PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 29. 5. 2023

ČESKO. K plánovaným změnám 2024.  

CZECHY. O planowanych zmianach w 2024 r.   

POLSKO. Automobilový gigant zavírá svou továrnu v Polsku. O práci přijde více než 800 lidí.   

POLSKA. Gigant motoryzacyjny zamyka fabrykę w Polsce. Pracę straci ponad 800 osób.  

Pakiety informacyjne 2023.  

Informační pakety 2023.  

ČESKO. K plánovaným změnám 2024.

22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda představila tzv. Ozdravný balíček změn, čítající 58 opatření, která mají mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025. Co je jeho obsahem?

Následně během června vláda schválí legislativní znění konsolidačního balíčku, první čtení v Poslanecké sněmovně poté proběhne před sněmovními prázdninami tak, aby opatření snižující deficit o 94,1 mld. Kč platila již od 1. ledna 2024.

Obsahem navrhovaného balíčku jsou především tyto změny:

 • Zvýšení daně z příjmů právnických osob (z 19 % na 21 %)
 • Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance
 • Zvýšení daně z nemovitých věcí a zavedení pravidelné valorizace
 • Zrušení a snížení daňových úlev a výjimek v oblasti daně z příjmů (pro právnické i fyzické osoby – např. snížení slevy na manželku a slevy na studenta, zrušení školkového, zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, zrušení osvobození nadlimitních stravenek, snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her, zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům, zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci či zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání)
 • Zrušení či snížení výjimek u spotřebních daní z minerálních olejů
 • Zvýšení odvodové zátěže OSVČ
 • Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků
 • Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her
 • Posun prahu 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy
 • Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce
 • Zvýšení daně z lihu
 • Zvýšení poplatků za dobývání nerostů
 • Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech
 • Redukce sazeb DPH a snížení daně (redukce počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %, přesunutí vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH – např. kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, …)
 • Snížení národních dotací
 • Snížení provozních výdajů o 5 % na každém rezortu
 • Snížení objemu platů ve státní sféře
 • Zpomalení tempa růstu platů ústavních činitelů
 • Změny v oblasti FKSP (snížení prostředků na FKSP o polovinu – z 2 % na 1 %)
 • Zrušení územních pracovišť Finanční správy
 • Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a její úhrada nově z limitu prostředků na platy
 • Změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv
 • Ostatní úspory výdajů (např. zrušení kolkových známek jako platebního prostředku)
 • Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

Podrobněji k navrhovaným změnám…


CZECHY. O planowanych zmianach w 2024 r.

22.05.2023, Źródło: Ministerstwo Finansów

Rząd przedstawił tzw. pakiet naprawczy zmian, składający się z 58 działań, które łącznie powinny pozytywnie wpłynąć na równowagę budżetu państwa w latach 2024-2025. Jaka jest jego treść?

Następnie w czerwcu rząd zatwierdzi tekst legislacyjny pakietu konsolidacyjnego, pierwsze czytanie w Izbie Deputowanych odbędzie się przed wakacjami parlamentarnymi, dzięki czemu środki zmniejszające deficyt o 94,1 mld CZK będą obowiązywały od 1 stycznia 2024.

Zawartość proponowanego pakietu obejmuje głównie następujące zmiany:

