RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 4. 10. 2022

Od 1. října nabývá účinnosti novela veterinárního zákona.  

Konec nerovnému tržnímu prostředí a obtěžování rezidentů. MMR připravilo návrh regulace online platforem pro sdílené ubytování.  

Energetický zákon a úsporný tarif nabude účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce.  

Devizový trh 39. týden.  

Od 1. října nabývá účinnosti novela veterinárního zákona.

27.9.2022, Zdroj: Státní veterinární správa ČR (www.svscr.cz)

Od 1. října letošního roku nabyde, až na několik ustanovení, která začnou platit později, účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Novela reaguje na změny legislativy Evropské unie, nákazovou situaci i aktuální trendy a požadavky chovatelů. Novela upravuje kompetence u připravované centrální evidence psů, mění některé povinnosti včelařů, či upravuje pravidla, za jakých lze chovat hmyz určený k lidské spotřebě. Chovatelům nosnic umožní prodávat malé množství vajec ze svých chovů prostřednictvím prodejních automatů za zjednodušených podmínek, jak to činí někteří producenti mléka.

Včelaři nebudou nově již mít povinnost hlásit všechny případy, kdy jim uhyne více než 25 procent včelstev. Nicméně i nadále bude platit povinnost hlásit případné podezření na výskyt nebezpečné nákazy v chovu a bude možné podat podnět krajské veterinární správě (KVS), pokud chovatel pojme podezření na otravu včelstev chemickými přípravky na ochranu rostliny.

Nová právní úprava ruší také povinnost včelařů žádat příslušnou KVS o veterinární osvědčení, pokud chtějí přemístit včelstvo do jiného kraje. „Je třeba však zdůraznit, že tím rozhodně včelařům nezaniká povinnost vyšetřit včelstva před takovým přemístěním na mor včelího plodu,“ upozornil ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.

Konečné znění novely ovlivnilo také několik poslaneckých pozměňovacích návrhů. Na základě jednoho z nich se omezení domácích porážek skotu maximálně na tři kusy ročně bude nově vztahovat také na roční a mladší kusy. Doposud se toto omezení vztahovalo na skot starší 12 měsíců a mladší 72 měsíců, tedy šesti let (skot starší šesti let nelze při domácí porážce porazit). Zpřísnění předkladatelé zdůvodnili statistickým nárůstem počtu domácích porážek a s tím spojenou obavou, že se na trh následně dostává část masa z kusů, které neprošly povinnou veterinární prohlídkou.

Na trend zařazování hmyzu do lidského jídelníčku již v nedávné minulosti reagovaly některé úpravy legislativy, včetně veterinárního zákona. Aktuální novela zavádí povinnost provozovatelů, kteří chovají hmyz určený k lidské spotřebě či výrobě zpracované živočišné bílkoviny, aby se před zahájením své činnosti registrovali u příslušné KVS.

Úprava zákona upřesňuje kompetence u v ČR připravované centrální evidence psů, která má v jiných státech EU již své pevné místo. Správcem a provozovatelem informačního systému bude Komora veterinárních lékařů. Centrální evidence naváže na již dříve zavedenou povinnost chovatelů nechat své psy označit mikročipem.

Novela nově umožní vydávat pas zvířete v zájmovém chovu vysokým školám s magisterskými studijními programy z oblasti veterinárního lékařství a hygieny. Doposud mohli vydávat pas jen soukromí veterinární lékaři. Uvedený identifikační doklad, který umožňuje zjistit totožnost zvířete a zkontrolovat jeho nákazový status, je nově právně chráněn jako veřejná listina.

Do zákona je nově doplněna také odborná způsobilost pro výkon činnosti fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. Pro správné provádění této činnosti je potřeba mít znalosti a praktické dovednosti, aby byla prováděna odborně dle nejnovějších poznatků. Profesní kvalifikace „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“ byla vytvořena v roce 2019. Přijetím novely se stane další regulovanou činností a občané států EU budou mít právo požádat o uznání kvalifikace nabyté v jiném členském státě

Již řadu let část chovatelů mléčného skotu v ČR prodává mléko konečným spotřebitelům také prostřednictvím speciálních prodejních automatů. Rozšířit možnost prodeje o tuto alternativu projevila také část prvovýrobců vajec. „Vzhledem k tomu, že technologické možnosti prodejních automatů se stále rozšiřují, jedná se o hygienický způsob uvádění potravin na trh a nebyl proto důvod neumožnit prodej malého množství vajec zákonem, vedle již existující možnosti přímého prodeje v hospodářství, na trhu nebo dodání do místního maloobchodu,“ uvedl ředitel odboru veterinární hygieny SVS Jan Váňa. Zároveň však bylo nutné nastavit jednotné podmínky pro všechny provozovatele a zajistit jim tak rovné postavení na trhu.

