PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 14. 8. 2023

POLSKA. Braki kadrowe. Oto najbardziej poszukiwani pracownicy.  

POLSKO. Nedostatek zaměstnanců. Jedná se o nejžádanější zaměstnance.  

CZECHY. Pracodawcy będą zwalniać pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Ich praca zostanie rozdzielona między innych pracowników lub zastąpiona przez osoby prowadzące działalność na własny rachunek.  

ČESKO. Zaměstnavatelé se chystají propouštět dohodáře. Jejich práci přerozdělí mezi jiné zaměstnance nebo je nahradí osobami samostatně výdělečně činnými.  

POLSKA. Braki kadrowe. Oto najbardziej poszukiwani pracownicy.

Źródło: https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-braki-kadrowe-oto-najbardziej-poszukiwani-pracownicy,nId,6941302#crp_state=1

Opracowanie: Nicole Makarewicz

Robotnik należy do najczęściej poszukiwanych profili pracowników – wynika z informacji Gremi Personal. Dodano, że aby zapełnić luki na rynku pracy, agencje rekrutują ich nie tylko z Uzbekistanu czy Kazachstanu, ale także z Boliwii i Kolumbii. Wielu pracodawców poszukuje też kasjerów i sprzedawców.

Według ekspertów Gremi Personal, stopa bezrobocia rejestrowanego, która w czerwcu 2023 roku wyniosła 5 proc., niepokoi pracodawców, którzy mają coraz większe problemy z zapełnieniem luk kadrowych.

Potwierdzają to badania Barometru Zawodów, z których wynika, że największe braki kadrowe notowane są przemyśle (23,5 tys. wakatów), handlu (16,5 tys.), budownictwie (13 tys.), transporcie i gospodarce magazynowej (9,8 tys.) oraz działalności profesjonalnej, technicznej i naukowej (8,1 tys.). Dodano też, że na znalezienie pracy w przemyśle mogą liczyć między innymi rzemieślnicy i robotnicy (39,2 proc. wakatów w tej branży), monterzy i operatorzy maszyn (25,9 proc.), a także specjaliści (12,3 proc.).

Jeżeli chodzi o branżę handlową, to – jak wskazano – najwięcej wakatów jest na stanowiskach kasjerów i sprzedawców (ok. 43 proc.). Natomiast w transporcie i gospodarce magazynowej brakuje przede wszystkim monterów maszyn i operatorów (72 proc.).

Z analizy danych resortu rodziny i polityki społecznej oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którą przeprowadzili eksperci Gremi Personal wynika ponadto, że brakuje przede wszystkim osób pracujących fizycznie.

Jak dodano w rankingu prestiżu zawodów i specjalności 2023 SWResearch pierwsze trzy miejsca w zestawieniu zawodów do których Polki i Polacy czują największy respekt to w kolejności: strażak, ratownik medyczny oraz pielęgniarka. Wykwalifikowany robotnik natomiast znalazł się na 12 miejscu (na 38 pozycji), natomiast robotnik niewykwalifikowany – na 25 miejscu. Na końcu zestawienia znaleźli się politycy i twórcy internetowi.

Do Polski ściągani są pracownicy z całego świata.

Dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal Anna Dzhobolda wskazała, że na 500 zapytań od pracodawców w skali roku, 80 proc. dotyczy pracowników fizycznych niewykwalifikowanych, a pozostałe 20 proc. pracowników fizycznych wykwalifikowanych. Tacy pracownicy są poszukiwani w każdego rodzaju przetwórstwie, w zakładach przemysłowych, w logistyce i na magazynach, w branży automotive itp. – zwróciła uwagę.

Dodała, że ponieważ zapotrzebowanie na takich pracowników trwa cały rok, agencje zatrudnienia specjalizują się w relokowaniu pracowników zza granicy. Nie tylko ze Wschodu, z Uzbekistanu czy Kazachstanu, bo Ukraińcy w czasie wojny nadal nie mogą opuszczać kraju, ale ściągamy pracowników chętnych do pracy z całego świata: ostatnio z Boliwii i Kolumbii – przekazała Dzhobolda.


POLSKO. Nedostatek zaměstnanců. Jedná se o nejžádanější zaměstnance.

