PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 3. 7. 2023

POLSKO. Dálniční poplatky.  

POLSKA. Opłaty za autostrady.  

CZECHY. Komunikat prasowy Izby Handlowej RC o działalności Ministerstwa Finansów.  

ČESKO. Tisková zpráva HK ČR k činnosti Ministerstva financí.  

POLSKO. Dálniční poplatky.

Od 1. července 2023 nebudete muset platit za používání lehkého vozidla na dálnicích ve správě Generálního ředitelství státních silnic a dálnic, tj.:

  • A2 Konin – Stryków,
  • A4 Wrocław – Sośnica.

Osvobození od poplatků se vztahuje na uživatele osobních automobilů, motocyklů a jízdních souprav s největší povolenou hmotností nepřesahující 3,5 tuny.

Podrobnosti na webu eTOLL. Szczegóły na stronie eTOLL. 

Řidiči mohou také využít nepřetržitou telefonní linku e-TOLL na čísle +48 22 24 337 77.

V současné době musíme platit na dálničních úsecích:

Privátní úseky:

  • Dálnice A1 – úsek Rusocin – Nowa Wieś – viz aktuální sazby – zobacz obowiązujące stawki,
  • Dálnice A2 – úsek Konin – Świecko (kromě úseku mezi uzly Poznań Západ a Poznań

Východ) – viz platné sazby – zobacz obowiązujące stawki,

 

Generalní ředitelství státních silnic a dálnic
ul. Wronia 53, 00 – 874 Warszawa
Tel +48 22 375 88 88
www.gddkia.gov.pl
DIČ: 526 26 05 735
IČO: 017511575


​POLSKA. Opłaty za autostrady.

Od 1 lipca 2023 r. nie trzeba będzie płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad czyli:

  • A2 Konin – Stryków,
  • A4 Wrocław – Sośnica.

Zwolnienie z opłat dotyczy użytkowników samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Szczegóły na stronie eTOLL. 

Kierowcy mogą też korzystać z całodobowej infolinii e-TOLL pod numerem telefonu +48 22 24 337 77.

Obecnie musimy płacić na odcinkach autostrad:

Odcinki koncesyjne:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 – 874 Warszawa
Tel +48 22 375 88 88
www.gddkia.gov.pl
NIP. 526 26 05 735
REGON: 017511575


CZECHY. Komunikat prasowy Izby Handlowej RC o działalności Ministerstwa Finansów.

Źródło: diro@komora.czwww.komora.cz

Dzięki programowi rządowemu cudzoziemcy wpłacają rocznie do kasy państwa 23 miliardy CZK z samych tylko podatków i opłat, a kolejne miliardy wydają na konsumpcję. Mimo to państwo waha się przed uwolnieniem 88 mln CZK na wynagrodzenia urzędników weryfikujących podania o pracę.

Praga, 28 czerwca 2023 r. – Izba Handlowa ocenia wahania Ministerstwa Finansów przed wydaniem mniej niż stu milionów koron na pensje urzędników MSW i MSZ, którzy mają również weryfikować wnioski o zatrudnienie z zagranicy w 2024 r. poprzez rządowy Program Gospodarczy Pracownik Wykwalifikowany, jako absurd.

Według szacunków Izby Gospodarczej cudzoziemcy, którzy już pracują w firmach w ramach rządowego Programu Pracowników Wykwalifikowanych, wpłacają do kasy państwa 23 miliardy koron rocznie, wraz ze swoimi pracodawcami, wyłącznie w postaci podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz państwo otrzymuje kolejne miliardy koron z ich konsumpcji. Ponadto każdy wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 5000 koron przy ubieganiu się o kartę pracowniczą, tak aby sam import zagranicznych pracowników w dużej mierze pokrywał pensje urzędników służby cywilnej pracujących nad odpowiednim programem.

„Jednakże z punktu widzenia Izby Gospodarczej jest obojętne, czy płynną rekrutację pracowników z zagranicy osiąga się poprzez utrzymanie obecnej liczby urzędników dedykowanych danej agendzie, czy poprzez intensyfikację jej cyfryzacji. W każdym razie jest to rzadki przykład tego, że nawet z budżetu państwa można wydać środki z bardzo korzystnym zwrotem” – wyjaśnia Zdeněk Zajíček, prezes Izby Gospodarczej.

