PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 12. 6. 2023

Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki.  

Makroekonomický přehled – odborný přehled o stavu polské ekonomiky.  

Jednotná kontaktní místa usnadní podnikatelům vstup do podnikání.  

Pojedyncze punkty kontaktowe ułatwią przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki.

Przegląd Makroekonomiczny KIG

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Główny Urząd Statystyczny zaprezentował skorygowany wyniki PKB w I kwartale 2023. Produkt krajowy brutto zmniejszył się o 0,3% r/r, po wzroście w kwartale czwartym o 2,3% r/r. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek.
 • Recesja wywołana była spadkami konsumpcji i zapasów
 • W drugim kwartale 2023 prawdopodobny jest wzrost gospodarczy na poziomie 0,8% r/r. Wzrosty notowane dla kwartału III oraz IV prognozujemy na poziomie odpowiednio
  2,3% i 4,1%.
 • W pierwszych trzech kwartałach roku 2023 konsumpcja będzie przechodzić regres ze względu na bardzo wysoki poziom inflacji.
 • W całym roku 2022 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,1%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 078 mld PLN (657 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

 • W kwietniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 25,0 tys do 821,9 tys osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,2%
 • W marcu stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. Przed rokiem w kwietniu stopa bezrobocia wynosiła 5,6%.
 • Kwiecień zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Wiosną rozpoczyna się popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.
 • Liczba pracujących w kwietniu wyniosła około 14 983 tys osób i była o 183 tys tj 1,2% wyższa niż przed rokiem.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w marcu 2023 było dodatnie i wyniosło 1 643 mln EUR.
 • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 1 410 mln EUR.
 • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -3 828 mln EUR.

Po marcu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło -8 232 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -1,21%.


Makroekonomický přehled – odborný přehled o stavu polské ekonomiky.

Makroekonomický přehled Polské obchodní komory

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT A JEHO SLOŽKY

 • Centrální statistický úřad (GUS) zveřejnil upravené výsledky HDP za 1. čtvrtletí 2023. Hrubý domácí produkt klesl o 0,3 % r/r po nárůstu ve čtvrtém čtvrtletí o 2,3 % r/r. Výsledek byl lepší, než trh očekával.
 • Recese byla způsobena poklesem spotřeby a zásob
 • Ve druhém čtvrtletí 2023 je růst ekonomiky pravděpodobný na úrovni 0,8 % r/r. Předpovídáme nárůsty zaznamenané pro 3. a 4. čtvrtletí na úrovni, v tomto pořadí

2,3 % a 4,1 %.

 • V prvních třech čtvrtletích roku 2023 bude spotřeba klesat kvůli velmi vysoké úrovni inflace.
 • V průběhu roku 2022 vzrostl HDP reálně o 5,1 % a nominálně dosáhl 3 078 miliard PLN (657 miliard EUR).

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE, MZDY A DÁVKY

 • Počet registrovaných nezaměstnaných se v dubnu snížil o 25,0 tis. na 821,9 tis. osob. Míra nezaměstnanosti byla 5,2 procenta
 • V březnu byla míra nezaměstnanosti 5,4 %. Před rokem v dubnu byla míra nezaměstnanosti 5,6 %.
 • Duben obvykle přináší zlepšení statistik nezaměstnanosti. Na jaře začíná poptávka po sezónních pracích ve stavebnictví, zemědělství a turistických službách.
 • Počet zaměstnaných v dubnu činil cca 14 983 000 osob a byl o 183 000, tj. o 1,2 % vyšší než před rokem.

AKTUÁLNÍ OBCHODNÍ BILANCE A JEJÍ HLAVNÍ SLOŽKY

 • Bilance běžného účtu v březnu 2023 byla kladná a činila 1 643 milionů EUR.
 • Minulý měsíc byl přebytek 1 410 mil. EUR.
 • Před rokem byl zaznamenán deficit -3 828 mil. EUR.

