PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 26. 2. 2024

Nová zpráva o duševním zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19.* 

Nowy raport na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy po pandemii covid-19.* 

Nová zpráva o duševním zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19.

21.2.2024, Zdroj: EU OSHA / Mezinárodní organizace práce (osha.europa.eu/cs)

Seznamte se s nejnovějšími poznatky o stavu duševního zdraví na pracovišti po skončení pandemie covidu-19. Zpráva od agentury EU-OSHA detailně rozebírá evropské průzkumy týkající se duševního zdraví v pracovním prostředí, zahrnující období před, během a po pandemii. Obsahuje údaje z průzkumu 2022 OSH Pulse (Situace v oblasti BOZP 2022), kterého se zúčastnilo více než 27 000 pracovníků ze všech členských států EU, Islandu a Norska.

Bleskový průzkum Eurobarometru s názvem „Situace v oblasti BOZP“, provedený agenturou EU-OSHA, přináší cenné informace o dopadech pandemie covidu-19 na zdraví a pracovní podmínky zaměstnanců. Dotazování se uskutečnilo na jaře 2022 prostřednictvím telefonních rozhovorů s reprezentativním vzorkem více než 27 000 zaměstnanců z členských států EU, včetně Islandu a Norska.

Průzkum se zaměřil na stresové faktory ovlivňující duševní a fyzické zdraví pracovníků a na opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) implementovaná na pracovištích. Konkrétně se zabýval následujícími tématy:

– Psychosociální rizikové faktory, stres a duševní zdraví
– Výsledky v oblasti zdraví
– Preventivní opatření v oblasti BOZP s důrazem na duševní zdraví
– Přístupy k BOZP a zkušenosti v oblasti BOZP na pracovišti
– Digitalizace a využívání digitálních technologií

Jak se očekávalo, individuální pracovní zátěž, otevřenost pracoviště a opatření k řešení stresu, měly dle průzkumu OSH Pulse vliv na duševní zdraví zaměstnanců. Rizikovým faktorem s nejsilnější vazbou na duševní zdraví byl velký časový tlak nebo pracovní přetížení. Tento rizikový faktor byl také nejčastěji uváděn v průzkumu OSH Pulse (46 % respondentů) a zdá se, že je to mimořádný problém současného světa práce. V průzkumu ESENER 2019 uvedlo velký tlak na čas 45 % pracovišť.

Z průzkumu také vyplynulo, že pandemie stres v práci zvýšila, a to především u těch respondentů, kteří byli vystaveni špatné komunikaci a spolupráci, nedostatku samostatnosti nebo vlivu na práci, časovému tlaku nebo vysoké pracovní zátěži ve srovnání s osobami, které nebyly vystaveny žádné expozici. Toto zjištění naznačuje, že mohlo dojít k současnému nárůstu různých psychosociálních rizikových faktorů během pandemie.

Výsledky průzkumu jsou prezentovány ve shrnující zprávě a stručném přehledu. Informační listy o 29 zemích nabízejí rychlý přehled výsledků v jednotlivých zemích, zatímco infografika poskytuje stručný přehled klíčových zjištění.

Celou zprávu v angličtině najdete na stránkách EU OSHA –  Duševní zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19 – co nám mohou říci evropské údaje.


Nowy raport na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy po pandemii covid-19.

21.2.2024, Źródło: EU OSHA / Mezinárodní organizace práce (osha.europa.eu/cs)

Otrzymano najświeższe informacje na temat stanu zdrowia psychicznego w miejscu pracy po zakończeniu pandemii Covid-19. W raporcie EU-OSHA szczegółowo opisano europejskie badania dotyczące zdrowia psychicznego w miejscu pracy, obejmujące okresy przed pandemią, w jej trakcie i po niej. Zawiera dane z badania OSH Pulse 2022, w którym wzięło udział ponad 27 000 pracowników ze wszystkich państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii.

Szybkie badanie Eurobarometr pt. „Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”, przeprowadzone przez agencję EU-OSHA, dostarcza cennych informacji na temat wpływu pandemii covid-19 na zdrowie i warunki pracy pracowników. Badanie przeprowadzono wiosną 2022 roku w formie wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie ponad 27 000 pracowników z państw członkowskich UE, w tym Islandii i Norwegii.

Badanie skupiało się na czynnikach stresu wpływających na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników oraz na środkach bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) wdrażanych w miejscach pracy. W szczególności zajmowało się następującymi zagadnieniami:

– Psychospołeczne czynniki ryzyka, stres i zdrowie psychiczne

– Wyniki zdrowotne

– Działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego

– Podejścia do BHP i doświadczenie w zakresie BHP w miejscu pracy

– Cyfryzacja i wykorzystanie technologii cyfrowych

Jak wynika z badania OSH Pulse, zgodnie z oczekiwaniami indywidualne obciążenie pracą, otwartość miejsca pracy i sposoby radzenia sobie ze stresem miały wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Czynnikiem ryzyka najsilniej powiązanym ze zdrowiem psychicznym była duża presja czasu lub przeciążenie pracą. Ten ryzykowny czynnik był także najczęściej wymieniany w badaniu OSH Pulse (46% respondentów) i wydaje się być kwestią nierozstrzygniętą w obecnym świecie pracy. W badaniu ESENER 2019 45% miejsc pracy zgłosiło dużą presję czasu.

Badanie wykazało również, że pandemia zwiększyła stres w pracy, zwłaszcza u tych respondentów, którzy byli narażeni na słabą komunikację i współpracę, brak autonomii lub wpływu w pracy, presję czasu lub duże obciążenie pracą w porównaniu z tymi respondentami, którzy nie mieli narażenia. Odkrycie to sugeruje, że podczas pandemii mógł nastąpić równoczesny wzrost różnych psychospołecznych czynników ryzyka.

Wyniki badania zostały zaprezentowane w formie raportu podsumowującego oraz krótkiego przeglądu. W 29 arkuszach informacyjnych dostępnych jest szybki przegląd wyników w podziale na kraje, a infografika zawiera podsumowanie kluczowych ustaleń.

Pełny raport w języku angielskim można znaleźć na stronie internetowej EU OSHA – Zdrowie psychiczne w pracy po pandemii covid-19 – co mogą nam powiedzieć dane europejskie – Duševní zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19 – co nám mohou říci evropské údaje.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526