RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 22. 4. 2024

Podpora zkrácených úvazků zvyšuje flexibilitu trhu práce.* 

Meziresortní skupina pro institucionální stravování má jasné výsledky a práce na dalších krocích probíhají podle plánu.* 

A co dál?* 

Devizový trh 16. týden.* 

Podpora zkrácených úvazků zvyšuje flexibilitu trhu práce.

28.2.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Slevu na pojistném měsíčně využívá přes 85 tisíc zaměstnanců.

Zaměstnavatelé mohou již rok využívat slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Tato sleva je určena pro osoby, kterým jejich životní situace nedovoluje pracovat na plný úvazek. Jde zejména o lidi starší 55 let, studenty, mladší 21 let, nedávno rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče, kteří pečují o malé dítě. Od února loňského roku tuto slevu využilo již 25 789 zaměstnavatelů pro 123 644 zaměstnanců.

Celková částka slev na pojistném za celé pojistné období činila 877 milionů korun a průměrný vyměřovací základ osoby, pro kterou zaměstnavatel uplatňuje slevu, dosáhl v prosinci 2023 částky 22 047 korun. Od začátku platnosti slevy vzniklo nově 22,6 tisíc zkrácených úvazků.

„Na základě našich dat lze odvodit, že počet osob, u nichž vznikl nový pojistný vztah po zavedení slev na pojistném, činil 22 641. Z toho 16 327 osob mělo tento pojistný vztah otevřený i k prosinci 2023. To osobně vnímám velmi pozitivně a značí to zájem ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců.“ přiblížil ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Sleva je častěji uplatňována za ženy, které představují 74 % osob, jež tuto výhodu využívají. Nejčastěji jsou slevy na dani uplatňovány na zaměstnance pečující o dítě mladší 10 let (38 %) a zaměstnance starší 55 let (36 %). Tyto dvě skupiny dohromady tvoří 75 % všech uplatněných slev. Ze všech zaměstnanců uplatňujících slevu jsou potom 24 % osoby nad 60 let (celkem 20 331 lidí).

Všechny důležité informace ke slevě na pojistném za zkrácené úvazky jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ.


Meziresortní skupina pro institucionální stravování má jasné výsledky a práce na dalších krocích probíhají podle plánu.

28.3.2024, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz/titulni.php)

Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s odborníky na výživu a dalšími aktivně pracují na reformě školního stravování. Již v únoru byla vydána Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování a proběhla i řada vzdělávacích seminářů a workshopů. Probíhá také finalizace odborných podkladů pro pilotní testování nového spotřebního koše a novelizaci vyhlášky o školním stravování. Ta bude účinná nejpozději před začátkem školního roku 2025/2026, jak bylo plánováno od začátku fungování skupiny. K žádnému zásadnímu odkladu nedošlo.

Po 30 letech je tato vláda první, která školní stravování a jeho reformu začala koncepčně řešit. Jde ale o velmi komplexní krok, který ovlivní cca 2 miliony dětí, a proto musí být precizně zpracován a vykomunikován se všemi, kterých se týká. Práce na reformě běží podle harmonogramu. Pilotní testování spotřebního koše proběhne během května a června, následně bude vyhodnoceno a prostřednictvím vyhlášky o školním stravování zapracována mj. i optimální podoba spotřebního koše.

“Jsme skutečně první vládou, která se snaží systém školního stravování po 30 letech koncepčně zlepšit. Máme společný cíl a už u něj skoro jsme. Zdravotní potenciál zlepšení kvality stravování pro více než 2 miliony dětí, které docházejí do školních jídelen, je obrovský. Školní jídelny tvoří významnou část jejich energetického příjmu a pro mnohé se jedná o jediné teplé jídlo dne. I proto je to pro mě absolutní priorita. Děkuji členům pracovní skupiny za vynikající práci,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Významným výstupem pracovní skupiny je publikace Metodiky k dietnímu stravování. Ta byla po patřičném proškolení relevantních dozorujících orgánů a zástupců škol publikována v únoru. Dle ohlasů z praxe včetně pilotního hodnocení se jedná o velmi úspěšný výstup. Ředitelé i kuchařky oceňují, že je vidět, že se vše udělalo pořádně a s respektem k doporučeným postupům. Poskytovatelé školního stravování rovněž mohou využít  Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic, pokud se jich veřejné zakázky týkají, protože princip je shodný s nemocnicemi.

