PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 4. 9. 2023

Červená výstraha pro polskou ekonomiku. „Překvapující.“ * 

Czerwony alarm dla polskiej gospodarki. „Zaskakujące.“ * 

V Česku se zformovalo nové podnikatelské hnutí, které chce odvrátit černý scénář tuzemské ekonomiky. * 

W Czechach powstał nowy ruch przedsiębiorczy, który chce odwrócić czarny scenariusz krajowej gospodarki. * 

POLSKO. Červená výstraha pro polskou ekonomiku. „Překvapující.“

Ukazatel PMI, který odráží náladu v průmyslovém sektoru v Polsku, svítí červeně. Hovoříme o hlubokém ekonomickém propadu, počet zakázek nebo zaměstnanost klesají ještě rychleji než v červenci. – Máme velké negativní překvapení – komentuje Monika Kurtek, ekonomka Poštovní banky (Bank Pocztowy).

PMI je měkký ekonomický ukazatel ukazující ekonomickou situaci v daném odvětví. Vzniká prostřednictvím průzkumů manažerů firem. Nepřevádí 1:1 na reálné hodnoty v ekonomice, ale slouží spíše k zobrazení nálad a trendů v daném sektoru. A v poslední době na tom nejsou nejlépe. A to je velký eufemismus. Index PMI pro zpracovatelský průmysl v Polsku v srpnu činil 43,1 bodu oproti 43,5 bodu v červenci. Připomínáme, že práh 50 odděluje růst průmyslu od recese.

Výroba PMI v Polsku v srpnu 2023

„Podle posledních údajů PMI polský výrobní sektor v srpnu pokračoval v hlubokém poklesu. Tempo poklesu objemu výroby, nových objednávek, zaměstnanosti a nákupů bylo rychlejší než v červenci a 12měsíční prognóza byla nejslabší v roce 2023. Tlak na pokles cen pokračoval, i když tempo snižování nákupních cen vstupů a výrobních cen se oproti červencovým rekordům snížilo“ – je uvedeno v oznámení.

Již 16 po sobě jdoucích měsíců se objevují známky zhoršujícího se podnikatelského prostředí, přičemž poslední prudký pokles je nejzřetelnější od října loňského roku, dodala společnost.

Dobrou zprávou je, že tlak na snižování cen pokračoval i v srpnu. Špatné ekonomické podmínky tedy tlačí inflaci dolů.

„Tempo poklesu nákupních cen vstupů a cen vstupů se zpomalilo ze svých červencových rekordních maxim, oba však byly druhé nejrychlejší v historii průzkumu. Objevily se zprávy o nižších cenách komodit v důsledku slabé poptávky a konkurence mezi dodavateli a některé společnosti informovaly o normalizaci cen. Pomalejší poklesy oproti červenci částečně odrážely slabší kurz zlotého“.

Negativní překvapení

Jak by se tato data měla číst? – Srpen se ukázal být dalším měsícem zklamání, pokud jde o hodnoty PMI. Tempo jejího poklesu sice nebylo tak výrazné jako v červenci a červnu, přesto nás tváří v tvář zlepšujícímu se sentimentu v německém průmyslu i v celé eurozóně v srpnu čeká značné negativní překvapení – komentuje Monika Kurtek, ekonomka Poštovní banky (Bank Pocztowy).

Bartosz Wałecki, analytik Michael/Ström, zase poukazuje na to, že Polsko je zemí s jedním z nejvyšších podílů průmyslu na HDP ze zemí Evropské unie. – Recese v průmyslu pokračuje, což nedává dobré vyhlídky pro čtení HDP ve třetím čtvrtletí – tvrdí.

Podle Kurteka zpráva S&P Global PMI ukazuje, že v srpnu bylo tempo poklesu objemu výroby, nových objednávek, zaměstnanosti a nákupů rychlejší než v červenci a 12měsíční prognózy se zhoršily a jsou aktuálně nejslabší v roce 2023.

Jedinou dobrou zprávou je, že tlak na snižování cen pokračoval i v srpnu, i když i zde se tempo snižování nákupních cen vstupů a výrobních cen oproti červencovým záznamům snížilo, jak je zdůrazněno ve zprávě, podotýká expert.

