PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 15. 6. 2023

CZECHY. 2023/1101, Rozporządzenie Komisji (UE), odmowa zatwierdzenia oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności i odnoszących się do rozwoju i zdrowia dzieci.  

ČESKO. 2023/1101, Nařízení Komise (EU), odmítnutí schválit zdravotní tvrzení na potravinách a odkazující na vývoj a zdraví dětí.  

POLSKA. Małe elektrownie jądrowe mogą powstać w Oświęcimiu. Ruszyła procedura.  

POLSKO. V Osvětimi mohou vzniknout malé jaderné elektrárny. Proces byl zahájen.  

POLSKO. Změny hotovostních plateb. Vládci porušili zákony, které sami zavedli.  

POLSKA. Zmiany w płatnościach gotówkowych. Rządzący znieśli przepisy, które sami wprowadzili.  

2023/1101, Rozporządzenie Komisji (UE), odmowa zatwierdzenia oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności i odnoszących się do rozwoju i zdrowia dzieci.

8.06.2023, Źródło: Komisja Europejska Evropská komise

z dnia 6 czerwca 2023 r

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1101

z dnia 6 czerwca 2023 r

w sprawie odmowy zatwierdzania oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności i odnoszących się do rozwoju i zdrowia dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

w odniesieniu do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych na etykietach żywności ( 1 ), w szczególności art. 17 ust. 3 ww. rozporządzenia,

Podczas:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności są zakazane, chyba że zostały zatwierdzone przez Komisję zgodnie z tym rozporządzeniem i ujęte w unijnym wykazie dozwolonych oświadczeń.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 stanowi również, że podmioty działające na rynku spożywczym mogą składać wnioski o zezwolenie na stosowanie oświadczeń zdrowotnych do właściwego organu krajowego państwa członkowskiego. Właściwy organ krajowy przekazuje ważne wnioski do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”).

(3) Po otrzymaniu wniosku urząd musi niezwłocznie poinformować pozostałe państwa członkowskie i Komisję oraz wydać opinię w sprawie danego oświadczenia zdrowotnego.

(4) Komisja podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia oświadczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę opinię wydaną przez organ.

(5) Na podstawie wniosku Cypryjskiego Międzynarodowego Instytutu Środowiska i Zdrowia Publicznego Politechniki Cypryjskiej, złożonego zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 poproszono Urząd o przedstawienie opinii w sprawie naukowego uzasadnienia oświadczenia zdrowotnego związanego z żywnością ekologiczną i jej wkładem w ochronę komórek i cząsteczek organizmu (lipidów i DNA) przed szkodliwym utlenianiem i których populacją docelową są zdrowe dzieci w wieku od 3 do 15 lat (pytanie nr EFSA-Q-2021-00055). Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „Żywność ekologiczna (niższy poziom pozostałości pestycydów niż w żywności konwencjonalnej) przyczynia się do ochrony komórek i cząsteczek organizmu (lipidów i DNA) przed uszkodzeniami oksydacyjnymi”.

(6) W dniu 20 października 2021 r. Komisja i państwa członkowskie otrzymały opinię naukową organu ( 2 ) dotyczącą tego twierdzenia. W opinii tej organ stwierdził, że poziom pozostałości pestycydów wymagany do oznaczenia żywności jako „ekologicznej” nie został określony ani we wniosku, ani w badaniach na ludziach przedłożonych na poparcie oświadczenia zdrowotnego, i stwierdził, że na podstawie przedłożonych danych żywność /składnik „żywność ekologiczna”, który jest przedmiotem oświadczenia zdrowotnego, nie jest wystarczająco scharakteryzowany, w związku z czym nie można ustalić związku przyczynowego między spożywaniem żywności ekologicznej a ochroną komórek i cząsteczek organizmu (lipidów i DNA) przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Ponieważ oświadczenie zdrowotne nie spełnia wymogów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 dotyczących włączenia do unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych, nie powinno być dozwolone.

(7) Po opublikowaniu wyżej wymienionej opinii Komisja nie otrzymała żadnych uwag zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Oświadczenie zdrowotne wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie zostanie umieszczone w unijnym wykazie dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2023 r.

W imieniu Komisji

Prezydent

Urszuli VON DER LEYEN

—————————————-

( 1 ) Rozp. Ołów. L 404 z 30.12.2006, s. 9. 1 )   Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9 .

( 2 ) Dziennik EFSA 2021;19(10):6847. 2 )   EFSA Journal 2021;19(10):6847.


2023/1101, Nařízení Komise (EU), odmítnutí schválit zdravotní tvrzení na potravinách a odkazující na vývoj a zdraví dětí.

8.6.2023, Zdroj: Evropská komise

ze dne 6. června 2023

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1101

ze dne 6. června 2023

odmítnutí schválit zdravotní tvrzení na potravinách a odkazující na vývoj a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin  1 ) , a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení o potravinách zakázána, pokud nejsou schválena Komisí v souladu s uvedeným nařízením a zařazena na seznam povolených tvrzení Unie.