“Již od roku 2013 také existuje pod odbornou garancí SZÚ projekt Zdravá školní jídelna, díky kterému vyšla řada metodických návodů. A od té doby fungují i praktické tréninky personálu školních jídelen ve správných kulinářských technikách ve spolupráci s Makro akademií a Kulinářským uměním a další teoretická vzdělávání ve spolupráci s Asociací školních jídelen. Velmi dobré ohlasy máme i na zmíněnou metodiku k dietnímu stravování, kterou ředitelé škol i stravovací provozy velmi chválí a dle jejich vyjádření lepší metodika nikdy z ministerstev nepřišla. Práce tedy probíhají dle plánu a za velmi dobré spolupráce všech zúčastněných, za což bych vzhledem k ambicióznímu cíli, který jsme si stanovili, ráda poděkovala,” řekla Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu a předsedkyně Mezirezortní pracovní skupiny pro institucionální stravování.

“Přesný termín vydání a účinnosti novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování bude stanoven na základě výsledků pilotního programu a jeho vyhodnocení. Vzhledem k velkým dopadům nelze tento proces uspěchat, protože potenciální chyby, nedomyšlené kroky či nedostatečná komunikace podoby spotřebního koše a všech souvisejících kroků se školami by mohly vést ke ztrátě důvěry a poškození dosud velmi dobré spolupráce mezi zástupci v pracovní skupině a školními a stravovacími zařízeními. Proto i změna vyhlášky bude spojena s vytvořením detailního výkladového materiálu, který je spolu s novelou vyhlášky momentálně připravován,” doplnil Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav se ohrazují proti výrokům a krokům spolku Nesehnutí v této věci. Nelze paušálně tvrdit, že v systému školního stravování se již nyní nevaří zdravě. Opakovaně o tom nevypovídají ani plošné výsledky analytických studií nutriční adekvátnosti školních obědů, které realizoval Státní zdravotní ústav. Není pravda ani to, že by byla odkládána či jakkoli zdržována novelizace zmíněné vyhlášky. Harmonogram od začátku fungování pracovní skupiny i vzhledem k výše uvedenému počítá s rokem 2025. Změny, jakkoli nutné, nelze tlačit tzv. na sílu, ale naopak je nezbytné je připravovat s respektem ke školám, jejich jídelnám a jejich personálu, bez jejichž spolupráce a důvěry není změna možná.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/meziresortni-skupina-pro-institucionalni-stravovani-ma-jasne-vysledky-a-prace-na-dalsich-krocich-probihaji-podle-planu/


A co dál?

9.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odchod do důchodu – někteří ho toužebně očekávají, jiní se ho děsí. Zejména v dnešní době, která poměřuje hodnotu svých členů podle jejich ekonomické užitečnosti, jsou čerství důchodci konfrontováni se skutečností, jak si vážit a cenit sebe sama nezávisle na předchozí práci.

S blížícím se koncem pracovní kariéry čelí mnozí zaměstnanci otázce, co tato nová životní etapa přinese. Přestože představa volného času, odpočinku a výběru z řady možností, na které dosud nebyl prostor, bývá lákavá, neplatí to pro všechny.

Naše společnost, na rozdíl od tradičních, si cení produktivity, efektivnosti, rychlosti, přizpůsobování se inovacím a čím dál rychlejšímu životnímu tempu, což bývají kvality nezřídka spojované s mladšími ročníky. Psychická ztráta člověka při přechodu do důchodu je proto výrazná a nese s sebou nejen ztrátu místa ve společnosti, ale také poznání, že bylo možné žít smysluplnější a více naplňující život. Smutek z tohoto zjištění řada osob uzavírá do sebe – a tyto emoce pak prosakují na povrch jako fyzické příznaky, choroby nebo ústní do závislostí a vztahových disfunkcí.

Model, podle kterého jeden den pracují lidé na plný úvazek a druhý den obrazně řečeno mohou krmit holuby na lavičce v parku, není příliš šťastný a užitečný ani pro dotyčné, ani pro společnost. Jaké varianty se tedy nabízejí?

Důležité je si uvědomit, že důchod není konec, ale nový začátek. Je dobré v dostatečném předstihu zvážit, zda odchod do důchodu o nějaký čas neodložit, případně nezkusit vyjednat se zaměstnavatelem kratší pracovní úvazek.

Další variantou je zamyšlení nad tím, co daného člověka skutečně naplňuje – a nemusí to být vždy práce, která „hradí složenky“ – a zda nenastal čas obrátit pozornost tímto směrem a společnosti  prospívat novým způsobem. Kariéra v jiném oboru, dobrovolnictví či mentoring nabízejí možnosti využití získaných zkušeností a vyžadují osobní zralost.

Klíčem k úspěšnému přechodu do nové etapy je otevřenost novým možnostem a také aktivní přístup při hledání nových zájmů a nevyšlapaných cest. Zkušenosti získané během pracovní kariéry a aplikované v jiných podmínkách než u stávajícího zaměstnavatele se tak mohou jen  hodit.


Devizový trh 16. týden.

24-04-23 IN Devizový trh 16. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526