RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 8. 2022

Úsporný tarif – příklady slev na energie.  

Konec digitálního divokého západu. MPO představilo Akt o digitálních službách.  

Datové schránky u podnikatelů.  

Devizový trh 32. týden.  

Úsporný tarif – příklady slev na energie.

4.8.2022, Zdroj: SČMBD (www.scmbd.cz)

Dne 1. 8. 2022 podepsal prezident republiky novelu energetického zákona, kterou se zavádí příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo.

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo podle novely energetického zákona

Zákonem č. (zákon nebyl doposud zveřejněn ve Sbírce zákonů), kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zavádí:

  1. A)    Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn= peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodané obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti nebo zákazníka v domě s byty.

Zákazníkem v domě s byty se rozumí osoba odebírající elektřinu nebo zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o službách“) nebo dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie.

Maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo pro elektřinu nebo plyn zákazníka v domácnosti a na byt v domě s byty nesmí překročit 30 000  za kalendářní rok nebo jeho stanovenou část.

  1. B)     Příspěvek na úhradu nákladů za teplo= peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za teplo dodané držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do odběrného místa zákazníka v domácnosti v rodinném domě nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem v domě s byty se rozumí osoba odebírající teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle zákona o službách.

Maximální výše příspěvku nesmí překročit 30 000 Kč za kalendářní rok nebo jeho stanovenou část.

Zákazníkem v domě s byty je podle výše uvedených pravidel také bytové družstvo (BD) nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Oba příspěvky jsou v případě zákazníka v domě s byty určeny pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení.

Pro účely různých typů sociální podpory, pomoci a dávek poskytovaných podle stanovených zákonů se příspěvky nepovažují za příjem. Na náklady kryté příspěvky se hledí jako by byly zaplaceny zákazníkem v domácnosti, resp. příjemcem služeb v domě s byty.

Zákazník v domě s byty (BD a SVJ) má pro účel vytápění nebo společnou přípravu teplé vody pro byty v domě právo buď na zohlednění příspěvku A nebo na zohlednění příspěvku B! Byl-li mu pro daný dům zohledněn příspěvek A, nemá nárok na příspěvek B.

Povinnosti zákazníka v domě s byty – BD a SVJ

  • předat provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno jeho odběrné zařízení (příspěvek A), resp. držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zařízení je připojeno jeho odběrné zařízení (příspěvek B), úplné a pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku ve stanoveném termínu, jinak právo na zohlednění příspěvku zaniká;
  • zohlednit příspěvek příjemci služeb nejpozději v nejbližším vyúčtování služeb jako mimořádnou zálohu uhrazenou příjemcem služeb, přičemž pro rozúčtování nákladů na služby podle zákona o službách se k zohledněnému příspěvku nepřihlíží;
  • předložit příjemci služeb vyúčtování, ze kterého je výše zohledněného příspěvku zřejmá.

Konkrétní podmínky pro poskytnutí příspěvků, tj. zejména kategorie odběrných míst zákazníků a výši příspěvků, termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem v domě s byty (BD, SVJ) a provozovatelem distribuční soustavy, resp. držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie aj. stanoví vláda svým nařízením.

Příloha:  MPO_Usporny_tarif_Modelove_priklady_slev_na_energie.pdf (154,34 KB)

Upozornění:  jedná se pouze o modelové příklady. Výše slev bude pro jednotlivé tarify stanovena příslušným nařízením vlády.


Konec digitálního divokého západu. MPO představilo Akt o digitálních službách.

26.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ten má sjednotit unijní pravidla pro digitální služby, udržovat bezpečné online prostředí a chránit práva uživatelů.

Praha, 25. července

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo jeden z nejdůležitějších evropských předpisů týkajících se vnitřního trhu a digitální ekonomiky. Akt o digitálních službách (DSA) má sjednotit unijní pravidla pro digitální služby, udržovat bezpečné online prostředí a chránit práva uživatelů. Na jeho finální podobě se členské státy s Evropským parlamentem dohodly letos na jaře, výsledná podoba nyní čeká na formální schválení.

„DSA je přelomové nařízení, které může zásadně změnit to, jak na internetu komunikujeme, nakupujeme nebo podnikáme. Digitální služby, tedy sociální sítě nebo internetová tržiště, začaly být v posledních letech zdrojem nových rizik, jako je nelegální obsah a zboží nebo nedostatečná ochrana základních práv uživatelů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „DSA nastavuje jasná pravidla, aby byly firmy působící v tomto odvětví transparentnější a více se zajímaly o to, jak jejich služba ovlivňuje naši společnost. Zároveň vzniknou dozorové orgány, které na dodržování pravidel budou dohlížet.“

Česká republika během projednávání návrhu upozorňovala, že se nesmí zapomínat také na menší hráče, kteří jsou klíčoví pro konkurenceschopnost celé Evropy, a zasadila se o to, aby byly povinnosti vyvážené. „V Česku je totiž řada digitálních společností s obrovským potenciálem, který dosud tlumila právě nevyrovnaná struktura trhu. Především mikro, malé a střední české společnosti, kterých je u nás naprostá většina, by tak měly tuto příležitost maximálně využít,“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Petr Šmelhaus popsal novinky, které DSA přináší uživatelům. Ti získají mnohem rozsáhlejší katalog práv a budou se moci více podílet na regulaci nelegálního obsahu. Budou také více chráněni před padělaným zbožím a cílenou reklamou. Pohled ze strany podniku představil Radek Hanák ze společnosti Heureka. Podnikům DSA přinese zejména právní jistotu a stejná pravidla ve všech 27 členských státech, což jim usnadní podnikání napříč EU.


Datové schránky u podnikatelů.

1.7.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké změny se chystají od roku 2023 v oblasti zřízení datových schránek u podnikatelů?

Dotaz:

Od roku 2023 bude podnikatelům zřízena datová schránka. Jak postupovat, pokud podnikatel, který je už starší (je mu 70 let) a nepracuje s počítačem, nechce datovou schránku používat? Lze nějak tuto schránku zrušit?

Odpověď:

Uvedená změna je zakotvena novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, s účinností od 1. ledna 2023. V bodě 3. přechodných ustanovení příslušné novely (zákonem č. 261/2021 Sb.) se uvádí, že Ministerstvo vnitra zřídí nejpozději do 31. března 2023 datovou schránku podnikající fyzické osoby podle § 4 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. … podnikající fyzické osobě, která je k 1. lednu 2023 podnikající fyzickou osobou zapsanou v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a nemá zřízenu datovou schránku podnikající fyzické osoby.

Pokud je mi známo, dlouhodobým trendem je co nejvyšší rozšíření elektronické komunikace mezi jednotlivými subjekty a orgány veřejné moci, a v tuto chvíli se žádné výjimky neplánují. Není samozřejmě vyloučeno, bude-li zde tlak daný větším počtem dotčených osob, že bude zavedeno nějaké přechodné období (např. jednoho roku) na adaptaci na nový systém. Problém uvedený v dotazu je částečně řešitelný zmocněním, širší záběr však má zřízení pověřené osoby jako uživatele datové schránky, což je možné například prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.


Devizový trh 32. týden.

22-08-16 IN Devizový trh 32. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526