Srpnový index PMI podle ní naznačuje především další zhoršení nálad v polském průmyslu, což se může projevit v reálných datech z ekonomiky.

Jak podotýká, obává se zejména poklesu zakázek s tím spojeného poklesu výroby, kde se do popředí dostaly domácí zakázky.

– Slabost domácí poptávky podle studie začala doléhat na výrobní podniky více než slabost zahraniční poptávky. Existuje naděje, že v následujících měsících se začne domácí poptávka postupně zotavovat, a proto by se PMI měl začít zlepšovat, ale zároveň je třeba si uvědomit, že exportní objednávky zůstanou na snížené úrovni ještě nějakou dobu, vysvětluje Kurtek.

– Dnešní data potvrzují, že procesy v ekonomice běží trochu jinak a pomaleji, než se čekalo. Ekonomika ve třetím čtvrtletí letošního roku zůstává slabá, což pro většinu MPC bude s největší pravděpodobností sloužit jako argument pro snížení úrokových sazeb v září, a to i přesto, že inflace v srpnu zůstala dvouciferná, uzavírá ekonom.

Podobný názor mají i specialisté mBank. Podle nich má MPC dveře ke snížení úrokových sazeb otevřené už v září.


POLSKA. Czerwony alarm dla polskiej gospodarki. „Zaskakujące.“

Wskaźnik PMI, obrazujący nastroje w branży przemysłowej w Polsce, świeci się na czerwono. Mowa jest o głębokim spadku koniunktury, a liczba zamówień czy zatrudnienie spadają nawet szybciej niż w lipcu. – Mamy spore negatywne zaskoczenie – komentuje dane Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego.

PMI to miękki wskaźnik gospodarczy obrazujący koniunkturę w danej branży. Tworzy się go za pomocą sondaży u menadżerów firm. Nie ma on przełożenia 1:1 na realne odczyty w gospodarce, ale służy bardziej pokazaniu nastrojów i trendów w danym sektorze. A te w ostatnim czasie nie są najlepsze. I jest to spory eufemizm. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu wyniósł 43,1 pkt wobec 43,5 pkt w lipcu. Dla przypomnienia, próg 50 pkt oddziela wzrost w branży od recesji.

Wskaźnik PMI w przemyśle w Polsce w sierpniu 2023 r.

„Według najnowszych danych PMI w sierpniu polski sektor przemysłowy nadal doświadczał głębokiego spadku koniunktury. Tempo spadku wielkości produkcji, liczby nowych zamówień, poziomu zatrudnienia i poziomu zakupów było szybsze niż w lipcu, a 12-miesięczna prognoza była jak dotąd najsłabsza w 2023 roku. Presja na obniżanie cen utrzymywała się, choć tempo obniżek cen zakupu środków produkcji oraz cen produkcji zmniejszyło się w stosunku do lipcowych rekordów“ – czytamy w raporcie.

Sygnały wskazujące na pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej odnotowano już 16 miesięcy z rzędu, a ostatni gwałtowny spadek był najwyraźniejszy od października ubiegłego roku – dodano.

Dobrą informacją jest to, że w sierpniu utrzymała się presja na obniżanie cen. Zła koniunktura pcha więc inflację w dół.

„Tempo spadku cen zakupu środków produkcji oraz cen produkcji zmniejszyło się w stosunku do lipcowych rekordów, ale mimo wszystko w obu przypadkach było drugim pod względem szybkości w historii badania. Pojawiły się doniesienia o niższych cenach surowców ze względu na słaby popyt i konkurencję pomiędzy dostawcami, a niektóre firmy informowały o normalizacji cen. Wolniejsze spadki w porównaniu z lipcem częściowo odzwierciedlały słabszy kurs złotego“ – napisano.

Negatywne zaskoczenie

Jak należy czytać te dane? – Sierpień okazał się kolejnym miesiącem rozczarowania jeśli chodzi o odczyt wskaźnika PMI. Wprawdzie tempo jego spadku nie było już tak pokaźne jak w lipcu i czerwcu, niemniej jednak w obliczu poprawy nastrojów w przemyśle niemieckim i w całej strefie euro w sierpniu, mamy spore negatywne zaskoczenie – komentuje wskaźnik Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego.

