RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 22. 11. 2022

Novela autorského zákona zruší poplatky za puštěnou hudbu v malých provozovnách.  

Reklamace v novém kabátě. Jaké změny přinese novela v oblasti spotřebitelského práva?  

Změny ve státní sociální podpoře od ledna 2023.  

Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě.  

Devizový trh 46. týden.  

Novela autorského zákona zruší poplatky za puštěnou hudbu v malých provozovnách.

25.10.2022, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků (AMSP ČR) podpořila zrušení poplatků OSA (Ochranný svaz autorský) v malých provozovnách. Legislativní úprava nazvaná „Lex železářství“ byla schválena Sněmovnou, teď míří do Senátu.

Majitelé malých provozoven nejspíš do budoucna opravdu nebudou muset odvádět autorské poplatky za to, že ve svých prostorách budou mít puštěnou hudbu jako zvukovou kulisu. V případě restaurací nebo obchodních domů tato povinnost ale zůstane zachována. Sněmovna to schválila v novele autorského zákona, kterou nyní dostane k projednání Senát, informovala ČTK.

Změnu původního návrhu novely iniciovali poslanci Jakub Michálek (Piráti) a Šimon Heller (KDU-ČSL), kromě ministra kultury Martina Baxy (ODS) ji před projednáním ve třetím čtení podpořila také AMSP ČR. Proti byli správci autorských práv.

AMSP ČR se s tímto výkladem ztotožnila, protože rozhlasové a televizní přijímače jsou běžnou součástí vybavení provozoven všeho druhu. Vysílání obsahu, který zprostředkují, ale rozhodně není vysíláním za účelem zisku.  Odvádění dosud vyžadovaných poplatků je tak pro podnikatele zbytečným nákladem.

Autorským poplatkům nemá podle přijaté úpravy předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka podléhat reprodukovaná hudba například v železářství nebo kadeřnictví, která by byla nahodilá, nevýdělečné povahy a nezávislá na přání příjemce. Podle ministra Baxy by se to vztahovalo například na případy, kdy si provozovatel hudbu pustí pro svou potřebu ve vedlejší místnosti, než ve které bude obsluhovat zákazníky, i když by zvuk byl slyšet v obou místnostech.


Reklamace v novém kabátě. Jaké změny přinese novela v oblasti spotřebitelského práva?

Blíží se rozsáhlá novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přinášející spoustu změn pro ochranu spotřebitelů a harmonizaci v B2C vztazích.

15.11.2022 | BusinessInfo.cz

Jaké změny se chystají pro reklamační proces? Spotřebitelská organizace dTest upozorňuje například na možná úskalí při prokazování existence vady na zboží při převzetí.

Prodloužení lhůty domněnky vadnosti zboží na 12 měsíců

V prvé řadě novelizace přinese zásadní změnu týkající se reklamací. Změny se týkají hned několika ustanovení. Vítanou změnou může být prodloužení původní 6měsíční lhůty, ve které se nyní uplatňuje tzv. domněnka vadnosti zboží, a to na 12 měsíců. Jednoduše řečeno – v situaci, kdy se na zboží projeví vada v prvních 12 měsících, se má za to, že zboží bylo vadné už od převzetí. Podnikatel musí případně přesvědčivě prokázat, že vada na zboží nebyla již od počátku, pokud by chtěl reklamaci zamítnout a tvrdit, že si vadu např. způsobil sám spotřebitel.

Na první pohled se může zdát, že se jedná o posílení postavení spotřebitele. Jenže co se bude dít v situaci, kdy podnikatel bude tvrdit, že vada na zboží v době převzetí nebyla a vyskytla se až později? „Dosud mohli spotřebitelé reklamovat vadu, která se vyskytla u zboží do 2 let od převzetí. Po novelizaci však podnikatel reklamaci může zamítnout s tvrzením, že při převzetí bylo zboží bez vad. Novela totiž zavádí poměrně zjednodušené pravidlo, kdy bude platit, že pokud není vada na věci už při jejím převzetí, nelze zboží reklamovat,” vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Stále však mohou podnikatelé spotřebitelům dopřát větší jistotu a ochranu v nabídnutí prodloužené záruky za zboží v podobě tzv. záruky za jakost, kdy okamžik vzniku vady nebude hrát roli. Spotřebitelé si také mohou pomáhat odkazem na obvyklou životnost zboží.