(2) Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že žádosti o povolení zdravotních tvrzení mohou provozovatelé potravinářských podniků podávat příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán předá platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(3) Po obdržení žádosti má úřad neprodleně informovat ostatní členské státy a Komisi a vydat stanovisko k dotčenému zdravotnímu tvrzení.

(4) Komise má rozhodnout o schválení zdravotního tvrzení s přihlédnutím ke stanovisku vydanému úřadem.

(5) Na základě žádosti Kyperského mezinárodního institutu pro životní prostředí a veřejné zdraví, Kyperské technologické univerzity, podané podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006, byl úřad požádán, aby předložil stanovisko k vědeckému zdůvodnění zdravotního tvrzení týkajícího se biopotravin a jejich přínosu k ochraně tělesných buněk a molekul (lipidů a DNA) před oxidačním poškozením a jejichž cílovou populací jsou zdravé děti ve věku 3 až 15 let (otázka č. EFSA- Q-2021-00055). Tvrzení navrhované žadatelem bylo formulováno takto: „Biopotraviny (nižší hladiny reziduí pesticidů než v konvenčních potravinách) přispívají k ochraně tělesných buněk a molekul (lipidů a DNA) před oxidačním poškozením“.

(6) Dne 20. října 2021 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu  2 ) .na tom tvrzení. V tomto stanovisku úřad uvedl, že úroveň reziduí pesticidů požadovaná pro označení potravin jako „ekologické“ nebyla specifikována ani v žádosti, ani ve studiích na lidech předložených k doložení zdravotního tvrzení, a dospěl k závěru, že na základě z předložených údajů potravina/složka „biopotraviny“, která je předmětem zdravotního tvrzení, není dostatečně charakterizována, a proto nelze stanovit příčinnou souvislost mezi konzumací biopotravin a ochranou tělesných buněk a molekul (lipidů a DNA) před oxidativním poškozením. Vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení nesplňuje požadavky nařízení (ES) č. 1924/2006 pro zařazení na unijní seznam povolených zdravotních tvrzení, nemělo by být povoleno.

(7) Po zveřejnění uvedeného stanoviska Komise neobdržela žádné připomínky podle čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006.

(8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení se nezařadí na unijní seznam povolených zdravotních tvrzení podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2023.

Pro Komisi

Prezident

Ursula VON DER LEYENOVÁ

—————————————-

1 )   Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9 .

2 )   EFSA Journal 2021;19(10):6847.


Małe elektrownie jądrowe mogą powstać w Oświęcimiu. Ruszyła procedura.

Autor: PAP/DC Dodano: 15-06-2023 16:50

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczął postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla budowy reaktorów typu BWRX-300 w Stawach Monowskich koło Oświęcimia. Reaktory planuje zbudować tam Orlen Synthos Green Energy (OSGE) – spółka Orlenu i Synthosu.

Jak wynika z informacji GDOŚ, łączna wnioskowana moc reaktorów w lokalizacji Stawy Monowskie ma wynosić do 1300 MW, co oznacza budowę do czterech bloków BWRX-300. Jak podał GDOŚ, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej inwestor wystąpił również o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obecnie GDOŚ prowadzi jedno postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla obiektu energetyki jądrowej – chodzi o rządowy projekt na Pomorzu. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe spodziewa się decyzji w tym roku.

Stawy Monowskie koło Oświęcimia to jedna z siedmiu potencjalnych lokalizacji dla reaktorów BWRX-300 wskazanych przez OSGE. Pozostałe to: Ostrołęka, Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Nowa Huta, Specjalna Strefy Ekonomiczna Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz bliżej niesprecyzowane okolice Warszawy.

Pierwszy reaktor BWRX-300 ma powstać w elektrowni jądrowej Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario, a budowa ma zostać ukończona w 2028 r. OSGE planuje budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, przy czym pierwsza jednostka ma być gotowa przed końcem tej dekady.

Spółka otrzymała od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300. Jest to element dialogu przedlicencyjnego inwestora z dozorem jądrowym.


V Osvětimi mohou vzniknout malé jaderné elektrárny. Proces byl zahájen.

Autor: PAP/DC Přidáno: 15. 6. 2023 16:50

Generální ředitel Ochrany životního prostředí zahájil řízení o vydání ekologického rozhodnutí pro výstavbu reaktorů BWRX-300 ve Stawy Monowskie u Osvětimi. Orlen Synthos Green Energy (OSGE) – společnost Orlen a Synthos tam plánuje postavit reaktory.

Celkový požadovaný výkon reaktoru v lokalitě Stawy Monowskie má být podle informací GDOŚ až 1300 MW, což znamená výstavbu až čtyř bloků BWRX-300. Investor podle GDOŚ spolu se žádostí o rozhodnutí o životním prostředí požádal také o vymezení rozsahu zprávy o vlivu záměru na životní prostředí.

V současné době GDOŚ vede jedno řízení ve věci vydání environmentálního rozhodnutí pro jaderné energetické zařízení – jedná se o vládní projekt v Pomořansku. Polskie Elektrownie Jądrowe očekávají rozhodnutí letos.

