PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 10. 7. 2023

Polska unijnym liderem. Niestety chodzi o inflację.  

Polsko je lídrem EU. Bohužel jde o inflaci.  

CZECHY. Lex Ukraina 5.  

ČESKO. Lex Ukrajina 5.  

Polska unijnym liderem. Niestety chodzi o inflację.

Cieszymy się, że ceny nie zmieniły się od maja, że roczna inflacja spadła. Spadła jednak na tyle wolno, że w Unii w czerwcu byliśmy już na pierwszym miejscu z najwyższym wzrostem cen w skali roku. Dużo szybciej niż u nas inflacja spadała w krajach bałtyckich, które jeszcze niedawno nas wyprzedzały w negatywnym rankingu.

Polska awansowała na pierwsze miejsce w Unii pod względem inflacji

Polska jest pierwsza w Unii pod względem inflacji — wynika z piątkowych danych krajowych urzędów statystycznych i Eurostatu. Ceny towarów i usług (CPI) wzrosły u nas 11,5 proc. i w żadnym innym kraju Unii nie szły w górę tak bardzo. Najbliżej było do nas Słowacji, gdzie ceny poszły w górę o 11,3 proc., choć z zastrzeżeniem, że to według koszyka unijnego HICP, bo krajowego CPI jeszcze nie ujawniono. Jest jeszcze szansa, żeby ktoś miał cenowo gorzej niż Polacy.

Z dołka wydobyły się kraje bałtyckie. O ile w Polsce inflacja roczna obniżyła się o 1,5 pkt proc., to na Łotwie o aż 4,2 pkt proc. do 8,1 proc., na Litwie o 2,5 pkt proc. do 8,2 proc., a w Estonii o 2,2 pkt proc. do 9 proc. (wszystko HICP). W identycznym tempie jak u nas spadała jeszcze inflacja (CPI) w Słowenii, z tą różnicą, że tam zeszła do 6,9 proc. w czerwcu, a u nas jest wciąż dwucyfrowa.

Najniższa inflacja jest w Hiszpanii, a do tego spadła o aż 1,3 pkt proc. do 1,9 proc.

Niemcom inflacja wzrosła, nie spadła

Niemcom wzrost cen (CPI) przyśpieszył w porównaniu z majem, bo wyniósł 6,4 proc. w porównaniu do 6,1 proc. przed miesiącem. I Niemcy były jedynym krajem Unii, gdzie inflacja w skali roku się nasiliła. Zmian nie odnotowano w Chorwacji, być może na przywitanie turystów. Jak pisaliśmy w czwartek, turyści załamują ręce nad tamtejszymi cenami, a m.in. pizzą za 40 euro.

W całej strefie euro (20 krajów) ceny wzrosły rok do roku średnio o 5,5 proc. Miesiąc wcześniej wzrost wynosił 6,1 proc. rdr.

— Walka z inflacją jeszcze nieskończona co widać po decyzjach banków centralnych z całego świata. W ostatnim miesiącu na podwyżki (niekiedy niespodziewanie) zdecydowały się BoE z Wielkiej Brytanii, Norges Bank z Norwegii i RBA z Australii. Cyklu prawdopodobnie nie skończył również EBC. Te ruchy pokazują niepewność co do przyszłej ścieżki inflacji i jej szybkiego powrotu do celu. W Polsce z kolei o podwyżkach nie ma mowy, tematem są pierwsze obniżki. Oczekiwane już w tym roku. Według mnie jednak ten scenariusz nie znajduje podparcia w danych ekonomicznych i obecnym stanie gospodarki i budżetu — ocenia Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski.


Polsko je lídrem EU. Bohužel jde o inflaci.

Jsme rádi, že se ceny od května nezměnily, že meziroční inflace klesla. Klesala však tak pomalu, že už v červnu jsme byli na prvním místě s nejvyšším ročním zdražením. Inflace klesala mnohem rychleji než v Polsku v pobaltských zemích, které byly donedávna před námi v negativním žebříčku.

Polsko se v inflaci posunulo na první místo v EU

Polsko je z hlediska inflace první v EU, vyplývá z pátečních údajů národních statistických úřadů a Eurostatu. Ceny zboží a služeb (CPI) vzrostly o 11,5 procenta a v žádné jiné zemi EU se tak nezvýšily. Nejblíže nám bylo Slovensko, kde ceny stouply o 11,3 procenta, i když s výhradou, že to bylo podle koše HICP EU, protože národní CPI zatím nebyl zveřejněn. Pořád je šance, že někdo bude mít horší ceny než Poláci.

Pobaltské země se vynořily z díry. Zatímco v Polsku se meziroční inflace snížila o 1,5 procentního bodu, v Lotyšsku se snížila až o 4,2 procentního bodu na 8,1 procenta, v Litvě o 2,5 procentního bodu na 8,2 procenta a v Estonsku o 2,2 procentního bodu, až na 9 procent (vše HICP). Inflace (CPI) ve Slovinsku klesala stejným tempem jako v Polsku s tím rozdílem, že tam klesla na 6,9 procenta v červnu a stále máme dvojciferné číslo.

