PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 4. 6. 2024

Důležité změny v pracovním právu. Jsou velké pochybnosti.* 

Ważne zmiany w prawie pracy. Są duże wątpliwości.* 

Důležité změny v pracovním právu. Jsou velké pochybnosti.

Zdroj: Źródło: vn24.pl/biznes/dla-pracownika/prawo-pracy-zmiany-od-17-maja-2024-monitor-podstawka-klawiatura-i-mysz-pracodawca-zapewni-sprzet-sa-watpliwosci-st7918362

V platnost vstupují nové předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V rámci nich bude muset zaměstnavatel lidem pracujícím na notebooku poskytnout monitor nebo stojan a také klávesnici a myš. Firmy přitom pochybují o tom, jak předpisy implementovat, zejména pokud jde o práci na dálku.

„Dziennik Gazeta Prawna“ upozorňuje, že nařízení mohou vzbuzovat mnoho pochybností, přestože vstoupila v platnost již před časem.

„Teoreticky by novela vyhlášky o BOZP na pozicích vybavených obrazovkovými monitory (Sbírka zákonů, pol. 2367) neměla být pro nikoho překvapením, protože předpisy vstoupily v platnost 17. listopadu 2023. Zaměstnavatelé však musely od tohoto data uplatňovat nové požadavky pouze v situacích, kdy v daný den nebo později vytvořily novou pracovní pozici, mnoho společností dosud nemuselo mít důvod nebo příležitost nové předpisy aplikovat,“ čteme v článku.

„To se nyní mění, protože od 17. května 2024 se mají novým požadavkům přizpůsobit v podstatě všechna pracoviště vybavená obrazovkovými monitory. Týká se to nejen stolních počítačů, ale i přenosných systémů, např. notebooků určených pro použití u alespoň polovinu denní pracovní doby,“ psalo se.

Výdaje na nové vybavení

Deník podotýká, že nové předpisy znamenají výdaje na nové vybavení. „Týká se to zejména pozic vybavených notebooky. Nové předpisy vyžadují, aby zaměstnavatelé na těchto pozicích zajistili monitor nebo podložku pod notebook a také klávesnici a myš. I když je třeba poznamenat, že jaké budou tyto náklady, závisí na tom, zda notebook se používá ve firmě nebo při práci na dálku (v některých případech nemusí být dostupné vůbec),“ dočteme se.

„Ukazuje se, že pro splnění nových požadavků se někteří zaměstnavatelé po konzultaci se svými zaměstnanci rozhodnou pro nákup vybavení,“ píše „DGP“.

– Přestože z předpisů taková povinnost nevyplývá, řada firem se na typu nového zařízení dohodne se svými zaměstnanci nebo si mezi nimi alespoň zjišťuje, jaké mají potřeby. Domnívají se, že implementace těchto předpisů vyžaduje splnění očekávání zaměstnanců – zdůrazňuje Katarzyna Siemienkiewicz, odbornice na pracovní právo ze společnosti Zaměstnavatelé Polska. Dodává, že je to samozřejmě praxe větších společností, které mohou zavádět změny v širším měřítku.

Předpisy tváří v tvář práci na dálku

„DGP“ upozorňuje, že firmy při přípravě na zavádění nových požadavků BOZP revidují pozice, např. zda práce na notebooku probíhá alespoň polovinu dne.

„Přezkoumání probíhá i ve vztahu k zákonem požadovaným dokumentům, například posudkům rizik práce. Aktualizují také informace poskytované zaměstnancům o tom, jak má jejich pracoviště vypadat,“ dočteme se.

„Firmy přitom z velké části zaměřují svou pozornost na vzdálená pracoviště. V jejich případě jsou v praxi od samého počátku velké pochybnosti, jak u obrazovkových monitorů aplikovat předpisy BOZP. Částečně je to způsobeno skutečnost, že v souladu se zákoníkem práce je organizace práce na dálku odpovědností zaměstnance. Zároveň však při práci na dálku musí zaměstnavatel zajistit potřebné nástroje a materiály monitor, stojan, myš a klávesnici,“ popisuje deník.

– V tomto ohledu mnoho společností spoléhá na prohlášení zaměstnance. Osoba vykonávající práci na dálku je povinna předložit prohlášení potvrzující, že na pracovišti jsou zajištěny bezpečné a hygienické podmínky – říká Robert Lisicki, ředitel odboru práce Konfederace Lewiatan.

Expert vysvětluje, že některé společnosti vydávají stojany na notebooky všem vzdáleným pracovníkům. – Existuje však i menší skupina zaměstnavatelů, kteří náklady na nové požadavky BOZP zahrnuli do protihodnoty nebo paušálu hrazeného v souvislosti s používáním vlastního zařízení zaměstnancem, které by mělo být regulováno na dálku pracovní řád – dodává lewiatanský expert.

Ale jsou tu ještě větší komplikace. – Největší pochybnosti vzbuzuje otázka hybridních zaměstnanců, tedy zda jsou za zajištění ergonomického pracoviště odpovědní zaměstnavatelé nebo hybridní zaměstnanci sami. Konkrétně, zda je zaměstnavatel povinen zajistit například další klávesnici, myš, monitor nebo stojan na notebook. A i kdyby tato povinnost zůstala na zaměstnavateli, stačí, že zaměstnavatel souhlasí s tím, aby si s ním zaměstnanec při přechodu na hybridní práci mohl vzít stojánek, klávesnici a myš? Tím by měla být splněna povinnost „zajistit“ – říká Karolina Kanclerz, právní poradce, partner advokátní kanceláře PCS | Littler.