Z kolei Bartosz Wałecki, analityk Michael/Ström zwraca uwagę, że Polska jest krajem o jednym z najwyższych udziałów przemysłu w PKB wśród krajów Unii Europejskiej. – Recesja w przemyśle trwa, co nie daje dobrych perspektyw dla odczytu PKB w III kwartale – przekonuje.

Jak wylicza Kurtek, z raportu S&P Global PMI wynika, że w polskim przemyśle w sierpniu tempo spadku wielkości produkcji, liczby nowych zamówień, poziomu zatrudnienia i poziomu zakupów było szybsze niż w lipcu, a ponadto pogorszeniu uległy 12-miesięczne prognozy i są one aktualnie najsłabsze na przestrzeni całego 2023 roku.

Jedyną dobrą informacją jest to, że utrzymywała się w sierpniu presja na obniżanie cen, choć i tutaj tempo obniżek cen zakupu środków produkcji oraz cen produkcji zmniejszyło się – jak podkreślono w raporcie – w stosunku do lipcowych rekordów – zauważa ekspertka.

Według niej sierpniowy wskaźnik PMI wskazuje przede wszystkim na dalsze pogorszenie nastrojów w polskim przemyśle, które może znaleźć odzwierciedlenie w realnych danych z gospodarki.

Jak zaznacza, niepokoi ją zwłaszcza spadek zamówień, pociągający za sobą spadek produkcji, gdzie na pierwszy plan wysunęły się zamówienia krajowe.

– Słabość popytu krajowego, jak wynika z badania, zaczęła ciążyć firmom produkcyjnym bardziej niż słabość popytu zagranicznego. Jest nadzieja, że w kolejnych miesiącach popyt krajowy zacznie się stopniowo odbudowywać, a zatem wskaźnik PMI powinien zacząć się poprawiać, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że zamówienia eksportowe pozostaną na obniżonych poziomach raczej jeszcze dość długo – tłumaczy Kurtek.

– Dzisiejsze dane potwierdzają, że procesy w gospodarce przebiegają nieco inaczej i wolniej niż się spodziewano. Gospodarka w III kwartale br. pozostaje słaba, co dla większości w RPP posłuży najprawdopodobniej jako argument za obniżką stóp proc. już we wrześniu, nawet pomimo faktu, że inflacja pozostała w sierpniu dwucyfrowa – kończy ekonomistka.

Podobnego zdania są specjaliści mBanku. Według nich RPP ma otwarte drzwi do obniżenia stóp już we wrześniu.


ČESKO. V Česku se zformovalo nové podnikatelské hnutí, které chce odvrátit černý scénář tuzemské ekonomiky. Vládu podněcuje k odvaze řešit dlouho zanedbávané problémy.

Praha, 1. září 2023 Česko je na pomyslné křižovatce a potřebuje novou vizi a směr pro další desetiletí až třicet let. Podnikatelské organizace a iniciativy se proto spojily do dosud největšího hnutí, aby upozornily na dlouho zanedbávané problémy českého hospodářství, kvůli kterým se země ocitla v pasti středních příjmů. Příkladem je pomalá výstavba a zaostávající energetická, dopravní nebo datová infrastruktura, nedostupnost bydlení, kvalita školství, nedostatek kvalifikované pracovní síly, nadměrná administrativní zátěž podnikání i pomalá vymahatelnost práva. Prosperitu země a zvýšení životní úrovně obyvatelstva má zajistit růst přidané hodnoty českých výrobků a služeb. Na vládu apelují, aby odstranila překážky, které brání zemi realizovat strategické investice.

„Naše země potřebuje novou vizi a vládu, která bude myslet za hranice čtyřletého mandátu. Proto oceňujeme zájem premiéra zabývat se dlouhodobým výhledem České republiky. Jsme rovněž připraveni přispět k formování nové vize ve Vládním výboru pro strategické investice. Faktickou realizaci pro zemi důležitých investic ale bude limitovat dlouhodobá politická podpora. Proto žádáme předsedu vlády, aby vyjednal s prezidentem republiky a politickými subjekty zastoupenými v parlamentu, tedy jak s vládními, tak opozičními stranami, garanci, že strategické záměry naší země nezůstanou jen na papíře, jako polovičatá řešení nebo jako nedokončené projekty,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Nemá-li Česko zůstat skanzenem Evropy, je potřeba dívat i za hranice země. „Česká republika se proto musí zapojit do mezinárodní spolupráce pro dobudování evropské energetické, dopravní a další technické infrastruktury. Úkolem premiéra tak je, aby tuto spolupráci v Evropě vyjednal, ať již na bilaterální, multilaterální úrovni i úrovni celé Evropské unie, a do těchto jednání zapojil zejména ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy. Rovněž považujeme za nezbytné akcelerovat schválení pobídkového balíčku pro již známe strategické investice v oblasti čipů, zelené mobility či energetiky,“ apeloval prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Podnikatelské organizace na dnes konané konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let uvedly, na které klíčové a strategické oblasti pro další rozvoj, prosperitu a zachování konkurenceschopnosti se země musí zaměřit.

