RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 10. 2022

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci (21.10.2022).  

Potravinářská komora ČR znovu vyzývá vládu k řešení energetické krize, výzvu podepsalo dvacet profesních sdružení z potravinářského odvětví.  

Vláda zkomplikuje práci z domova i na dohodu, kritizuje Komora.  

Očekávané propouštění zaměstnanců.  

Devizový trh 42. týden.  

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci (21.10.2022).

Vážení členové Hospodářské komory,

v dnešním sdělení bych vám rád poskytl odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se na nás v souvislosti s energetikou obracíte prostřednictvím Poradny pro podnikatele HK ČR, a dále vás informoval o aktuálních záměrech vlády a v neposlední řadě také o aktivitách HK ČR na podporu podnikatelů a živnostníků.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Mnozí z vás se na nás v posledních dnech obrací s dotazem, zda spadají pod definici malého a středního podniku. Definice malých a středních podniků je uvedena v čl. 2 Doporučení Evropské komise 2003/361/ES. Na základě této definice je malým nebo středním podnikem takový podnik, který splňuje následující podmínky současně: 1) zaměstnává méně než 250 osob a 2) roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Zjednodušeně řečeno můžete být střední podnik, pokud zaměstnáváte méně než 250 osob a máte roční obrat menší než 50 milionů EUR nebo když zaměstnáváte méně než 250 osob a přitom bilanční suma vaší roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Vždy ovšem platí, že nesmíte být součástí holdingu.

Řadu dotazů dostáváme také na parametry zastropování energií pro podnikatele. Co se týče zastropování cen elektřiny, vztahuje se na odběratele připojené na hladině nízkého napětí a malé a střední podnikatele připojené na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí v rozsahu 80% nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny. Zastropování cen plynu pak dopadá na maloodběratele (do 630 MWh) a odběratele, kteří spadají do kategorie středních odběratelů (do 4200 MWh) za podmínek uvedených v § 4 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu. Podmínkou pro zastropování je zde také fakt, že odběratel nevyrábí elektřinu z plynu. Pro úplnost připomenu, že zastropované ceny pro rok 2023 by se měly začít projevovat už během listopadu v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit výši zálohy a zaslat zákazníkům upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).

Abychom vám pomohli se co nejlépe zorientovat v přijatých nařízeních vlády a souvisejících opatřeních na podporu podnikatelů a živnostníků, plánujeme uspořádat v polovině listopadu online seminář. Pozvánku vám rozešleme s předstihem.

DALŠÍ POMOC A KROKY

V současné době je pak pro velkoodběratele, kteří nedosáhnou na zastropování cen, určen Program podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu. Jeho pracovní – a patrně již překonané – znění lze pro hrubou orientaci nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE. Výzva k podávání žádostí z tohoto programu se finalizuje s nemalým přímým zapojením Hospodářské komory a měla by být zveřejněna 1. listopadu 2022. Trváme na tom, aby byla učiněna všechna administrativní a organizační opatření, která povedou k co nejrychlejší distribuci prostředků k podnikatelům.

I díky našemu soustavnému požadavku na férovou pomoc co nejširšímu okruhu podnikatelů postižených vysokými cenami energie, vláda ve středu rozhodla, že  konečné znění výzvy výše zmíněného Programu bude adresováno všem podnikatelům ze všech oborů s výjimkou těch, které budou podléhat nově připravované dani z neočekávaných zisků (sektor výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů a dále bankovní sektor), a také kromě úzkého výčtu některých dalších oblastí (ministr financí hovoří o loterním průmyslu). Vláda rovněž operativně připravuje novelu nedávno přijatého nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu, která by mohla mimo jiné v omezené míře rozšířit i okruh odběratelů, na něž se budou stropy vztahovat.

Souběžně s přípravou národních kroků, které jsou v moci naší vlády, ministr průmyslu a obchodu přislíbil, že bude na úrovni Rady EU razantně usilovat o evropskou dohodu na zastropování cen energií pro všechny firmy, tedy nejenom pro malé a střední podniky. Plošné zastropování cen by v takovém případě v příštím roce zcela nahradilo zmíněný dotační Program. K pokrytí zvýšených rozpočtových výdajů na rozšířený dotační program, popř. na plošné zastropování cen energií (dohodne-li se Evropa), chce vláda použít nejenom zmíněnou daň z neočekávaných zisků, ale hodlá zavést i odvody z výnosů výrobců energií, přičemž předpokládá, že se v důsledku odvodů automaticky sníží výrobcům energií základ daně z neočekávaných zisků, která by se tak stala jen doplňkovým zdrojem státního rozpočtu.