Podrobnější popis hlavních změn, které novela přináší, najdete na webu SVS.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS


Konec nerovnému tržnímu prostředí a obtěžování rezidentů. MMR připravilo návrh regulace online platforem pro sdílené ubytování.

3.8.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Narovnání tržního prostředí, jasné rozlišení na profesionální a příležitostné ubytovatele i vyšší odpovědnost majitelů pronajímaných nemovitostí. To obsahuje návrh MMR, který řeší problémy související s poskytováním ubytování prostřednictvím online platforem.

„Sdílené ubytování se již dávno odklonilo od své původní podstaty, tedy od sdílení části nemovitosti, kterou vlastník momentálně nepotřebuje. Nyní jde mnohdy o regulérní podnikání v ubytovacích službách. Proto je nutné platformy, jako je například Airbnb, regulovat a zajistit, aby měli všichni podnikatelé stejné podmínky. Připravili jsme proto návrh, který nad tímto podnikáním zajistí větší dohled. Jsem rád za diskuzi nad naším návrhem a vítám i různorodé názory a pohledy na věc. Cíl máme stejný,” říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Sdílená ekonomika je moderní trend, ale nesmí zasahovat do práv rezidentů a poškozovat trh s ubytovacími službami. Mnohdy dochází k narušování pořádku a klidu v domech, a v konečném důsledku k odlivu trvale bydlících obyvatel z některých domů a ulic. V současné situaci je pro dohledové orgány obtížné získat od platforem informace o poskytovatelích tohoto typu ubytování. Právě ty jsou přitom nezbytné pro kontrolu dodržování pravidel týkajících se podnikání, hygieny, daní, místních poplatků i dalších právních předpisů.

To chce změnit návrh, který připravuje MMR. Zajistí jasné rozlišení profesionálních a příležitostných ubytovatelů, jejich jednoznačnou identifikaci i vyšší odpovědnost majitelů pronajímaných nemovitostí. Právní úprava navrhuje, aby byli vlastníci bytů přímo odpovědní za plnění povinností souvisejících s ubytováním, pokud tyto povinnosti nesplní poskytovatel ubytování. Ubytované osoby a jejich chování tak bude podléhat dohledu nejen poskytovatele ubytování, ale také majitele nemovitosti.

Díky narovnání tržního prostředí budou lépe dohledatelné komerčně užívané nemovitosti, čímž se usnadní kontroly toho, zda ubytovatelé skutečně plní všechny povinnosti. Tyto kontroly dnes probíhají ve standardních ubytovacích zařízeních, jako jsou hotely, penziony, ubytovny a další. Není důvod, aby se netýkaly také ubytování nabízeného prostřednictvím online platforem.

Připravovaná právní novela dosud neprošla připomínkovým řízením a její podoba tak může doznat změn. V současnosti MMR stále sbírá podněty a připomínky zainteresovaných subjektů, které postupně zapracovává. Základní cíle, kterými jsou narovnání tržního prostředí a zlepšení soužití mezi ubytovanými osobami a rezidenty, však zůstanou zachovány.

Citujeme z připomínkového materiálu

Kromě návrhu změn zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, z kterých citujeme níže, jsou připomínkovány také změny zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, přestupkového zákona a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Hlava IV

