PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 25. 3. 2024

Chcą nam zbudować drugą elektrownię atomową. Mają asa w rękawie.* 

Chtějí nám postavit druhou jadernou elektrárnu. Mají eso v rukávu.* 

Chcą nam zbudować drugą elektrownię atomową. Mają asa w rękawie.

Żródlo: https://www.wnp.pl/wiadomosci/816793.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp23-03-2024

Europejska technologia, umowa na całość projektu i udział polskiego biznesu w budowie elektrowni jądrowej – tak o przewagach Francuzów mówi w rozmowie z WNP.PL Thierry Deschaux, dyrektor generalny koncernu EDF Polska, który jest zainteresowany taką inwestycją nad Wisłą.

  • – Jesteśmy jedyną europejską firmą, która budowała już, buduje i będzie budować kolejne elektrownie jądrowe z reaktorami generacji 3+ na naszym kontynencie – powiedział w rozmowie z WNP.PL Thierry Deschaux, dyrektor generalny EDF Polska.
  • – W przypadku umowy z EDF-em Polskie Elektrownie Jądrowe miałyby umowę tylko z jednym partnerem – zaznacza dyrektor generalny francuskiego koncernu.
  • – Budowanie rozproszonej odpowiedzialności w przypadku projektu jądrowego jest ryzykowne – konstatuje Thierry Deschaux.

Zapraszamy do udziału w tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym (7-9 maja 2024). Rejestracja dostępna jest pod tym linkiem.

Państwa firma deklaruje chęć budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce?

– Jesteśmy jedyną europejską firmą, która budowała już, buduje i będzie budować kolejne elektrownie jądrowe z reaktorami generacji 3+ na naszym kontynencie. Obecnie wśród uruchomionych projektów EPR (ang. European Pressurized Reactor, europejski reaktor ciśnieniowy – przyp. red.) w Europie mamy reaktor w Olkiluoto w Finlandii. W tym roku uruchomimy reaktor w Flamanville we Francji. Budujemy również w Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii.

95 proc. łańcucha dostaw EDF-u stanowią europejskie firmy

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w branży i wiemy, jak rozwijać technologię nuklearną na Starym Kontynencie. Nasz łańcuch dostaw jest zapewniany w 95 proc. przez firmy europejskie.

Wyciągamy wnioski z naszych dotychczasowych projektów i na bieżąco wdrażamy innowacyjne rozwiązania, metody projektowania i budowy. W rezultacie coraz szybciej i sprawniej realizujemy kolejne projekty w Europie, co przekłada się na ich efektywność.

EDF chce zbudować w Polsce dwa reaktory atomowe

Przewidujemy budowę kolejnych reaktorów EPR w Wielkiej Brytanii, w Sizewell C, które będą stanowić kopię naszej inwestycji w Hinkley Point C.

Mamy też program budowy co najmniej 6 reaktorów we Francji. Ten cel może być rozszerzony nawet do 14 reaktorów. Jesteśmy również na finiszu przetargu w Czechach, na budowę czterech reaktorów, a Polsce proponujemy budowę kolejnych EPR-ów.

Wspomniał pan o współpracy z europejskimi firmami. Jaki byłby udział polskich podmiotów, gdyby nasz rząd zdecydował się na współpracę z państwa firmą przy rozwoju drugiej elektrowni jądrowej?

– W budowach poza Francją mamy umowy z trzema głównymi partnerami. Pierwszym jest Framatome – spółka zależna EDF-u. Drugim partnerem jest Bouygues, który odpowiada za prace budowlane. Kolejnym naszym partnerem jest firma General Electric (GE), która buduje turbiny i generatory.

GE jest obecne w Polsce i zatrudnia tu ponad 3000 polskich pracowników. Produkują elementy turbiny Arabelle – 1650 megawatów. Te turbiny oferują jak dotąd największą moc i bardzo dobrze współdziałają z reaktorami EPR. Sprawność reaktora EPR z turbiną Arabelle jest na poziomie 37 proc., nasi konkurenci oferują niższą wartość. GE ma już opracowane ramy współpracy z polskimi firmami.

Z kolei Bouygues przy budowie elektrowni atomowej w Wielkiej Brytanii współpracuje prawie w 100 proc. z lokalnymi firmami.