„Pojmenovali jsme hlavní priority, které je nutno s vládou a politickou reprezentací neprodleně řešit. Vede nás k tomu současný hospodářský vývoj České republiky a dlouhodobé neřešení podstatných vlivů na tento stav. Množství analýz v různých oblastech bylo odbornými týmy zpracováno, ale nikdy nedošlo k jejímu vyhodnocení, rozpracování do konkrétních realizačních etap, včetně odpovědností a termínů. Jestliže se konečně přístup vlády a politiků nezmění, nebudou odvážní a zodpovědní za budoucí vývoj a zejména konkurenceschopnost našeho průmyslu, zemědělství a služeb, doplatí na to další generace a budeme na chvostu Evropy,“ obává se prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Růst přidané hodnoty by podle Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České bankovní asociace, CFO Clubu, 2. ekonomické transformace, Agrární komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Potravinářské komory a Institutu pro udržitelnou infrastrukturu Puls měly zajistit investice do energetické, dopravní, datové a další technické infrastruktury, dostupného zejména nájemního bydlení, trhu práce a počátečního a dalšího profesního vzdělávání a učení, do vědy, výzkumu a inovací s důrazem na jeho aplikaci do průmyslu a praxe, posílení tradičních i budování nových výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou se sídlem v ČR, a to hlavně z oblastí, jako jsou jaderný program, výroba polovodičů, baterií a bateriových úložišť, kvantové technologie nebo umělá inteligence.

Financovat tyto investice má nový model veřejných a soukromých zdrojů. „Česko jako celý svět aktuálně stojí na prahu velkých změn a výzev. Je proto důležité, abychom se správně rozhodli, kterým směrem se vydáme. České banky půjčují do naší ekonomiky v celkovém souhrnu úvěrů 4 biliony korun, do českých krajů, měst a obcí půjčily úvěry ve výši 64 miliard korun a zároveň jsou jedny z nejstabilnějších v Evropě. Mají tak nezastupitelnou roli v transformaci, rozvoji a budoucí prosperitě Česka. Podmínkou však je, aby spolu stát, banky a investoři intenzivně a efektivně spolupracovali,“ poznamenal generální ředitel Komerční banky a prezident ČBA Jan Juchelka.

Podle podnikatelů by ke spolupráci na přípravě, přijetí a realizaci investic ale měly být přizvané i další organizace, podílející na formování tuzemského hospodářství. Usilovat proto budou o spolupráci s ČMKOS. Další práce by tak mohly probíhat už ve společných týmech podle oblastí zájmů.

Musíme zahodit nesváry a jít zase jedním společným směrem,“ prohlásil šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle něhož po revoluci český stát prosperoval, protože se lidé shodli, kam má země směřovat. „Není možné, abychom každé čtyři roky měnili hospodářskou strategii, abychom přijímali absolutně nové zákony, abychom prostě všechno, co bylo odpracováno, ať byl u vlády kdokoliv, aby bylo všechno špatně. Touto cestou nepůjdeme dopředu, ale zůstaneme na místě, a všichni kolem nás nám budou utíkat,“ je přesvědčen Jiří Nouza. „Zemi schází dlouhodobá vize. Deset let je absolutní minimum.“

S tím souhlasí i podnikatel a filantrop Martin Vohánka.Namísto tisíce drobných kroků různými směry potřebujeme shodu na několika podstatných akcelerátorech a držet kurz,“ uvedl. Neochotu veřejně vlivných osob dohodnout se na základních zájmech země kritizuje. Jako iniciátor 2. ekonomické transformace Česka přitom jako řada ekonomů a analytiků připomíná, že porevoluční transformační model se vyčerpal, a proto je potřeba, aby firmy do celého světa vysílaly finální výrobky a služby pod vlastní značkou s vysokou přidanou hodnotou. Současně ale projít transformací bude muset i stát.