Ważne zmiany w prawie pracy. Są duże wątpliwości.

Źródło: vn24.pl/biznes/dla-pracownika/prawo-pracy-zmiany-od-17-maja-2024-monitor-podstawka-klawiatura-i-mysz-pracodawca-zapewni-sprzet-sa-watpliwosci-st7918362

Wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ich mocy pracodawca będzie musiał zapewnić monitor lub podstawkę, a także klawiaturę i mysz osobom pracującym na laptopach. Jednocześnie firmy mają wątpliwości co do sposobu wdrożenia przepisów, zwłaszcza gdy chodzi o pracę zdalną.

„Dziennik Gazeta Prawna“ zwraca uwagę, że przepisy mogą budzić dużo wątpliwości, mimo że weszły w życie już jakiś czas temu.

„Teoretycznie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 2367) nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem, bo przepisy weszły w życie 17 listopada 2023 r. Jednak nowe wymagania pracodawcy musieli stosować od tej daty tylko w sytuacji, gdy tworzyli nowe stanowisko pracy tego dnia lub później. Wiele firm dotychczas mogło więc nie mieć powodu ani okazji, by nowe przepisy zastosować“ – czytamy w artykule.

„Teraz się to zmienia, bo od 17 maja 2024 r. dostosowane do nowych wymogów mają być już zasadniczo wszystkie stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Chodzi tu nie tylko o komputery stacjonarne, lecz także systemy przenośne np. laptopy przeznaczone do użytkowania co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy“ – napisano.

Wydatki na nowy sprzęt

Dziennik zauważa, że nowe przepisy oznaczają wydatki na nowy sprzęt. „Dotyczy to zwłaszcza stanowisk wyposażonych w laptopy. Nowe regulacje wymagają bowiem od pracodawców zapewnienia na tych stanowiskach monitora lub podkładki pod laptop oraz klawiatury i myszy. Choć zaznaczyć przy tym trzeba, że to, jakie te koszty będą, zależy od tego, czy laptop jest używany w firmie, czy na pracy zdalnej (w niektórych wypadkach może ich w ogóle nie być)“ – czytamy.

„Okazuje się, że w celu spełnienia nowych wymogów część pracodawców decyduje się na zakup sprzętu po porozumieniu się z pracownikami“ – pisze „DGP“.

– Choć taki obowiązek nie wynika z przepisów, wiele firm uzgadnia z pracownikami rodzaj nowego wyposażenia albo przynajmniej robi wśród nich rozeznanie, jakie są ich potrzeby. Uważają bowiem, że wdrożenie tych przepisów wymaga wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pracowników – wskazuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP. Dodaje, że oczywiście taka jest praktyka większych firm, które mogą wprowadzić zmiany w szerszym zakresie.

Przepisy w obliczu pracy zdalnej

„DGP“ zwraca uwagę, że przygotowując się do wdrożenia nowych wymogów bhp, firmy dokonują przeglądu stanowisk np. pod kątem tego, czy w danym przypadku praca na laptopie odbywa się co najmniej przez połowę dniówki.

„Przegląd ma miejsce także w odniesieniu do dokumentów wymaganych przez prawo, np. ocen ryzyka zawodowego. Aktualizują też informacje przekazywane pracownikom o tym, jak ma wyglądać ich stanowisko pracy“ – czytamy.

„Przy tym firmy swoją uwagę w dużej mierze kierują na stanowiska pracy zdalnej. W ich przypadku w praktyce od początku są duże wątpliwości, jak stosować do nich przepisy o bhp przy monitorach ekranowych. Po części wynika to stąd, że zgodnie z kodeksem pracy za organizację stanowiska pracy zdalnej odpowiada pracownik. Jednocześnie jednak przy pracy zdalnej pracodawca musi zapewnić niezbędne narzędzia i materiały. Z pewnością do takich narzędzi należą zaś monitor, podstawka, myszka czy klawiatura“ – opisuje dziennik.

– W tym zakresie duża część firm opiera się na oświadczeniu pracownika. Wykonujący pracę zdalną ma bowiem obowiązek złożyć oświadczenie, w którym potwierdza, że na stanowisku pracy są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki – wskazuje dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

Ekspert wyjaśnia, że niektóre firmy wydają podstawki pod laptopy wszystkim pracownikom zdalnym. – Natomiast jest też mniejsza grupa pracodawców, którzy koszty nowych wymogów bhp uwzględnili w ramach ekwiwalentu lub ryczałtu wypłacanego w związku z korzystaniem przez pracownika z własnego sprzętu, co powinno być uregulowane w regulaminie pracy zdalnej – uzupełnia ekspert Lewiatana.

Są jednak jeszcze większe komplikacje. – To, co budzi największą wątpliwość, to kwestia pracowników hybrydowych, tj. czy po stronie pracodawców czy też samych pracowników pracujących hybrydowo spoczywa obowiązek zapewnienia ergonomicznego stanowiska pracy. A konkretnie, czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia np. dodatkowej klawiatury, myszki, monitora czy podstawki pod laptopa. A nawet jeśli ten obowiązek spoczywałby na pracodawcy, to czy wystarczy, że pracodawca wyraża zgodę, aby pracownik, przechodząc na pracę hybrydową, mógł zabrać ze sobą podstawkę, klawiaturę i myszkę? Powinno to wypełniać obowiązek „zapewnienia“ – wskazuje Karolina Kanclerz, radca prawny, partner w kancelarii PCS | Littler.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526