Pravidla vstupu a bezpečnostní opatření v Polsku – 21.02.2022

 22. 2. 2022

   Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią               Aktuální informace o omezeních souvisejících s pandemii

Zasady wjazdu i bezpieczeństwa w Polsce/ Pravidla vstupu a bezpečnostní opatření v Polsku – 21.02.2022
Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen i innych

 

Jeżeli podróżujesz z:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Szwajcarii,
 • Islandii,
 • Norwegii,
 • Liechtensteinu,
 • Księstwa Andory,
 • Księstwa Monako,
 • Republiki San Marino,
 • Państwa Watykańskiego

podlegasz 7-dniowej kwarantannie (zmiana od 11.02)

Kwarantanna cię nie obowiązuje, jeśli:

 1. jesteś zaszczepiony(a) pełnym cyklem szczepienia:

o      szczepionką, która jest dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej lub znajduje się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,

o      od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki),

o      szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.

Szczegółowe informacje na temat Unijnego Certyfikatu COVID

 1. Przebyłeś(-aś) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (jesteś tzw. ozdrowieńcem):
  • nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR,
  • masz dokument, który potwierdza przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo angielskim, w tym Unijny Certyfikat COVID,
 2. Przedstawisz negatywny wynik testu na COVID-19:
  • poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim,
  • test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
 3. Masz do 12 lat i podróżujesz pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
 4. Podlegasz innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Jeśli została na ciebie nałożona kwarantanna, możesz do 48 h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni cię z kwarantanny

Jaki test mogę wykonać?

 

·         Rodzaj testu: RT-PCR oraz antygenowy.

·         Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen

Pravidla pro cestující přijíždějící do Polska z členských států Evropské unie, ze schengenského prostoru a další

 

 

Pokud cestujete z:

• členských států Evropské unie,

• Švýcarska,

• Islandu,

• Norska,

• Lichtenštejnska,

• Andorrského knížectví,

• Monackého knížectví,

• Republiky San Marino,

• Vatikánu

podléháte 7denní karanténě (změna od 11.02)

V karanténě nejste, pokud:

1. jste očkováni celým očkovacím schématem:

 

·         vakcínou, která je registrována v Evropské unii nebo je na seznamu ekvivalentních vakcín registrovaných k uvedení na trh na území Polské republiky, vedeném Státním zdravotním ústavem PZH – Národním výzkumným ústavem,

 

 

 

·         uplynulo 14 dní od podání poslední dávky očkování (počítáno od následujícího dne po podání poslední dávky),

 

·         očkování je potvrzeno digitálním certifikátem EU COVID nebo jiným dokumentem v polštině nebo angličtině potvrzujícím očkování.

 

Podrobné informace o certifikátu EU COVID Unijnego Certyfikatu COVID

2. Byli jste infikováni virem SARS-CoV-2 (jste tzv. vyléčení):

·         nejpozději 6 měsíců přede dnem překročení polské hranice,

·         máte doklad potvrzující prodělání onemocnění vydaný v polštině nebo angličtině, včetně EU certifikátu COVID,

3. Předložíte negativní výsledek testu na COVID-19:

 

·         ověřeno digitálním certifikátem EU COVID nebo jiným dokumentem v polštině nebo angličtině,

 

·         test musí být proveden nejdříve 48 hodin před překročením hranice,

 

4. Je vám do 12 let a cestujete s dospělými, kteří jsou očkovaní proti COVID-19 nebo mají negativní test na COVID-19,

 

5. Vztahují se na vás další výjimky uvedené v § 3 nařízení Rady ministrů ze dne 6. května 2021 o stanovení některých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s výskytem epidemie.

 

 

Pokud jste byli v karanténě, můžete do 48 hodin po překročení hranic absolvovat test, jehož negativní výsledek vám karanténu ukončí.

Jaký test mohu udělat?

 

• Typ testu: RT-PCR anebo antigenní.

• Testy nejsou financovány z (polských) veřejných zdrojů.

 

 

Zdroj: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen

Przejazd przez Polskę

Osoby, które przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy na dalszą podróż, zwolnione są z obowiązku kwarantanny. Osobom podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na przejazd przez Polskę wtedy, gdy są to np. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium podanych powyżej państw oraz ich małżonków i dzieci. Szczegóły i dalsze wyjątki zawierają informacje polskiej Straży Granicznej w języku angielskim. Wykaz otwartych przejść granicznych uzyskać można również na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej.

 Tranzit přes Polsko

 

Lidé, kteří pobývají v Polsku nejdéle 24 hodin a mají letenku na další cestu, jsou osvobozeni od karanténní povinnosti. Lidé cestující z Ukrajiny, Ruska nebo Běloruska smějí přejet přes Polsko, pokud jsou občany členských států Evropské unie nebo občany Švýcarska, Lichtenštejnského knížectví, Norska a Islandu, jakož i jejich partnery a děti. Totéž platí pro cizince s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k dlouhodobému pobytu v Evropské unii na území výše uvedených zemí, jakož i pro jejich manžele a děti. Podrobnosti a další výjimky jsou uvedeny v informacích poskytnutých polskou pohraniční stráží v angličtině. Seznam otevřených hraničních přechodů je také k dispozici na webových stránkách polské pohraniční stráže.

Aktualne zasady i ograniczenia

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

 

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

·       rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

·       osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

·       osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

·         w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem.

 

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

 

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
 • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Kultura i rozrywka

Muzea i galerie sztuki

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym, obowiązuje limit – 1 os. na 15 m2.

 

Kina

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 30 proc. obłożenia. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.

Nie można spożywać posiłków ani napojów w kinach

 

 

Teatry, opery, filharmonie

Na świeżym powietrzu:

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 30% obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.

 

W pomieszczeniach:

Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 30 pros. obłożenia . Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa

 

Domy i ośrodki kultury

Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 30 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

 

Koncerty i widowiska cyrkowe

Wydarzenia mogą odbywać się pod następującymi warunkami:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 30 proc. liczby miejsc,
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

 

Koncerty i widowiska cyrkowe mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50 proc.  liczby miejsc,
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19,
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

 

Parki rozrywki na świeżym powietrzu

Parki rozrywki mogą działać przy maks. 30 proc. obłożeniu.

 

Biblioteki

Możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:

 • przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 • aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia.

 

Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia zostały zamknięte

 

Targi, wystawy, kongresy, konferencje

Targi, kongresy i konferencje mogą być organizowane z zachowaniem limitu – 1 osoba na 15 m2.

 

Zgromadzenia

We wszystkich typach zgromadzeń, od 1 grudnia, może uczestniczyć maks. 100 osób. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

 

Spotkania

W imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej, może uczestniczyć maks. 100 osób.  Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální pravidla a omezení OMEZENÍ V POHYBU

 

Povinnost udržovat vzdálenost mezi chodci alespoň 1,5 metru.

Z této povinnosti jsou vyloučeny:

 

• rodiče s dětmi vyžadujícími péči (do 13 let),

• lidé žijící společně nebo hospodařící,

• lidé s průkazem zdravotního postižení, lidé s potvrzením o zdravotním postižení, lidé s potvrzením o potřebě speciálního vzdělání, lidé, kteří se nemohou samostatně pohybovat, a jejich opatrovníci.

 

 

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST, ÚST A NOSU, NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH, POUZE POUŽITÍM MASKY

________________________________________

Zakrývání úst a nosu ve stísněných prostorách je povinné v celé zemi.

Nos a ústa zakrývejte pouze maskou. Šátky, štíty a šály nejsou povoleny, protože neplní svou primární funkci, tj. nechrání před virem!

 

 

Ústa a nos musí být zakryty, například:

•      v budovách (např. na schodišti),

•      v autobusech, tramvajích a vlacích,

•      v obchodě, obchodním centru, bance, na tržnici a na poště,

•      na pracovišti, pokud je v místnosti více než 1 osoba (pokud zaměstnavatel nerozhodne jinak),

•      na pracovišti během přímé obsluhy zákazníka /klienta,

•      v kině a divadle,

•      u lékaře, na poliklinice, v nemocnici, masážním či tetovacím salonu,

•      v kostele, ve škole, na univerzitě

•      v kancelářích a jiných veřejných budovách (u soudu, v kulturních institucích, bankách, na poště atd.)

•      na školách a univerzitách zavedena povinnost zakrytí úst a nosu o přestávkách mezi vyučováním a vyučováním, pokud vedoucí subjektu nerozhodne jinak.

 

 

Kde si nemusíte zakrývat dýchací cesty?

Ve venkovních prostorách, v lese, parku, přírodě, v botanických zahradách, historických zahradách, na silnicích a náměstích, na hřbitovech, promenádách, bulvárech, parkovacích místech pro vozidla, lesních parkovištích, v rodinných parcích a na pláž, při soukromém cestování autem, na motocyklu, čtyřkolce, mopedu, na pracovišti při konzumaci občerstvení.

 

 

Podrobné informace o ochraně dýchacích cest a také informace o výjimkách z uvedeného opatření lze nalézt v nařízení.

Důležité! Pouze osoby s lékařským potvrzením nebo dokumentem potvrzujícím následující omezení, jsou osvobozeny od povinnosti zakrývat ústa a nos:

•      celostní vývojové poruchy,

•      duševní poruchy,

•      mírné, středně těžké nebo těžké mentální postižení,

•      těžkosti při samostatném zahalení dýchacích cest bez cizí pomoci,

•   pokročilé neurologické, respirační nebo oběhové onemocnění, poruchy s respiračním nebo oběhovým selháním

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Kultura a zábava

Muzea a umělecké galerie

Fungují v přísném hygienickém režimu, je závazný limit – 1 osoba na 15 m2.

 

Kina

Fungují v přísném hygienickém režimu. Je povinností mít zakrytá ústa a nos. Existuje limit – max. 30 % obsazenosti.

V kinech se nesmí jíst ani pít

 

Divadla, opery, filharmonie

Venkovní:

Fungují v přísném hygienickém režimu– max. 30 % kapacity návštěvníků. Mezi diváky nebo posluchači musí být dodržena vzdálenost 1,5 m.

