RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 5. 12. 2022

Zrychlení povolování staveb? Cestu ukazují jednotné stavebně-technické předpisy.  

Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných.  

Reklama na alkoholické nápoje a její právní regulace.  

Zrychlení povolování staveb? Cestu ukazují jednotné stavebně-technické předpisy.

21.11.2022, Zdroj: ČKAIT (www.ckait.cz)

Jedno zastřešující stanovisko úřadu je pro stavebníka lepší než deset dílčích. Stejně tak je pro ty, kdo žádají o povolení stavby, ale i pro ty, kdo stavbu povolují, efektivnější řídit se jedněmi stavebně-technickými předpisy. Ty definují základní rámec toho, jak mají stavby na území České republiky fungovat. Právě o sjednocení tohoto pro stavebníky i projektanty zásadního právního předpisu usiluje v rámci novely Nového stavebního zákona Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Inženýři vycházejí ze dvou jednoduchých a ověřených faktů: více technických předpisů znamená větší chaos a nepřímo prodlužování nejen povolovacího procesu, ale i samotné projektové přípravy. Zároveň lze jen stěží zpochybnit fakt, že právní prostředí, fyzikální parametry a biologické potřeby člověka jsou v celé republice stejné. Všude musí být splněny základní požadavky na stavby a to současně. Z pohledu bezpečnosti není možné, aby například maximální sklon nájezdových ramp do podzemních garáží či výška schodišťových stupňů byly řešeny v každém městě jinak.

To, co soustavně prosazujeme, není centralizace, ale zjednodušení a transparentnost. Proto předpisy pracují s koeficienty, které samosprávy mohou využívat podle lokálních či regionálních potřeb a podmínek, týkajících se třeba počtu parkovacích stání či míry proslunění bytů. Zároveň městům a obcím zůstává pravomoc rozhodovat o tom, kde a jaká stavba vyroste. Inženýrské komoře jde primárně o ochranu veřejného zájmu i kýžené zrychlení povolování staveb,“ vysvětluje její předseda Ing. Robert Špalek. ČKAIT je zároveň přesvědčena, že garantem jednotného výkladu a metodiky stavebně-technických přepisů, jimiž by se měly řídit stavební úřady, musí být jen Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Nikoliv každé statutární město, které si schválí vlastní stavebně-technický předpis.

Princip adaptace jednotných stavebně-technických předpisů pro jednotlivé obce lze ilustrovat na příkladu střech. Výpočty namáhání nosných konstrukcí staveb se řídí evropskými technickými normami (Eurokódy), ale pro každou stavbu je možné uplatnit koeficienty závislé na množství dešťových nebo sněhových srážek odpovídajícím místním klimatickým podmínkám. „Tím pádem je odlišný koeficient v Brně a jiný v Peci pod Sněžkou. Stejně tak může platit pro jednotlivá města a jejich části jiný koeficient v případě výpočtu minimálního počtu prosluněných bytů nebo dopravy v klidu. Samozřejmě si samosprávy budou muset odůvodnit odlišný postup,“ říká Ing. Jan Klečka člen Technické komise ČKAIT, jenž se technickými normami dlouhodobě zabývá.

ČKAIT svým návrhem na úpravu novely nového stavebního zákona sleduje urychlení povolovacího řízení, a to při zachování kvality staveb a ochrany veřejného zájmu. Komora nechce určovat podmínky výstavby pro každé město či obce – jde jí výhradně o jednotnost metodiky a postupů, jimiž se v zájmu stavebníků musejí řídit projektanti, stavbyvedoucí nebo vykonavatelé technických dozorů stavebníka. A obecně všechny autorizované osoby.