Nejnižší inflace je ve Španělsku, a to až o 1,3 procentního bodu. až 1,9 procenta

Němcům inflace vzrostla, neklesla.

V Německu růst cen (CPI) oproti květnu zrychlil, protože činil 6,4 procenta oproti 6,1 procenta před měsícem. A Německo bylo jedinou zemí EU, kde se inflace během roku zvýšila. Změny nebyly zaznamenány v Chorvatsku, snad kvůli přivítání turistů. Jak jsme psali ve čtvrtek, turisté lomí rukama nad místními cenami, například pizza za 40 eur.

V celé eurozóně (20 zemí) vzrostly ceny meziročně v průměru o 5,5 %. O měsíc dříve činil meziroční nárůst 6,1 procenta.

— Boj proti inflaci ještě není u konce, jak je patrné z rozhodnutí centrálních bank po celém světě. V minulém měsíci se (někdy nečekaně) rozhodly zvýšit sazby BoE z Velké Británie, Norges Bank z Norska a RBA z Austrálie. Cyklus pravděpodobně nedokončila ani ECB. Tyto pohyby ukazují nejistotu ohledně budoucího vývoje inflace a jejího rychlého návratu k cíli. V Polsku se naopak žádné navyšování nedělá, tématem jsou první škrty. Očekávané již letos. Podle mého názoru však tento scénář není podpořen ekonomickými daty a současným stavem ekonomiky a rozpočtu, říká Bartosz Wałecki, analytik Michael / Ström Dom Maklerski.


CZECHY. Lex Ukraina 5.

4.7.2023, Źródło: Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

Zakwaterowanie uchodźców i solidarnych gospodarstw domowych będzie wspierane przez państwo nawet po 1 lipca, ale w innej formie niż obecnie.

Dawka humanitarna

Od 1 lipca 2023 nastąpi zmiana w przepisach dot. pomocy humanitarnej. Zmieni się jego wysokość i będziemy rozróżniać osoby bardziej i mniej potrzebujące. Pomoc humanitarna będzie traktowana jako zasiłek na utrzymanie i jednocześnie zasiłek na mieszkanie. Wszystkie dochody i wszelkie oszczędności zostaną wzięte pod uwagę. Podobnie jak w przypadku podobnych świadczeń dla obywateli czeskich, będzie ono uzależnione od minimum socjalnego i egzystencji.  Osoby bardziej potrzebujące otrzymają wyższą stawkę.

Zasiłek do zakwaterowania

Kwoty związane z zakwaterowaniem będą teraz przekazywane wraz ze świadczeniem humanitarnym w wysokości kosztów kwalifikowanych mieszkania. Osoba zakwalifikowana do wsparcia może otrzymać pełną kwotę, jeśli mieszka w mieszkaniu, które jego właściciel wpisuje do księgi wieczystej. W przypadku wszystkich innych pomieszczeń mieszkalnych uwzględniona zostanie kwota obniżona do 80%. Celem jest pełne wsparcie przede wszystkim standardowego budownictwa mieszkaniowego. Do ewidencji mogą być wpisywane tylko mieszkania – np. nie hostele.

Wysokość kosztów kwalifikowanych mieszkania w mieszkaniach ujętych w ewidencji:

 • 3000 CZK za miesiąc kalendarzowy dla 1 osoby,
 • 6000 CZK za miesiąc kalendarzowy dla 2 osób,
 • 9 000 CZK za miesiąc kalendarzowy dla 3 osób,
 • 12 000 CZK na miesiąc kalendarzowy dla 4 osób,
 • 15 000 CZK na miesiąc kalendarzowy dla 5 lub więcej osób.

Wysokość kosztów kwalifikowanych za zakwaterowanie w innych obszarach:

 • 2400 CZK za miesiąc kalendarzowy dla 1 osoby,
 • 4800 CZK za miesiąc kalendarzowy dla 2 osób,
 • 7200 CZK za miesiąc kalendarzowy dla 3 osób,
 • 9600 CZK na miesiąc kalendarzowy dla 4 osób,
 • 12.000 CZK na miesiąc kalendarzowy dla 5 lub więcej osób.

Zasiłek dla solidarnego gospodarstwa domowego

Od 1 lipca 2023 r. zmienia się również przepis dotyczący solidarnościowego dodatku na gospodarstwo domowe. Kwoty związane z mieszkaniem będą teraz przekazywane bezpośrednio cudzoziemcom  wraz ze świadczeniem humanitarnym, a następnie będą opłacać czynsz dla solidarnych gospodarstw domowych. Aby cudzoziemiec korzystający z dotychczasowej pomocy mógł otrzymać pełną kwotę kosztów mieszkaniowych podlegających odliczeniu, musi zamieszkiwać w osobnym mieszkaniu, które jest wpisane do ewidencji mieszkań i umów. Tylko jego właściciel może zarejestrować mieszkanie. Możesz zarejestrować tylko oddzielne mieszkanie, które jest wynajmowane cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt (nie jest to mieszkanie we wspólnym gospodarstwie domowym z właścicielem lub wynajmującym). Ewidencja powstaje w związku z koniecznością weryfikacji istnienia mieszkania, na które osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie.