Kromě spolupráce na konkrétní podobě pomoci pro velkoodběratele a podpory záměru vlády zavést unijní mechanismus plošných cenových stropů, aby nedocházelo k dysbalanci v konkurenceschopnosti firem napříč celou EU, i nadále tlačíme vládu k přípravě souboru opatření s dlouhodobým systémovým řešením příčin i důsledků energetické krize na evropské a národní úrovni s pozitivním perspektivním dopadem na energetický trh i finanční zdraví firem. Součástí našeho tlaku je požadavek, aby vláda zanalyzovala všechna další opatření, která by pomohla řešit energetickou krizi v podnikatelském sektoru, a to včetně případné aktivace kurzarbeitu. Bez ohledu na úsilí o zavedení nového plošného zastropování cen na úrovni celé EU nesmí vláda polevovat při vyjednávání podmínek a úprav z pohledu navýšení limitů a rozšíření možné podpory podle již existujícího dočasného krizového rámce Evropské komise pro rok 2023. Přijímaná opatření požadujeme jasně, průhledně a srozumitelně komunikovat vůči podnikatelské sféře.

Je zjevné, že přístup k řešení energetické krize se vyvíjí velmi dynamicky. Rád bych vás proto vybídl k průběžnému sledování webových stránek HK ČR, kde naleznete všechny informace týkající se energetické situace Vysoké ceny energií – Hospodářská komora ČR.

Pokud byste měli jakékoli další dotazy, podněty nebo připomínky, neváhejte je směřovat do naší webové Poradny pro podnikatele HK ČR.

S úctou a přáním mnoha sil v této nelehké době,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz


Potravinářská komora ČR znovu vyzývá vládu k řešení energetické krize, výzvu podepsalo dvacet profesních sdružení z potravinářského odvětví.

12.10.2022, Zdroj: Potravinářská komora ČR (www.foodnet.cz)

Potravinářská komora České republiky dnes oslovila předsedu vlády Petra Fialu a další dotčená ministerstva dopisem, který podepsalo na dvacet asociací a svazů zastřešujících většinu výrobních podniků v rámci všech odvětví potravinářského průmyslu. Mezi jinými Svaz pekařů a cukrářů, Český svaz zpracovatelů masa, Českomoravský svaz mlékárenský, Svaz výrobců nealkoholických nápojů, Českomoravský cukrovarnický spolek a další.

Energetická krize zasáhla v současné době veškerý zpracovatelský průmysl nebývalou měrou. Situace v potravinářském oboru je kritická, což vidíme každý den na stále se zvyšujících cenách potravin. Vláda sice zastropovala ceny elektřiny a plynu pro malé a střední podniky, ale otázkou zůstává, zda to není pro některé výrobce příliš pozdě a zda nemohla být zastropovaná cena ještě nižší. Kompenzace zvýšených nákladů na energie pro velké firmy jsou pak naprosto nedostatečné.

Žádáme tedy Vládu České republiky, aby věnovala maximální pozornost zastropování cen energií pro všechny podniky tak, aby podpora byla v celé Evropě srovnatelná a nedocházelo k diskriminaci a znevýhodnění zemí, které nemají tak silné národní rozpočty.

Výrobci potravin si uvědomují, v jak složité době se nyní nacházíme, a nabízejí odbornou součinnost pro hledání dostupných řešení. Současně sami individuálně vyhledávají možnosti jak ušetřit energie a výrobu zefektivnit. I s pomocí státu je zapotřebí investovat do nových technologií, umožňujících snížení energetické náročnosti výroby a tím snížení výrobních nákladů i investovat do vyšší automatizace provozů a obnovitelných zdrojů. Pomocí pro malé a střední firmy je určitě také podpora určená pro snížení jistiny úvěru, která jim pomáhá zvládat současnou mimořádně obtížnou situaci. Jako Potravinářská komora ČR doufáme, že tato podpora bude pokračovat i v příštím roce, protože zájem mezi firmami je enormní.

Tisková zpráva ke stažení

Výzva představenstva PK ČR

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

kavanova@foodnet.cz, tel. 737 287 024


Vláda zkomplikuje práci z domova i na dohodu, kritizuje Komora.