Czy w przypadku Polski, jeśli wygra koncepcja budowy drugiej elektrowni w oparciu o technologię EDF, można już mówić o jakiejś konkretnej lokalizacji?

– Lokalizacja elektrowni jądrowej to suwerenna decyzja polskich władz.

Czy z państwa perspektywy jest jednak jakaś konkretna lokalizacja, która ze względów logistycznych byłaby najkorzystniejsza?

– Najlepiej byłoby mieć do wyboru dwie, trzy lokalizacje, żeby uwzględnić specyfikę zarówno techniczną, jak i społeczną danego terenu. Kwestie lokalne powinny zostać ocenione przez polskie władze.

A jak w państwa przypadku wyglądałaby kwestia odpowiedzialności? W przypadku pierwszej elektrowni jądrowej realizowanej przez Westinghouse i Bechtela mamy konsorcjum.

– Wydaje mi się, że z perspektywy projektu atomowego rozproszona odpowiedzialność stanowi trudność dla całości projektu. Oferta EDF to oferta zintegrowana, co oznacza, że EDF jest głównym wykonawcą i odpowiada całościowo za projekt. To jest nasza przewaga konkurencyjna.

Nasi partnerzy są podwykonawcami, ale cała odpowiedzialność za powodzenie projektu spoczywa na nas. Dla programu jądrowego kraju takiego jak Polska, który nie ma doświadczenia w energetyce jądrowej, lepsze są oferty zintegrowane, ponieważ nie rozprasza to odpowiedzialności i nie zmusza inwestora do negocjowania pomiędzy stronami kontraktu oraz do zarządzania ryzykiem w układzie, w którym jest wielu partnerów.

Konsorcjum może stanowić dla projektu zagrożenie, jeśli dojdzie do pewnych usterek

Podam przykład: jeśli w końcowej fazie budowy okaże się, że brakuje kilkudziesięciu megawatów mocy, będzie to oznaczało, że wystąpiła wada koncepcyjna, konstrukcyjna czy eksploatacyjna? Jeśli różne firmy biorą odpowiedzialność tylko za część prac, może to stanowić kłopot w ostatecznym rozrachunku.

To oznacza, że w przypadku EDF-u Polskie Elektrownie Jądrowe miałyby jedną umowę na całość projektu budowy elektrowni jądrowej?

– Tak. Właśnie to nas wyróżnia wśród konkurencji. Inwestor, tj. PEJ, ma jednego partnera, czyli EDF. Zaś po naszej stronie jest ułożenie kontraktów z różnymi podwykonawcami, w tym polskimi.


Chtějí nám postavit druhou jadernou elektrárnu. Mají eso v rukávu.

Zdroj: https://www.wnp.pl/wiadomosci/816793.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wnp23-03-2024

Evropská technologie, kontrakt na celý projekt a účast polského byznysu na výstavbě jaderné elektrárny – říká Thierry Deschaux, generální ředitel v rozhovoru pro WNP.PL, který má o takovou investici na řece Visle zájem.

  • – Jsme jedinou evropskou společností, která na našem kontinentu postavila, staví a postaví další jaderné elektrárny s reaktory 3+ generace – řekl Thierry Deschaux, generální ředitel EDF Polska, v rozhovoru pro WNP.PL.
  • – V případě dohody s EDF by polské jaderné elektrárny měly smlouvu pouze s jedním partnerem – zdůrazňuje generální ředitel francouzského koncernu.
  • – Budování rozptýlené odpovědnosti v případě jaderného projektu je riskantní, říká Thierry Deschaux.

Zveme vás k účasti na letošním Evropském hospodářském kongresu (7. – 9. května 2024). Registrace je k dispozici na tomto odkazu (pod tym linkiem).

Deklaruje vaše společnost ochotu postavit druhou jadernou elektrárnu v Polsku?

– Jsme jediná evropská společnost, která na našem kontinentu postavila, staví a postaví další jaderné elektrárny s reaktory 3+ generace. V současné době mezi zahájené projekty EPR (European Pressurized Reactor) v Evropě patří reaktor v Olkiluoto ve Finsku. Letos spustíme reaktor ve Flamanville ve Francii. Stavíme také v Hinkley Point C ve Velké Británii.

