RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 19. 2. 2024

Dobrá výplata = dobré zaměstnání.* 

Posuzování shody strojních zařízení.* 

Práce a soukromí na miskách vah.* 

Devizový trh 7. týden.* 

Dobrá výplata = dobré zaměstnání.

10.1.2024, Zdroj: ČTK

Myslíte si, že tato rovnice platí, či nikoliv? Podívejte se, co ukázal průzkum mezi českými zaměstnanci.

Pouze finanční ohodnocení je důležitým faktorem pro 11 procent českých zaměstnanců, 71 procent chce v práci zažívat celkovou spokojenost. Vyplývá to z aktuálního průzkumu stravenkové firmy Up ČR mezi tisícovkou respondentů. To, aby jejich práce dávala smysl, za podstatné považuje 46 procent lidí. Naopak nejméně dotázaných, devět procent, hledí na prestiž či společenský status povolání.

„Čím dál tím víc se ukazuje, že dobrá výplata ještě nedělá skvělé zaměstnání. Obzvlášť v napjaté situaci na trhu práce je klíčové vhodně namíchat plat s dalšími formami odměn, jako jsou zaměstnanecké benefity,“ uvedl generální ředitel společnosti Up ČR Stéphane Nicoletti.

Pro 60 procent zaměstnanců jsou důležité dobré pracovní vztahy. Uznání od svého nadřízeného chce dostat 37 procent lidí, 35 procent jich hledí také na kvalitu pracovního zázemí a 31 procent na to, jak o ně zaměstnavatel pečuje. Čtvrtina dotázaných za důležitý faktor v zaměstnání považuje možnost rozvíjet nové dovednosti, vyplývá z průzkumu.

„Dobře cílené investice do péče o zaměstnance zvyšují jejich angažovanost, loajalitu vůči zaměstnavateli i celkovou oddanost práci. Ve formě konkrétně zaměřené podpory zároveň umožňují zaměstnancům dopřát si to, co by si za jiných okolností nedovolili. Ať už jde o sebevzdělávání, kvalitní stravování nebo lepší dovolenou,“ řekl Nicoletti.


Posuzování shody strojních zařízení.

7.2.2024, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Předpoklad shody, základní požadavky, ES prohlášení o shodě, označení CE.

Strojní zařízení jsou stanovené výrobky definované zákonem č. 22/1997 Sb., které patří do harmonizované oblasti. Výrobce nebo dovozce strojního zařízení je povinen podle zákona č. 22/1997 Sb. uvádět na trh pouze bezpečný výrobek. Směrnice č. 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice č. 95/16/ES (znění včetně opravy) (změny: č. 2009/127/ES, č. 596/2009/ES oprava 2006/42/ES, č. 167/2013, č. 2014/33/EUoprava) je v české legislativě zavedena jako nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení (v aktuálním znění) změny nařízení vlády č. 170/2011 Sb., nařízení vlády č. 229/2012 Sb.

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) se vztahuje na tyto výrobky:

 • strojní zařízení,
 • vyměnitelná přídavná zařízení,
 • bezpečnostní součásti,
 • příslušenství pro zdvihání,
 • řetězy, lana a popruhy,
 • odnímatelná mechanická převodová zařízení,
 • neúplná strojní zařízení.

Definice strojního zařízení je uvedena v § 2 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění).

Před uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu musí jeho výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistit:

 • splnění příslušných požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví;
 • posouzení shody podle postupů uvedených v § 5 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění);
 • technickou dokumentaci podle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění), která dokladuje soulad s požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění);
 • vydání ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) a jeho přiložení ke strojnímu zařízení;
 • umístění na strojní zařízení označení CE.

Před uvedením na trh neúplného strojního zařízení na trh musí jeho výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistit:

 • vypracování příslušné technické dokumentace podle části B přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění);
 • vypracování návodu k montáži podle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění);
 • vypracování prohlášení o zabudování podle části 1 oddílu B přílohy č. 2 k nařízení vlády  č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění).

Předpoklad shody

U strojního zařízení, které bylo vyrobeno v souladu s harmonizovanou evropskou normou zveřejněnou v Úředním věstníku Evropské unie nebo s harmonizovanou českou normou nebo se zahraniční technickou normou přejímající harmonizovanou evropskou normu, existuje předpoklad shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle těchto harmonizovaných norem. Pokud byl však odkaz na harmonizovanou evropskou normu z Úředního věstníku EU stažen, tento předpoklad shody již neplatí.

Základní požadavky

Základní požadavky ochrany zdraví a bezpečnosti vzhledem k návrhu a konstrukci strojního zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) a jsou závazné. Tyto základní požadavky  zahrnují například: zásady zajišťování bezpečnosti, materiály a výrobky, osvětlení, konstrukci strojního zařízení z hlediska manipulace, ergonomii, stanoviště obsluhy, sedadlo, ovládací systémy, bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů, ovládací zařízení, spouštění a zastavování, volbu ovládacích nebo pracovních režimů, výpadek dodávky energie, ochranu před mechanickým nebezpečím, vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení, rizika související s jiným nebezpečím, údržbu, informace. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí zajistit posouzení rizik (analýza rizik) u konkrétního strojního zařízení, určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Zde se uplatňují zkušenosti z praxe, znalosti požadavků technických norem, informace o strojním zařízení a technických možnostech výrobce atd., a proto je vhodné kvalitní posouzení rizik provést společně s notifikovanou osobou.