Zatímco se vláda v programovém prohlášení zavázala, že zatraktivní dohody o provedení práce zejména prostřednictvím snížení odvodového zatížení dohodnutých výdělků, novela zákoníku práce využitelnost pracovních dohod sníží. Tvrdí to alespoň Hospodářská komora (HK ČR).

13.10.2022 | Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Kvůli připravované administrativní a finanční zátěži zaměstnavatelů hrozí zánik pracovních dohod i práce z domova. HK ČR do meziresortního připomínkového řízení k vládní novele zaslala kritické výhrady na 23 stranách.

Podle Hospodářské komory ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje rigidnější a administrativně náročnější koncepční změny pracovněprávních vztahů, hlavně v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dohod o práci na dálku.

Za neseriózní označuje, že ačkoliv se ministerstvo zaštiťuje implementační povinností vyplývající z evropských směrnic, mnohé navrhované parametry dohod, jako je úprava dovolené, příplatků, náhrad nebo překážek, evropská směrnice vůbec neobsahuje.

Ztratí práce na dohodu smysl?

Zaměstnavatelé se obávají, že novela v praxi zcela setře rozdíl mezi částečným úvazkem a prací na dohodu, která by tak ztratila smysl.

Podle Hospodářské komory se trh práce mění, spolu s tím by naopak měla růst i flexibilita pracovně právních vztahů, přičemž flexibilní jsou právě práce na dohodu. Pro odvod sociálního a zdravotního pojištění platí u dohod o provedení práce pravidlo, že do výdělku 10 000 korun za měsíc neodvádí odvody zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Tento limit se ale od roku 2012 nezměnil. Hospodářská komora proto už od loňska doporučuje vládě zvýšit tuto hranici na 15 000 měsíčně a zvýšením tohoto limitu tak zatraktivnit práci na dohody. Takovou změnu ale novela nezavádí, naopak činí dohody pro praxi nepoužitelnými.

Zástupci podnikatelů a živnostníků chtějí vědět, s čím mohou od státu počítat

Jedním z dalších problémů, na který Hospodářská komora upozorňuje, je, že novela zavádí povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci rozvrh pracovní doby i v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Flexibilita těchto pracovněprávních vztahů založených dohodami má ale své nesporné výhody i pro zaměstnance, nejen pro zaměstnavatele. Lze to ilustrovat na jednoduchém příkladu lyžařských instruktorů, kteří v listopadu podepíší DPP na sedm sobot v roce, přičemž lyžařská škola není schopna dopředu říci, které soboty to konkrétně budou, protože záleží na sněhových podmínkách, počtu přihlášených do kurzů apod., a instruktoři takto dopředu nevědí, kolik sobot a jaké budou moci ve finále odučit.

Nebudou-li mít tito pracovníci možnost uzavřít DPP v režimu, na který jsou zvyklí a který jim plně vyhovuje, raději učit nebudou. Lyžařské školy budou nucené hledat jiná právní řešení, aby zachovaly své podnikání. Takových sezónních prací bude celá řada.

Home office: Firmy budou mít svázané ruce

Novela zákoníku práce vedle dohod nově upravuje i povinnosti zaměstnavatelů u home office. Hospodářská komora připouští, že u některých institutů spojených s prací na dálku je dnešní právní úprava kusá a její upřesnění by pomohlo aplikační praxi. Navržené změny zákoníku práce ale prý svazují ruce zaměstnavatelům příliš.

Hospodářská komora by za rozumné celoevropské zpřesnění považovala právo „pečujícího“ zaměstnance požádat o home office a povinnost zaměstnavatele odůvodnit případné odmítnutí takové žádosti. Ministerstvo ale chce zavést široký, ve své podstatě nárokový home office třeba i pro zcela nové, nezaškolené zaměstnance.

DPČ nebo DPP? Co je pro brigádníky nejvýhodnější

Hospodářská komora také za absurdní označuje ministerstvem práce navrhované kazuistické detaily, které bude muset obsahovat dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem o home office.

V případě, že by ministerská úprava práce z domova byla přijata do praxe, zaměstnavatelé v celé ČR by museli znovu sjednat řádově několik set tisíc, možná dokonce přes milion dohod o práci na dálku. Ty přitom dosud plnily svůj účel i přes téměř nulovou legislativní formalizovanost.

