RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 7. 2024

51 poboček České pošty zafunguje zkušebně jako chytrá podatelna pro Úřad práce.* 

Daňové změny pro příznivé investiční a podnikatelské prostředí.* 

Emise hluku – nařízení Komise v přenesené pravomoci zveřejněno v OJEU.* 

Zdravotní pojištění u absolventa základní školy.* 

Devizový trh 26. týden.* 

51 poboček České pošty zafunguje zkušebně jako chytrá podatelna pro Úřad práce.

13.6.2024, Zdroj: Úřad práce ČR

Na zřetelně označených přepážkách pošty budou proškolení zaměstnanci České pošty lidem pomáhat při podávání online žádostí přes Klientskou zónu Jenda, kde se žádosti o tři dávky státní sociální podpory, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a rodičovský příspěvek, podávají.

Pilotní ověření této vzájemné spolupráce se rozběhne v pondělí 3. 6. v Liberci a následně se od 1. 7. připojí dalších 50 poboček České pošty v Ústeckém a Libereckém kraji a Kraji Vysočina. Pobočky České pošty budou sloužit de facto jako tzv. „chytré podatelny“, poradenství, schvalování i výplatu dávek bude i dále zajišťovat Úřad práce ČR.

„Cílem naší spolupráce je rozšířit možnosti pro občany, kteří si třeba nevědí rady s digitálním podáním žádosti a mají pobočku České pošty blíže, než je Úřad práce. Česká pošta ale nebude nahrazovat činnost Úřadu práce České republiky. Samotné vyřízení dávek, tedy jejich přijetí, kontrola, schválení a vyplacení, i nadále zůstane plně v kompetenci Úřadu práce, stejně jako možnost podat si žádost osobně na jeho kontaktních pracovištích. Občanům bude k vyřízení podání s asistencí na České poště stačit pouze jejich občanský průkaz a nezbytné dokumenty,“ připomíná generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Na podání žádosti o vybrané dávky na pobočkách s vyvolávacím systémem se klienti mohou předem objednat a jít pak hned na řadu. Na webu postaonline.cz/rezervace nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online si klient jednoduše vybere termín a konkrétní pobočku, kde chce žádost podat. Rezervace je pak obratem potvrzena sms zprávou a e-mailem, kde klient najde rezervační kód. Ten pak při příchodu na poštu jen zadá do vyvolávacího systému a obratem jde na řadu. Průběh zkušebního projektu bude na konci letošního roku důkladně vyhodnocen. Pokud se osvědčí a občané budou s touto službou spokojeni, zváží se jeho rozšíření i na ostatní pobočky pošty v České republice.

Seznam poboček České pošty, zapojených do pilotního projektu od 1.7. 2024 je zde.


Daňové změny pro příznivé investiční a podnikatelské prostředí.

6.5.2024, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Tuzemská ekonomika stagnuje. Česko jako jedno z mála zemí EU dosud nepřekonalo svojí předcovidovou úroveň. Důležitým prvkem příznivého prostředí pro podnikání a investice mohou být i daňové změny, které navrhuje Svaz průmyslu. Jedná se například o atraktivnější odpočty na výzkum či robotizaci, podporu zaměstnaneckých akcií, ale také rovné podmínky klíčových průmyslových sektorů v době energetické krize.

Svaz průmyslu připravil návrhy daňových změn, jejichž cílem je zlepšení podnikatelského prostředí v podobě opatření v daních vedoucích k dlouhodobému ekonomickému růstu, zvýšení konkurenceschopnosti firem, ale také k odstranění zbytečné administrativy a nejistot

DAŇOVÉ ODPOČTY NA VAV ČI ZAMĚSTNANECKÉ AKCIE

Opatření se zaměřují na dlouhodobě vnímané nedostatky ze strany podnikatelů a firem. “Návrhy cílí například na zvýšení inovačního potenciálu formou atraktivních daňových odpočtů na výzkum nebo zavedením odpočtů na automatizaci či robotizaci. Česko rovněž zaostává v počtu nových start-upů. Mezi požadavky Svazu proto patří zvýhodnění vydávání zaměstnaneckých akcií, které je stěžejní součástí rozvoje nových firem, ale i zavedených podniků. V době energetické krize je také důležité nezhoršovat konkurenční prostředí pro klíčové průmyslové sektory, které se potýkají s vysokými cenami elektřiny či zemního plynu v mezinárodním porovnání”, komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom SP ČR.

Firmy požadují, aby alespoň nebyly podmínky jejich podnikání znevýhodňovány v porovnání s ostatními státy EU, a proto Svaz navrhuje obnovení osvobození metalurgických a mineralogických procesů od energetických daní. Součástí komplexních daňových návrhů je ale i například osvobození darů od DPH tam, kde to nedává smysl a jde to proti principům cirkulární ekonomiky, lepší zdravotní prevence obyvatel díky daňovému zvýhodnění zdravotních a sociálních benefitů. Dále navrhujeme prodloužení platnosti tzv. Lex Ukrajina, daňových postupů zjednodušující pomoc Ukrajinskému státu či uprchlíkům.