Je novela opravdu zjednodušením uplatnění reklamace?

„Ve skutečnosti dopady novely mohou přinášet do procesu reklamace zmatení,” upozorňuje dále Eduarda Hekšová a dodává: „Pro úspěšné řešení reklamace bude totiž nejen klíčové, zda se vada projevila v průběhu 2 let od převzetí, ale také to, zda byla přítomna již v době převzetí, což může být značně problematické z hlediska prokazování”.

Naopak větší přehlednosti se jak spotřebitelé, tak podnikatelé dočkají v rámci hierarchie reklamačních nároků. Přednost má oprava vady či výměna zboží. Volba je v rukou spotřebitele. Pokud je však zvolená varianta spotřebitele nemožná nebo nepřiměřeně nákladná, může se podnikatel od této volby odchýlit a zvolit druhý způsob. Až v momentě, kdy podnikatel odmítne vadu odstranit, či se vada projeví opakovaně nebo způsobuje nepoužitelnost zboží, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Spotřebitel může také požadovat adekvátní slevu z kupní ceny.

E-shopy a nová pravidla pro jejich fungování ve světle evropské legislativy

Co se týče samotného postupu při reklamaci zboží, novela jasně definuje situaci, kdy reklamace není vyřízena včas. Pokud prodávající nestihne reklamaci vyřídit v rámci zákonné lhůty, může spotřebitel využít odstoupení od smlouvy nebo také může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny a zboží si ponechat.

Odpovědnost prodávajícího za aktualizaci digitálního obsahu

Pro spotřebitele vítanou změnou může být nová úprava reklamace při koupi zboží s digitálním obsahem. Pokud tedy spotřebitel zakoupí např. počítačový program, je prodávající povinen zajistit nezbytné aktualizace tohoto programu (či jiného digitálního obsahu), tak aby bylo možné jej řádně používat po dobu 2 let od zakoupení. Takové aktualizace vyloučit lze, ale jen s výslovným souhlasem spotřebitele. Mimoto se budou na zboží s digitálním obsahem vztahovat práva z vadného plnění po dobu 2 let.

Zpřísnění informační povinnosti prodávajícího

Spotřebitele může potěšit i usnadnění komunikace s prodejcem. Nově bude povinností prodejce již před uzavřením smlouvy poskytnout své telefonní číslo. To má za ambici předejít situacím, kdy se spotřebitel marně v případě problémů s nákupem snaží navázat s prodejcem rychlý kontakt. Zákonnou povinností podnikatele bude také sdělení e-mailové adresy a seznámení spotřebitele se způsobem vyřizování stížností, poprodejním servisem či možnostech doručení. A co víc, novela vyžaduje, aby tyto zákonné informace byly spotřebitelům poskytnuty v listinné podobě či na jiném trvalém nosiči dat. Zdá se, že tak odzvoní i všeobecným obchodním podmínkám umístěným na webu, které mohou podnikatelé bez povšimnutí kdykoliv změnit.

Redakčně upravená tisková zpráva dTest


Změny ve státní sociální podpoře od ledna 2023.

29.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře, které se chystají od ledna 2023. Půjde především o zvýšení životního a existenčního minima, které má vliv na výpočet výše řady sociálních dávek. Přibližně o 30 % také vzrostou přídavky na děti. Chystá se i úprava, která zajistí spravedlivější zacílení příspěvku na bydlení.