O dodatek na gospodarstwo domowe można ubiegać się tylko do końca lipca 2023 r.

Państwowa pomoc humanitarna

Ten rodzaj zakwaterowania podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Do tej pory tymczasowe zakwaterowanie było zapewniane uchodźcom bezpłatnie. Według nowych przepisów, po 150 dniach, wygasa prawo do bezpłatnego zakwaterowania humanitarnego. Ten limit czasowy nie dotyczy osób w szczególnej sytuacji. Nieodpłatne zakwaterowanie będzie nadal udzielane takim osobom nawet po upływie 150 dni. Fakt, że jest to osoba bezbronna, musi jednak zawsze zostać udowodniony poprzez wniosek o przyznanie świadczenia humanitarnego.

Osoba bezbronna oznacza osobę, która ubiega się o pomoc humanitarną i jednocześnie jest:

 • osoby poniżej 18 roku życia,
 • osoby powyżej 65 roku życia,
 • osoby opiekujące się dzieckiem do lat 6,
 • osoby niepełnosprawne lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (w tym ich opiekunowie),
 • osoby studiujące w Czechach w wieku poniżej 26 lat,
 • kobiety w ciąży
 • rodzina 5 i więcej osób.

ČESKO. Lex Ukrajina 5.

4.7.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ubytování uprchlíků a solidární domácnosti budou ze strany státu podporovány i po 1. červenci, půjde ale o jinou formou, než je tomu nyní.

Humanitární dávka

Od 1. července 2023 dojde ke změně v poskytování HuD. Změní se její výše a nově budeme rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby. HuD bude pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň příspěvek na ubytování. Zohledňovat se budou veškeré příjmy a případné úspory. Podobně jako obdobné dávky pro české občany se bude odvíjet od životního a existenčního minima. Zranitelné osoby budou mít dávku vyšší.

Příspěvek na ubytování

Částky související s ubytováním budou nově poskytovány společně s humanitární dávkou ve výši započitatelných nákladů na bydlení. Plnou výši může držitel DO získat, pokud bydlí v bytě, který jeho majitel zapíše do evidence bytů. Pro všechny další prostory k bydlení se bude započítávat částka snížená na 80 %. Cílem je plně podporovat především standardní bydlení. Do evidence lze zapsat pouze byty – např. ubytovny nikoli.

Výše započitatelných nákladů na bydlení v bytech zařazených v evidenci:

 • 3 000 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,
 • 6 000 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,
 • 9 000 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,
 • 12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby,
 • 15 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Výše započitatelných nákladů na ubytování v ostatních prostorech:

 • 2 400 Kč za kalendářní měsíc pro 1 osobu,
 • 4 800 Kč za kalendářní měsíc pro 2 osoby,
 • 7 200 Kč za kalendářní měsíc pro 3 osoby,
 • 9 600 Kč za kalendářní měsíc pro 4 osoby,
 • 12 000 Kč za kalendářní měsíc pro 5 a více osob.

Příspěvek pro solidární domácnost

Od 1. července 2023 se mění také poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s DO společně s humanitární dávkou a ti pak budou solidárním domácnostem platit nájem. Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v samostatném bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Lze zapsat pouze samostatný byt, který je cizincům s DO pronajat celý k bydlení (nikoli byt ve sdílené domácnosti s vlastníkem či pronajímatelem). Evidence vzniká kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s DO čerpají podporu.

O příspěvek pro solidární domácnost lze zažádat pouze do konce července 2023.

Státní humanitární ubytování

Tento typ ubytování spadá pod Ministerstvo vnitra. Nouzové ubytování bylo doposud uprchlíkům poskytováno bezplatně. Nově po uplynutí 150 dní nárok na bezplatné humanitární ubytování zaniká. Toto časové omezení neplatí pro zranitelné osoby. Takovým osobám bude ubytování nadále poskytováno bezplatně i po uplynutí 150 dní. Skutečnost, že se jedná o zranitelnou osobu, je ale nutné vždy prokázat prostřednictvím žádosti o humanitární dávku.

Zranitelnou osobou se rozumí osoba, která požádá o HuD a zároveň jde o:

 • osoby mladší 18 let, • osoby ve věku nad 65 let,
 • osoby pečující o dítě do 6 let věku,
 • osoby invalidní nebo držitele průkazu osvědčujícího zdravotní postižení (včetně osob o ně pečujících),
 • osoby studující v ČR do 26 let věku,
 • těhotné ženy,
 • rodina 5 a více osob.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526