 • Wzrost podatku dochodowego od osób prawnych (z 19% do 21%)
 • Wzrost stawki ubezpieczenia chorobowego dla pracowników
 • Podwyższenie podatku od nieruchomości i wprowadzenie regularnej wyceny
 • Unieważnienie i obniżenie ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku dochodowego (dla osób prawnych i osób fizycznych – np. obniżenie ulgi małżeńskiej i ulgi studenckiej, rezygnacja z przedszkola, rezygnacja ze zwolnienia świadczeń niepieniężnych dla pracowników, anulowanie zwolnienia z ponadlimitowych diet, obniżenia limitu zwolnienia dochodu z loterii fantowych i gier hazardowych, zniesienia potrąceń składek członkowskich do związków zawodowych, zniesienia możliwości odliczenia od podatku wina niemusującego w prezencie do kwoty 500 CZK na cele reprezentacyjne lub zniesienie odliczenia z tytułu płatności za egzaminy weryfikujące wyniki dalszej edukacji).
 • Zniesienie lub zmniejszenie zwolnień z podatków konsumpcyjnych na oleje mineralne
 • Wzrost obciążenia podatkowego samozatrudnionych
 • Podwyższenie podatku od wyrobów tytoniowych i tytoniu podgrzewanego oraz wprowadzenie podatku od wyrobów alternatywnych
 • Podwyższenie podatku od gier i zmiana przeznaczenia wpływów z podatku od gier • Przesunięcie progu 23% podatku dochodowego od osób fizycznych z czterokrotności do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia
 • Ograniczenie zwolnień od opłat za umowy o wykonanie prac
 • Podwyżka podatku od alkoholu
 • Wzrost opłat za wydobycie kopalin
 • Ograniczenie zwolnienia dla zbywania papierów wartościowych i udziałów w spółkach handlowych
 • Redukcja stawek VAT i ulga podatkowa (zmniejszenie liczby stawek VAT do podstawowych 21% i obniżonych 12%, przeniesienie wybranych towarów i usług z obniżonej do podstawowej stawki VAT – np. usługi fryzjerskie i barberskie, piwo beczkowe, usługi autorów i artystów, zbieranie, transport i składowanie odpadów komunalnych, naprawa obuwia, wyrobów skórzanych i rowerów, prace porządkowe, …)
 • Zmniejszenie dotacji krajowych
 • Redukcja kosztów operacyjnych o 5% w każdym sektorze
 • Zmniejszenie wysokości wynagrodzeń w sektorze państwowym
 • Spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń urzędników konstytucyjnych
 • Zmiany w obszarze FKSP (zmniejszenie środków na FKSP o połowę – z 2% do 1%)
 • Zniesienie terytorialnych miejsc pracy Administracji Finansowej
 • Rekompensata wynagrodzenia w przypadku czasowej niezdolności do pracy (kwarantanna) i jego wypłata z limitu środków na wynagrodzenia
 • Zmiana warunków wypłaty zasiłków dla bezrobotnych
 • Zmniejszenie pomocy państwa w budownictwie dla istniejących i nowych kontraktów
 • Inne oszczędności kosztów (np. kasowanie znaczków skarbowych jako środka płatniczego)
 • Wzrost ceny winiety i jej regularna indeksacja

Więcej informacji o proponowanych zmianach…

Podrobněji k navrhovaným změnám…


POLSKO. Automobilový gigant zavírá svou továrnu v Polsku. O práci přijde více než 800 lidí.

Skandinávský automobilový koncern Scania zavírá továrnu na autobusy ve Słupsku.

Skandinávský automobilový koncern Scania se rozhodl postupně ukončit výrobu karosérií autobusů ve své továrně ve Słupsku. Letos na podzim přijde o práci více než 800 lidí.

Automobilový koncern Scania vyrábí autobusy a karoserie ve své továrně ve Słupsku od roku 1992. V roce 2020 sjelo z montážních linek více než 720 městských a dálkových autobusů, z nichž naprostá většina byla exportována na evropské trhy.

Bohužel v posledních měsících se trh zhroutil a navíc je celý průmysl udržován v nejistotě ohledně emisních norem výfukových plynů a sloučenin dusíku, které chce Evropská unie zavést. Na jednu stranu se říká, že stejně jako v případě osobních aut má být elektromobilita jediným řešením, na druhou stranu na ni automobilový průmysl není zcela připraven.

Před několika týdny se Volvo Cars rozhodlo zavřít svou továrnu ve Wroclawi, podobné kroky podnikl MAN a zastavil výrobu autobusů ve Starachowicích.

V případě Scanie bude podle rádia RMF FM propuštěno 847 zaměstnanců z karosářského závodu ve Słupsku. Pobočka v Kobylnici u Słupska, kde má vyrábět podvozky 200 lidí, bude fungovat i nadále.

