RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 11. 2022

Ke změnám v oblasti datových schránek od 1. 1. 2023.  

Mapy kriminality jsou naplno spuštěny.  

SP ČR na tripartitě: Stát musí dořešit pomoc s cenami energie.  

Novinky v legislativě pro 44. týden roku 2022.  

Finanční trh 47. týden.  

Ke změnám v oblasti datových schránek od 1. 1. 2023.

24.11.2022, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila v návaznosti na tuto změnu soubor informací, které mohou pomoci všem s praktickou aplikací této změny.

Připomeňme, že zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své přihlašovací údaje.

Datovou schránkou rozumějme (obecně) státem garantovaný nástroj elektronické komunikace, který nahrazuje papírové dopisy. Funguje podobně jako e-mailová schránka, s tím rozdílem, že totožnost majitele schránky je úředně ověřená.

Datové schránky slouží převážně pro komunikaci s orgány veřejné moci. Úřady mají povinnost datové schránky používat v komunikaci s každým, kdo má datovou schránku zřízenou. Komunikace se soudy a úřady je zdarma. Občanům s datovou schránkou, podnikatelům a firmám můžete poslat poštovní datovou zprávu za pouhých 5 Kč.

Jaký je rozdíl mezi datovou schránkou a e-mailem?

Datová schránka slouží k přijímání a posílání úředních (elektronických) dokumentů mezi vámi a orgány veřejné moci. Každý odesílatel i příjemce je jednoznačně identifikován a každý přístup do schránky je zaznamenán. Odesílatel i  příjemce mají k  dispozici dodejku / doručenku, ze které je jednoznačně patrný stav doručení datové zprávy. Uložená datová zpráva představuje nezpochybnitelný důkaz, který můžete předložit u soudu. E-mail (e-mailová schránka) slouží pouze ke komunikaci, a navíc má obvykle nižší zabezpečení proti neoprávněnému vstupu.

Odpovědi na další otázky týkající se obecně datových schránek

Od ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob. Největší část z nových držitelů schránek budou tvořit podnikající fyzické osoby, tedy živnostníci a další OSVČ. Dále datovou schránku získají všechny právnické osoby, které jsou evidované v registru osob a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky a nadace

Novým uživatelům, kteří dosud nemají například vlastní datovou schránku fyzické osoby, přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí. Změna se týká cca 2 mil. osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovou schránku.

Bližší informace k chystaným změnám v datových schránkách od ledna 2023


Mapy kriminality jsou naplno spuštěny.

14.11.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Společný projekt Ministerstva vnitra a Policie ČR Mapy kriminality již běží v ostrém provozu. Nástroj, který slouží veřejnosti, obcím a jejich městským a obecním policiím a Policii ČR, pomáhá snižovat kriminalitu, cíleně plánovat policejní hlídky i preventivní opatření do rizikových míst či snižovat administrativu. Projekt řadí Českou republiku mezi země s nejefektivnějším a nejotevřenějším zpracováním dat o kriminalitě.

Po více než ročním testování byl 1. září 2022 naplno spuštěn ostrý provoz projektu Mapy kriminality. Jedná se o projekt, na kterém vedle Ministerstva vnitra a Policie ČR spolupracovali i zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a samosprávy. Mezi lokalitami, kde se mapy kriminality testovaly v pilotním provozu, figuruje například Liberec, Kladno, Kolín nebo Praha 2.

„Že je to skvělý nástroj, to vím i z vlastní zkušenosti z mého domovského Kolína. A mám velkou radost, že i ostatní obce, potažmo obecní a městské policie považují mapy kriminality za již nepostradatelné a plánují je využívat do budoucna,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Samotný projekt se odehrává ve třech rovinách. První představují mapy kriminality pro veřejnost, které jsou k dispozici na internetové stránce https://kriminalita.policie.cz. Zde jsou znázorňovány trestné činy a přestupky, které jsou statisticky evidované. Druhou rovinou je podrobnější verze pro obce, díky které mohou lépe plánovat bezpečnostní opatření. Třetí rovinou jsou prediktivní mapy kriminality. Ty může využít například Policie ČR pro plánování služeb policistů a jejich vysílání do vytipovaných lokalit.