Jsme toho názoru, že zrychlení povolovacích procesů není bez sjednocení předpisů možné, respektive udržitelné. Je velmi reálné, že pokud bude stavebně-technické předpisy vydávat každé krajské město, může dojít k tomu, že některé technické normy budou závazné jen v některých obcích. A to může být předmětem sporů,“ soudí Ing. Špalek, podle kterého už podobný problém nastal v Praze. Zatímco celostátně platné stavebně technické předpisy (vyhláška č. 268/2009 Sb.) definují požadavky na sjezdovou rampu do hromadných garáží odkazem na příslušnou normu, Pražské stavební předpisy (PSP) tento problém řeší odlišně a technická norma není v Praze závazná. Sjezd do podzemních garáží v hlavním městě tedy může být teoreticky i méně bezpečný i méně pohodlný než mimo něj. …

ČKAIT zároveň upozorňuje na to, že v případě různých stavebních předpisů nebo i stejných ustanovení různého metodického výkladu budou odlišně navrhovány sousedící stavby nacházející se v různých katastrech. „Každodenní praxe nám dokládá, že veřejný zájem a ochrana zdraví a majetku, což stavebně-technické předpisy při důkladném dodržování garantují, jsou stejně důležité jako urbanistické koncepty, a to i s rozličným přístupem v plánování měst. Neplatí to jen pro Prahu s jejím plánem soustavného zahušťování výstavby s omezeným zájmem o dopady na již stávající majitele nebo nájemce bytů, ale pro řadu dalších měst nejen v České republice,“ uzavírá Ing. Jan Klečka.

ČKAIT je připravena vést v rámci novely nového stavebního zákona odbornou a věcnou diskusi o podobě konkrétních požadavků v rámci jednotných stavebně technických předpisů. „Na tvorbě jednotných stavebně technických předpisů by se měly odborně podílet obě profesní Komory, tedy ČKAIT i ČKA, které sdružují společně téměř 40 000 odborníků. Důležité je hledat společný konsensus. To se bohužel nyní neděje. V Evropě je trend sjednocování předpisů a nepřijde mi logické, že by se to u nás tříštilo. Jsou to předpisy pro lidi a týkají se každého z nás,“ uvedl Špalek, který doufá, že poslanci odborné argumenty vyslyší a bude zahájena odborná a věcná diskuze o konkrétní podobě jednotných stavebně technických předpisů. Vytvořit jeden společný moderní a kvalitní předpis je v zájmu všech občanů ČR.

Shrnutí argumentů pro jednotné stavebně-technické předpisy

Stavební a technické předpisy, které určují požadavky na stavby, by měly být na území celé ČR včetně městské zástavby jednotné, neboť fyzikální parametry a biologické potřeby člověka jsou všude stejné. Můžou se však lišit v jednotlivých detailech, které jsou ovlivněny okrajovými podmínkami místa, kde se konkrétní stavba nachází.

Proto se ve většině technických předpisů pracuje s koeficienty, které zohledňují dané podmínky, ale výpočet sám je platný pro celé území ČR a většina technických postupů je navíc jednotná v celé EU. Jako příklad lze uvést výpočty namáhání nosných konstrukcí staveb, které se řídí evropskými technickými normami (Eurokódy), ale pro každou stavbu se dle daných podmínek místa zvolí například správný koeficient zatížení sněhem. Obdobně je tomu u parametrů jako je doprava v klidu, tj. počet parkovacích stání. Je žádoucí, aby celostátní vyhláška, kterou připravuje MMR, obsahovala jednotnou metodiku výpočtu umožňující zahrnutí koeficientu, jejž si následně může místní samospráva, včetně velkých měst, určit konkrétně dle vlastních potřeb.

Jako ČKAIT jsme rádi, že v posledním dostupném návrhu vyhlášky o požadavcích na stavbu tomu tak je. Obdobně je pojato i problematické téma proslunění, kde součástí přílohy návrhu vyhlášky tvoří tabulka, v níž je dle úhlu stínění je možné redukovat množství bytových jednotek, které musí splnit požadavek na proslunění. Pokud si velká města následně umí obhájit, že připravený návrh MMR je přísný a navrhnou redukci těchto koeficientů pro výpočet kvality bytových jednotek v centru a v okrajových místech, mohou si připravit vlastní předpis, který upraví tuto podmínku pro dané místo. Ale metodika a postup zůstanou stejné, platnost normativních postupů bude zajištěna.