Životní a existenční minimum

Od ledna se s ohledem na inflaci znovu navýší životní a existenční minimum. V tuto chvíli se předpokládá nejméně pětiprocentní růst, přesný údaj vyplyne ze statistických dat. „Budeme vycházet z údajů o inflaci tak, jako tomu bylo u předchozích valorizací. Každopádně panuje shoda, že tyto částky, od nichž se odvíjí i řada dalších dávek v rámci sociálního systému, od ledna opět zvýšíme. Pomůžeme tím adresně těm nejpotřebnějším rodinám i jednotlivcům,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDUČSL). Částky životního a existenčního minima letos vzrostly už dvakrát, a to v dubnu a v červenci.

Přídavky na děti

Od ledna se také počítá s úpravou přídavků na děti, které by se měly zvýšit přibližně o 30 procent, jak navrhuje Národní ekonomická rada vlády. Na přídavky na dítě dosáhnou domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny, od ledna se tedy díky růstu životního minima rozšíří i počet lidí, kteří na pomoc budou mít nárok. Přídavek na dítě představuje pravidelnou podporu pro rodiny s nižšími příjmy, které potřebují pomoc s náklady na výchovu a výživu svých dětí. Průměrná výše přídavku je letos 1100 Kč měsíčně na dítě, od ledna by měla narůst přibližně o 200 Kč.

Úprava normativů

MPSV připravuje také další úpravu normativů, která by spravedlivěji odrážela náklady na bydlení. „Normativy nyní zohledňují velikost obce podle počtu obyvatel. Data ale ukazují, že toto členění některé kategorie obcí neúměrně znevýhodňuje. Své opodstatnění již ztratila také rozdílná podmínka pro nárok na příspěvek na bydlení pro pražské a mimopražské domácnosti. To chceme narovnat a nastavit příspěvek na bydlení tak, abychom uměli pomoci přesně těm domácnostem, které mají vzhledem k poměru svých příjmů a nákladů na bydlení největší problémy,“ přiblížil ministr Jurečka. Tuto novelu chce předložit na podzim tak, aby mohla začít platit už od 1. ledna 2023.

Vláda zároveň rozhodla o zvýšení normativů, které bude platit od 1. října letošního roku. „Na webu MPSV je už nasazena nová kalkulačka, která slouží k orientačnímu výpočtu, zda máte na příspěvek na bydlení nárok, a v jaké výši. Kalkulačku jsme upravili tak, aby odpovídala novým normativům. Uvidíte také pro srovnání změnu před a po 1. říjnu,“ řekl Jurečka. Další informace k aktuální úpravě normativů včetně modelových příkladů zvýšení příspěvku na bydlení jsou k dispozici zde.


Konference BIM 2023: Budoucnost metody BIM (nejen) ve veřejné správě.

15.11.2022, Zdroj: Koncepce BIM (www.koncepcebim.cz)

Datum 26. ledna 2023 by si do svých kalendářů již nyní měli zapsat všichni nadšenci a zástupci stavařské veřejnosti, kteří se zajímají o budoucnost českého stavebnictví. V tento den se totiž koná konference BIM 2023, na které se Česká agentura pro standardizaci rozhodla představit své další kroky v realizaci Koncepce zavádění metody BIM.

Účast předních odborníků na využívání metody BIM od nás i z Evropy, ale také zástupců veřejné správy, kteří představí své již probíhající projekty s využitím metody BIM, dělá z konference BIM 2023 jednu z největších událostí v oblasti digitalizace stavebnictví u nás. Česká agentura pro standardizaci tak navazuje na tradici Summitů Koncepce BIM a představí zde své plány na rok 2023, ale i roky další. Kromě odborníků z Česka přislíbili svou účast také Jaan Saar, ředitel sekce digitálního stavebnictví estonského ministerstva ekonomických vztahů a komunikace, a také Adam Matthews, předseda Global BIM Network.