95 procent dodavatelského řetězce EDF se skládá z evropských společností

Máme více než 30 let zkušeností v oboru a víme, jak vyvíjet jadernou technologii na starém kontinentu. Náš dodavatelský řetězec je zajištěn na 95 % evropskými společnostmi.

Vyvozujeme závěry z našich předchozích projektů a neustále implementujeme inovativní řešení, design a konstrukční metody. Díky tomu realizujeme následné projekty v Evropě rychleji a efektivněji, což se promítá do jejich efektivity.

EDF chce v Polsku postavit dva jaderné reaktory

Očekáváme výstavbu dalších reaktorů EPR ve Velké Británii, ve Sizewell C, což bude kopírovat naši investici v Hinkley Point C.

Máme také program na výstavbu nejméně 6 reaktorů ve Francii. Tento cíl lze rozšířit až na 14 reaktorů. Jsme také na konci výběrového řízení v České republice na výstavbu čtyř reaktorů a Polsku navrhujeme výstavbu dalších EPR.

Zmínil jste spolupráci s evropskými firmami. Jaký by byl podíl polských subjektů, kdyby se naše vláda rozhodla spolupracovat s vaší společností na vývoji druhé jaderné elektrárny?

– Na stavbách mimo Francii máme smlouvy se třemi hlavními partnery. První je Framatome – dceřiná společnost EDF. Druhým partnerem je společnost Bouygues, která je odpovědná za stavební práce. Naším dalším partnerem je General Electric (GE), která vyrábí turbíny a generátory.

GE působí v Polsku a zaměstnává zde více než 3 000 polských zaměstnanců. Vyrábí komponenty turbíny Arabelle – 1 650 megawattů. Tyto turbíny nabízejí zdaleka největší výkon a velmi dobře spolupracují s reaktory EPR. Účinnost reaktoru EPR s turbínou Arabelle je 37 procent naše konkurence nabízí nižší hodnotu. GE již vyvinula rámec pro spolupráci s polskými společnostmi.

Bouygues zase téměř stoprocentně spolupracuje na výstavbě jaderné elektrárny ve Velké Británii s místními firmami.

Dá se v případě Polska, pokud zvítězí koncept výstavby druhé elektrárny na technologii EDF, mluvit o konkrétní lokalitě?

– Umístění jaderné elektrárny je suverénním rozhodnutím polských úřadů.

Existuje z vašeho pohledu nějaká konkrétní lokalita, která by byla z logistických důvodů nejvýhodnější?

– Nejlepší by bylo mít na výběr dvě nebo tři lokality, aby se zohlednila jak technická, tak sociální specifičnost dané oblasti. Místní záležitosti by měly posoudit polské orgány.

Jak by ve vašem případě vypadala otázka odpovědnosti? V případě první jaderné elektrárny realizované společnostmi Westinghouse a Bechtel máme konsorcium.

– Zdá se mi, že z hlediska jaderného projektu je rozdělená odpovědnost obtížná pro celý projekt. Nabídka EDF je integrovanou nabídkou, což znamená, že EDF je hlavním dodavatelem a je plně odpovědná za projekt. To je naše konkurenční výhoda.

Naši partneři jsou subdodavatelé, ale veškerá odpovědnost za úspěch projektu spočívá na nás. Pro jaderný program země, jako je Polsko, které nemá s jadernou energetikou žádné zkušenosti, jsou integrované nabídky lepší, protože nerozptylují odpovědnost a nenutí investora vyjednávat mezi smluvními stranami a řídit rizika v ujednání s mnoha partnery.

Konsorcium může představovat hrozbu pro projekt, pokud se vyskytnou určité vady

Uvedu příklad: pokud se v konečné fázi výstavby ukáže, že chybí několik desítek megawattů výkonu, bude to znamenat koncepční, konstrukční nebo provozní vadu? Pokud různé firmy převezmou odpovědnost jen za část díla, může to být ve finále problém.

Znamená to, že v případě EDF by polské jaderné elektrárny měly jednu zakázku na celý projekt výstavby jaderné elektrárny?

– Ano. To je to, co nás odlišuje od konkurence. Investor, tedy PEJ, má jednoho společníka, tedy EDF. Jsme zodpovědní za zprostředkování smluv s různými subdodavateli, včetně polských.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526