Spolupořadatelem konference je také Institut Puls, který vznikl za účelem rozvoje udržitelné infrastruktury letos v červenci. Založili jej podnikatel a filantrop Martin Hausenblas, diplomat a bývalý ministr životního prostředí Petr Kalaš a komunikační expert a zakladatel studia Kontra Adam Ondráček. Institut se chce aktivně podílet na prosazování vize energetické, dopravní a datové křižovatky Evropy v Česku.

„Úkolem Institutu Puls je prosadit napříč politickým spektrem a širokou veřejností rychlou výstavbu vysokorychlostních železnic napříč Českem (240-400 km/h), díky kterým se každý občan ČR dostane do hodiny do Prahy nebo Brna. Podél takové liniové stavby navrhujeme zakopat vysokonapěťové kabely (HVDC), jež nám umožní levně a rychle dovážet elektřinu z pobaltských zemí a zemí okolo Severního moře,“ nastiňuje konkrétní opatření Martin Hausenblas. Zároveň připomíná, že Česko již kolem roku 2028 čekají energetické deficity, které způsobí výpadek uhelných a plynových elektráren.

Právě nedostatečné investice do kritické infrastruktury, ale také absenci dlouhodobých strategických plánů v oblasti průmyslu, energetiky a dopravy a vysátý trh práce označuje za hlavní příčiny pomalého růstu ekonomiky a nízké přidané hodnoty Klub finančních ředitelů. „Na základě průzkumu mezi našimi členy předpokládáme, že bude pokračovat stagnace české ekonomiky v tomto roce a v roce 2024 HDP poroste jen pomalým, tříprocentním tempem,“ zdůraznil prezident Klubu finančních ředitelů Dean Brabec. Finanční ředitelé také volají po transparentních výběrových řízeních, snížení byrokracie státu a podpoře českých podnikatelských subjektů.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz


CZECHY. W Czechach powstał nowy ruch przedsiębiorczy, który chce odwrócić czarny scenariusz krajowej gospodarki. Zachęca rząd, aby miał odwagę rozwiązać dawno zaniedbywane problemy.

Praga, 1 września 2023 r. – Republika Czeska znajduje się na wyimaginowanym rozdrożu i potrzebuje nowej wizji i kierunku na następną dekadę do trzydziestu lat. Organizacje i inicjatywy biznesowe zjednoczyły się zatem w największym jak dotąd ruchu, aby zwrócić uwagę na dawno zaniedbywane problemy czeskiej gospodarki, które sprawiły, że kraj znalazł się w pułapce średniego dochodu. Przykładami są powolna budowa i opóźniona infrastruktura energetyczna, transportowa lub danych, niedostępność mieszkań, jakość edukacji, brak wykwalifikowanej siły roboczej, nadmierne obciążenie administracyjne przedsiębiorstw i powolne egzekwowanie prawa. Dobrobyt kraju i wzrost poziomu życia ludności powinien zapewnić wzrost wartości dodanej czeskich produktów i usług. Apelują do rządu o usunięcie przeszkód uniemożliwiających realizację strategicznych inwestycji.

„Nasz kraj potrzebuje nowej wizji i rządu, który będzie myślał poza czteroletnią kadencją. Dlatego doceniamy zainteresowanie Premiera zajęciem się długoterminowymi perspektywami Republiki Czeskiej. Jesteśmy także gotowi przyczynić się do ukształtowania nowej wizji w Rządowej Komisji ds. Inwestycji Strategicznych. Rzeczywista realizacja ważnych dla kraju inwestycji będzie jednak ograniczona długoterminowym wsparciem politycznym. Dlatego zwracamy się do Premiera o wynegocjowanie z Prezydentem oraz podmiotami politycznymi reprezentowanymi w Parlamencie, a więc zarówno z rządem, jak i partiami opozycyjnymi, gwarancji, że strategiczne zamierzenia naszego kraju nie pozostaną jedynie na papierze, jako półprodukty lub jako niedokończone projekty” – powiedział Prezes Izby Gospodarczej Zdeněk Zajíček.