Ubytování

 • 10a

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. a) místem ubytování v domě prostor ve stavbě pro bydlení, v ateliéru nebo ubytovací jednotce, který není uvnitř ubytovacího zařízení a je v něm poskytováno ubytování; ustanovení zvláštního zákona upravujícího účel užívání stavbyX) tím nejsou dotčena,
 2. b) ubytovatelem osoba, která uzavírá smlouvy o ubytování, přičemž alespoň u jedné z těchto smluv uzavřených v kalendářním roce je sjednaná doba ubytování kratší než 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
 3. c) profesionálním ubytovatelem ubytovatel, který je fyzickou osobou poskytující ubytování podnikatelským způsobem, nebo právnickou osobou,
 4. d) příležitostným ubytovatelem ubytovatel, který je fyzickou osobou a ubytování neposkytuje jako podnikatel,
 5. e) online zprostředkovatelem ubytování takový online zprostředkovatel, který zprostředkovává ubytování na území České republiky,
 6. f) jasným uvedením informací takové poskytnutí informace, které
 • jsou běžnému spotřebiteli viditelně dostupné spolu s nabídkou nebo jsou viditelné po zobrazení odkazu a v případě zvukové informace jsou přístupné po zobrazení odkazu na internetových stránkách,
 • jsou poskytnuty srozumitelně a čitelně a
 • jsou poskytnuty před tím, než zákazník učiní první krok k provedení závazné objednávky,
 1. g) jednoznačným kódem stálý kód vytvořený algoritmickým způsobem, který umožňuje identifikovat
 • provozovnu, kde je poskytováno ubytování, podle čísla provozovny, a
 • místo ubytování v domě, je-li ubytování poskytováno příležitostným ubytovatelem mimo provozovnu.
 1. h) základní identifikační údaje o ubytovateli,
 • jméno a příjmení nebo obchodní firma, popřípadě název, identifikační číslo osoby, jde-li o profesionálního ubytovatele,
 • jméno, příjmení, obec trvalého pobytu a rok narození, jde-li o příležitostného ubytovatele.
 • 10b

Zákonné domněnky pro podnikání v ubytování

1) Platí, že ubytovatel je profesionálním ubytovatelem a podnikatelem, pokud

 • jeho příjem z poskytování ubytování v jednom kalendářním roce překročil částku, která je jako ostatní příjmy podle zákona o dani z příjmů osvobozena od daně z příjmů, nebo
 • poskytuje ubytování na více než jednom místě.

2) Má se za to, že ubytovatel je podnikatelem, pokud nabízí či poskytuje místo ubytování v domě jinde, než kde je přihlášen k trvalému pobytu.

 • 10c

Povinnost ubytovatele

Ubytovatel je povinen zajistit, aby při nabízení ubytování prostřednictvím online zprostředkovatele ubytování

 1. a) byly jasně uvedeny základní identifikační údaje o ubytovateli podle § 10a písm. f) a h),
 2. b) byly jasně uvedeny údaje stanovené jinými zákony,
 3. c) nebylo ubytování nabízeno prostřednictvím online zprostředkovatele, kterému byl uložen zákaz činnosti a tato informace byla zveřejněna na internetových stránkách ministerstva.
 • 10d

Další povinnosti profesionálního ubytovatele

Profesionální ubytovatel je povinen zajistit, aby

 1. a) osoby ubytované v místě ubytování v domě dodržovaly povinnosti a omezení stanovené vlastníkovi v 1013 občanského zákoníku a aby byly o těchto povinnostech a omezeních před uzavřením smlouvy informovány,
 2. b) místem nabízeného nebo poskytovaného ubytování v domě byla provozovna s uvedeným oborem činnosti „Ubytovací služby mimo ubytovací zařízení“ zapsaná v živnostenském rejstříku, která je označena před vstupem do stavby a do místa ubytování v domě,
 3. c) při nabízení ubytování prostřednictvím online zprostředkovatele ubytování bylo jasně uvedeno identifikační číslo provozovny, kde má být poskytováno ubytování, nebo odpovídající jednoznačný kód.
 • 10e

Povinnosti vlastníka

1) Vlastník nemovité věci, ve které je místo ubytování v domě, je povinen

 1. a) zajistit, aby ubytované osoby dodržovaly povinnosti stanovené vlastníkovi v § 1013 občanského zákoníku,
 2. b) zajistit, aby profesionální ubytovatel oznámil živnostenskému úřadu zahájení činnosti v provozovně před první nabídkou místa ubytování v domě a aby provozovnu označil podle zákona upravujícího živnosti,
 3. c) oznámit živnostenskému úřadu ukončení právního důvodu užívání prostor, pokud profesionální ubytovatel pozbyl právní důvod užívání prostor provozovny a neoznámil ukončení činnosti v provozovně, a to do 30 dnů od pozbytí právního důvodu pro užívání prostor,
 4. d) zajistit, aby nebylo místo ubytování v domě zprostředkováno online zprostředkovatelem nebo poskytnuto ubytovatelem, kterému byl uložen zákaz činnosti.