 

V místnostech:

Fungují v přísném hygienickém režimu – max. 30 % kapacity návštěvníků. Mezi diváky nebo posluchači musí být dodržena vzdálenost 1,5 m. Je nutnému zakrytá ústa a nos

 

Domy a centra kultury

Činnost kulturních center a komunitních center je povolena pod širým nebem i v interiéru za předpokladu, že účast nepřesáhne 30 % kapacity účastníků. Je nutné zajistit, aby účastníci dodržovali nařízení a měli zakrytá ústa a nos.

 

Koncerty a cirkusová představení

Koncertní činnost uvnitř byla obnovena za následujících podmínek:

·         zpřístupnění divákům nebo posluchačům s limitem maximálně 30 % z kapacity míst.

·         dodržení vzdálenosti 1,5 m mezi diváky nebo posluchači v případě, kdy nejsou vyznačena místa v hledišti a zajistit, aby v místnosti nebyla současně přítomna více než 1 osoba na 15 metrů čtverečních

·         zajistit, aby diváci nebo posluchači dodržovali nařízení o zakrytí úst a nosu.

 

 

Koncerty a cirkusová představení lze pořádat venku za následujících podmínek:

•        zpřístupnění divákům nebo posluchačům s limitem maximálně 50 % z kapacity míst.

•        dodržení vzdálenosti 1,5 m mezi diváky nebo posluchači, v případě absence určené kapacity míst v hledišti nesmí být přítomno více než 250 osob účastnících se akce. Lidé očkovaní proti Covid-19 nebudou započítáváni do limitu 250 osob,

•        zajistit, aby diváci nebo posluchači dodržovali nařízení o zakrytí úst a nosu.

 

Venkovní zábavní parky

Zábavní parky mohou fungovat do 30 % kapacity dostupných míst.

 

Knihovny

Možnost zpřístupnění sbírek za předpokladu, že v knihovně nebude přítomna více než 1 osoba na 15 m², s výjimkou knihovníků. Před vstupem do knihovny je potřebné zveřejnit limit počtu osob.

Činnost veřejných a vědeckých knihoven spočívající v pořádání setkání a akcí je povolena v uzavřených prostorách za zajištění podmínek:

při dodržení vzdálenosti 1,5 m mezi účastníky;

• aby účastníci dodržovali povinnost zakrytí úst a nosu.

 

 

 

 

Noční kluby, diskotéky a další místa k tanci

 

 

Noční kluby, diskotéky a další místa k tanci jsou uzavřeny

 

Veletrhy, výstavy, kongresy, konference

Veletrhy, kongresy a konference lze pořádat s omezením 1 osoba na 15 m2.

 

Shromáždění

Od 1. prosince se všech typů setkání smí zúčastnit maximálně 100 osob. Účastníci jsou povinni dodržovat vzdálenost 1,5 m od ostatních osob. Kromě toho vzdálenost mezi shromážděními nesmí být menší než 100 m.

 

Setkání

Od 1. prosince se může venkovních akcí a setkání zúčastnit maximálně 100 lidí, a to buď v areálu, nebo ve vyhrazeném gastronomickém prostoru.  Mezi stoly je vzdálenost (může být obsazen každý druhý stůl, vzdálenost mezi stoly musí být minimálně 1,5 m – pokud mezi nimi není přepážka vysoká alespoň 1 m, počítáno od plochy stolu).

     Aktuální informace o omezeních souvisejících s pandemii                    Aktualne informacje dot. ograniczeń związanych z pandemią                    

Pravidla vstupu a bezpečnostní opatření v ČR – Zasady wjazdu i bezpieczeństwa w Czechach – 21.02.2022
https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR

 

Možnosti a povinnosti cizinců při vstupu z Polska do ČR

 

naposledy aktualizováno dne 14.02.2022 (00:00)

Nová pravidla pro vstup do ČR od 15.02.2022 (platí pro všechny cizince včetně polských občanů)

Od 15.02.2022 od 00:00 hod se mění podmínky pro vstup cizinců do České republiky.

 

AKTUÁLNÍ SITUACE NA VSTUPU DO ČESKÉ REPUBLIKY Z POLSKA:

Před vstupem do ČR budou muset mít cizinci (platí pro všechny cizince včetně polských občanů), kteří mají oprávnění ke vstupu na území ČR, negativní výsledek testu PCR, to platí i pro osoby očkované proti Covid-19 a rekonvalescenty. Tato povinnost se vztahuje na návštěvníky ze všech zemí bez ohledu na míru rizika nákazy. Neočkovaní lidé, nebo ti, kteří v posledním půlroce neprodělali virovou infekci COVID-19, pak musí po příjezdu do ČR mezi 5. a 7. dnem podstoupit další PCR test.

Výjimka z obou nových povinností se týká pouze očkovaných přeočkováním, dětí do 12 let a plně očkovaných dětí 12-18 let (bez přeočkování). Podrobné výjimky jsou uvedeny v dokumentu tvořícím podmínky vstupu na území ČR – tzv. Ochranné opatření.

 

 

 

 

 

Pravidla a doporučení

 

Možnost přicestování do ČR je omezena a omezení se mohou lišit pro jednotlivé země, z kterých cestujete. Jde o míru rizika nákazy u jednotlivých zemí.

 

 

Pravidla vstupu

 

S vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva) nebo s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená barva)

Příjezdy ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy

3. všem osobám, které pobývaly déle, než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států které jsou na seznamu zemí nebo teritorií s vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19,

a) před vstupem na území České republiky vyplnit Příjezdový formulář,

b) před vstupem na území České republiky disponovat výsledkem RT-PCR testu;

c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře, výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo písemné prokázání, že se na danou osobu vztahuje výjimka podle tohoto ochranného opatření,

d) podrobit se RT-PCR testu v rozmezí 5. až 7. dne od vstupu na území České republiky, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně nerozhodl jinak,

e) vždy při opuštění místa bydliště nebo ubytování nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), a to do doby negativního výsledku RT-PCR testu podle písmene c);

 

 

 

definice Příjezdového formuláře je uvedena v bodě III.2 a náležitostí testu v bodě III.3;

 

C. a) Výjimky ze všech protiepidemických opatření podle tohoto ochranného opatření

 

 

5. že povinnosti vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření podle tohoto ochranného opatření, které se vztahují k příjezdům ze zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 neplatí pro

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

 

 

b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky, které

i) tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou,

 

ii) cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin; v případě cest ze třetích zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu cestovat pouze z důvodu nezbytné cesty podle bodu III.10 písm. a) až f) ,

 

 

 

iii) cestují pozemní cestou přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin;

 

 

 

 

VÝJIMKY PRO:

 

 

I) Očkované osoby:

 

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

 

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. Písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

 

 

 

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

                                            

 

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

IV) Osoby ve věku 6 – 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

 

 

DALŠÍ VÝJIMKY Z TESTŮ A PŘÍJEZDOVÉHO  FORMULÁŘE PRO:

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

 

b) osoby, které jsou oprávněny vstoupit na území České republiky, které

i) tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy,

ii) cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin, necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy; v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu, kromě tranzitu, cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10,

iii) cestují přímo do nebo přímo ze sousedních zemí na dobu nepřesahující 24 hodin; v případě cesty leteckou dopravou platí pro tyto osoby povinnosti spojené s příjezdovým formulářem a případná povinnost disponovat před vstupem na území České republiky testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; případnou povinnost disponovat negativním výsledkem RT-PCR testu lze splnit předložením negativního výsledku antigenního testu podle bodu III.4; v případě cest ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy je možno do České republiky podle tohoto bodu cestovat pouze z důvodů uvedených v bodě III.10,

c) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí České republiky cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

 

d) osoby do dovršení 6 let věku a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení,

 

 

 

e) profesionální umělce, profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní nebo kulturní akce; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a I.6 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před zahájením uvedených činností disponovat negativním výsledkem provedeného testu,

 

f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje,

 

g) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

 

 

h) pracovníky servisu kritické infrastruktury, jejichž výkon činnosti je v zájmu České republiky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a e) a I.6 písm. d) a e),

 

 

i) přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,

 

j) pro osoby, u kterých test prokázal přítomnost viru méně než 14 dní před plánovaným vstupem do ČR s výjimkou povinnosti vztahující se k Příjezdovému formuláři. Takovým cestujícím se nařizuje přepravovat se individuální dopravou, je-li to možné. V případě přepravy veřejnou dopravou se nařizuje informovat o přetrvávajícím onemocnění před započetím cesty dopravce a následně, po vstupu do ČR, krajskou hygienickou stanici.

 

Prostudujte si před cestou obecná pravidla pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorechvenku.

 

Doporučujeme také zkontrolovat podmínky ubytování, či vstupu do jednotlivých provozoven.

 

Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, ve znění účinném k 15.02.2022

 

1. Všem osobám se do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to:

 

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna,

ii) provozovna služeb,

iii) zdravotnické zařízení,

 

iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

 

v) mezinárodní letiště,

 

vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 2,

 

vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,

 

viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,

 

b) ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

 

c) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba),

 

 

d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,

e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,

 

f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“), pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 2. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků nebo studentů. Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

 

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

 

a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,

 

 

b) děti, žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

c) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,

 

 

d) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,

 

3. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 01. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

 

4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 01. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat potvrzení podle bodu 2 písm. ee) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest podle tohoto opatření brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle tohoto opatření.

