieszkaniowym. Bo dotknęło to też budownictwo jednorodzinne (drastycznie spadła nie tylko liczba budów, ale i remontów) i bardzo wyhamowało także sprzedaż urządzeń grzewczych. Chociaż nie dotyczyło to pomp ciepła, które uratowały przed załamaniem cały rynek urządzeń grzewczych.

„Firmy sieciowe oferujące fotowoltaikę w sytuacji pogorszenia warunków wsparcia dla PV i dużej promocji dla pomp ciepła, przebranżowiły się na montaż pomp ciepła i zaczęły oferować te urządzenia jako alternatywę dla kotłów gazowych, niestety często niewłaściwie dobierając i źle montując pompy ciepła, co może spowodować wyzwanie dla branży w 2023 roku, żeby naprawić rozpowszechnianą z tego powodu złą opinię na temat pomp ciepła” – pisze w swym raporcie SPiUG.

Dodaje, że osoby, które miały w planie montaż nowych gazowych pieców kondensacyjnych, często za namową wspomnianych wcześniej firm montowały pompy ciepła.

Od pieców gazowych odstraszyły plany wprowadzenia zakazu ich montowania.

„Następną, bardzo ważną przyczyną była narastająca od początku 2022 r. niepewność co do dostępności gazu podsycana przez intensywną kampanię antygazową praktycznie w całej UE, z dużym udziałem Komisji Europejskiej. Agresywna kampania antygazowa, która rozpoczęła się jesienią 2021, osiągnęła swoje apogeum po agresji rosyjskiej na Ukrainę, wykorzystując jakby nie było logiczny argument konieczności uniezależnienia się Europy od praktycznie zmonopolizowanych w dużym stopniu dostaw gazu z Rosji” – czytamy w raporcie stowarzyszenia za 2022 r.

Gaz w oczach władz UE jest jednak na cenzurowanym przede wszystkim dlatego, że jego spalaniu towarzyszy emisja dwutlenku węgla. I to głównie w związku z tym Komisja Europejska ogłosiła w ostatnich miesiącach, że chce wprowadzenia zakazu montowania pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny.

Zdaniem Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych informacje na ten temat, pojawiające się w mediach, także bardzo przyczyniły się do spadku sprzedaży pieców gazowych w Polsce, zwłaszcza w I kwartale tego roku.

W 2021 r. sprzedano ich w naszym kraju 410 tys., a w zeszłym roku już tylko 323 tys. Sprzedaż pomp ciepła w 2021 r. wyniosła 109 tys. sztuk, a w 2022 r. – już 250 tys. Pieców na paliwa na stałe – 159 tys. w 2021 r. i już tylko 110 tys. w 2022 r. Piece olejowe i elektryczne to margines polskiego rynku, tych pierwszych sprzedaje się u nas już tylko kilkaset sztuk w ciągu roku.

Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526