„Metoda BIM je bez nejmenších pochybností nejslibnější cestou ke Stavebnictví 4.0 a digitalizaci, která přinese tolik potřebný růst efektivity práce,“ zdůrazňuje Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Česká agentura pro standardizaci si vždy zakládala na otevřeném partnerství a férové spolupráci se zástupci veřejné správy, ale i profesními organizacemi a dalšími klíčovými stakeholdery. Konference BIM 2023 má za cíl ukázat, že metoda BIM přináší skutečně konkrétní a jasně uchopitelné výhody v podobě snížení chybovosti, nákladů i vyšší produktivity práce.“

Zaměření na praktické využití

Program konference BIM 2023 bude rozdělen do tří hlavních bloků nazvaných BIM a cesta ke Stavebnictví 4.0, dále BIM pro lepší pracovní den, a nakonec BIM v praxi veřejného zadavatele. Všechny přitom spojuje jeden motiv – pohled na metodu BIM prakticky. Hlavním motivem konference BIM 2023 je totiž ukázat, že z výhod nabízených metodou BIM mohou těžit skutečně všechny stavařské profese po celou dobu životního cyklu stavby. A co je důležité, začít využívat metodu BIM je snadné, nevyžaduje to žádné vysoké náklady a splňuje to i požadavky české legislativy.

První blok bude proto zaměřen zejména na změny, které metoda BIM do stavebnictví přináší a současně na další plánované kroky České agentury pro standardizaci. Od přijetí Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy vládou ČR uběhlo letos již pět let. Nastává tedy čas pro novou fázi, většina klíčových dokumentů a materiálů již byla připravena (byť musí být samozřejmě pravidelně aktualizovány). Nyní je důležité zaměřit se zejména na podporu zadavatelů veřejných stavebních zakázek při realizaci pilotních projektů s využitím metody BIM, ale také vzdělávání a osvětu. Přesto ale pro rok 2023 zbývá ještě několik zásadních úkolů – výrazně postoupit v přípravě Datového standardu staveb (DSS) a spolu s ním i mezinárodního klasifikačního systému CCI, a také připravit paragrafované znění zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (tzv. Zákon o BIM). Těmto tématům se bude věnovat generální ředitel Agentury ČAS Zdeněk Veselý a zástupce právní kanceláře, který na přípravě participuje.

Druhý blok již bude zaměřen na konkrétní přínosy metody BIM, které mohou zlepšit každodenní pracovní život všech stavařských profesí, protože udělají jejich práci jednodušší a efektivnější. Součástí tohoto bloku bude i pohled na možnost využití metody BIM z pohledu zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Druhý blok bude zakončen panelovou diskusí s titulem „Jak mění BIM stavařskou praxi“ za účasti významných odborníků.

Závěrečný blok pak přinese zejména sdílení zkušeností s konkrétními již probíhajícími nebo připravovanými projekty v Česku. O poznatky s využíváním metody BIM se v něm podělí zástupci veřejných zadavatelů, kteří již metodu BIM v praxi použili nebo používají. Účastníci konference se také seznámí s možnostmi, jak se zapojit do programu pilotních projektů BIM České agentury pro standardizaci, a především s tím, jak jim může účast v programu pomoci dosáhnout očekávaných přínosů metody BIM pro jejich organizaci.

Účast zdarma, ale počet míst je omezen

Vstup na konferenci bude zdarma a dostupný všem zájemcům až do naplnění kapacity sálu. Registrovat se mohou jak zástupci veřejné správy, tak soukromých subjektů jednoduše prostřednictvím on-line formuláře. S ohledem na zajištění co největší dostupnosti pro všechny zájemce je počet zástupců z jedné organizace omezen na dvě osoby.

Konference BIM 2023 se bude konat v Praze 26. ledna 2023, přesné místo bude upřesněno v následujících dnech na stránkách KoncepceBIM.cz.

Doprovodné fotografie k tiskové zprávě jsou ke stažení zde.

Základní informace:

Název:                 BIM 2023: Budoucnost pro české stavebnictví

Datum:                26. ledna 2023

Čas:                      9:00 – 16:30

Pořadatel:          Česká agentura pro standardizaci

Cena:                   zdarma


Devizový trh 46. týden.

22-11-22 IN Devizový trh 46. týden

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526