Jeżeli Republika Czeska nie ma pozostać europejskim skansenem, należy wyjść poza granice kraju. „Dlatego Republika Czeska musi uczestniczyć we współpracy międzynarodowej na rzecz ukończenia europejskiej infrastruktury energetycznej, transportowej i innej infrastruktury technicznej. Zadaniem premiera jest negocjowanie tej współpracy w Europie, czy to na poziomie dwustronnym, wielostronnym, czy na poziomie całej Unii Europejskiej, oraz włączenie w te negocjacje Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Transportu. Uważamy również za konieczne przyspieszenie zatwierdzenia pakietu motywacyjnego dla znanych już inwestycji strategicznych w obszarze chipów, zielonej mobilności i energii” – zaapelował prezes Związku Przemysłu i Transportu Jan Rafaj.

Na dzisiejszej konferencji Republika Czeska na rozdrożu – wizja i strategia na następne 30 lat organizacje biznesowe stwierdziły, na jakich kluczowych i strategicznych obszarach kraj musi się skoncentrować, aby zapewnić dalszy rozwój, dobrobyt i utrzymanie konkurencyjności.

„Wyznaczyliśmy główne priorytety, którymi rząd i reprezentacja polityczna powinna natychmiast się zająć. Prowadzi nas do tego obecny rozwój gospodarczy Republiki Czeskiej i długoterminowy brak zajęcia się istotnymi czynnikami wpływającymi na tę sytuację. Zespoły eksperckie przeprowadziły szereg analiz z różnych obszarów, jednak nigdy nie doszło do ewaluacji, opracowania konkretnych etapów realizacji, z uwzględnieniem odpowiedzialności i terminów. Jeśli w końcu nie zmieni się podejście rządu i polityków, nie wykażą się odwagą i odpowiedzialnością za przyszły rozwój, a zwłaszcza konkurencyjność naszego przemysłu, rolnictwa i usług, zapłaci za to następne pokolenie, a my będziemy na samym końcu Europy” – obawia się prezes Konfederacji Pracodawców i Związków Biznesu Jan Wiesner.

Wzrost wartości dodanej, zdaniem Izby Handlowej, Związku Przemysłu i Transportu, Konfederacji Związków Pracodawców i Biznesu, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Branży Budowlanej, Czeskiego Związku Bankowego, Klubu CFO, 2. Przemian Gospodarczych, Izba Rolnicza, Związek Handlu i Turystyki, Związek Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Przedsiębiorców, Izba Żywnościowa oraz Instytut Zrównoważonej Infrastruktury Puls miały zapewnić inwestycje w infrastrukturę energetyczną, transportową, teleinformatyczną i inną infrastrukturę techniczną, szczególnie w dostępne mieszkania na wynajem, rynek pracy oraz wstępne i dalsze kształcenie i szkolenie zawodowe, w naukę, badania i innowacje z naciskiem na ich zastosowanie w przemyśle i praktyce, wzmacnianie tradycyjnych i budowanie nowych produktów i usług o wysokiej wartości dodanej w Republice Czeskiej, głównie z obszarów takich jak program nuklearny, produkcja półprzewodników, baterii i magazynowania baterii, technologii kwantowych czy sztucznej inteligencji.

Inwestycje te musi finansować nowy model zasobów publicznych i prywatnych. „Czechy, podobnie jak cały świat, znajdują się obecnie u progu wielkich zmian i wyzwań. Dlatego ważne jest, abyśmy podjęli właściwą decyzję, w jakim kierunku podążać. Czeskie banki pożyczyły naszej gospodarce łącznie 4 biliony koron, pożyczyły czeskim regionom, miastom i gminom 64 miliardy koron, a przy tym są jednymi z najbardziej stabilnych w Europie. Odgrywają zatem niezastąpioną rolę w transformacji, rozwoju i przyszłym dobrobycie Republiki Czeskiej. Warunkiem jest jednak intensywna i efektywna współpraca państwa, banków i inwestorów” zauważa prezes Komerční banka i prezes CBA Jan Juchelka.