 

 

Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 17. 01. 2022

I

 

S účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod. se:

 

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:

 

 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,

 

b) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

c) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

d) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

e) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

 

 

 

2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,

 

 

a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,

b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15,

c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/15, před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout,

3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin,

a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:

i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu; toto pravidlo se nepoužije v případě hudebních a tanečních klubů a diskoték,

ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

 

 

 

iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby; toto pravidlo se nepoužije v případě hudebních a tanečních klubů a diskoték,

iv) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,

v) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 m,

vi) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

vii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu podle písmene b) u vstupu a v provozovně,

 

 

b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15; provozovatelům uvedených provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 při vstupu neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny,

4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

c) zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra (včetně prostoru tzv. food court), s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny stravovacích služeb,

5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

 

c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci

 

i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

 

 

ii) se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/15,

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,

a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),

b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud

i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo,

ii) s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15, není-li dále uvedeno jinak,

c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,

d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění podmínek podle bodu I/15, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat,

 

 

 

e) bez splnění podmínek podle písmene b) bodu ii) a písmene c) lze ubytovací služby poskytnout:

i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,

ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,

iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,

iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření;

pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění podmínek podle bodu I/15 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

f) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,

 

 

7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud

i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,

ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,

b) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ při přijetí pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) a pacientovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci,

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,

 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,

 

 

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;

 

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,

 

d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

 

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně,

 

 

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory,

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,

c) nařizuje provozovatelům zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,

d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,

 

 

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,

 

a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován,

b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,

c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce,

 

12. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

 

 

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

 

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu,

 

d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, před zahájením uvedené aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/15 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,

 

e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle bodu I/15 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její doprovod při opuštění místa konání akce, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně kontaktních údajů zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření; o dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce,

 

 

13. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),

 

 

b) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu 15 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

 

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,

 

 

d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m a všichni diváci musejí být usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek,

 

 

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob, není-li dále stanoveno jinak,

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje,

i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,

 

 

 

ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,

iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,

iv) jde-li o účast na pohřbu; omezení počtu osob podle písmene a) se v případě pohřbu neuplatní,

 

 

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci,

 

d) v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15 s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní; písmeno c) platí obdobně,

e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/15; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,

 

15. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

 

 

 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

 

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 

 

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Mimořádné opatření – podmínky konání hromadných akcí, s účinností od 19. 2. do 28. 2. 2022

9.2.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2 odst. 2 písm. e) a § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 19. února 2022 od 00:00 hod. do 28. února 2022 do 23:59 hod. se:

1. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jednom čase přítomnost

 

 

a) nejvýše 500 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), pokud nejsou usazeni, nebo

b) v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení,

2. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,

3. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob.

 

II.

S účinností ode dne 19. února 2022 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 9. února 2022, č.j. MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN.

 

1. podmínky konání hromadných akcí (od 19. února do 28. února 2022)

 

2. ochrana dýchacích cest (od 15. února 2022 do odvolání)

3. návštěvy pacientů (od 15. února 2022 do odvolání)

4. testování obyvatel (od 15. února 2022 do odvolání)

 

 

5. screeningové testování ve školách (od 15. února do 18. února 2022)

 

 

6. testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách (od 15. února 2022 do odvolání)

 

7. testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb (od 19. února 2022 do odvolání)

8. seznam seznam zemí s rizikem nákazy (od 21. února 2022 do odvolání)

Další naleznete v Přehledu jen aktuálních právních předpisů souvisejících s koronavirem.

 

https://covid.gov.cz/situace/cizinci/moznosti-povinnosti-cizincu-pri-vstupu-do-crR

 

Możliwości i obowiązki cudzoziemców przy wjeździe z Polski do Czech

 

ostatnia aktualizacja: 14.02.2022 (00:00)

__________________________________________

Nowe zasady wjazdu do Czech od 15.02. 2022 r. (dotyczą wszystkich cudzoziemców, w tym i obywateli Polski)

Od 15.02.2022 r. od godziny 00:00 ulegają zaostrzeniu warunki wjazdu cudzoziemców do Republiki Czeskiej.

 

AKTUALNA SYTUACJA PRZY WJEŹDZIE DO CZECH Z POLSKI:

Przed wjazdem do Republiki Czeskiej cudzoziemcy (dotyczą wszystkich cudzoziemców, w tym i obywateli Polski), którzy są uprawnieni do wjazdu do Czech, będą musieli dysponować negatywnym wynikiem testu PCR, dotyczy to również osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 i ozdrowieńców. Obowiązek ten dotyczy przyjezdnych ze wszystkich krajów, niezależnie od stopnia zagrożenia zarażeniem. Osoby niezaszczepione lub osoby, które nie przeszły wirusa COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, muszą następnie poddać się kolejnemu testowi PCR po przybyciu do Republiki Czeskiej w okresie pomiędzy 5 a 7 dniem.
Wyjątek od obu nowych obowiązków dotyczy jedynie osób zaszczepionych dawką przypominającą (booster), dzieci poniżej 12 roku życia oraz dzieci w wieku 12-18 lat zaszczepionych w pełni (bez dawki przypominającej). Szczegółowe wyjątki są określone w dokumencie stanowiącym warunki wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej – tzw. Ochranné opatření.

 

Zasady i zalecenia

 

Możliwość przyjazdu do Czech jest ograniczona, a ograniczenia mogą różnić się w zależności od kraju, z którego podróżujesz. Zależy to od stopnia zakażeń w danym kraju.

 

Zasady wjazdu

 

Z wysokim ryzykiem zakażenia COVID-19 (kolor czerwony) lub z bardzo wysokim ryzykiem zakażenia (kolor ciemnoczerwony)

 

Przyjazdy z krajów o wysokim i bardzo wysokim ryzyku zakażenia

 

3. wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały dłużej niż 12 godzin na terytorium państw znajdujących się na liście krajów lub terytoriów o wysokim lub bardzo wysokim ryzyku COVID-19,

 

a) przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej wypełnić Formularz Przyjazdu,

 

b) mieć wynik testu RT-PCR przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej;

 

c) na żądanie przy odprawie granicznej lub pobytowej przedstawić dowód wypełnienia Formularza Przyjazdu, wynik badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub pisemny dowód, że dana osoba jest objęta zwolnieniem z tej ochrony mierzyć,

 

d) poddać się badaniu RT-PCR w okresie od 5 do 7 dni po wjeździe na terytorium Republiki Czeskiej, chyba że organ ochrony zdrowia publicznego wyjątkowo postanowi inaczej,

e) zawsze nosić maskę oddechową lub podobne urządzenie (bez zaworu wydechowego) przy wychodzeniu z miejsca zamieszkania lub zakwaterowania, spełniające co najmniej wszystkie warunki i wymagania techniczne (dla produktu), w tym skuteczność filtracji co najmniej 94% zgodnie z odpowiednimi normami (np. FFP2, CN 95) i to aż do negatywnego wyniku testu RT-PCR zgodnie z pkt c);

 

definicja formularza przybycia podana jest w pkt III.2, a wymagania badania w pkt III.3;

 

C. (a) Zwolnienia ze wszystkich środków antyepidemiologicznych w ramach niniejszego środka ochronnego

 

5. obowiązki wynikające ze środków przeciwepidemicznych obowiązujących w ramach tego środka ochronnego w odniesieniu do przyjazdów z krajów o niskim, średnim, wysokim i bardzo wysokim ryzyku COVID-19 nie mają zastosowania do

 

a) personelu transportu międzynarodowego, jeżeli powód wjazdu jest uzasadniony stosownym dokumentem,

 

b) osoby upoważnione do wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej, które:

 

i)                    Przejeżdżają tranzytem w ciągu 12 godzin przez Czechy drogą lądową,

 

ii)                   podróżują drogą lądową do lub z Republiki Czeskiej przez okres nieprzekraczający 12 godzin; w przypadku podróży z krajów trzecich o bardzo wysokim ryzyku zakażenia, podróż do Republiki Czeskiej zgodnie z tym punktem jest możliwa tylko ze względu na konieczny przejazd zgodnie z punktem III.10. a) do f),

 

iii)                 podróżują drogą lądową bezpośrednio do lub bezpośrednio z krajów sąsiednich przez okres nieprzekraczający 24 godzin;

WYJĄTKI DLA:

 

I) Osoby szczepione:

 

1) Osoby, które posiadają krajowe zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 wystawione zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, pod warunkiem, że od momentu zaszczepienia upłynęło 14 dni i które jednocześnie nie wykazuje żadnych objawów COVID-19;

 

 

2) posiadające krajowe zaświadczeniem o przeprowadzonym szczepieniu, tj. pisemne potwierdzenie wystawione co najmniej w języku angielskim przez upoważniony podmiot działający w państwie trzecim lub zaświadczeniem o zakończonym szczepieniu wydanym przez upoważniony Podmiot działający w Państwie Trzecim, UE cyfrowe zaświadczenie COVID potwierdzające, że dana osoba była zaszczepiona szczepionką zarejestrowaną w EMA lub zatwierdzonym przez WHO produktem leczniczym dla sytuacji wyjątkowych (lista produktów została opublikowana na stronie internetowej MZ). Pisemne potwierdzenie musi zawierać odpowiednie dane i musi istnieć możliwość zdalnego ich potwierdzenia;

 

Osoby zaszczepione zgodnie z powyższą definicją są zwolnione z obowiązku wykonania testu, jednak nadal mają obowiązek wypełnienia  formularza przyjazdu!

 

II) Osoby cierpiące na chorobę Covid-19, tj. osoba, u której minęło co najmniej 11 dni od pierwszego pozytywnego testu RT-PCR na SARSCoV-2, ale nie więcej niż 180 dni, która posiada:

 

 

a) zaświadczenie o chorobie COVID-19 wystawione zgodnie z rozporządzeniem unijnym w sprawie cyfrowego certyfikatu COVID, pozostaje obowiązek wypełnienia formularza przyjazdu

 

lub

 

b) notatkę dyplomatyczną potwierdzającą dokonanie Izolacji z powodu Covid -19 w kraju wyjazdu, z obowiązkiem wypełnienia formularza przyjazdu.

 

III) Dzieci poniżej 6 roku życia nie muszą wypełniać formularza przyjazdu ani poddawać się badaniu RT-PCR w celu stwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2.

 

IV) Osoby w wieku 6-12 lat muszą przed wyjazdem wypełnić formularz przyjazdu, a po wjeździe na terytorium Czech w ciągu 5 dni przejść test RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2; mieć negatywny wynik testu przed zakończeniem samoizolacji.