Téma bezpečnosti a prevence kriminality je pro řadu obcí zásadní. Díky mapám mohou například  efektivněji instalovat kamerové systémy, plánovat hlídky strážníků nebo sledovat situaci v sociálně vyloučených lokalitách či v místech s vyšší koncentrací lidí.


SP ČR na tripartitě: Stát musí dořešit pomoc s cenami energie.

21.11.2022, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Svaz průmyslu a dopravy ČR na tripartitě projednal dopady vysokých cen energie a vyzval vládu k urychlenému přijetí řešení pro všechny firmy mimo jiné ve formě zastropování, které poskytne nezbytnou brzdu pro příští rok.

Problémy v ekonomice se totiž budou postupně přelévat. Vláda by se tak měla soustředit nejen na řešení současné krizové situace, ale také na další prioritní témata, např. transformaci ekonomiky. Měla by na to myslet i při avizované revizi vládního programového prohlášení, na jehož přípravě je Svaz průmyslu připraven spolupracovat. Mezi další témata tripartity patřily dopady ekologické legislativy EU na ČR, stav čerpání EU fondů a programy podpory Modernizačního fondu, novelizace zákoníku práce a stav notifikace kurzarbeitu.

Energetická krize přinesla řadu prioritních úkolů, které vyžadují rychlá a často i neobvyklá řešení. Rok 2023 bude právě i v kontextu energetické krize, pokračující války na Ukrajině, tlaku na zvyšování mezd i přetrvávající vysoké inflace kritickým rokem pro český průmysl a podnikání. Situace se ve firmách a především v odvětvích velmi liší. Svaz průmyslu ale předpokládá, že se problémy mohou postupně přelévat do všech odvětví. Na to je potřeba flexibilně reagovat, ale v rámci vymezených strategií programového prohlášení vlády. „Chápeme, že vláda je pod velkým tlakem. Nicméně krize zdaleka nekončí a pouze rychlá řešení a změny nás nespasí. Zajištění energetické stability je klíčové, potřebujeme se ale zároveň systematicky posouvat v dalších oblastech. V otázkách trhu práce, vzdělávání, digitální ekonomiky, podpory výzkumu a vývoje, exportu nebo například stavebního práva,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vláda už avizovala, že plánuje přepracovat své programové prohlášení. Svaz průmyslu na tripartitě nabídl zástupcům koalice při revizi spolupráci. „Jsme připraveni dát vládě podněty a pomoci vnímat realitu ekonomiky za zaměstnavatele. Proto jsme předsedovi vlády dali k dispozici i programové prohlášení Svazu průmyslu. Obsahuje konkrétní kroky, jak se posouvat v prioritních oblastech a postupně transformovat českou ekonomiku,” komentuje Jaroslav Hanák*.

KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM BODŮM JEDNÁNÍ TRIPARTITY

CENY ENERGIE

„Současná situace v cenách energie stále velmi vážně ohrožuje ekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost našich firem. Musíme ocenit, že vláda hledá řešení cen energie na evropské úrovni a že se podařilo prodloužit Dočasný krizový rámec na příští rok s lepšími podmínkami, které je třeba využít. Zároveň ale upozorňujeme, že je nutné na evropské úrovni nadále prosazovat taková řešení, která přinesou pro firmy hmatatelné výsledky a stejné podmínky pro všechny aktéry v EU. Vláda zastropovala ceny energie některým firmám a vypsala první výzvu z Dočasného krizového rámce. Velké firmy ale příští rok stále vyhlíží s obavami. Pokud se rychle nepřijme účinná pomoc i pro ně, zejména v podobě zastropování, očekáváme postupné zhoršování situace všech firem a to kvůli přelévání problémů mezi odvětvími a v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Vyzvali jsme vládu, aby urychleně přijala konkrétní řešení pro všechny firmy a zároveň zabezpečila základní síť opatření ke stabilizaci situace,” vysvětlil aktuální situaci Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.