Jednocześnie zarówno pracodawcy, jak i kandydaci do pracy muszą spełniać restrykcyjne warunki, których spełnienie sprawdzają pracownicy ministerstw. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podejmuje decyzje w sprawie wniosków o zezwolenie na pobyt i monitoruje wpływ realizacji programu na bezpieczeństwo. Zadaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest kierowanie działalnością ambasad przyjmujących wnioski o zezwolenie na pobyt od pracowników zagranicznych.

Od listopada 2022 r. firmy mogą zatrudniać również pracowników z Armenii, Gruzji i Macedonii Północnej. Inicjatorem zmiany programu była Izba Gospodarcza oraz inne organizacje biznesowe. Wzrosły też limity naboru wniosków w ambasadzie w Kiszyniowie i w ambasadzie w Manili.

Izba Gospodarcza negocjowała także z ministerstwami zwiększenie kwot. Od lipca br. powinien wzrosnąć limit dla pracowników z Filipin (o 3 tys. rocznie) i Mongolii (o 2 tys. rocznie). Czeskie ambasady nie są jednak do tego dostatecznie przygotowane, więc nie wiadomo, w jakich ramach czasowych program faktycznie zostanie rozszerzony.

Kwoty pozostałych krajów objętych programem (Armenia, Filipiny, Gruzja, Indie, Kazachstan, Mołdawia, Mongolia, Serbia i Czarnogóra, Macedonia Północna) łącznie dają miejsca dla około 9400 pracowników rocznie.

Izba Gospodarcza jest ujednoliconym centralnym miejscem gromadzenia, sprawdzania i klasyfikowania zgłoszeń pracodawców do tego programu. Obsługuje ponad 80% wszystkich wniosków od firm w kraju. Do tej pory rozpatrzył 15 000 wniosków od firm dla 100 000 pracowników z dziewięciu krajów. W ten sposób Izba pomaga firmom w obsadzaniu bardzo potrzebnych miejsc pracy w zakresie, na który pozwoli rząd.

Izba Gospodarcza odnotowuje w ostatnich latach znaczny wzrost zainteresowania firm pracownikami z zagranicy. Najczęściej poszukiwane zawody pochodzą z branży budowlanej, magazynowej, transportowej, gastronomicznej i produkcyjnej.

Izba Gospodarcza podała wcześniej, że w samym 2018 r. skarb państwa stracił co najmniej 84 mld koron na podatkach i daninach z powodu rekordowej liczby wolnych stanowisk, w 2019 r. potencjalne straty sięgnęły ok. 110 mld koron, w 2023 r. według szacunków Izby Handlowej potencjalne szkody oscylują wokół 150 miliardów koron.

Izba Gospodarcza od dawna ostrzega też, że rządowy program migracji zarobkowych działa na niekorzyść najmniejszych pracodawców. Odmawia się im dostępu do programu tylko dlatego, że zatrudniają mniej niż sześciu pracowników. W przeszłości Izba Gospodarcza we współpracy ze Związkiem Przemysłowym i Konfederacją Związków Pracodawców i Biznesu wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji z wnioskiem o wprowadzenie specjalnego projektu dla małych (mikro) firm, ale departament nie odpowiada na tę propozycję organizacji biznesowych.

Mirosław Diro

Rzecznik prasowy

Izba Handlowa Republiki Czeskiej


ČESKO. Tisková zpráva HK ČR k činnosti Ministerstva financí.

Zdroj: diro@komora.cz  www.komora.cz

Cizinci skrze vládní program odvedou ročně do státní kasy 23 mld. Kč jen na daních a odvodech, další miliardy utratí na spotřebě. Přesto stát váhá s uvolněním 88 mil. Kč na platy úředníků, kteří žádosti uchazečů o práci ověřují

Praha, 28. června 2023Hospodářská komora označuje váhání ministerstva financí s uvolněním necelého sta milionů korun na platy úředníků ministerstva vnitra a ministerstva zahraničí, kteří mají i v roce 2024 ověřovat žádosti uchazečů z ciziny o práci skrze vládní ekonomický Program kvalifikovaný zaměstnanec, za absurdní.