 

INNE WYJĄTKI OD BADAŃ I FORMULARZ PRZYJAZDU DLA:

 

a) pracowników transportu międzynarodowego, jeżeli powód przyjazdu jest wpisany w odpowiednim dokumencie,

 

b) osoby upoważnione do wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej, które:

i) tranzyt w ciągu 12 godzin przez Czechy drogą lądową i jeśli nie opuszczą kraju o wysokim ryzyku zakażenia,

 

(ii) podróżują drogą lądową do lub z Republiki Czeskiej przez okres nieprzekraczający 12 godzin, chyba że podróżują z kraju o bardzo wysokim lub skrajnym ryzyku zakażenia; w przypadku podróży z krajów o bardzo wysokim ryzyku zakażenia, może podróżować do Republiki Czeskiej, z wyjątkiem tranzytu, tylko z powodów określonych w pkt III.10,

 

 

 

(iii) podróżować bezpośrednio do lub bezpośrednio z krajów sąsiednich przez okres nieprzekraczający 24 godzin; w przypadku podróży lotniczych istnieje obowiązek wypełnienie formularza przyjazdu oraz obowiązek wykonania testu na obecność wirusa 2 SARS-CoV-2 przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej, każdy obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR może być spełniony poprzez przedłożenie negatywnego wyniku testu antygenowego zgodnie z pkt III.4;w   podróży z krajów o bardzo wysokim ryzyku zakażenia, podróż do Republiki Czeskiej zgodnie z niniejszym punktem jest możliwa tylko z powodów wymienionych w punkcie III.10,

 

c) akredytowani członkowie misji dyplomatycznych w Republice Czeskiej, w tym osoby prywatne, posiadacze paszportów służbowych wydanych przez Republikę Czeską oraz posiadacze paszportów dyplomatycznych podróżujących do i z Republiki Czeskiej w celach urzędowych oraz urzędnicy organizacji międzynarodowych zarejestrowanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podróżujący do lub z Republiki Czeskiej w celach służbowych, pod warunkiem, że ich pobyt na lub poza terytorium nie przekracza 72 godzin,

 

d) osoby w wieku poniżej 6 lat oraz osoby niepełnoletnie z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami funkcji poznawczych lub znacznym upośledzeniem umysłowym, których zdolności umysłowe lub aktualny stan umysłu nie pozwalają na przestrzeganie tego środka ochrony i posiadają pisemne zaświadczenie lekarskie w języku angielskim, wydane przez lekarza pracującego w Republice Czeskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; zaświadczenie musi zawierać pieczątkę, dane identyfikacyjne lekarza oraz jego numer telefonu,

 

e) zawodowi artyści, zawodowi sportowcy i członkowie reprezentacji państwowej Republiki Czeskiej lub innych krajów, w tym osoby niezbędne do zorganizowania imprezy sportowej lub kulturalnej; jedynie pkt I.4 lit. a) nie ma zastosowania do tych osób. d) i I.6. d) i są zobowiązani do poddania się testowi RT-PCR w celu stwierdzenia obecności wirusa SARS-CoV-2 po wjeździe na terytorium Republiki Czeskiej z kraju o bardzo wysokim ryzyku zakażenia oraz uzyskania negatywnego wyniku testu przed rozpoczęciem tej aktywności,

 

 

 

f) pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu pracy lub nauki regularnie i przynajmniej raz w tygodniu legalnie przekraczają granicę państwową z Republiką Czeską do lub z sąsiedniego państwa oraz w celu podróży do lub z sąsiedniego państwa w celu wykonywania prawa do opieki lub kontaktu z nim lub w celu odwiedzenia małżonka lub zarejestrowanego partnera, który jest tam zatrudniony lub studiuje w sąsiednim państwie,

 

 

g) członkowie Służby Więziennej lub policjanci wykonujący czynności konwoju lub eskorty ochrony statku powietrznego,

 

h) pracowników obsługi infrastruktury krytycznej, których działanie leży w interesie Republiki Czeskiej; jedynie pkt I.4 lit. a) nie ma zastosowania do tych osób. d) i e) oraz I.6 niech. d) i e),

 

i) współpraca transgraniczna w zakresie interwencji elementów zintegrowanego systemu ratownictwa,

 

j) dla osób, u których badanie wykazało obecność wirusa na mniej niż 14 dni przed planowanym wjazdem do Czech, z wyjątkiem obowiązku związanego z formularzem przyjazdu. Pasażerom takim nakazuje się podróżowanie w miarę możliwości transportem indywidualnym. W przypadku transportu komunikacją miejską nakazuje się poinformować o uporczywej chorobie przed rozpoczęciem podróży przewoźnika, a następnie, po wjeździe do Czech,  regionalną stację sanitarną.

 

Przed wyjazdem zapoznaj się z ogólnymi zasadami noszenia sprzętu ochronnego w pomieszczeniach i na zewnątrz.

 

Polecamy również sprawdzenie warunków zakwaterowania lub wejścia do poszczególnych placówek

__________________________________________

Środki nadzwyczajne – ochrona dróg oddechowych, ze zmianami z 15.02.2022 r.

 

1. Wszystkim osobom zabrania się poruszania się i przebywania bez urządzeń ochrony dróg oddechowych (nos, usta), którymi jest maseczka lub podobne urządzenie (zawsze bez zaworu wydechowego), ze skutkiem od 01 listopada 2021 r. od godziny 00:00, spełniające wszystkie warunki i wymagania techniczne (dla wyrobu), w tym skuteczność filtracji co najmniej 94% zgodnie z odpowiednimi normami (np. FFP2, KN 95), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się kropel (dalej „respirator ”), a mianowicie:

 

a) we wnętrzach budynków, które służą jako:

 

i) sklep,

 

(ii) zakład usługowy,

 

iii) placówki medyczne,

 

(iv) placówki usług socjalnych, takie jak domy pobytu, domy dla osób niepełnosprawnych, domy starców i domy o specjalnych udogodnieniach oraz placówki świadczące pomoc socjalną w formie mieszkalnej,

 

 

v) lotniska międzynarodowe,

 

(vi) szkoły wyższe, szkoła lub placówka szkolna, z wyjątkiem uczniów szkół podstawowych, grupy szkolnej lub klubu szkolnego, gimnazjalistów sześcioletnich i ośmioletnich gimnazjów, uczniów pierwszych czterech klas 8-letniego programu konserwatorskiego oraz kandydatów do gimnazjum podczas egzaminu wstępnego, jeżeli korzystają ze sprzętu ochronnego, o którym mowa w pkt 2,

 

 

vii) muzeum, galerii, przestrzeni wystawienniczej, publicznie dostępnego obiektu zabytkowego lub kulturalnego (zamek, pałac i podobny obiekt historyczny itp.), obserwatorium i planetarium lub miejsca, w którym odbywają się targi lub wystawy,

 

(viii) salon gier, kasyno, filharmonia, teatr i inny podobny klub towarzyski lub dyskoteka,

 

b) we wszystkich innych pomieszczeniach wewnętrznych budynków niewymienionych w lit. a), poza miejscem zamieszkania lub zakwaterowania (np. pokój hotelowy), gdzie w tym samym miejscu i czasie przebywają co najmniej 2 osoby w odległości mniejszej niż 1,5 metra , jeśli nie są wyłącznie członkami gospodarstwa domowego,

c) w środkach komunikacji zbiorowej, w tym w środkach transportu drogowego do użytku innych osób, których przedmiotem jest przewóz osób (w szczególności usługi taksówkarskie),

 

d) w przypadku widzów obecnych na koncertach i innych przedstawieniach muzycznych, teatralnych, filmowych i innych artystycznych, w cyrkach i pokazach rewiowych oraz na meczach sportowych,

 

e) podczas udziału w kongresach, wydarzeniach edukacyjnych i egzaminach w trybie stacjonarnym,

 

f) w przypadku udziału w imprezie publicznej lub prywatnej, w tym zgromadzeniu zgodnie z ustawą nr 84/1990 Dz.U. o prawie zgromadzeń, z późniejszymi zmianami, w którym dochodzi do nagromadzenia osób, jeśli nie są one wyłącznie członkami gospodarstwa domowego, w jednym miejscu na świeżym powietrzu, jeżeli w imprezie uczestniczy w tym samym czasie 30 lub więcej osób, które nie zachowują odległości co najmniej 1,5 metra od siebie, z wyjątkiem dzieci poniżej 15 roku życia, które mogą nosić inne wyposażenie ochronne w tych miejscach, takie jak medyczna maska ​​na twarz lub podobne urządzenie spełniające przynajmniej wszystkie warunki techniczne i wymagania (dla produktu) normy ČSN EN 14683 + AC, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się kropel (zwane dalej „ zasłona”), o ile nie są objęte wyjątkiem z pkt. 2, pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od dzieci, uczniów lub studentów. Uczniów lub studentów odbywających staże, praktyki lub praktyki w miejscu pracy osób prawnych lub fizycznych obowiązują przepisy obowiązujące pracowników w tym miejscu pracy.

 

 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

 

a) dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze obowiązkowej nauki szkolnej; nie dotyczy to dzieci w klasie przygotowawczej szkoły podstawowej oraz dzieci na etapie przygotowawczym szkoły podstawowej specjalnej,

b) dzieci, uczniów, studentów i kadry pedagogicznej na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz studentów i nauczycieli akademickich na podstawie ustawy nr 111/1998 Dz.U. o szkołach wyższych oraz o zmianie innych ustaw (Ustawa o szkołach wyższych), jako zmienione, w ramach działalności edukacyjnej, której charakter nie pozwala na noszenie sprzętu ochronnego (zwłaszcza treningu fizycznego, śpiewu, gry na instrumentach dętych),

c) dzieci z klasy przygotowawczej szkoły podstawowej, dzieci na etapie przygotowawczym szkoły podstawowej specjalnej, uczniów i uczniów kształcących się na ławce lub w inny sposób,

 

d) kadry pedagogicznej lub kadry naukowej w zakresie kształcenia,

 

3. Wszystkim pracodawcom nakazuje się, ze skutkiem od dnia 01 listopada 2021 r., od godziny 00:00 do uchylenia tego środka nadzwyczajnego, wyposażenie pracowników w odpowiednią liczbę maseczek na każdą zmianę; nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownik nie ma kontaktu fizycznego z innymi osobami podczas wykonywania pracy oraz w związku z wykonywaniem pracy (np. wykonywanie telepracy poza miejscem pracy pracodawcy).