Rybníky Monowskie u Osvětimi jsou jednou ze sedmi potenciálních lokalit pro reaktory BWRX-300 podle OSGE. Ostatní jsou: Ostrołęka, Włocławek, Dąbrowa Górnicza, Nowa Huta, zvláštní ekonomická zóna Tarnobrzeg – Stalowa Wola a blíže neurčené okolí Varšavy.

První reaktor BWRX-300 má být postaven v jaderné elektrárně Darlington v kanadské provincii Ontario, přičemž stavba má být dokončena v roce 2028. OSGE plánuje postavit flotilu reaktorů BWRX-300 v Polsku, přičemž první blok se očekává být připraven do konce tohoto desetiletí.

Společnost obdržela od prezidenta Národní agentury pro atomovou energii (PAA) obecné stanovisko k vybraným technickým předpokladům pro technologii reaktoru BWRX-300. Je součástí předlicenčního dialogu investora s jaderným dozorem.


POLSKO. Změny hotovostních plateb. Vládci porušili zákony, které sami zavedli.

Zdroj: https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-platnosciach-gotowkowych-rzadzacy-zniesli-przepisy-ktore-sami-wdrożli-6909680337844864a.html

Sejm schválil zákon, kterým se ruší omezení hotovostních plateb spotřebitelů a podnikatelů, které mělo vstoupit v platnost 1. ledna 2024. Proti zavedení tohoto omezení se postavili politici Suverénního Polska Zbigniewa Ziobry.

Limit platby v hotovosti nebude snížen

Jde o vypuštění ustanovení zavedených v rámci polské dohody o omezení hotovostních plateb. Měly vstoupit v platnost od začátku příštího roku.

Podle nich měly od 1. ledna 2024 platit následující limity hotovostních transakcí:

  • pro podnikatele – hotovostní limit platby 8 tis. PLN v rámci jedné transakce s jiným podnikatelem;
  • pro spotřebitele – limit platby v hotovosti 20 000,-. PLN v rámci jedné transakce s podnikatelem.

Přijetím zákona zůstane zachován stávající limit 15 tisíc. PLN, který se vztahuje pouze na podnikatele.

– Z obavy o svobodu, bezpečnost a kulturní identitu navrhujeme zachovat současný status quo a zrušit limity navrhované polským řádem – řekl v dubnu náměstek ministra spravedlnosti poslanec Marcin Warchoł.  Polski Ład – mówił w kwietniu wiceminister sprawiedliwości, poseł SP Marcin Warchoł.

Omezení plateb v hotovosti zatím ne není.

Dalším řešením zavedeným v rámci Polské dohody je uložení povinnosti spotřebiteli zaplatit prostřednictvím platebního účtu, pokud hodnota transakce – bez ohledu na počet plateb – přesáhne 20 000 PLN.  I toto řešení mělo vstoupit v platnost 1. ledna 2024 a má být rovněž vypuštěno.

Zákon dále počítá s vypuštěním ustanovení omezujících platby v hotovosti, která jsou obsažena v zákoně o paušální dani z příjmů z některých příjmů fyzických osob.

Návrh nyní půjde k projednání do Senátu.


POLSKA. Zmiany w płatnościach gotówkowych. Rządzący znieśli przepisy, które sami wprowadzili.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-w-platnosciach-gotowkowych-rzadzacy-zniesli-przepisy-ktore-sami-wprowadzili-6909680337844864a.html

Sejm uchwalił ustawę uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówką, dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców, które miały wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Przeciwni wprowadzeniu tego ograniczenia byli politycy Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro.

Limit płatności gotówkowej nie zostanie zmniejszony

Chodzi o wykreślenie przepisów, wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, dotyczących ograniczeń płatności w gotówce. Miały one wejść w życie od początku przyszłego roku.

Zgodnie z nimi od 1 stycznia 2024 r. miały obowiązywać następujące limity transakcji gotówkowych:

  • dla przedsiębiorców – limit płatności gotówką 8 tys. zł w ramach jednej transakcji z innym przedsiębiorcą;
  • dla konsumentów – limit płatności gotówką 20 tys. zł w ramach jednej transakcji z przedsiębiorcą.

Przyjęcie ustawy oznacza, że pozostanie obecny limit, wynoszący 15 tys. zł, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

– W trosce o wolność, bezpieczeństwo i tożsamość kulturową proponujemy zachowanie obecnych status quo i zniesienie tych limitów, które proponuje Polski Ład – mówił w kwietniu wiceminister sprawiedliwości, poseł SP Marcin Warchoł.

Ograniczenie płatności gotówką jeszcze nie teraz

Innym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, jest narzucenie na konsumenta obowiązku płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli wartość transakcji – bez względu na liczbę płatności – przekracza 20 tys. zł. To rozwiązanie miało wejść w życie również od 1 stycznia 2024 r. i również ma zostać wykreślone.

Ustawa zakłada także wykreślenie przepisów ograniczających płatności w gotówce, które znajdują się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526