Podle odhadů Hospodářské komory cizinci, kteří už ve firmách pracují prostřednictvím vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec, odvádějí do státní kasy spolu se zaměstnavateli jen na odvodech daní, sociálního a zdravotního pojištění 23 miliard korun ročně a další miliardy korun stát získává z jejich spotřeby. Každý uchazeč má navíc povinnost státu při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu zaplatit správní poplatek 5 000 korun, takže už jen samo zpoplatnění dovozu zahraničních zaměstnanců z velké části pokrývá platy státních úředníků věnujících se příslušné agendě.

„Z pohledu Hospodářské komory je nicméně lhostejné, zda se hladkého náboru zahraničních pracovníků dosáhne udržením stávajícího počtu státních úředníků věnujících se příslušné agendě, anebo zintenzivněním její digitalizace. V každém případě jde o nepříliš častý příklad toho, že i ze státního rozpočtu lze vydávat prostředky s velmi výhodnou návratností,“ upřesňuje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Zaměstnavatelé i uchazeči o práci přitom musí splnit přísné podmínky, jejichž plnění je prověřováno právě pracovníky ministerstev. Ministerstvo vnitra rozhoduje o žádostech o pobytová oprávnění a monitoruje bezpečnostní dopady realizace programu. Ministerstvo zahraničních věcí má za úkol řídit činnost zastupitelských úřadů nabírajících žádosti zahraničních pracovníků o pobytová oprávnění.

Firmy můžou od listopadu roku 2022 nově zaměstnat také pracovníky z Arménie, Gruzie a Severní Makedonie. Změnu programu iniciovala Hospodářská komora a další podnikatelské organizace. Navýšily se i kvóty pro náběr žádostí na zastupitelském úřadu v Kišiněvě a na zastupitelském úřadě v Manile.

Hospodářská komora také vyjednala s ministerstvy navýšení kvót. Od července letošního roku by se měla zvýšit kvóta pro pracovníky z Filipín (o 3 000 za rok) a z Mongolska (o 2 000 za rok). Na to ale nejsou kapacitně připravené české zastupitelské úřady, proto je nejisté, v jakém časovém horizontu bude program fakticky rozšířen.

Kvóty ostatních zemí zahrnutých do programu (Arménie, Filipíny, Gruzie, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Černá Hora, Severní Makedonie) tvoří dohromady místa pro cca 9 400 pracovníků za rok.

Hospodářská komora je jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů do tohoto programu. Vyřizuje více než 80 % všech žádostí firem v zemi. Dosud zpracovala 15 tisíc žádostí firem o 100 tisíc pracovníků z devíti zemí. Komora tak pomáhá firmám obsazovat tolik potřebná pracovní místa v kapacitách, které jí vláda umožní.

Hospodářská komora v posledních letech zaznamenává výrazný nárůst zájmu firem o zahraniční pracovníky. Nejčastěji žádané profese pochází z oblasti stavebnictví, skladování, dopravy, stravování a výroby.

Hospodářská komora už dříve uvedla, že státní kasa kvůli rekordnímu počtu neobsazených míst jen v roce 2018 tratila nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, v roce 2019 potenciální ztráty dosáhly přibližně 110 miliard korun, v roce 2023 se podle odhadů Hospodářské komory budou potenciální škody pohybovat okolo 150 mld. korun.

Hospodářská komora také dlouhodobě upozorňuje, že vládní program ekonomické migrace znevýhodňuje nejmenší zaměstnavatele. Přístup do programu jim je odepřen jen na základě skutečnosti, že zaměstnávají méně než šest pracovníků. Hospodářská komora ve spolupráci se Svazem průmyslu a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů už v minulosti předložila MPSV návrh na zavedení zvláštního projektu pro malé (mikro) firmy, resort ale na tento návrh podnikatelských organizací nereaguje.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526