Posuzování shody strojního zařízení uvedené v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění), které bylo vyrobeno podle harmonizované evropské normy provádí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce:

 • sám interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) nebo
 • notifikovanou osobou, která zjišťuje a prověřuje ES přezkoušením typu podle přílohy č. 9 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění), zda vzor strojního zařízení uvedený v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) splňuje požadavky daného nařízení nebo
 • notifikovanou osobou, která posuzuje a schvaluje komplexní systém zabezpečování jakosti a následně ho uplatňuje podle přílohy č. 10 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění).

Posuzování shody strojního zařízení uvedené v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) a které nebylo vyrobeno podle harmonizované evropské normy provádí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce:

 • notifikovanou osobou, která zjišťuje a prověřuje ES přezkoušením typu podle přílohy č. 9 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění), zda vzor strojního zařízení uvedený v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) splňuje požadavky daného nařízení a posouzením shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) nebo
 • notifikovanou osobou, která posuzuje a schvaluje komplexní systém zabezpečování jakosti a následně ho uplatňuje podle přílohy č. 10 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění).

Posuzování shody strojního zařízení neuvedené v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) provádí sám výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce:

 • interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy č. 8 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění). Při zpracování analýzy rizik posouzeni shody je výhodná spolupráce s notifikovanou osobu a nechat si certifikovat výrobek jako podklad pro vlastní posouzení shody

ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a nevztahuje se na součásti, které byly následně přidány konečným uživatelem, nebo následně provedené zásahy konečného uživatele. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění) obsahuje údaje, které musí obsahovat ES prohlášení o shodě, mimo jiné se v něm uvádějí i podrobné údaje o použitých právních předpisech nebo jejich ustanoveních, které výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použil. Originál ES prohlášení o shodě musí výrobce strojního zařízení/neúplného strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávat po dobu nejméně deseti let od posledního dne výroby strojního zařízení/ neúplného strojního zařízení.

Označení CE

Strojní zařízení výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce je povinen opatřit označením CE. Označení CE na výrobku vyjadřuje zákazníkům a uživatelům jeho shodu pouze s právními předpisy, které výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce použil. Pokud se používá při posuzování shody postup komplexního zabezpečování jakosti, musí být doplněno identifikační číslo notifikované osoby. Doplňující požadavky k provedení označení CE jsou uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění). Strojní zařízení, opatřené označením CE, ke kterému je přiloženo ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (v aktuálním znění), se považuje za splňující požadavky tohoto nařízení.

Další doplňující informace:

Příručka pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES (2. vydání – červen 2010)

Harmonizované normy ke směrnici č. 2006/42/ES

Notifikované osoby v EU

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody strojních zařízení a další užitečné odkazy

Zdroj: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/474/posuzovani-shody-strojnich-zarizeni


Práce a soukromí na miskách vah.

17.1.2024, Zdroj: ČTK

Jak to vnímají čeští zaměstnanci? Usilují o rovnováhu, anebo se jazýček vah vychyluje na jednu stranu?

Čeští zaměstnanci upřednostňují soukromý život před pracovním a v menší míře, než je v zahraničí obvyklé, stojí o kariérní postup. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro ně při rozhodování o přijetí zaměstnání stejně důležitá jako výše mzdy. Ukázal to průzkum společnosti pro řízení lidských zdrojů Randstad Česká republika.

Soukromý život považuje za důležitější než pracovní 63 procent českých zaměstnanců. V průzkumu 42 procent dotázaných uvedlo, že by odešlo z práce, pokud by jim znemožňovala užívat si života. „Zajímavé je, že pouhá čtvrtina pracovníků si přeje převzít větší manažerskou zodpovědnost, což je výrazně méně než globální průměr 47 procent. Tento trend ukazuje na změnu v hodnotách pracovníků, kteří dávají přednost osobnímu životu a duševnímu zdraví před profesním postupem a nechtějí nést v práci větší zodpovědnost,“ uvedl generální ředitel Randstad ČR Martin Jánský.

Průzkum rovněž ukázal, že pro české zaměstnance je důležitá flexibilita v zaměstnání. Pro čtvrtinu Čechů je nutností, aby jim zaměstnavatel umožňoval pracovat z domova, 30 procent by uvažovalo o změně místa, pokud by byli nuceni trávit více času v kanceláři.

Proti loňskému roku vzrostl počet Čechů, kteří se bojí o práci. „V současnosti se 45 procent pracujících Čechů obává ztráty zaměstnání, což je o sedm procentních bodů více než vloni. Při přemýšlení o současném či budoucím zaměstnání je pro ně proto nejdůležitější jistota práce,“ uvedl Jánský. Podle průzkumu klade důraz na jistotu práce 92 procent dotázaných, na druhém místě je s 90 procenty výše mzdy a následuje s 89 procenty rovnováha mezi pracovním a osobním životem.


Devizový trh 7. týden.

24-02-20 IN Devizový trh 7. týden

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526