Paušál pro práci z domova?

Návrh novely rovněž zavádí paušální výši náhrady nákladů vyplácených zaměstnanci na home office. Firmy přitom ale poukazují na fakt, že pro práci z domova mající mnoho podob nelze paušálně nastavit jeden způsob náhrady nákladů pro všechny její varianty.

Podle Hospodářské komory třeba u zaměstnanců, kteří se o práci z domu dohodnou se zaměstnavatelem a vykonávají ji jen po nevelkou část měsíční pracovní doby, by náhrada nákladů i její výše měly nadále zůstat věcí dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Za absurdní ukázku pokračujícího trendu přenášet povinnosti státu na zaměstnavatele Hospodářská komora označuje i konstrukci, aby ve státem vyhlášených mimořádných situacích, kdy bude muset zaměstnavatel nařizovat home office, plošně u všech zaměstnanců kontroloval, zda je místo práce (nejčastěji domov zaměstnance) způsobilé k výkonu práce a k tomu vyplácel paušální náhrady nákladů, které sám nezavinil.


Očekávané propouštění zaměstnanců.

14.10.2022, Zdroj: ČTK

Téměř pětina českých firem zvažuje kvůli rostoucím cenám energií snížit stavy svých zaměstnanců.

Abnormálně vysoké ceny plynu a elektřiny způsobují potíže zejména podnikům v energeticky náročných odvětvích, jako jsou pekárny, sklárny nebo hutě. Propouštění by se mělo týkat hlavně administrativních pozic ve službách, dělnických nebo technických pozic. Vyplývá to z ankety zástupci podniků, tedy Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu dopravy a Asociací malých a středních podniků.

„Zatím jsme zaznamenali případy propouštění menšího počtu zaměstnanců, a to u jednotek zaměstnavatelů na kraj v rámci celé ČR. Na dělnických pozicích je propouštění většinou spojeno s drahými vstupy energií a surovin, kde firmy bojují především s jejich nepravidelnými dodávkami. Nejvíce ohrožené jsou zejména energeticky náročné provozy, například sklárny, ocelárny, výroba keramiky, potravin, ale i kovovýroba a další obory,“ řekla ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu Dagmar Kužvartová.

Firmy jsou podle ní z důvodů cen energie a vstupů donuceny odmítat zakázky, omezit výrobu a v důsledku toho propustit i některé zaměstnance. „Je patrné, že skokové nárůsty cen energie některé firmy zasahují velmi vážně, a proto potřebujeme, aby ministerstvo průmyslu dotáhlo slíbená konkrétní opatření, která by mírnila dopady prudkého nárůstu cen energie pro všechny velikosti firem. Pomoci může i kurzarbeit, u kterého prosazujeme jeho rychlé dopracování,“ dodala.

Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš upozornil, že firmy z oborů, jako jsou sklárny, pekárny, hutě, obecně zpracovatelský průmysl již například nenabírají nové zaměstnance jako náhrady za odchozí či sáhly k přímému propouštění zaměstnanců. Velké firmy podle něj reálně zvažují rovnou odchod do zahraničních lokalit. Do konce roku očekává, že k propuštění sáhne minimálně pětina firem, zejména v energeticky náročných oborech, ale dopad předpokládá i v těch ostatních.

Rovněž podle posledního šetření mezi členy Hospodářské komory skoro pětina firem zvažuje snížit počty zaměstnanců. Propustit některé z nich chtějí zejména velké podniky nad 500 zaměstnanců. Z odvětvového hlediska jde spíše o podniky působící ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Nejméně příznivá situace je v Karlovarském a Zlínském kraji.

Toto šetření se ale mezi podniky uskutečnilo v srpnu před zastropováním cen energií a přijetím úsporného tarifu. Řada podniků, na které se zastropování cen vztahuje, tak svůj plán snížit stav zaměstnanců do konce letošního roku mohla nově přehodnotit,“ dodal mluvčí komory Miroslav Diro.

Situace s cenami energií se navíc podle něj začíná stabilizovat a ceny na burzách pozvolna klesají. Firmy vývoj cen energií sledují, nálada mezi podniky se mírně uklidnila. Firmy zavádějí opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií, aby nemusely propouštět zaměstnance, poznamenal.


Devizový trh 42. týden.

22-10-25 IN Devizový trh 42. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526