Po březnu byl zůstatek běžného účtu na ročním klouzavém základě záporný a činil -8 232 milionů EUR. Jeho úroveň v poměru k HDP byla -1,21 %.


Jednotná kontaktní místa usnadní podnikatelům vstup do podnikání.

5.6.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílem „Jednotných kontaktních míst“ (JKM) je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání v oblasti služeb, a to jak na území ČR, tak v dalších zemích Evropské unie. Pomoc je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit (vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění), nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu.

Tzv. přeshraniční poskytování služeb umožňuje podnikateli na základě oprávnění získaného v jednom členském státě dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání. Na JKM se každý rok obrací stovky podnikatelů a občanů. Rok 2022 byl pro JKM velmi úspěšný, neboť JKM v tomto roce odpověděla nebo předala 3012 dotazů, čímž se vyrovnala statistiky z doby před pandemií COVID-19.

Jednotná kontaktní místa plní dvě hlavní funkce:

 • informační a
 • zprostředkovatelskou.

Klienti mohou například získat informace o lhůtách a správních poplatcích, podmínkách pro získání oprávnění či náležitostech žádosti pro poskytovatele služeb. Mimo to JKM zajistí předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání profesních kvalifikací kompetentním orgánům. Klienti tak již nemusí ztrácet čas „obíháním“ velkého množství úřadů, potřebné formality pro vstup do podnikání si zajistí na jednom místě. S patnácti kancelářemi JKM je možné se setkat na živnostenských úřadech ve statutárních krajských městech či pověřených obcích a v Praze. Kanceláře JKM nejčastěji zodpovídají dotazy týkající se přeshraničního poskytování služeb v našich sousedních státech, oborově se jedná především o řemeslné činnosti (např. zednictví, truhlářství), ale i o jiné druhy služeb (např. kosmetické služby, péče o seniory či výuku jazyků).


Pojedyncze punkty kontaktowe ułatwią przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności gospodarczej.

5.06.2023, Źródło: Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Celem „Pojedynczych Punktów Kontaktowych” (JKM) jest ułatwienie przedsiębiorcom podejmowania działalności gospodarczej w zakresie usług, zarówno w Czechach, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom, którzy chcą osiedlić się w innym kraju (uzyskać tutaj zezwolenie na prowadzenie działalności) lub świadczyć usługi transgraniczne do tych krajach.

Tak zwany transgraniczne świadczenie usług umożliwia przedsiębiorcy na podstawie zezwolenia uzyskanego w jednym państwie członkowskim na czasowe i okazjonalne świadczenie usług w innym państwie bez konieczności uzyskiwania tutaj zezwolenia na prowadzenie działalności. Co roku setki przedsiębiorców i obywateli zwracają się do JKM. Rok 2022 był dla JKM bardzo udany, ponieważ w tym roku do JKM przesłano 3012 zapytań, co równa się statystykom sprzed pandemii COVID-19.

Pojedyncze Punkty Kontaktowe pełnią dwie główne funkcje:

 • informacyjną i
 • pośrednictwa

Klienci mogą uzyskać np. informacje o terminach i opłatach administracyjnych, warunkach uzyskiwania zezwoleń czy wymaganiach aplikacyjnych dla usługodawców. Ponadto JKM zapewni, że wnioski o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub uznanie kwalifikacji zawodowych będą przekazywane właściwym organom. Dzięki temu klienci nie muszą już tracić czasu na odwiedzanie dużej liczby urzędów, mogą załatwić niezbędne formalności związane z wejściem do firmy w jednym miejscu. Z piętnastoma biurami JKM można spotkać się w biurach handlowych w miastach regionalnych lub upoważnionych gminach oraz w Pradze. Biura JKM najczęściej udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące transgranicznego świadczenia usług w krajach naszych sąsiadów, w zakresie, w jakim dotyczą one głównie działalności rzemieślniczej (np. nauczanie języków).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526