2) Je-li vlastníků více, jsou zavázáni dodržovat povinnosti uvedené v odstavci 1 společně a nerozdílně.

 

Povinnosti online zprostředkovatele ubytování

 • 10f

Zajištění přímé komunikace

1) Online zprostředkovatel ubytování je povinen

 • oznámit Ministerstvu zahájení zprostředkování ubytování na území České republiky před jeho započetím,
 • oznámit Ministerstvu ukončení zprostředkování ubytování na území České republiky do 15 dnů,
 • mít jednotné elektronické kontaktní místo, které umožňuje bezprostřední, průkazné a na příjemci nezávislé potvrzení doručení datové zprávy orgánem veřejné moci, jako je například datová schránka podle jiného zákona,X) a oznámit údaje umožňující jeho využití Ministerstvu,
 • zdržet se zprostředkování ubytování na území České republiky po dobu, po kterou mu byl uložen zákaz činnosti.

2) Online zprostředkovatel ubytování, který nemá kontaktní místo podle odst. 1 písm. c), připojí k oznámení podle odst. 1 písm. a) údaje potřebné pro zřízení datové schránky právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle jiného právního předpisu. V tomto rozsahu zapíše Ministerstvo online zprostředkovatele ubytování do zvláštní evidence. Zprostředkovatel zapsaný ve zvláštní evidenci je povinen informovat ministerstvo o změně údajů do 15 dnů. Zprostředkovatel je povinen doložit údaje podle věty prvé a druhé výpisem z úřední evidence členského státu Evropské unie, který je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zapečetěn kvalifikovanou pečetí. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce a musí být opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Oznámení musí být podepsáno úředně ověřeným podpisem.

3) Ministerstvo zapíše údaje do zvláštní evidence a jejich změnu neprodleně po jejich obdržení. Ministerstvo vyškrtne online zprostředkovatele ubytování ze zvláštní evidence k prvnímu roku následujícího roku po uplynutí doby 4 let od obdržení oznámení o ukončení zprostředkování ubytování na území České republiky.

 • 10g

Umožnění kontrolních postupů

Online zprostředkovatel ubytování má povinnost

 1. a) na všech nabídkách jasně informovat o údajích podle § 10c písm. a) a b),
 2. b) evidovat a na požádání sdělit orgánu vykonávajícímu kontrolu adresu místa trvalého pobytu, datum narození a kontaktní údaje příležitostného ubytovatele,
 3. c) neumožnit nabízení ubytování v místě ubytování v domě
 • ubytovatelem, který není zapsán v živnostenském rejstříku, pokud nabízí ubytování na více než jednom místě ubytování v domě,
 • profesionálním ubytovatelem, pokud nemá nabízené místo ubytování v domě přidělené číslo provozovny,
 • oznámit ministerstvu způsob, kterým lze algoritmicky pomocí jednoznačného kódu u nabídky ubytování provést identifikaci podle § 10a písm. g); oznámení musí být učiněno před první takovou nabídkou,
 • poskytnout ministerstvu bezplatný dálkový přístup k seznamu aktuálních nabídek ubytování na území České republiky s uvedením údajů o ubytovateli pod písm. a) a b), včetně identifikačního čísla provozovny, případně také jednoznačného kódu, a adresy internetové stránky s nabídkou, a to ve strojově čitelné podobě.
 • 10h 

Obecně závazná vyhláška obce

1) Obec, na jejímž území je stanoveno lázeňské místo, a obec, ve které dochází k soustředěnému turistickému ruchu, může s ohledem na naléhavý důvod obecného zájmu v souladu s právním řádem Evropské unieY) vydat obecně závaznou vyhlášku obce, ve které na území celé obce nebo části obce stanoví podmínky profesionálního ubytování v bytových domech [VARIANTA nebo jeho přiměřená omezení]. Zejména může stanovit nejvyšší počet ubytovaných osob na jednotku plochy místa ubytování nebo zvláštní požadavky na vybavenost. Vyhláška musí být přiměřená sledovanému cíli.

2) [VARIANTA: Návrh obecně závazné vyhlášky podle odst. 1 je obec povinna oznámit Evropské komisi podle čl. 15 odst. 7 směrnice 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu. Kontaktním místem pro oznámení je Ministerstvo průmyslu a obchodu.]