IMPLEMENTACE FONDŮ EU

„Je dobře, že jsou průběžně vypisovány hlavní výzvy většiny dotačních programů. Důležité v této kritické době je ale zajistit jejich maximální a co nejrychlejší čerpání. Navíc končí jedno programové období u strukturálních fondů a zároveň byly zahájeny výzvy z nového. Je proto třeba vyhnout se jakýmkoliv škrtům finančních prostředků a pracovních míst na resortech v oblastech zajišťujících čerpání fondů. Doufáme, že si vláda jako dobrý manažer toto ohlídá, nebude škrtat na nesprávných místech a zapracuje na zjednodušení administrace programů,” zdůraznil ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE

„Vítáme konstruktivní a vstřícný přístup k hledání optimálního řešení, aby se vyhovělo požadavkům příslušných transpozičních směrnic EU a zároveň nedošlo zásadním způsobem k narušení stávající podoby zákoníku práce. Z pohledu firem je důležité, abychom si nestanovovali ještě přísnější podmínky, než nastavila EU a nepřidělávali zaměstnavatelům ještě více práce,” komentuje generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová.

KURZARBEIT

„Již od začátku krize jsme věděli, že pro spuštění kurzarbeitu musí být vydáno nařízení vlády pro danou situaci, notifikované Evropskou komisí. Očekáváme, že se stav na trhu práce bude zhoršovat, a to i kvůli řetězovým reakcím v návaznosti na situaci v zahraničí, která se může přelít i mimo energeticky náročná odvětví. Za zaměstnavatele vidíme v souvislosti se současnou energetickou krizí jako důležité, aby firmy mohly kurzarbeit využít, pokud by nastal jeden ze dvou scénářů. První v situaci způsobenou omezením dodávek plynu, kdy by měl být aktivován příspěvek v době částečné práce. Zde je třeba rychlé schválení již existujícího nařízení vlády předloženého v pátek 11. 11. 2022 do MPŘ a následná notifikace ze strany komise. Druhé, námi od počátku požadované nařízení vlády, vychází ze situace pro případ omezení provozu a následně výpadků práce z důvodu drahých energií či souvisejících logistických, dodavatelských problémů. Takové nařízení není v tuto chvíli dle našich informací ještě ani vypracované. Apelujeme na součinnost dotčených resortů, tedy MPSV, MPO a MF,“ upozorňuje Dagmar Kužvartová, ředitelka Sekce zaměstnavatelské.

Zdroj: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/15701-sp-cr-na-tripartite-stat-musi-doresit-pomoc-s-cenami-energie 


Novinky v legislativě pro 44. týden roku 2022.

17.11.2022, Zdroj: Fulsoft (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů v období od 7.11.2022 do 13.11.2022

VYDÁNO

předpis název předpisu poznámka
329/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb. částka 153 z 7.11.2022
330/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů částka 153 z 7.11.2022
331/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů částka 153 z 7.11.2022
332/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů částka 153 z 7.11.2022
333/2022 Sb. Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu částka 154 z 9.11.2022
334/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů částka 154 z 9.11.2022
335/2022 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací částka 154 z 9.11.2022
336/2022 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 částka 154 z 9.11.2022

POZBYLO PLATNOSTI

předpis název předpisu k datu
323/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic 13.11.2022

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis název předpisu k datu poznámka
333/2022 Sb. Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu 10.11.2022 částka 154 z 9.11.2022
329/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb. 12.11.2022 částka 153 z 7.11.2022

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis název předpisu novelizováno k datu poznámka
301/2022 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic 329/2022 Sb. 12.11.2022 novelizovaný předpis v mezidobí zrušen
částka 153 z 7.11.2022
323/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic 329/2022 Sb. 12.11.2022 částka 153 z 7.11.2022

Finanční trh 47. týden.

22-11-29 IN Finanční trh 47. týden.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526