Zdroj: https://www.rmf24.pl/ekonomia/news-braki-kadrowe-oto-najbardziej-poszukiwani-pracownikow,nId,6941302#crp_state=1

Zpracovala: Nicole Makarewiczová

Podle Gremi Personal je dělník jedním z nejvyhledávanějších profilů zaměstnanců. Dodal, že aby zaplnily mezery na trhu práce, agentury je nabírají nejen z Uzbekistánu nebo Kazachstánu, ale také z Bolívie a Kolumbie. Mnoho zaměstnavatelů také hledá pokladní a prodavače.

Míra registrované nezaměstnanosti, která v červnu 2023 dosahovala 5 procent, trápí podle expertů Gremi Personal zaměstnavatele, kteří mají stále větší problémy s vyplňováním personálních mezer.

Potvrzuje to i Profesní barometr, z něhož vyplývá, že největší nedostatek pracovníků eviduje průmysl (23,5 tisíce volných míst), obchod (16,5 tisíce), stavebnictví (13 tisíc), doprava a skladování (9,8 tisíce) a odborné, technické a vědecké činnosti (8,1 tis.). Dále bylo doplněno, že s uplatněním v průmyslu mohou počítat řemeslníci a dělníci (39,2 procenta volných míst v tomto odvětví), zámečníci a operátoři strojů (25,9 procenta) a také specialisté (12,3 procenta).

Pokud jde o maloobchod, jak je uvedeno, nejvíce volných míst je na pozicích pokladní a prodavači (cca 43 procent). Naopak v dopravě a skladování je nedostatek strojníků a obsluhy (72 procent).

Z analýzy dat Ministerstva pro rodinu a sociální politiku a Polského ekonomického institutu, kterou provedli experti Gremi Personal, také vyplývá, že je nedostatek především fyzicky pracujících lidí.

Jak je uvedeno v žebříčku prestiže profesí a odborností 2023 SWResearch, první tři místa v pořadí profesí, ke kterým Poláci cítí největší respekt, jsou v pořadí: hasič, záchranář a zdravotní sestra. Kvalifikovaný dělník se umístil na 12. místě (z 38), nekvalifikovaný dělník na 25. místě. Na konci seznamu byli politici a internetoví tvůrci.

Do Polska jsou přiváženi zaměstnanci z celého světa.

Anna Dzhobolda, ředitelka mezinárodního náborového oddělení Gremi Personal, uvedla, že z 500 dotazů od zaměstnavatelů ročně, 80 procent se týká nekvalifikovaných manuálních pracovníků a zbývajících 20 procent jsou kvalifikovaní manuální pracovníci. Takoví zaměstnanci jsou žádaní ve všech typech zpracovatelského průmyslu, v průmyslových závodech, v logistice a skladech, v automobilovém průmyslu atd. – upozornila.

Dodala, že protože poptávka po takových zaměstnancích trvá celoročně, specializují se pracovní agentury na stěhování zaměstnanců ze zahraničí. Nejen z východu, z Uzbekistánu nebo Kazachstánu, protože Ukrajinci stále nemohou opustit zemi během války, ale lákáme pracovníky ochotné pracovat z celého světa, v poslední době z Bolívie a Kolumbie, řekla Dzhobolda.


CZECHY. Pracodawcy będą zwalniać pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Ich praca zostanie rozdzielona między innych pracowników lub zastąpiona przez osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Praga, 8 sierpnia 2023 r. – Rządowe zmiany w regulaminach pracy i umowach o świadczenie pracy spowodują wzrost kosztów i administracji dla pracodawców. Firmy planują więc ograniczyć liczbę zawieranych umów. Będą redystrybuować pracę wśród innych pracowników, zatrudniać więcej samozatrudnionych, oferować pracownikom inne stosunki umowne, takie jak umowy o pracę, czy korzystać z usług agencji zatrudnienia. Niecała jedna piąta pracodawców stwierdziła, że ​​zmiany nie będą miały wpływu na zatrudnienie pracowników na układach. Wynika to z nowego badania przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą wśród firm różnej wielkości.

Nowelizacja Kodeksu pracy, a także rządowy pakiet konsolidacyjny, zakładają zmiany zasad zatrudniania na umowach pozaetatowych. Pracodawcy będą musieli przedłożyć godziny pracy pracowników z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Zleceniobiorcom przysługiwać będzie także wynagrodzenie urlopowe oraz dodatki za pracę w weekendy i święta.

Ponadto od stycznia 2024 r. pakiet naprawczy wprowadza obowiązek zgłaszania przez pracodawców zleceniobiorców do CSSA, a w przypadku zbiegu ich umów z wieloma pracodawcami i przekroczenia limitu 40% przeciętnego wynagrodzenia, będą musieli opłacać za nie ubezpieczenie społeczne.