Energetický zákon a úsporný tarif nabude účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce.

2.8.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prezident podepsal novelu energetického zákona, která zavádí úsporný tarif jako opatření na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií. Konkrétní parametry tarifu stanoví vláda. Předběžně se vláda zavázala poskytnout na tuto pomoc až 27 miliard, s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje to může přinést domácnostem příspěvek až 16 tisíc korun.

Zákon ze dne 27. července 2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 259nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

„Úsporný tarif dá Vládě ČR možnost pružně reagovat na vývoj situace a podle něj pomoc domácnostem navyšovat. Vláda navíc díky tomuto nástroji získá možnost naprosto flexibilně rozhodnout, jak domácnostem s energiemi pomůže, a na základě svého nařízení jim přispět takovou částkou, jakou uzná za vhodnou,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Úsporný tarif je takový nákladní vozík. Dá se do něj naložit pomoc a rozvést mezi domácnosti.“

Vláda by měla o detailech pomoci rozhodovat na přelomu července a srpna. „Věřím, že vláda na tuto pomoc poskytne původně domluvených 27 miliard korun. To v kombinaci s odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje zajistí domácnostem příspěvek až 16 tisíc,“ říká ministr.

Vše bude administrativně jednoduché – nikdo nebude muset o nic žádat, nikdo nebude muset nikam chodit. Stát slevu prostřednictvím OTE a obchodníků převede na odběratele automaticky a ti ji uvidí na svém vyúčtování za energie.

Na příspěvek plynoucí z úsporného tarifu dosáhnou i domácnosti, které mají vytápění nebo společný ohřev vody zajištěn z domovních kotelen na plyn nebo elektřinu. Tento příspěvek bude určen pro subjekty, které mají uzavřeny smlouvy na dodávky energií do těchto kotelen, to znamená společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, případně jiné subjekty. Tyto subjekty budou pro získání příspěvku z tarifu muset předat provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě jsou jejich odběrná zařízení připojena, informaci o počtu bytů využívaných k bydlení. Distributor pak předává tento údaj operátorovi trhu a ten obchodníkům. Příspěvek bude započítán uživatelům bytů jako mimořádná záloha na služby do jejich vyúčtování za služby tak, jako by tuto částku uživatelé bytů sami zaplatili. Konkrétní výši částky určí nařízení vlády.

Na pomoc domácnostem s vytápěním prostřednictvím domovních kotelen vláda předběžně alokovala 3,6 miliardy korun. „U centrálních tepláren se detaily i způsob pomoci budou odvíjet od dalšího rozhodnutí vlády,“ dodává ministr Síkela. Podle první varianty vláda poskytne až 10 miliard na modernizaci tepláren. Teplárny výměnou za to avizovaly, že tuto pomoc zohlední v konečných cenách pro odběratele. Tento postup však podléhá notifikaci ze strany Evropské komise. Druhá varianta dá možnost pomoc odběratelům tepla z centrálních tepláren přímo prostřednictvím úsporného tarifu, který bude fungovat analogicky jako u domovních kotelen. Finanční příspěvek zohlední do vyúčtování dodávky tepla majitelům domů dodavatelé tepla. Majitelé domu ho posléze promítnou do vyúčtování služeb uživatelům bytů jako mimořádnou zálohu. Tuto možnost zajistí pozměňovací návrh upravující problematiku teplárenství.

Na úsporný tarif by vláda mohla vyčlenit celkem 30,6 miliardy korun

Z této sumy rozdělí 3,6 miliardy korun mezi domácnosti s domovními kotelnami, které původně v programu podpory nebyly zahrnuty. Příspěvek v rámci úsporného tarifu spolu s odpuštěním poplatku za podporované zdroje by mohl podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) představovat až 16.000 korun.

Někteří odborníci na sociální problematiku soudí, že plošné dotování cen energií nedává příliš smysl. Obávají se toho, že k úsporám nepřispěje, naopak může spotřebu ještě zvednout. Například podle sociologa a člena Národní ekonomické rady vlády Daniela Prokopa by byl lepší sociální tarif pro část společnosti nebo regulace ceny.

Schválená novela energetického zákona také reaguje na rozhodnutí vlády z 22. června o odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Podle ministerstva průmyslu umožní toto nařízení vlády uskutečnit v praxi. Placení poplatku by mělo skončit k 1. říjnu.