 

4. Ze skutkiem od dnia 01 listopada 2021 r., od godziny 00:00 do uchylenia tego środka nadzwyczajnego, wszystkim świadczeniodawcom nakazuje się wydanie zaświadczenia zgodnie z pkt 2 lit. a). ee) wyłącznie osobom, którym poważne względy medyczne uniemożliwiają korzystanie ze środków ochrony dróg oddechowych na mocy tego środka i które zostały poinstruowane, aby odnotowały ten fakt wraz z przyczynami, w tym diagnozą, w dokumentacji medycznej tej osoby, w tym: że osoba fizyczna został poinformowany o zagrożeniach związanych z nieużywaniem urządzenia ochrony dróg oddechowych w ramach tego środka.

 

Środek nadzwyczajny – ograniczenie sprzedaży detalicznej towarów, usług i świadczenia usług, ze skutkiem od 17 stycznia 2022 r.

I

Z mocą od 3 stycznia 2022 r. od godziny 00:00:

 

1. zgodnie z § 2 ust.2 lit. b), c) i i) ustawy nr 94/2021 Dz. oraz § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Sb., w przypadku prowadzenia w sklepach detalicznych towarów i usług oraz zakładów tych usług, z wyjątkiem działalności wymienionej w pkt 12 oraz taksówek lub innego indywidualnego zakontraktowanego przewozu osób, oraz prowadzenia bibliotek, nakazuje operatorowi przestrzegać następujących zasad:

 

a) nie pozwala na obecność więcej niż 1 klienta na 10 m2 powierzchni sprzedaży w zakładzie; w przypadku lokalu o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 10 m2 ograniczenie to nie dotyczy towarzyszącego klientowi dziecka poniżej 15 roku życia oraz osoby towarzyszącej klientowi posiadającemu legitymację inwalidzką; w przypadku wyżej wymienionych placówek ograniczenie to nie dotyczy towarzyszącego klientowi dziecka do lat 12,

 

b) Zapewnia zarządzanie kolejkami oczekujących klientów  wewnątrz jak i na zewnątrz, czyli przed lokalem, szczególnie za pomocą oznakowania strefy oczekiwania i umieszczenia znaków o minimalnym rozstawie klientów (minimalna odległość 1,5 metra), przy czym klient posiadający legitymację inwalidzką ma prawo pierwszeństwa zakupu,

 

c) umieszczać środki dezynfekujące na często dotykanych przedmiotach (zwłaszcza uchwytach, balustradach, wózkach sklepowych) tak, aby były dostępne dla pracowników i klientów placówek i mogły być wykorzystywane do regularnej dezynfekcji,

 

d) zapewnić poinformowanie klientów o powyższych zasadach, w szczególności poprzez plakaty informacyjne przy wejściu i w lokalu lub poprzez przekazanie regulaminu przez głośniki w lokalu,

 

e) zapewnić maksymalną możliwą cyrkulację świeżego powietrza z zewnątrz w pomieszczeniach (wentylacja naturalna, wentylacja lub rekuperacja) bez recyrkulacji powietrza; w przypadku rekuperacji należy upewnić się, że nie ma kontaktu pomiędzy powietrzem wychodzącym i nawiewanym przez entalpiczne wymienniki wilgoci, przy czym powierzchnia sprzedaży stanowi część zakładu przeznaczonego do sprzedaży i ekspozycji towarów, czyli całkowita powierzchnia, do której mają dostęp klienci, w tym powierzchnie testowe, pomieszczenia, powierzchnia zajmowana przez lady sprzedażowe i witryny sklepowe, powierzchnia za ladami sprzedażowymi wykorzystywana przez sprzedawców; powierzchnia sprzedaży nie obejmuje biur, magazynów i pomieszczeń przygotowawczych, warsztatów, klatek schodowych, szatni i innych pomieszczeń socjalnych,

 

2. zgodnie z § 2 ust.2 lit. c) ustawy nr 94/2021 Dz.U., jeżeli dotyczy działalności zakładów fryzjerskich, pedicure, manicure, solariów, usług kosmetycznych, masażu i podobnych usług regeneracyjnych lub regenerujących oraz działalności handlowej, w której integralność skóry jest naruszona,

 

a) nakazuje operatorowi, poza spełnieniem warunków określonych w pkt I/1, zapewnienie odległości co najmniej 1,5 metra między miejscami świadczenia usług klientom (np. zakłady fryzjerskie);

 

b) zabrania świadczenia usług  klientowi, jeżeli wykazuje on kliniczne objawy covid-19 lub, z wyjątkiem dzieci poniżej 12 roku życia, nie spełnia warunków określonych w pkt I/15;

 

c) poleca operatorowi sprawdzenie spełnienia tych warunków u klienta, który musi spełnić warunki określone w pkt I/15, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka” przed wykonaniem usługi i poleca klientowi udowodnienie przestrzegania punkt I / 15; w przypadku, gdy klient nie wykaże spełniania warunków określonych w pkt I/15, operator ma zakaz świadczenia usługi takiemu klientowi,

 

 

3. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz. oraz § 2 ust. 2 lit. i) ustawy nr 94/2021 Coll., w przypadku prowadzenia lokali gastronomicznych, klubów muzycznych, tanecznych, gier i podobnych klubów towarzyskich i dyskotek oraz kasyn,

 

a) nakazać operatorom tych zakładów przestrzeganie następujących zasad:

 

(i) klienci zawsze znajdują się w odległości co najmniej 1,5 metra między nimi, z wyjątkiem klientów siedzących przy tym samym stole; zasada ta nie dotyczy klubów muzycznych i tanecznych oraz dyskotek,

 

(ii) przy jednym stole siedzi maksymalnie 6 osób, z wyłączeniem osób ze wspólnego gospodarstwa domowego; jeśli jest to stół z 10 lub więcej miejscami siedzącymi, może przy nim zasiąść więcej osób, tak aby między grupami do 6 osób był odstęp co najmniej 1,5 metra, z wyjątkiem osób ze wspólnego gospodarstwa domowego,

 

(iii) operator nie wpuszcza na teren obiektu większej liczby osób niż na terenie miejsc siedzących dla pasażerów; zasada ta nie dotyczy klubów muzycznych i tanecznych oraz dyskotek,

 

iv) przy wejściu do pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych zakładu przewidziana jest dla klientów możliwość dezynfekcji rąk, a operator zapewnia dezynfekcję powierzchni stołów, uchwytów krzeseł po każdym kliencie oraz regularną dezynfekcję powierzchni dotykowych,

 

v) w przypadku produkcji muzyki na żywo odległość klientów od miejsca przeznaczonego dla wykonawców musi wynosić co najmniej 2 m,

 

(vi) operator zapewnia maksymalną możliwą cyrkulację świeżego powietrza z zewnątrz w pomieszczeniu (wentylacja naturalna, wentylacja lub rekuperacja) bez recyrkulacji powietrza; w przypadku rekuperacji należy upewnić się, że nie ma kontaktu między powietrzem wychodzącym i wchodzącym przez entalpiczne wymienniki wilgoci,

 

(vii) operator zapewnia, aby klienci byli informowani o warunkach i zasadach wprowadzania, o których mowa w lit. b), przy wejściu do zakładu;

 

 

(b) zabronić klientowi wstępu do wnętrza i na zewnątrz obiektu, jeżeli wykazuje kliniczne objawy Covid-19 lub, z wyjątkiem dziecka poniżej 12 roku życia, nie spełnia warunków określonych w pkt I/15 ; operatorom wspomnianych placówek poleca się sprawdzenie spełnienia tych warunków przez osobę, która musi spełnić warunki określone w pkt I/15, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka” przy wejściu do lokalu; osoba została poinstruowana przez operatora, aby wykazał spełnienie warunków określonych w pkt I/15; jeżeli osoba nie wykaże spełniania warunków określonych w pkt I/15 przy wejściu, podmiotowi zabrania się wejścia takiej osoby na teren zakładu; jeżeli kontrola ma miejsce przed wykonaniem usługi, operatorowi zabrania się świadczenia usługi takiej osobie; warunki te nie mają zastosowania do placówek gastronomicznych nie obsługujących ludności oraz do sprzedaży za ich pośrednictwem żywności, pod warunkiem, że dana osoba ma zakaz spożywania zakupionej w ten sposób żywności w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych placówki,

 

 

4. zgodnie z § 2 ust.2 lit. b) i i) ustawy nr 94/2021 Dz. określić warunki funkcjonowania centrów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 5 000 m2 tak, że

 

a) operator zapewni widoczne oznaczenie polecenia zachowania 1,5 metra odstępu między osobami w miejscach ogólnodostępnych w centrum handlowym (np. w formie infografiki, spotów w radiu centrum, infografiki przy wejściu do sklepów i innych placówek , infografiki na podłogach publicznych itp.) ),

 

 

b) operator zapewnia maksymalną możliwą cyrkulację  świeżego powietrza z zewnątrz w pomieszczeniu (wentylacja naturalna, wentylacja lub rekuperacja) bez recyrkulacji powietrza; w przypadku rekuperacji należy upewnić się, że nie ma kontaktu między powietrzem wychodzącym i wchodzącym przez entalpiczne wymienniki wilgoci,

 

c) Klientowi obowiązuje zakaz spożywania posiłków na terenie centrum handlowego (w tym tzw. food court), z wyjątkiem wydzielonych wewnętrznych pomieszczeń lokalu gastronomicznego,

 

5. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz. oraz § 2 ust. 2 lit. b) i i) ustawy nr 94/2021 Dz.U., w przypadku sprzedaży na targowiskach, bazarach i placówkach mobilnych (sprzedaż na straganach, w sklepach mobilnych oraz sprzedaż z innych urządzeń mobilnych) nakazuje operatorom przestrzeganie następujących zasad

 

a) zapewnić odległość co najmniej 2 metrów między stoiskami, stołami lub innymi punktami sprzedaży,

 

b) umieszczać pojemniki ze środkami dezynfekcyjnymi w każdym punkcie sprzedaży,

 

c) w przypadku sprzedaży żywności, w tym napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia

 

(i) w przypadku gdy przewidziano stoły i miejsca siedzące, operator zapewnia, aby osoby siedziały między nimi w odległości co najmniej 1,5 metra, z wyjątkiem osób siedzących przy tym samym stole, z maksymalnie 6 osobami, z wyjątkiem osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego; jeśli jest to stół z 10 lub więcej miejscami siedzącymi, można zasiąść więcej osób tak, aby między grupami liczącymi do 6 osób odległość wynosiła co najmniej 1,5 metra, z wyjątkiem osób ze wspólnego gospodarstwa domowego,