Zdaniem przedsiębiorców do współpracy przy przygotowaniu, odbiorze i realizacji inwestycji należy zaprosić inne organizacje uczestniczące w kształtowaniu krajowej gospodarki. Będą zatem zabiegać o współpracę z ČMKOS (związki zawodwe). Dalsze prace mogłyby zatem już odbywać się we wspólnych zespołach zgodnie z obszarami zainteresowań.

„Musimy odłożyć na bok dzielące nas różnice i znów podążać w jednym wspólnym kierunku” – stwierdził Jiří Nouza, szef Związku Przedsiębiorców Budowlanych, według którego czeskie państwo, po rewolucji, prosperowało dzięki temu, że ludzie byli zgodni co do tego, dokąd kraj powinien zmierzać. „To nie jest możliwe, że co cztery lata zmieniamy strategię gospodarczą, że przyjmujemy zupełnie nowe przepisy, że wszystko, co zostało już wypracowane, niezależnie od tego, kto jest w rządzie, tak, że wszystko jest nie tak. Nie pójdziemy dalej tą drogą, ale pozostaniemy tam, gdzie jesteśmy, a wszyscy wokół nas uciekną” – przekonuje Jiří Nouza. „W kraju brakuje długoterminowej wizji. Dziesięć lat to absolutne minimum.

Z tym zgadza się również przedsiębiorca i filantrop Martin Vohánka. „Zamiast tysiąca małych kroków w różnych kierunkach musimy uzgodnić kilka niezbędnych kierunków i utrzymać kurs” – powiedział. Krytykuje niechęć wpływowych osób do porozumienia w sprawie podstawowych interesów kraju. Jednocześnie jako inicjator II transformacji gospodarczej Republiki Czeskiej, podobnie jak wielu ekonomistów i analityków, przypomina, że ​​porewolucyjny model transformacji się wyczerpał i w związku z tym istnieje potrzeba wysyłania przez firmy produktów i usług końcowych pod własną marką o wysokiej wartości dodanej dla całego świata. Jednocześnie jednak i państwo będzie musiało przejść transformację.

Współorganizatorem konferencji jest także Instytut Puls, który w lipcu tego roku powstał w celu rozwoju zrównoważonej infrastruktury. Została założona przez przedsiębiorcę i filantropa Martina Hausenblasa, dyplomatę i byłego Ministra Środowiska Petra Kalaša oraz eksperta ds. komunikacji i założyciela studia Kontra Adama Ondráčka. Instytut chce aktywnie uczestniczyć w promowaniu wizji europejskiego skrzyżowania energii, transportu i danych w Czechach.

„Zadaniem Instytutu Puls jest promowanie w całym spektrum politycznym i wśród ogółu społeczeństwa szybkiej budowy kolei dużych prędkości w całej Republice Czeskiej (240-400 km/h), dzięki której każdy obywatel Republiki Czeskiej może dotrzeć do Pragi lub Brna w ciągu godziny. Wzdłuż takiej linii proponujemy poprowadzić kable wysokiego napięcia (HVDC), co umożliwi nam tani i szybki import energii elektrycznej z krajów bałtyckich i krajów położonych wokół Morza Północnego” – Martin Hausenblas przedstawia konkretne działania. Jednocześnie przypomina, że ​​Czechy już około 2028 roku będą borykać się z deficytami energii, co doprowadzi do awarii elektrowni węglowych i gazowych.

Klub Dyrektorów Finansowych jako główne przyczyny powolnego wzrostu gospodarczego i niskiej wartości dodanej wskazuje niewystarczające inwestycje w infrastrukturę krytyczną, a także brak długoterminowych planów strategicznych w obszarze przemysłu, energetyki i transportu oraz uszczuplony rynek pracy . „Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród naszych członków zakładamy, że w tym roku stagnacja czeskiej gospodarki utrzyma się, a w 2024 r. PKB będzie rósł jedynie w powolnym, trzyprocentowym tempie” – podkreślił Dean Brabec, prezes Klubu Dyrektorów Finansowych. Dyrektorzy finansowi apelują także o przejrzyste procedury przetargowe, ograniczenie biurokracji państwowej i wsparcie dla czeskich podmiotów gospodarczych.

Mirosław Diro

Rzecznik

Izba Handlowa Republiki Czeskiej

Florentinum (recepcja A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praga 1

Kom: +420 724 613 088

diro@komora.cz • www.komora.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526