Více si můžete přečíst zde.

Svaz průmyslu na řadě požadavků již aktivně pracuje a některé jsou v pokročilém stavu projednávání. V širší odborné skupině a ve spolupráci s Ministerstvem financí i dalšími představiteli státní správy nyní jednáme nad konkrétním návrhem zlepšení využívání zaměstnaneckých akcií nebo postupy k zatraktivnění daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Věříme, že MF také v dohledné době zhmotní prodloužení úpravy pomoci Ukrajině, kde na jednáních vyjádřilo ochotu požadavku Svazu vyhovět. S představiteli příslušných resortů a politických stran budeme dále jednat a žádat o podporu v prosazení maxima našich návrhů.

Zdroj: https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/16722-danove-zmeny-pro-priznive-investicni-a-podnikatelske-prostredi


Emise hluku – nařízení Komise v přenesené pravomoci zveřejněno v OJEU.

22.5.2024, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Dne 2. května 2024 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1208 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, pokud jde o metody měření hluku vyzařovaného zařízeními určenými k použití ve venkovním prostoru a šířeného vzduchem.

Zmíněným nařízením Komise v přenesené pravomoci se ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES kompletně mění příloha III (nové znění). Nařízení v přenesené pravomoci usiluje o soulad se současným stavem techniky, který se odráží v harmonizovaných normách, na něž jsou uvedeny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které zakládají předpoklad shody se základním požadavkem na informace o emisích hluku šířeného vzduchem, jak je stanoveno ve směrnici o strojních zařízeních (2006/42/ES). Nařízení Komise v přenesené pravomoci nemá žádný přímý dopad na měřenou hladinu akustického výkonu zařízení uvedených v článku 12.

Toto nařízení Komise v přenesené pravomoci vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie a uplatňuje se od 22. května 2025.

Toto nařízení Komise v přenesené pravomoci je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Zdroj: https://www.unmz.cz/emise-hluku-narizeni-komise-v-prenesene-pravomoci-zverejneno-v-ojeu/ 


Zdravotní pojištění u absolventa základní školy.

17.5.2024, Zdroj: VZP

Pokud se dítě nedostane na střední školu, jaký je následně režim zdravotního pojištění? Na tuto otázku odpoví následující řádky.

Absolvent základní školy je považován za nezaopatřené dítě a stát za něj automaticky platí zdravotní pojištění do konce školního roku (tj. do 30. 6.), resp. po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin (tj. do 31. 8.). Toto platí, pokud v době letních prázdnin nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

V případě, že absolvent ZŠ nebude po skončení prázdnin (31. 8.) pokračovat v dalším navazujícím studiu, nebude nadále automaticky spadat do kategorie státních pojištěnců, tzn. stát za něj přestává zdravotní pojišťovně hradit pojistné.

Platba zdravotního pojištění od 1. 9. u absolventa ZŠ v případě:

  • evidence ve státní kategorii, např. uchazeč o zaměstnání v evidenci na úřadu práce – pojistné za absolventa platí stát jako za státního pojištěnce,
  • nástupu do zaměstnání – pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel,
  • pokud nenastane žádná výše uvedená situace, patří absolvent ZŠ do kategorie OBZP a má povinnost si platit zdravotní pojištění sám.

Oznamovací povinnost pojištěnce

Pojištěnec má povinnost oznámit zdravotní pojišťovně všechny změny, které mají vliv na platbu pojistného na zdravotní pojištění, a to do 8 dnů. Výjimkou je nástup do zaměstnání – za zaměstnance oznamuje nástup do zaměstnání jeho zaměstnavatel.

NAVAZUJÍCÍ STUDIUM

Zdravotní pojištění od 1. 9. – absolvent ZŠ pokračuje v navazujícím studiu

Absolvent ZŠ, který bude pokračovat v dalším studiu bez přerušení, je i dále považován za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Tzn. plátcem zdravotního pojištění je stát. Střední školou je gymnáziu, střední odborná škola, střední odborné učiliště, konzervatoř. Střední škola musí být zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Kdo hradí zdravotní pojištění při studiu jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky?

V případě studia jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky je student tohoto typu studia považován za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (maximálně do 26 let) a stát za něj platí pojistné na zdravotní pojištění. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky musí být zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Na rozdíl od jednoletých pomaturitních kurzů cizích jazyků zde není podmínka splněné maturitní zkoušky.


Devizový trh 26. týden.

24-07-02 IN Devizový trh 26. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526