 

(ii) klientowi zabrania się spożywania żywności, w tym napojów, w lokalu przeznaczonym do ich spożycia, chyba że, z wyjątkiem dziecka poniżej 12 roku życia, jest on w stanie wykazać na miejscu, że spełnia określone warunki w pkt I/15,

 

6. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz. oraz § 2 ust. 2 lit. i) ustawy nr 94/2021 Dz.U., jeżeli dotyczy świadczenia usług zakwaterowania krótkoterminowego i rekreacyjnego,

 

a) zleca wykonawcom ww. usług noclegowych zapewnienie możliwości dezynfekcji rąk przy wejściu do usług noclegowych oraz we wnętrzu, a także regularną dezynfekcję miejsc dotyku (klamki, poręcze, balustrady, wyłączniki),

 

(b) zabronić osobie korzystania z usług zakwaterowania, jeżeli:

 

(i) wykazuje kliniczne objawy covid-19 lub

 

(ii) z wyjątkiem dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia, nie spełnia warunków określonych w pkt I/15, chyba że poniżej określono inaczej,

 

c) zakazać podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania świadczenia, o ile nie określono inaczej, osobie, która z wyjątkiem dziecka poniżej 12 roku życia nie spełnia warunków określonych w pkt I/15; spełnienie warunków określonych w pkt I/15 nie jest wymagane w przypadku świadczenia w toku nauki usług noclegowych wyłącznie dla uczniów lub uczniów jednej szkoły lub opiekunów albo gdy prowadzący oddział zapewnia uczniom lub studentom i opiekunom jednej szkoły korzystania z innych pomieszczeń niż inne osoby korzystające z usług noclegowych,

d) zleca podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania, aby przed rozpoczęciem zakwaterowania sprawdzili spełnienie tych warunków przez osobę, która musi spełnić warunki z punktu I/15 za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka” i udowodnią tej osobie że osoba musi spełniać warunki z pkt I/15; jeżeli osoba nie wykaże spełniania warunków określonych w pkt I/15, usługodawcy zabrania się zapewniania takiej osobie zakwaterowania; osoby, które mogą udowodnić spełnienie warunków zgodnie z pkt I/15 mogą zostać zakwaterowane maksymalnie 7 dni, w celu przedłużenia pobytu muszą ponownie udowodnić spełnianie tych warunków,

 

e) bez spełnienia warunków określonych w lit. b) ppkt (ii) i c), usługi zakwaterowania mogą być świadczone:

 

i) osobom przebywającym z powodu pracy, działalności gospodarczej lub z podobnych powodów, których nie można odroczyć,

(ii) osobom przebywającym z powodu pilnej potrzeby opieki nad inną osobą,

 

(iii) osobom przebywającym w celu udzielenia im świadczeń zdrowotnych,

 

(iv) osobom, które są już zakwaterowane w dniu wejścia w życie tego środka nadzwyczajnego oraz na maksymalny okres uzgodniony przed datą wejścia w życie tego środka nadzwyczajnego;

 

zasady, o których mowa w lit. d) stosuje się odpowiednio, przy czym zamiast spełnienia warunków określonych w pkt I/15 osoba zakwaterowana wykaże, że posiada negatywny test RT-PCR na obecność SARS-CoV- 2 wirusy z wynikiem ujemnym nie później niż 72 godziny,

 

f) bez spełnienia warunków określonych w lit. b) i c) usługi zakwaterowania mogą być świadczone w oddzielnych budynkach:

i) osobom, którym nakazano izolację lub kwarantannę,

 

ii) osobom potrzebującym mieszkania, których zakwaterowanie było pośredniczone przez jednostkę samorządu terytorialnego,

 

7. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz.U., w przypadku uzdrowiskowej opieki rehabilitacyjnej,

(a) zabrania się pacjentowi wejścia do szpitala, jeżeli:

(i) wykazuje kliniczne objawy covid-19 lub

 

(ii) jeśli nie ukończył 12 roku życia, nie spełnia warunków określonych w pkt I/15 lub nie ma ujemnego wyniku w teście RT-PCR na wirusa SARS-CoV-2, który był wykonany nie więcej niż 72 godziny temu,

 

b) zleca świadczeniodawcy rehabilitacji uzdrowiskowej sprawdzenie spełnienia warunków z lit. a) ppkt ii) za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „čTečka”, a pacjentowi zleca się udowodnienie spełnienia tych warunków; w przypadku, gdy pacjent nie wykaże spełniania warunków z lit. a) ppkt ii), podmiot świadczący opiekę medyczno-rehabilitacyjną uzdrowiskową ma zakaz przyjęcia takiego pacjenta do hospitalizacji,

 

 

8. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz. oraz § 2 ust. 2 lit. i) ustawy nr 94/2021 Dz.U., w zakresie prowadzenia i użytkowania boisk sportowych we wnętrzu budynków (np. siłowni, placów zabaw, lodowisk, kortów, ringów, kręgielni lub sal bilardowych, obiektów treningowych) oraz studia, siłownie i centrum fitness,

 

a) zakazać wstępu do tych pomieszczeń osobom, które wykazują kliniczne objawy choroby Covid-19 lub nie spełniają warunków określonych w pkt I/15, innym niż dzieci poniżej 12 roku życia; spełnienie warunków z pkt I/15 nie jest wymagane w przypadku wychowania fizycznego w ramach nauki w szkołach i placówkach szkolnych,

 

b) zleca operatorowi sprawdzenie spełnienia tych warunków u osoby, która musi spełnić warunki z pkt. I/15 za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka” i nakazuje osobie udowodnić spełnienie warunków z pkt. I / 15; jeżeli osoba nie wykaże spełniania warunków określonych w pkt I/15, operatorowi zabrania się wchodzenia takich osób na te tereny;

 

c) nakazuje osobom w przypadku lekcji grupowych zachowanie odstępu co najmniej 1,5 metra, chyba że są to osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego lub uczniowie jednej szkoły lub osoby nadzorujące,

 

(d) poinstruować operatora, aby zapewnił maksymalną możliwą cyrkulację świeżym powietrzem z zewnątrz w pomieszczeniu ze (wentylacja naturalna, wentylacja lub rekuperacja) bez recyrkulacji powietrza; w przypadku rekuperacji należy upewnić się, że nie ma kontaktu między powietrzem wychodzącym i wchodzącym przez entalpiczne wymienniki wilgoci,

 

9. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz. oraz § 2 ust. 2 lit. d) i i) ustawy nr 94/2021 Dz.U., w zakresie eksploatacji i użytkowania sztucznych basenów pływackich (basen, basen pływacki, brodzik dla niemowląt i małych dzieci, brodzik), obiektów wellness, saun i grot solnych ,

 

a) zakazać wstępu do tych pomieszczeń osobom, które wykazują kliniczne objawy choroby Covid-19 lub nie spełniają warunków określonych w pkt I/15, innym niż dzieci poniżej 12 roku życia; warunki określone w pkt I/15 nie są wymagane w przypadku pływania w szkołach, w których obecni są tylko uczniowie z jednej szkoły lub opiekunowie lub gdy prowadzący zapewnia, że ​​lokal jest wydzielony tak, aby uczniowie z każdej szkoły i opiekunowie mogli korzystać z innych pomieszczeń,

 

b) zleca operatorowi sprawdzenie spełnienia tych warunków u osoby, która musi spełnić warunki z pkt. I/15 za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka” i nakazuje osobie udowodnić spełnienie warunków z pkt. I / 15; w przypadku, gdy osoba ta nie wykaże spełniania warunków określonych w pkt I/15, operatorowi zabrania się wpuszczania takiej osoby do ww. lokalu,

 

c) poinstruować operatorów, aby zapewnili maksymalną możliwą cyrkulację świeżego powietrza z zewnątrz w pomieszczeniach (wentylacja naturalna, wentylacja lub rekuperacja) bez recyrkulacji powietrza; w przypadku rekuperacji należy upewnić się, że nie ma kontaktu między powietrzem wychodzącym i wchodzącym przez entalpiczne wymienniki wilgoci,

 

d) nakazuje osobom zachowanie odstępu co najmniej 1,5 metra w częściach wspólnych basenów, poza kąpieliskiem, chyba że są to osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego lub uczniowie jednej szkoły lub osoba je nadzorująca,

 

11. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz. oraz § 2 ust. 2 lit. e) i i) ustawy nr 94/2021 Dz.U., w przypadku prowadzenia ogrodów zoologicznych i botanicznych, muzeów, galerii, przestrzeni wystawowych, zamków, pałaców i podobnych obiektów historycznych lub kulturalnych, obserwatoriów i planetariów oraz  targów i wyprzedaży wystaw gospodarczych,

 

a) nakazuje się operatora lokalu lub organizatora imprezy, aby zezwolili tylko na takie wykorzystanie przestrzeni pomieszczenia, aby umożliwić uczestnikom zachowanie odstępu 1,5 metra oraz opiekunom; te same zasady dotyczą wizyt w arboretum i innych ogrodach lub parkach, do których dostęp jest regulowany,

 

 

 

 

b) zabrania się osobom uczestnictwa w grupowych wycieczkach i imprezach, które wykazują kliniczne objawy covid-19 lub które, w przypadku wycieczki grupowej ponad 20 osób, nie spełniają warunków określonych w pkt I/15, za wyjątkiem dzieci do 12 roku życia; spełnienie warunków zgodnie z pkt I/15 nie jest wymagane, jeżeli w wycieczkach grupowych w ramach kształcenia uczęszczają wyłącznie uczniowie jednej szkoły lub osoba nadzorująca,

 

c) nakazuje się organizatorowi grupowej wycieczki, przed jej rozpoczęciem, kontroli osoby, która musi spełniać warunki z punktu I/15, sprawdzić przestrzeganie tych warunków za pomocą aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka” a osoba jest zobowiązana udowodnić zgodność z pkt I/15; w przypadku, gdy osoba ta nie wykaże spełniania warunków z pkt I/15, organizatorowi zabrania się dopuszczenia takiej osoby do udziału w wycieczce grupowej,