Według badania przeprowadzonego przez Izbę Handlową, 93% pracodawców korzysta z pracy najemnej. Ponad 250 tysięcy pracodawców będzie musiało dostosować się do nowych przepisów.

Z badania wynika również, że firmy kontraktowe zatrudniają głównie studentów, seniorów oraz matki przebywające na urlopach rodzicielskich. W wyniku dostosowań parametrycznych udział tych grup ludności w rynku pracy zmniejszy się, jednak Izba Gospodarcza rekomenduje jego zwiększenie w dłuższej perspektywie ze względu na niekorzystne zmiany demograficzne. (kterou ale Hospodářská komora dlouhodobě doporučuje kvůli nepříznivému demografickému vývoji naopak zvýšit.)

„Porozumienia zmniejszają niedobór pracowników na rynku pracy i umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia zawodowego, seniorom zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz poczucia przydatności w społeczeństwie, a matkom przebywającym na urlopie rodzicielskim zachowanie wiedzy merytorycznej, co przyczynia się do wyższych zarobków po powrocie z urlopu rodzicielskiego” – zwraca uwagę wiceprezes Izby Gospodarczej i prezes Czeskiej Izby Fitness Jana Havrdová także na inne ważne funkcje, jakie umowy mają dla niektórych grup ludności.

Przypomina jednocześnie, że nawet w branży fitness duża część instruktorów i trenerów personalnych jest zatrudniona właśnie na umowach zlecenie.

Dlatego też Izba Gospodarcza od dawna zaleca rządowi uatrakcyjnienie pracy na umowach zlecenie, np. zwiększenie limitów, od których nie płaci się składek, z dzisiejszych 10 000 do 15 000 CZK. Limit ten nie wzrósł od 2012 roku, mimo że wzrosły płace i koszty utrzymania.

Ponad jedna czwarta firm deklaruje, że podzieli pracę między innych pracowników po pracownikach zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. Zamierzają też zastąpić ich samozatrudnionymi lub zaproponować inny stosunek umowny.

„Wiele sektorów nie może obejść się bez umów, są one wykorzystywane np. do prac sezonowych w rolnictwie czy turystyce. Jednocześnie redystrybucja pracy wśród pracowników może obniżyć stopień specjalizacji pracowników, a tym samym produktywność pracy. Jednocześnie nie jest nawet pewne, czy firmy będą w stanie zastąpić pracowników najemnych samozatrudnionymi, co ograniczy dalszy rozwój przedsiębiorstw,” – dodaje Tomáš Prouza, wiceprezes Izby Gospodarczej i prezes Stowarzyszenie Handlu i Turystyki.

Ponad dwie piąte pracodawców zatrudnia pracowników najemnych na stanowiska niewymagające wysokich kwalifikacji. Są to głównie ręczne prace sezonowe lub dorywcze. Ponad jedna czwarta firm stosuje umowy o pracę z pracownikami o wyższych kwalifikacjach, z którymi nie warto zawierać stałego stosunku pracy, np. stały stosunek pracy byłby zbyt kosztowny dla pracodawcy.

Badanie przeprowadzono na próbie 402 mikro, małych, średnich i największych pracodawców z różnych sektorów gospodarki i ze wszystkich regionów Republiki Czeskiej.

Umowy zlecenie poza stosunkiem pracy zostały zapisane w Kodeksie pracy już w 1966 r. właśnie ze względu na wynikający z tego niedobór siły roboczej, a co za tym idzie konieczność wprowadzenia obok stosunku pracy uzupełniającego stosunku pracy, który miał zapewnić większą dla uczestników większą swobodę zawierania umów niż ściśle uregulowany stosunek pracy.

Mirosław Diro

Rzecznik prasowy

Izba Handlowa Republiki Czeskiej

Florentinum (recepcja A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praga 1

Kom: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz


ČESKO. Zaměstnavatelé se chystají propouštět dohodáře. Jejich práci přerozdělí mezi jiné zaměstnance nebo je nahradí osobami samostatně výdělečně činnými.