Posledním argumentem pro jednotný předpis je fakt, že většina požadavků ve vyhlášce vyplývá z evropského práva a je nutné ji jednotně překlopit. Jeví se jako nadbytečné tyto požadavky překlápět v různých terminologických obměnných 5krát či do budoucna vícekrát. Proto jako ČKAIT podporujeme jednotné stavebně-technické předpisy, které umožní velkým městům upravit případné koeficienty, nikoliv vydávat několik většinou stejně znějících předpisů s různými postupy na stejné technické téma.

Příklad možného řešení lokálně odlišných požadavků na proslunění dle pracovního návrhu MMR jednotných stavebně technických předpisů 04/2022

PROCENTO OSLUNĚNÝCH BYTŮ V NOVÉ ZÁSTAVBĚ PODLE CHARAKTERU ZÁSTAVBY

Procento osluněných bytů
Charakter zástavby A B C D
Úhel stínění < 30° 30° – 40° 40°- 50° > 50°
Minimální počet prosluněných bytů z celkového počtu bytů  90 %

 

70 %  50 % 30 %

Charakter zástavby je stanoven dle uvedeného úhlu stínění. Úhel stínění je úhel od horizontální roviny vynesený ve směru normály ze středu okna ke stínící konstrukci protější budovy (obvykle atika, římsa, hřeben apod.). Úhel stínění nelze stanovit k lokálním nebo drobným konstrukcím, např. komín… 

Úhel stínění se stanovuje u nové zástavby ze středu okna kritické obytné místnosti. Přednostně se použije obytná místnost s oknem do fasády s orientací do uličního prostranství. Stínící konstrukce budovy se stanovuje: 

 1. ze stávající budovy, nebo
  b. z budovy v dostavbě proluky odpovídající úplné souvislé zástavbě (výšková úroveň, půdorysný rozsah apod.), nebo
  c. se stavem zástavby podle podmínek územního rozhodnutí nebo podle regulačního plánu, popř. územního plánu, nebo
  d. se stavem se stavbou odpovídající přiměřenosti místním poměrům


Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných.

27.10.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sněmovna schválila balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných, zvýší se příspěvek na mobilitu.

Vládní balíček, který upravuje podporu pro zdravotně znevýhodněné, ve středu schválila Poslanecká sněmovna. Změny se týkají především zvýšení příspěvku na mobilitu. Jedno z opatření také zpřístupňuje pořízení zvláštních zdravotnických pomůcek nebo navyšuje příspěvek na diety. Změny reagují na rychlý růst cen v posledních měsících. Úpravu bude muset ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Příspěvek na mobilitu, který v současné době pobírá přibližně 260 tisíc osob, se zvýší o 350 korun na 900 korun. Ještě výraznější nárůst se bude podle schválené předlohy týkat lidí odkázaných na energeticky náročné dýchací přístroje. V jejich případě stoupne dokonce na 2900 korun s tím, že se bude vyplácet zatím jen do konce roku 2024. „Zvýšení příspěvku na mobilitu zdravotně znevýhodněným pomůže s rostoucími cenami pohonných hmot. Na pomoc s úhradou elektřiny pak cílí příspěvek pro osoby s dechovými potížemi, které jsou upoutáni na umělou plicní ventilaci, či domácí oxygenerátor,” řekla poslankyně a zpravodajka návrhů Pavla Golasowská.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny

S ohledem na růst cen se zvýší i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny o 100 tisíc korun z nynějších 400 tisíc korun. Tato pomůcka umožní zůstat lidem, kteří se bez ní neobejdou, co nejdéle v domácí péči. Ročně příspěvek dostává v ČR zhruba 350 osob.

Podpora rodičů při úmrtí miminka

Změní se i pravidla pro poskytování otcovského volna a pohřebného. Na otcovskou budou mít nárok oba rodiče, pokud se jejich dítě narodí mrtvé nebo zemře v šestinedělí. Zaměstnavatel bude mít povinnost otce uvolnit a poskytnout mu prostor se se ztrátou vyrovnat. „Poskytne se společný čas, kdy se se smutnou událostí mohou vyrovnat oba rodiče. Dosud mohly čerpat dovolenou pouze matky. Otcové budou mít možnost podpořit v tak psychicky a fyzicky náročném období svou partnerku a získají také prostor pro sebe, protože i je tato ztráta citelně zasahuje,” uvedla poslankyně Marie Jílková, která novelu navrhla. Rozšíří se také poskytování pohřebného na dítě, které se narodí již mrtvé.