 

12. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz. oraz § 2 ust. 2 lit. e) i i) ustawy nr 94/2021 Dz.U., w zakresie prowadzenia obiektów lub świadczenia usług dla osób w wieku od 6 do 18 lat ukierunkowanych na zajęcia zbliżone do edukacji hobbystycznej zgodnie z § 2 dekretu nr 74 /2005 Dz.U., takich jak w szczególności zajęcia hobbystyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub edukacyjne, w tym przygotowanie do nauczania, świadczenie podobnych usług dzieciom do lat 6, w tym opieka nad nimi, inne zorganizowane zajęcia rekreacyjne dla osób poniżej 18 roku życia, rekonwalescencja i inne podobne imprezy dla osób poniżej 18 roku życia,

 

a) nakazuje się operatorowi obiektu, usługodawcy lub organizatorowi imprezy niedopuszczenie do jednoczesnego przebywania więcej niż 100 osób,

 

b) nakazuje się operatorowi obiektu, usługodawcy lub organizatorowi imprezy prowadzenie ewidencji uczestników na potrzeby ewentualnych zapytań epidemiologicznych, w zakresie identyfikacji uczestników oraz osób świadczących usługi lub opiekę lub inną działalność (imię, nazwisko), ich danych kontaktowych (najlepiej numer telefonu) oraz informacje o czasie świadczenia usługi itp. (od kiedy, do kiedy); przechowuje te ewidencje przez okres 30 dni od dnia wykonania usługi,

 

c) zakazuje się udziału w tych czynnościach osobom, które wykazują kliniczne objawy covid-19 lub które, jeśli więcej niż 20 osób ma być jednocześnie obecnych, nie spełniają warunków określonych w pkt I, z wyjątkiem dzieci poniżej 12 lat; warunki określone w pkt I/15; niniejsze warunki stosuje się analogicznie do osób zaangażowanych w zabezpieczenie imprezy, jeżeli są one jednocześnie obecne na miejscu imprezy; spełnienie warunków zgodnie z pkt I/15 nie jest wymagane, jeżeli w wymienionych zajęciach uczestniczą wyłącznie uczniowie jednej szkoły lub jest osoba nadzorująca lub są to regularne zajęcia w stałym zespole,

 

d) nakazuje się operatorowi obiektu, usługodawcy lub organizatorowi imprezy sprawdzenie u osoby, która musi spełnić warunki określone w pkt I/15, spełnienie tych warunków za pomocą aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka” i nakazuje osobie udowodnienie spełnienia warunków z pkt I/15; jeżeli osoba ta nie wykaże spełniania warunków określonych w pkt I/15, operator, usługodawca lub organizator imprezy ma zakaz dopuszczenia takiej osoby do udziału w imprezie; jeżeli impreza trwa nieprzerwanie dłużej niż 1 dzień (zwane dalej „wydarzeniami kilkudniowymi”), potwierdza się spełnienie warunków określonych w pkt I/15 w dniu rozpoczęcia imprezy i co 7 dni ,

 

 

e) nakazuje się  organizatorowi wydarzeń wielodniowych by w przypadku powiadomienia o pozytywnym teście RT-PCR na SARS-CoV-2 wykonanym na uczestniku w kontekście wykazania zgodności z pkt I/15,  zapewnić oddzielenie takiej osoby od pozostałych uczestników biorących udział w tej wielodniowej imprezie; osobie, która ukończyła 18 lat nakazuje się natychmiastowe opuszczenie imprezy, a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia nakazuje się niezwłocznie skontaktowanie się z jej przedstawicielem ustawowym w celu umówienia opuszczenia imprezy oraz do niezwłocznego kontaktu zgodnie z lokalizacją imprezy i przekazania jej listy uczestników wielodniowej imprezy, w tym danych kontaktowych przedstawicieli prawnych osób poniżej 18 roku życia lub uczestników osób powyżej 18 roku życia w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego; o dalszym postępowaniu decyduje organ ochrony zdrowia publicznego właściwy ze względu na miejsce zdarzenia,

 

13. zgodnie z § 2 ust.2 lit. e) ustawy nr 94/2021 Dz. Określa się  warunki przeprowadzania koncertów i innych przedstawień muzycznych, teatralnych, filmowych i innych artystycznych, w tym cyrków i rewii, meczów sportowych, meczów, zawodów itp. (zwanych dalej „meczami sportowymi”), kongresów, imprez edukacyjnych, z wyjątkiem imprez edukacyjnych i egzaminów, które są częścią edukacji zgodnie z ustawą nr 561/2004 Coll. o szkolnictwie przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym (ustawa o szkole) z późniejszymi zmianami lub ustawą nr 111/1998 Coll., o szkołach wyższych oraz o zmianie innych ustaw (ustawa o szkołach wyższych) z późniejszymi zmianami, jeżeli nie jest to uroczystość akademicka, w taki sposób, że

 

a) nakazuje się organizatorowi imprezy niedopuszczenie do obecności więcej niż 1000 widzów, zwiedzających, słuchaczy lub egzaminowanych (zwanych dalej „widzami”),

 

(b) zakazuje się osobom, które mają wziąć udział w imprezie jako widzowie, jeśli wykazują kliniczne objawy zakażenia wirusem COV-19 lub jeśli więcej niż 20 widzów ma być obecnych na imprezie jednocześnie, z wyjątkiem dzieci do 12 lat; warunki określone w pkt I/15; warunki określone w pkt. 15 nie są wymagane, jeżeli w szkoleniu biorą udział wyłącznie uczniowie lub studenci jednej szkoły i jest opiekunem lub jeżeli prowadzący zapewni wyodrębnienie lokalu w taki sposób, aby uczniowie lub studenci jednej szkoły i opiekunowie mogli korzystać z lokali innych niż inne osoby biorące udział w tych wydarzeniach,

 

c) nakazuje się organizatorowi imprezy sprawdzenie u osoby, która musi spełnić warunki z punktu I/15 spełnienia tych warunków przy wejściu na imprezę za pośrednictwem aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka” a osoba ta jest zobowiązana do udowodnić spełnienie warunków z pkt I/15; w przypadku, gdy osoba nie wykaże spełniania warunków zgodnie z pkt I/15, organizatorowi zabrania się dopuszczenia takiej osoby na tę imprezę,

 

d) odległość widzów od sceny lub innego miejsca przeznaczonego na tereny widowiskowe lub sportowe musi wynosić co najmniej 2 m, a wszyscy widzowie muszą znajdować się na miejscach siedzących; nie dotyczy to szkoleń praktycznych i egzaminów,

a) nakazuje się organizatorowi imprezy nie dopuszczać jednorazowo więcej niż 100 osób, chyba że postanowiono inaczej,

b) zakazuje się udziału w imprezie osobom, które wykazują kliniczne objawy covid-19 lub, jeżeli w imprezie ma być obecnych więcej niż 20 osób, nie spełniają warunków określonych w pkt I/15 lub nie są w stanie wykazać na miejscu spełnienia tych warunków; spełnienie warunków określonych w pkt I/15 nie jest wymagane,

 

 

i) jeżeli w danej imprezie edukacyjnej biorą udział wyłącznie uczniowie lub uczniowie jednej szkoły lub jest osobą nadzorującą lub jeżeli organizator zapewnia wydzielenie pomieszczeń w taki sposób, aby uczniowie lub uczniowie jednej szkoły korzystali z innych pomieszczeń niż inne osoby biorące udział w tych imprezach,

 

(ii) w przypadku regularnych zajęć w stałej grupie, pod warunkiem, że organizator tych zajęć prowadzi ewidencję uczestników na potrzeby ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego, w zakresie identyfikacji uczestników (imię, nazwisko) i ich kontaktu dane (najlepiej numer telefonu) i przechowuje tę ewidencję przez okres 30 dni od daty tej czynności, chyba że poniżej określono inaczej,

 

 

(iii) w przypadku uczestniczenia w ślubie oświadczenie osób, że wchodzą razem w zarejestrowany związek partnerski, jeżeli uczestniczy nie więcej niż 30 osób,

 

(iv) w przypadku pogrzebu; ograniczenie liczby osób, o którym mowa w lit. a), nie ma zastosowania w przypadku pogrzebu,

c) nakazuje się organizatorowi imprezy sportowej sprawdzenie osoby, która musi spełnić warunki z punktu I/15, przed wzięciem udziału w imprezie, na którą wstęp jest regulowany, sprawdzenie spełnienia tych warunków za pomocą aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia „ČTečka „ a osoba zobowiązana jest do udowodnienia  spełnienia warunków określonych w pkt 15; w przypadku, gdy osoba ta nie wykaże spełniania warunków z pkt I/15, organizator imprezy ma zakaz dopuszczenia takiej osoby do udziału w imprezie,

d) w przypadku treningu sportowego sportowców amatorów, organizowanego przez związki sportowe oraz rozgrywek sportowych w ramach amatorskich zawodów sportowych organizowanych przez związki sportowe, zobowiązuje się osobę organizującą szkolenie sportowe lub mecze sportowe do prowadzenia ewidencji osób uczestniczących w treningu sportowym lub rozgrywkach sportowych w celu przeprowadzenia ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego organów zdrowia publicznego, w zakresie identyfikacji uczestnika (imię, nazwisko) oraz danych kontaktowych uczestnika (najlepiej numer telefonu) i przechowywania tej ewidencji przez okres 30 dni od dnia, w którym odbył się trening sportowy lub mecz sportowy; W przypadku nieregularnych działań lub regularnych działań w zmiennym zespole (np. mecze), udział sportowców, sędziów i członków zespołu wykonawczego jest zabroniony, jeśli wykazują kliniczne objawy covid-19; jeśli mają być obecni na treningu lub meczu sportowym powyżej 20 osób, z wyłączeniem dzieci poniżej 12 roku życia, muszą posiadać test RT-PCR z wynikiem ujemnym ważności 7 dni ; lit. c) stosuje się odpowiednio,

