PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 5. 2. 2024

POLSKA. Ikea zamknie fabryki w Polsce? Problemem jest drewno.* 

POLSKO. Uzavře Ikea své továrny v Polsku? Problémem je dřevo.* 

POLSKA. Ikea zamknie fabryki w Polsce? Problemem jest drewno.

Źródlo: https://www.wnp.pl/budownictwo/ikea-zamknie-fabryki-w-polsce-problemem-jest-drewno,781453.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp11-12-2023

Jedna trzecia globalnie wykorzystywanego drewna przez IKEA pochodzi z Polski. mat. pras. Ikea Industry Poland

16 zakładów produkcyjnych, w których pracuje blisko 10 tysięcy osób – tak wygląda ramię produkcyjne Ikei w Polsce. Nasz kraj jest dla szwedzkiej firmy kluczowy choćby w kwestii dostępu do drewna. A z nim jest coraz większy problem.

  • W Polsce prawie już nie ma drewna z międzynarodowym certyfikatem FSC, gwarantującym pochodzenie surowca i to, że było pozyskane w sposób zrównoważony.
  • FSC pozostaje kluczowe dla wszystkich największych producentów mebli na świecie. Sprzedaż produktów z innego surowca w krajach Europy Zachodniej jest bardzo ograniczona.
  • Firmy produkcyjne w Polsce zmuszone będą do importu certyfikowanego drewna z innych części Unii Europejskiej. A to podnosi koszty produkcji o kilkadziesiąt procent.

Lasy Państwowe od ćwierć wieku tworzyły system certyfikacji FSC i do początku tego roku były aktywnym członkiem tej organizacji. FSC, czyli Forest Stewardship Council, jest organizacją, która zrzesza blisko 90 podmiotów z całego świata i dba, by wgospodarkę leśną prowadzono w sposób zrównoważony.

– Lasy Państwowe zakomunikowały we wrześniu, że wychodzą z systemu certyfikacji drewna FSC. Dziś z 17 regionalnych dyrekcji 15 podjęło już taką decyzję. To dla branży meblarskiej, a szerzej: drzewnej, oznacza, że nie będziemy mogli kupować drewna w Polsce – mówi Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska Ikea Industry Polska, czyli spółki odpowiedzialnej za produkcję mebli dla tego szwedzkiego koncernu.

Jedna trzecia globalnie wykorzystywanego drewna przez Ikei pochodzi z Polski

W roku finansowym 2022 pula wykorzystywanego drewna pierwotnego dla Ikei w ekwiwalencie drewna okrągłego z Polski wyniosła 3,89 mln m sześc. A to odpowiadało 28 proc. całkowitej ilości drewna pozyskanego na potrzeby produktów firmy na całym świecie.

– Pozostaje dla nas ważne, że pozyskujemy drewno ze zrównoważonych źródeł, czego potwierdzeniem jest właśnie certyfikat FSC. Oznacza to, że gospodarkę leśną prowadzi się odpowiedzialnie pod względem społecznym, ekonomicznym, a przede wszystkim – z poszanowaniem środowiska – tłumaczy szefowa polskich fabryk Ikei.

Co ważne: certyfikat FSC to wymóg, do którego stosują się najwięksi producenci na świecie, w tym ci z krajów Europy Zachodniej. A to oznacza, że firmy z Polski, które chcą sprzedawać na tamtych rynkach, muszą wykorzystywać drewno właśnie z FSC.

Branża drzewna odpowiada mniej więcej za 6 proc. polskiego PKB. Sama tylko meblarska – za 2,5 proc. PKB.

– W Ikeu, w drodze wyjątku, możemy kupować niecertyfikowane przez FSC drewno do końca 2025 roku. Ono dalej musi być pozyskiwane w sposób kontrolowany, ale niekoniecznie akurat musi posiadać ten konkretny certyfikat. Mamy jeszcze dwa lata, by przygotować się na ewentualność braku certyfikatu w Lasach Państwowych, kiedy to nie będziemy mogli kupić odpowiedniej ilości drewna w Polsce. Ono będzie musiało dojeżdżać do nas z zagranicy – wyjaśnia Małgorzata Dobies-Turulska.

Dodatkowa logistyka i import drewna dobije tę gałąź przemysłu?

A to ogromne koszty. Z wstępnych analiz spółki Ikea Industry wynika, że odpowiednie drewno byłoby do ściągnięcia ze Szwecji oraz Niemiec. Zakładając nawet, że surwiec zostanie zakupione po tych samych cenach jak w Polsce, to po dołożeniu kosztów transportu drastycznie spada konkurencyjność cenowa produkowanych u nas produktów. Mowa nawet o podniesieniu kosztów produkcji o kilkadziesiąt procent!

– Jeżeli FSC nie będzie, to oczywiście będziemy mniej konkurencyjni w Polsce. I to jest fakt. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że musielibyśmy relokować nasze fabryki do innych krajów. Skupiamy się na tym, by dotrzeć z naszym przekazem zarówno do FSC, jak i do Lasów Państwowych – przekonuje Małgorzata Dobies-Turulska.

Branża meblarska decyzję o wycofaniu się Lasów Państwowych z FSC odebrała jako tę umotywowaną politycznie. Dyrekcję LP zdominowało środowisko kojarzone z Suwerenną Polską, której miało nie odpowiadać, że nadzór nad produkcją i pozyskiwaniem drewna z lasów odbywał się przy certyfikowaniu międzynarodowej organizacji. Lasy Państwowe stosują obecnie własny system certyfikacji, który jednak nie jest szeroko akceptowany przez europejski sektor meblarski.

Zapytaliśmy w dyrekcji Lasów Państwowych o to, co musi się wydarzyć, by do certyfikacji FSC jednak wrócili i jak oceniają ewentualne swoje straty w związku z koniecznością zaopatrywania się producentów mebli w drewno z rynków zachodnich.