Podpora osob s nákladnou dietou

V rámci příspěvku na živobytí je poskytována měsíčně také částka, která slouží na úhradu nákladného dietního stravování. Nárok na ni vzniká na základě doporučení příslušného odborného lékaře. Z důvodu výrazného nárůstu cen se částky jednorázově valorizovali od letošního října o 9,5 procenta. K této změně však již došlo prostřednictvím novely příslušné vládní vyhlášky.


Reklama na alkoholické nápoje a její právní regulace.

26.8.2022, Zdroj: PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o. (www.peytonlegal.cz)

 

struktura dokumentu

Reklama na alkoholické nápoje má, stejně jako jiné komodity, které mají povahu návykových látek, své právní mantinely stanovené jak vnitrostátními předpisy, tak legislativou Evropské unie (EU).

Úvod

V posledních letech lze spatřovat trend směrem ke zpřísnění pravidel v této oblasti, a to ve snaze o všeobecné snížení spotřeby alkoholu a v zájmu ochrany mladistvých před vlivem obchodních sdělení s nežádoucím obsahem, který nabádá ke konzumaci alkoholických nápojů.

V následujícím článku bychom Vám rádi představili základní regulaci reklamy na alkoholické nápoje z pohledu aktuální právní úpravy a nastínili navrhované revize právních předpisů, jež regulují předmětnou oblast.

Konec formuláře

Obecná právní regulace reklamy

Základním právním předpisem v této oblasti je zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o regulaci reklamy“), dle něhož se reklamou rozumí jakékoli oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, pokud není Zákonem o regulaci reklamy stanoveno jinak.

Za komunikační média jsou pak ve smyslu Zákona o regulaci reklamy považovány veškeré prostředky umožňující přenášení reklamy, a to zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální mediální služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.

Dle § 4 Zákona o regulaci reklamy pro reklamu na alkoholické nápoje obecně platí kategorický zákaz:

 1. nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost;
 2. zaměřovat se na osoby mladší 18 let, zejména tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují;
 3. spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla;
 4. vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu;
 5. tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů;
 6. zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.

Dozorovým orgánem nad dodržováním zákonných podmínek pro reklamu na alkoholické nápoje jsou krajské živnostenské úřady, ledaže se jedná o reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (viz níže), kde je dozor svěřen Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Sankce za porušení výše specifikovaných podmínek pro obsah reklamy na alkoholické nápoje se liší v závislosti na tom, zde se jej dopustí osoba v roli zadavatele, zpracovatele nebo šiřitele reklamy, jakož i povaze a závažnosti porušení, přičemž nejvyšší možná pokuta za přestupek v této oblasti činí 2.000.000,- Kč.

Rozhlasové a televizní vysílání

Specifika pro reklamu na alkoholické nápoje v rádiích a na televizních obrazovkách upravuje zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání“).

V této souvislosti je nutno upozornit, že Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání se aplikuje pouze na tzv. „lineární vysílání“, tj. standardní televizní nebo rozhlasové vysílání, kdy jeden pořad následuje za druhým v rámci provozovatelem sestaveného programu a divák nebo posluchač nemá možnost si zvolit, kdy a co bude na daném vysílání sledovat či poslouchat. Provozovatel dané služby zde současně nese redakční odpovědnosti za obsah.

Vedle obecných podmínek kladených na reklamu a teleshopping dle ustanovení § 48 a § 49 obsahuje § 52 Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání zvláštní podmínky pro obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů, jež nesmějí:

 1. být zaměřeny speciálně na děti a mladistvé nebo zobrazovat děti a mladistvé konzumující alkoholické nápoje;
 2. spojovat spotřebu alkoholických nápojů se zvýšenými tělesnými výkony nebo řízením vozidla;
 3. vytvářet dojem, že spotřeba alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu;
 4. tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné, stimulující nebo uklidňující účinky nebo že jsou prostředkem řešení osobních konfliktů;
 5. podporovat nestřídmou spotřebu alkoholických nápojů nebo ukazovat abstinenci nebo umírněnost v požívání alkoholických nápojů v nepříznivém světle;
 6. zdůrazňovat vysoký obsah alkoholu jako pozitivní kvalitu alkoholického nápoje.