 

e) zorganizowane zajęcia chórów mogą odbywać się  pod warunkiem, że w grupie jest maksymalnie 50 osób, zachowana jest odległość co najmniej 1,5 metra między osobami oraz zabroniony jest udział osób wykazujących kliniczne objawy covid-19 lub, z wyjątkiem dzieci do lat 12, nie spełniająych warunków określonych w pkt I/15; lit. c) stosuje się odpowiednio; organizatorowi chóru nakazuje się prowadzenie ewidencji uczestników chóru dla potrzeb ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego organów zdrowia publicznego, w zakresie identyfikacji uczestnika (imię, nazwisko) i danych kontaktowych uczestnika (najlepiej numer telefonu) oraz prowadzenie zapisy te przez 30 dni od dnia uczestnictwa w tej czynności,

15. określa się następujące warunki wejścia osób do określonych obszarów wewnątrz i na zewnątrz lub do udziału w imprezach publicznych lub innych czynnościach, jeżeli wymaga tego ten środek nadzwyczajny:

a) osoba  przeszła test RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 z wynikiem ujemnym nie później niż 72 godziny

 

 

(i) osoba w wieku poniżej 18 lat lub

 

(ii) osoba, która nie może być zaszczepiona przeciwko Covid-19 jako przeciwwskazanie; o tym, że dana osoba nie może być zaszczepiona przeciwko COVID-19 z powodu przeciwwskazań, potwierdza wpis w Systemie Informacji o Choróbch Zakaźnych (ISIN) zawierający wyraźną informację, że dana osoba nie może zostać zaszczepiona przeciwko COVID-19 ze względów zdrowotnych lub zaświadczenie lekarskie wyraźnie stwierdzające, że dana osoba nie może być zaszczepiona przeciwko COVID-19 ze względów zdrowotnych oraz że jest to określone w Systemie Informacji o chorobach zakaźnych (ISIN); lub

 

 

(iii) osoba zaszczepiona przeciwko Covid-19, jeżeli

a. od momentu podania pierwszej dawki szczepionki w przypadku schematu jednodawkowego zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) do dnia wykazania tego faktu na potrzeby tego środka nadzwyczajnego upłynęło 14 dni; lub

 

b. w przypadku schematu dwudawkowego SPC nie otrzymała jeszcze drugiej dawki szczepionki, a maksymalny czas wyznaczony dla drugiej dawki szczepionki SPC nie upłynął; lub

 

 

 

c. nie upłynęło 14 dni od podania drugiej dawki szczepionki w przypadku schematu dwudawkowego zgodnie z ChPL do dnia udowodnienia tego faktu dla celów tego środka nadzwyczajnego; lub

(b) osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19 i towarzyszy jej krajowe zaświadczenie o szczepieniu lub zaświadczenie o szczepieniu wydane zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie cyfrowego zaświadczenia dotyczącego COVID UE, pod warunkiem że upłynęło co najmniej 14 dni od zakończenia cyklu szczepień; za krajowe zaświadczenie o szczepieniach uważa się pisemne zaświadczenie wydane co najmniej w języku angielskim przez upoważnioną osobę działającą w państwie trzecim, którego wzór publikowany jest w wykazie uznanych krajowych zaświadczeń na stronie Ministerstwa Zdrowia; pisemne potwierdzenie musi zawierać dane osoby, która ma być zaszczepiona, rodzaj podanej szczepionki, datę podania szczepionki, dane identyfikacyjne osoby wystawiającej zaświadczenie i musi być możliwe do zweryfikowania poprzez zdalny dostęp bezpośrednio z pisemnego potwierdzenia, pod warunkiem że szczepienie został przeprowadzone.

(i) produkt leczniczy zawierający szczepionkę przeciwko Covid-19, która została dopuszczona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, lub

(ii) produkt leczniczy, którego wytwarzanie jest zgodne z patentem produktu leczniczego, o którym mowa w ppkt (i), pod warunkiem że produkt leczniczy jest również zatwierdzony przez Światową Organizację Zdrowia do stosowania w sytuacjach nagłych; lub

c) osoba przeszła potwierdzoną laboratoryjnie chorobę Covid-19, upłynął okres izolacji, a test antygenu wirusa SARS-CoV-2 lub test RT-PCR na SARS-CoV-2 nie upłynął od pierwszego dodatniego szybkiego testu antygenowego (RAT) ponad 180 dni.

 

 

Środki nadzwyczajne – warunki organizacji imprez masowych obowiązujące od 19 lutego do 28 lutego 2022 r.

 

9.2.2022, źródło: Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej

 

Nr .: MZDR 1518 / 2022-3 / MIN / MOŻE

ŚRODKI  NADZWYCZAJE

 

Ministerstwo Zdrowia, jako organ administracyjny właściwy zgodnie z § 80 ust. g) ustawy nr 258/2000 Dz.U. o ochronie zdrowia publicznego oraz o zmianie niektórych powiązanych ustaw, z późniejszymi zmianami oraz § 2 ust.1 ustawy nr 94/2021 Dz.U., o środkach nadzwyczajnych w w przypadku epidemii choroby Covid-19 oraz w sprawie zmiany niektórych powiązanych ustaw, nakazy zgodnie z § 69 paragraf 2 w związku z § 94a paragraf 4 ustawy nr 258/2000 Dz.U., z późniejszymi zmianami, i na mocy do § 2 ust. e) oraz § 3 ust. 7 ustawy nr 94/2021 Dz. w celu ochrony ludności przed dalszym rozprzestrzenianiem się choroby Covid-19 wywołanej przez nowy koronawirus SARS-CoV-2 należy zastosować następujące środki nadzwyczajne:

I.

 

Obowiązuje od 19 lutego 2022 od 00:00 do 28 lutego 2022 do 23:59:

 

1. zgodnie z § 2 ust.2 lit. e) ustawy nr 94/2021 Dz.U., w przypadku koncertów i innych przedstawień muzycznych, teatralnych, filmowych i innych artystycznych, w tym cyrków i rewii, meczów sportowych, meczów, zawodów i podobnych wydarzeń sportowych (zwanych dalej „mecze sportowe”) ), kongresy, imprezy edukacyjne i egzaminy w pełnym wymiarze godzin, z wyjątkiem imprez edukacyjnych i egzaminów, które są częścią edukacji zgodnie z ustawą nr 561/2004 Sb. o przedszkolu, szkole podstawowej szkolnictwo średnie, wyższe zawodowe i inne (ustawa o szkolnictwie) z późniejszymi zmianami lub ustawa nr 111/1998 Dz.U. o instytucjach szkolnictwa wyższego oraz o zmianie innych ustaw (ustawa o szkolnictwie wyższym) z późniejszymi zmianami uroczystość akademicka, nakazuje organizatorowi dopuszczenie imprezy na jednorazową obecność

 

(a) maksymalnie 500 widzów, zwiedzających, słuchaczy lub egzaminatorów (zwanych dalej „widzami”), jeśli nie siedzą, lub

b) jeżeli wszyscy kibice siedzą, maksymalnie 1 000 widzów; jeżeli ilośc miejsc przekracza 1000 miejsc siedzących, można zapełnić maksymalnie 50% maksymalnej liczby miejsc siedzących,

 

2. zgodnie z § 2 ust.2 lit. e) ustawy nr 94/2021 Dz.U., w przypadku imprez publicznych lub prywatnych, w których dochodzi do nagromadzenia osób w jednym miejscu, takich jak w szczególności federalne, sportowe, kulturalne inne niż te, o których mowa w pkt. 1, imprez tanecznych, tradycyjnych i podobnych oraz innych zgromadzeń, festynów, pielgrzymek, parad, degustacji i uroczystości, innych niż zebrania, sesje i tym podobne imprezy organów władzy publicznej i osób prawnych odbywających się na podstawie przepisów prawa, a także zgromadzenia odbywające się zgodnie z ustawą nr 84/1990 Dz.U., na prawo zgromadzenia z późn. zawarcie zarejestrowanego związku partnerskiego lub pogrzeb,

 

 

3. zgodnie z § 2 ust.2 lit. e) ustawy nr 94/2021 Dz.U., jeżeli dotyczy prowadzenia obiektów lub świadczenia usług na rzecz osób w wieku od 6 do 18 lat ukierunkowanych na działalność zbliżoną do edukacji hobbystycznej zgodnie z § 2 dekretu nr 74/2005 Dz. o wychowaniu hobbystycznym, w brzmieniu późniejszych przepisów, takich jak w szczególności zajęcia hobbystyczne, oświatowe, rekreacyjne lub edukacyjne, w tym przygotowanie do nauczania, świadczenie podobnych usług dzieciom do lat 6, w tym opieka nad nimi, inne zorganizowane formy wypoczynku osób poniżej 18 roku życia, imprezy naprawcze i inne podobne imprezy dla osób poniżej 18 roku życia nakazuje operatorowi obiektu, usługodawcy lub organizatorowi imprezy jednorazową obecność maksymalnie 500 osób.

 

II.

 

Ze skutkiem od 19 lutego 2022 r. od godz. 00:00 stan nadzwyczajny z dnia 9 lutego 2022 r., sygn. MZDR 1518 / 2022-2 / MIN / KAN.

 

1b. warunki organizacji imprez masowych (od 19 lutego do 28 lutego 2022 r.)

 

2. ochrona dróg oddechowych (od 15.02.2022 do odwołania)

 

3.  wizyty pacjentów (od 15.02.2022 do odwołania)

 

4. badania populacyjne (od 15 lutego 2022 r. do odwołania)

 

5. testy przesiewowe w szkołach (od 15 lutego do 18 lutego 2022 r.)

 

6. badanie klientów w opiece długoterminowej i usługach społecznych (od 15 lutego 2022 r. do odwołania)

 

7. badania pracowników w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej (od 19.02.2022 do odwołania)

 

8. lista krajów zagrożonych infekcją (od 21 lutego 2022 do odwołania)

 

Więcej informacji można znaleźć wyłącznie w przeglądzie aktualnych przepisów dotyczących koronawirusa.

 

 

Informacje są przygotowywane w ramach Projektu „Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informace jsou připraveny v rámci projektu „Vytvoření rychlých informačních bodů v polsko-české příhraniční oblasti“ č. CZ.11.4.120 / 0,0 / 0,0 / 20_032 / 0002835, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Text ke stažení ve formátu PDF: Informacja-2022-02-21-pl-cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526