Praha, 8. srpna 2023Vládní úpravy pravidel u dohod o provedení práce a pracovní činnosti zaměstnavatelům zvýší náklady a administrativu. Firmy proto plánují počet uzavíraných dohod snižovat. Práci přerozdělí mezi ostatní zaměstnance, najmou více osob samostatně výdělečně činných, pracovníkům nabídnou jiné smluvní vztahy, jako jsou smlouvy o dílo, nebo využijí služeb pracovních agentur. Jen necelá pětina zaměstnavatelů uvedla, že změny nebudou mít žádný dopad na zaměstnávání pracovníků na dohody. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi podniky všech velikostí.

Se změnami v pravidlech pro zaměstnávání na dohody mimo pracovní poměr počítá novela zákoníku práce a vedle toho také vládní konsolidační balíček. Zaměstnavatelé budou muset zaměstnancům na dohody nově rozvrhovat pracovní dobu alespoň tři dny předem. Dohodáři budou mít také nárok na dovolenou a příplatky za práci o víkendech a svátcích.

Ozdravný balíček od ledna 2024 navíc zavádí povinnost zaměstnavatelů ohlašovat dohodáře ČSSZ a při souběhu jejich dohod u více zaměstnavatelů a překročení limitu 40 % průměrné mzdy budou mít povinnost za ně odvádět sociální pojištění.

Podle šetření Hospodářské komory práci na dohody poskytuje 93 % zaměstnavatelů. Přizpůsobit se novým pravidlům tak bude muset přes 250 tisíc zaměstnavatelů.

Ze šetření také vyplývá, že firmy na dohody zaměstnávají hlavně studenty, seniory a matky na rodičovské. Kvůli parametrickým úpravám klesne tak i participace těchto skupin obyvatelstva na trhu práce, kterou ale Hospodářská komora dlouhodobě doporučuje kvůli nepříznivému demografickému vývoji naopak zvýšit.

„Dohody zmírňují nedostatek pracovníků na trhu práce a umožňují studentům získat pracovní zkušenosti, seniorům zachovat si psychické i fyzické zdraví a pocit užitečnosti ve společnosti a matkám na rodičovské udržet si znalosti z oboru, což přispívá k jejich vyšším výdělkům po návratu z rodičovské,“ poukazuje viceprezidentka Hospodářské komory a prezidentka České komory fitness Jana Havrdová i na další důležité funkce, které dohody mají pro některé skupiny obyvatelstva.

Zároveň připomíná, že i v sektoru fitness je velká část instruktorů a osobních trenérů zaměstnána právě na dohody.

Také proto Hospodářská komora dlouhodobě doporučuje vládě, aby práci na dohody naopak zatraktivnila, třeba zvýšením limitů, ze kterých se neplatí odvody, a to z dnešních 10 tisíc na 15 tisíc Kč. Tato hranice se totiž nezvýšila už od roku 2012, navzdory tomu, že mzdy i životní náklady vzrostly.

Více než čtvrtina firem uvádí, že práci po dohodářích rozdělí mezi ostatní zaměstnance. Chystají se také nahradit je osobami samostatně výdělečně činnými anebo jim nabídnout jiný smluvní vztah.

„Řada sektorů se bez dohod neobejde, jsou používány třeba na sezónní práce v zemědělství nebo cestovním ruchu. Přerozdělování práce mezi zaměstnance přitom může snížit míru specializace pracovníků, a tedy i produktivitu práce. Není přitom ani jisté, zda firmy budou schopné nahradit pracovníky na dohody osobami samostatně výdělečně činnými, což bude limitovat další rozvoj podniků,“ dodal viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Více než dvě pětiny zaměstnavatelů dohodáře zaměstnává na práci nevyžadující vysokou kvalifikaci. Jde hlavně o manuální sezonní nebo nárazové práce. Více než čtvrtina firem využívá dohody pro zaměstnávání pracovníků s vyšší kvalifikací, se kterým se jim nevyplatí uzavírat běžný pracovní poměr, například kvůli jejich úzkému zaměření na určitou oblast, kterou se firmy nezabývají, nebo že by řádný pracovní poměr byl pro zaměstnavatele příliš nákladný.

Šetření proběhlo na vzorku 402 mikro, malých, středních i největších zaměstnavatelů z různých odvětví ekonomiky a napříč všemi regiony České republiky.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr byly do zákoníku práce zakotveny už v roce 1966 právě z důvodu vzniklého nedostatku pracovních sil, a tedy potřeby vedle pracovního poměru zavést doplňkový pracovněprávní vztah, který měl účastníkům zajistit větší smluvní volnost než přísně regulovaný pracovní poměr.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526