– Toto je obtížné rozhodnutí, kterému předcházejí podrobné a četné analýzy provedené na úrovni koncernu Scania. S některými našimi zaměstnanci se musíme s těžkým srdcem a velkým respektem k jejich dosavadní práci rozloučit. Začínáme jednání s odbory. Propuštěným zaměstnancům nabídneme podporu tím, že nabídneme více, než vyžaduje zákon – řekl Robert Eriksson, výkonný ředitel Scania Production Słupsk, citovaný ve zprávě.

Scania je vlastněna koncernem Volkswagen, který ve švédské firmě ovládá 99,57 procenta akcií.

Zdroj: https://www.wnp.pl/motoryzacja/gigant-motoryzacyjny-zamyka-fabryke-w-polsce-prace-straci-ponad-800-osob,715207.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp30-05-2023


POLSKA. Gigant motoryzacyjny zamyka fabrykę w Polsce. Pracę straci ponad 800 osób.

Skandynawski koncern motoryzacyjny Scania zamyka fabrykę autobusów w Słupsku.

Skandynawski koncern motoryzacyjny Scania podjął decyzję o stopniowym wygaszaniu produkcji nadwozi autobusowych w swojej fabryce w Słupsku. Na jesieni tego roku pracę straci ponad 800 osób.

Koncern motoryzacyjny Scania od 1992 roku w swojej fabryce w Słupsku produkował autobusy i nadwozia. Jeszcze w 2020 roku z taśm montażowych zjechało ponad 720 autobusów miejskich i dalekobieżnych, które trafiły w przeważającej większości na eksport, na europejskiej rynki.

Niestety w ostatnich miesiącach rynek załamał się, a dodatkowo cała branża utrzymywana jest w niepewności odnośnie norm emisji spalin i związków azotowych, które chce wprowadzić Unia Europejska. Z jednej strony mowa jest o tym, że podobnie jak w przypadku samochodów osobowych jedynym rozwiązaniem ma być elektromobilność, ale z drugiej strony branża motoryzacyjna nie jest na to kompletnie przygotowana.

Kilka tygodni koncern Volvo Cars podjął decyzję o zamknięciu swojej fabryki we Wrocławiu, podobne działania podjął MAN, wygaszając produkcję autobusów w Starachowicach.

W przypadku Scanii, jak podaje radio RMF FM, zwolnienia obejmą 847 pracowników z zakładu nadwozi w Słupsku. Nadal będzie czynny oddział w Kobylnicy koło Słupska, gdzie 200 osób ma wytwarzać podwozia.

– To trudna decyzja poprzedzona szczegółowymi, licznymi analizami prowadzonymi na poziomie koncernu Scania. Musimy pożegnać część naszych pracowników z ciężkim sercem i ogromnym szacunkiem dla ich dotychczasowej pracy. Rozpoczynamy rozmowy ze związkami zawodowymi. Zaproponujemy wsparcie dla zwalnianych pracowników, oferując więcej niż wynika z przepisów prawa – przekazał cytowany w komunikacie dyrektor zarządzający Scania Production Słupsk Robert Eriksson.

Właścicielem koncernu Scania jest Grupa Volkswagen, która kontroluje 99,57 procent akcji szwedzkiej spółki.

Źródło: https://www.wnp.pl/motoryzacja/gigant-motoryzacyjny-zamyka-fabryke-w-polsce-prace-straci-ponad-800-osob,715207.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp30-05-2023


Pakiety informacyjne 2023.

Prowadzenie działalności gospodarczej  w Polsce

Podatki w Polsce

Ubezpieczenia w Polsce

Prawo pracy w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej w 2023 roku, aktualne przepisy podatkowe, prawo pracy.

Informační pakety 2023.

Podnikání v Polsku

Daně v Polsku

Pojištění v Polsku

Pracovni právo v Polsku

Legislativní podmínky podnikání  v České republice v roce 2023,  aktuální daňová legislativa,  pracovní právo.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526