Za nedodržení povinností stanovených Zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání pro obchodní sdělení hrozí nejvyšší možná pokuta ve výši 2.500.000,- Kč.

Audiovizuální mediální služby

Audiovizuální mediální službou na vyžádání se rozumí poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, umožňující sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Od rozhlasového a televizního vysílání se tyto služby odlišují tím, že jsou „nelineární“ povahy, tzn. divák si vybírá pořady a sám rozhoduje, kdy a který zhlédne. Nicméně i zde platí, že poskytovatel určuje obsah pořadů a je za něj také odpovědný.

Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o audiovizuálních mediálních službách“), stanoví ve svém § 8 požadavky na audiovizuální obchodní sdělení, přičemž dle odst. 3 taková sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být zaměřena na děti a mladistvé a nesmějí podporovat nestřídmou konzumaci těchto nápojů, a to vše pod sankcí za nedodržení daných požadavků v nejvyšší možné výši 2.000.000,- Kč.

Ačkoli je speciální právní úprava v této oblasti velice strohá, aplikují se zde stejně jako ve všech dalších formách reklamy, která nemají svou zvláštní právní úpravu, obecná ustanovení a kategorické zákazy stanovené Zákonem o regulaci reklamy, jak jsou popsány výše.

Očekávané změny

Dne 18. prosince 2018 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (dále jen „Směrnice“), s ohledem na měnící se situaci na trhu, na jejímž základě je nyní v legislativním procesu projednáván návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, Zákona o audiovizuálních mediálních službách, a některých dalších zákonů, který předmětnou Směrnici transponuje do českého právního řádu.

Novelizace by měla prostřednictvím revidovaného rámce mimo jiné zvýšit ochranu spotřebitelů a nezletilých před nevhodným obsahem, resp. nežádoucí reklamou, a to především na stále více vyhledávaných a doposud legislativně opomíjených internetových platformách pro sdílení videonahrávek (např. YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok), které jsou charakteristické tím, že na ně mohou obsah umístit sami jejich uživatelé, jejichž redakční odpovědnost za obsah sdílených videonahrávek je omezená.

Hlavním cílem nové právní úpravy má být nastavení pravidel pro internetové platformy pro sdílení videonahrávek obdobně jako u „lineárního“ rozhlasového a televizního vysílání a „nelineárních“ audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a umožnit poskytovatelům těchto služeb uplatňovat zákonem stanovená opatření za účelem eliminace nežádoucího obsahu.

Orgánem dozoru zde bude stejně jako u rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vedle zavedení přísnější a jednotnější regulace reklamy na alkohol má nová právní úprava vytvořit právní základ pro samoregulaci prostřednictvím etických kodexů, které stanoví podrobnější požadavky v této oblasti, jejichž cílem musí být dosažení účinného omezení vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se alkoholických nápojů, a dále postupy pravidelného, transparentního a nezávislého sledování a vyhodnocování plnění těchto cílů a mechanismus řešení stížností, včetně mechanismu prosazování přiměřených sankcí za porušení stanovených pravidel.

Závěr

Reklama na alkoholické nápoje je v současné době vedle obecné právní úpravy stanovené Zákonem o regulaci reklamy speciálně upravena zejména v oblastech, kde poskytovatel dané služby určuje její obsah, přičemž je legislativně opomíjena, zadavateli reklamy stále více využívaná, oblast internetových platforem pro sdílení videí, které představují příležitost reklamu s nežádoucím obsahem umístit přímo do obsahu uživatelských příspěvků.

Změnu v této oblasti by měla přinést transpozice Směrnice (směrnice o audiovizuálních mediálních službách), návrh jejíž transpozice je nyní v legislativním procesu, který pro Vás budeme i dále sledovat.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se otázek věcně souvisejících s problematikou právní regulace reklamy, Vám jsme k dispozici, neváhejte se proto na nás obrátit.

Mgr. Tereza Dvořáková, advokátka – dvorakova@plegal.cz

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

www.peytonlegal.cz

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526