Stát má přímý vliv na skoro 700 milionů m3 plynu. Domácnostem by vydržel až 2 zimní měsíce

Kromě státního nákupu přibližně 240 milionů kubíků plynu si zajistil stát vliv na dalších 435 milionů kubíků prostřednictvím aukcí. Ty vychází z krizového opatření ministra průmyslu Jozefa Síkely. A do konce června se na základě něj uskutečnilo celkem 20 aukcí na uskladnění plynu, na který stát přispěl částkou 181 milionů korun.

„Aukce přispěly k tomu, že v současnosti je v tuzemských zásobnících plynu více jak 2,5 mld. m³ plynu, což představuje zhruba tři čtvrtiny jejich kapacity. Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, tak do 1. listopadu letošního roku naplníme tuzemské zásobníky na 80 % jejich kapacity,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V rámci krizového opatření se obchodníci s plynem za určitý finanční příspěvek od státu zavázali za přesně stanovenou dobu naplnit vysoutěženou uskladňovací kapacitu a souhlasit s určitým omezením nakládání s tímto plynem, jehož účelem je ponechání přesně stanovených objemů v zásobnících plynu i v průběhu zimních měsíců.

Začátkem července také Správa státních hmotných rezerv od dodavatele obdržela veškeré množství plynu, který za stát nakoupila. Jde přibližně o 240 milionů metrů krychlových plynu. V kombinaci s plynem naskladněným pomocí aukcí tak stát získal přímý vliv další nakládání s plynem o objemu přibližně 675 milionů metrů krychlových.

Pro srovnání: Tento objem plynu by v roce 2021 dokázal pokrýt téměř celou spotřebu domácností během dvou měsíců topné sezóny. Za únor a březen loňského roku české domácnosti spotřebovaly 698 milionů metrů krychlových plynu.

Naplněnost tuzemsých zásobníků plyn patří k nejvyšším v Evropě. Jarní růst zásob v českých zásobnících patřil k nejrychlejším od roku 2015, od kdy máme data o naplněnosti zásobníků. Naplněnost zásobníků k 11. červenci 2022 pro srovnání: Česká republika 73 % kapacity, Německo 65 %, Rakousko 49 %, Slovensko 65 %, Polsko 98 %, Francie 68 %, Itálie 65 %, Nizozemsko 57 %, Maďarsko 44 % a EU jako celek 64 % kapacity.

Omezení nakládání je potvrzeno smluvně, a to:

 • V období do 31. října 2022 se nebude moci odtěžit ze zásobníku žádný takto naskladněný plyn
 • v období od 1. listopadu 2022 do posledního dne skladovacího roku 2022/2023 se nebude moci odtěžit ze zásobníku větší množství plynu než takové, aby v období od 1. listopadu 2022 do 30. listopadu 2022 bylo na zvláštním stavovém účtu evidováno aspoň 80 % množství plynu v MWh,
 • v období od 1. prosince do 31. prosince 2022 musí být na zvláštním stavovém účtu evidováno aspoň 60 % množství plynu v MWh,
 • v období od 1. ledna do 31. ledna 2023 musí být na zvláštním stavovém účtu evidováno aspoň 34 % množství plynu v MWh.

Roční dodávka plynových kotlů na trh v České republice 2021

Na základě statistického šetření MPO jsou odhadovány následující hodnoty dodávky plynových kotlů určených k vytápění a ohřevu teplé vody na trh v České republice.

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji dodávek plynových kotlů na český trh mezi roky 2017–2021. Na základě statistického šetření jsou odhadovány následující hodnoty dodávky plynových kotlů určených k vytápění a ohřevu teplé vody.

V roce 2021 bylo na tuzemský trh dodáno 102,4 tisíc plynových kotlů do výkonu 50 kW určených k vytápění a ohřevu teplé vody (meziroční nárůst o 20 %). Z toho bylo téměř 99 tisíc (97 %) kotlů kondenzačních a 3,5 tisíce kotlů konvenčních (3 %). Kombinovaných kotlů bylo dodáno 56 tisíc (55 %), kotlů pouze pro vytápění 46,5 tisíc (45 %). Závěsných kotlů bylo v roce 2021 dodáno 99 tisíc (97 %), stacionárních 3 tisíce (3 %).

Devizový trh 39. týden.

22-10-04 IN Devizový trh 39. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526