Od kilku dni – pomimo wielu ponagleń – nie uzyskaliśmy odpowiedzi ani komentarza w tej sprawie.

Nie jest wykluczone, że stosunek władz LP do certyfikacji FSC jednak się zmieni. Wszak zmiana rządu może doprowadzić do gruntownych zmian w tej instytucji.


POLSKO. Uzavře Ikea své továrny v Polsku? Problémem je dřevo.

 

Zdroj: https://www.wnp.pl/budownictwo/ikea-zamknie-fabryki-w-polsce-problemem-jest-drewno,781453.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp11-32-2

Třetina dřeva, které IKEA celosvětově používá, pochází z Polska. Z tiskového materiálu Ikea Industry Polsko

16 výrobních závodů zaměstnávajících téměř 10 000 lidí – tak vypadá výrobní část Ikea v Polsku. Naše země je pro švédskou firmu klíčová například z hlediska přístupu ke dřevu. A je to stále větší problém.

  • V Polsku není téměř žádné dřevo s mezinárodním certifikátem FSC, který zaručuje původ suroviny a to, že byla získána udržitelným způsobem.
  • FSC zůstává zásadní pro všechny největší světové výrobce nábytku. Prodej výrobků z jiných surovin je v západoevropských zemích velmi omezený.
  • Výrobní společnosti v Polsku budou nuceny dovážet certifikované dřevo z jiných částí Evropské unie. A to zvyšuje výrobní náklady o několik desítek procent.

Státní lesy vytvářely certifikační systém FSC téměř čtvrt století a do začátku letošního roku byly aktivním členem této organizace. FSC, tedy Forest Stewardship Council, je organizace, která sdružuje téměř 90 subjektů z celého světa a zajišťuje, že lesní hospodářství je prováděno udržitelným způsobem.

– Státní lesy v září oznámily, že opouštějí systém certifikace dřeva FSC. Dnes ze 17 krajských ředitelství tak rozhodlo již 15. Pro nábytkářský průmysl a obecněji pro dřevozpracující průmysl to znamená, že nebudeme moci nakupovat dřevo v Polsku, říká Małgorzata Dobies-Turulska, prezidentka Ikea Industry Polska, společnosti odpovědné za výrobu nábytku pro tento švédský koncern.

Jedna třetina dřeva, které Ikea celosvětově používá, pochází z Polska

Ve fiskálním roce 2022 činil objem použitého primárního dřeva pro Ikeu v ekvivalentu kulatiny z Polska 3,89 milionu metrů krychlových. A to odpovídalo 28 procentům celkového množství dřeva vytěženého pro výrobky společnosti po celém světě.

– Zůstává pro nás důležité, abychom získávali dřevo z udržitelných zdrojů, což potvrzuje certifikát FSC. To znamená, že obhospodařování lesů je prováděno zodpovědně po sociální i ekonomické stránce a především – s ohledem na životní prostředí – vysvětluje šéf polských továren Ikea.

Co je důležité: certifikát FSC je požadavkem, kterému se přizpůsobují největší výrobci na světě, včetně těch ze západoevropských zemí. To znamená, že polské společnosti, které chtějí na těchto trzích prodávat, musí používat dřevo FSC.

Dřevařský průmysl je zodpovědný za přibližně 6 procent polského HDP. Pouze nábytek – za 2,5 procenta HDP.

– V Ikei můžeme výjimečně nakupovat dřevo necertifikované FSC do konce roku 2025. Stále musí být získáváno kontrolovaným způsobem, ale nemusí nutně mít tento specifický certifikát. Máme ještě dva roky na to, abychom se připravili na možnost chybějícího osvědčení ve Státních lesích, kdy nebudeme moci v Polsku nakoupit odpovídající množství dřeva. Bude k nám muset přijet ze zahraničí – vysvětluje Małgorzata Dobies-Turulska.

Ubije dodatečná logistika a dovoz dřeva toto odvětví?

A to jsou obrovské náklady. Předběžné analýzy Ikea Industry ukazují, že vhodné dřevo by mohlo být dovezeno ze Švédska a Německa. I za předpokladu, že bude surovina nakupována za stejné ceny jako v Polsku, po připočtení nákladů na dopravu cenová konkurenceschopnost u nás vyráběných produktů dramaticky klesá. Mluvíme dokonce o zvýšení výrobních nákladů o několik desítek procent!

– Pokud nebude FSC, budeme v Polsku samozřejmě méně konkurenceschopní. A to je fakt. Nepřipouštíme si myšlenku, že bychom museli naše továrny přemístit do jiných zemí. Zaměřujeme se na předání informace o nastalé situaci jak do FSC, tak do Státních lesů, tvrdí Małgorzata Dobies-Turulska.

Nábytkářský průmysl vnímal rozhodnutí o stažení Státních lesů z FSC jako politicky motivované. Ve správě Státních lesů dominovalo prostředí spojené se Suverénním Polskem, kterému nevyhovovalo, že dozor nad produkcí a těžbou dřeva z lesů probíhal pod certifikací mezinárodní organizace. Státní lesy v současnosti používají vlastní certifikační systém, který však není evropským nábytkářským sektorem příliš akceptován.

Zeptali jsme se vedení Státních lesů, co se musí stát, aby se vrátily k certifikaci FSC, a jak hodnotí své možné ztráty kvůli potřebě výrobců nábytku odebírat dřevo ze západních trhů.

Již několik dní – přes četné upomínky – jsme k této záležitosti nedostali odpověď ani komentář.

Nelze vyloučit, že se postoj orgánů Státních lesů k certifikaci FSC změní. Koneckonců, změna vlády může vést k hlubokým změnám v této instituci.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526