RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 1. 2023

Přístup SZPI ke kontrole hmotnosti.

Prodej lihovin českému spotřebiteli přes zahraniční e-shop.

Nová publikace PK ČR a ČTPP: Výživové údaje na obalech potravin – Jak je číst a jak jim rozumět.

Za jakých pravidel se může dostat zvěřina na talíř českého spotřebitele?

Devizový trh 2. týden.

Přístup SZPI ke kontrole hmotnosti.

2.1.2023, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz)

Jak přistupovat ke kontrole množství u potravin označených symbolem „e“ nebo potravin, u kterých podmínky uvádění množství stanoví přímo použitelný evropský předpis, a jaká ukládat opatření? Jak přistupovat ke kontrole množství u potravin, které mají vnitrostátním předpisem stanovenou odchylku pro množství, a jaká ukládat opatření?

Dotaz:

  1. A) Jak přistupovat ke kontrole množství u potravin označených symbolem „e“ nebo potravin, u kterých podmínky uvádění množství stanoví přímo použitelný evropský předpis, a jaká ukládat opatření?

    B) Jak přistupovat ke kontrole množství u potravin, které mají vnitrostátním předpisem stanovenou odchylku pro množství, a jaká ukládat opatření?

Odpověď:

  1. A) Potravina je označena symbolem „e“ pro množství, nebo podmínky uvádění množství u dané potraviny stanoví přímo použitelný evropský předpis:potravina musí splňovat požadavek na „e“ nebo požadavky příslušného předpisu (bez ohledu na původ potraviny).

Při kontrole bude aplikován tento přístup:

  1. a) Jestliže při měření nevyhoví vzorek / vzorky označené symbolem „e“ pro množství, budou vyhodnoceny jako „N“ – nevyhovující. Pro odchylku hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ platí dle bodu 1.3. Přílohy 1 vyhlášky č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění pozdějších předpisů, že „symbolem „e“ … nesmí být v dávce opatřeno žádné hotové balení, které vykazuje zápornou odchylku obsahu větší, než je dvojnásobek přípustné záporné odchylky obsahu uvedené v tabulce v bodě 2.4“ této přílohy.
  2. b) Jestliže při měření nevyhoví vzorek / vzorky, u kterých podmínky uvádění množství stanoví přímo použitelný evropský předpis, budou vyhodnoceny jako „N“ – nevyhovující.

Uložené opatření bude v obou případech vztaženo na celou vyrobenou šarži.

Šarží se rozumí podle ust. § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších přepisů, množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek.

Zjištění o nedostatcích u potravin označených symbolem „e“ pro množství dle bodu A. písm. a) bude podle § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předáno Českému metrologickému institutu, který dle § 14 odst. 1 písm. g) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, provádí metrologickou kontrolu hotově baleného zboží označeného symbolem „e“.

  1. B) Ostatní potraviny, jiné než pod bodem A, které mají vnitrostátním předpisem stanovenou odchylku pro množství.

Pokud má potravina v národní české komoditní vyhlášce stanovené záporné odchylky pro uváděné množství, zohlední se tyto odchylky; nejsou-li záporné odchylky stanoveny – potravina musí mít čisté množství nebo větší. Pokud kontrolovaná potravina nebude ani s přihlédnutím k povolené odchylce vyhovovat deklarovanému množství, bude to kvalifikováno jako porušení článku 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 – tj. uvádění zavádějící informace o množství potraviny (čistém množství).

Pokud má potravina v národní české komoditní vyhlášce stanovené záporné odchylky pro uváděné množství, bude se praktikovat stejný přístup k potravinám z ČR a třetích zemí i z jiných členských států, aby nebyly kladeny překážky volnému pohybu zboží. Kontrola hmotnosti u těchto potravin bude prováděna prioritně u výrobců a ve skladech dovozců. Jestliže při měření vzorek / vzorky nevyhoví, budou vyhodnoceny jako „N“. Uložené opatření bude vztaženo na celou vyrobenou / dovezenou šarži.

V obchodech bude kontrola probíhat jen v odůvodněných případech, např. při podnětu ke kontrole, vždy s dořešením u výrobce / dovozce. Ke kontrole množství bude v obchodě odebrán vzorek přítomné šarže potraviny. Jestliže při měření vzorek nevyhoví, bude vyhodnocen jako „N“ – nevyhovující. Je možné volit zejména tato opatření:

  • dle § 5 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 146/2002 Sb. tj. zákaz uvádění na trh hmotnosti nevyhovujících potravin na celou šarži nebo
  • dle § 5 odst. 1 písm. c) k odstranění zjištěných nedostatků, např. „kontrolovaná osoba provede kontrolu šarže (konkretizované) potraviny uváděné na trh a vyřadí kusy této potraviny hmotnosti nevyhovující“

Při volbě typu opatření se zohlední okolnosti konkrétního případu.

V obchodní síti u potravin živočišného původu bude vždy následovat oznámení případu místně příslušné krajské veterinární správě.

Privátní značky prodejců: kontrola bude probíhat i v obchodě; jestliže při měření v laboratoři vzorek / vzorky nevyhoví, budou vyhodnoceny jako „N“. Uložené opatření bude vztaženo na celou vyrobenou šarži.

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/pristup-szpi-ke-kontrole-hmotnosti.aspx


Prodej lihovin českému spotřebiteli přes zahraniční e-shop.

8.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Musí mít zahraniční společnost (z EU), která provozuje ze zahraničí online e-shop s lihovinami, který je zaměřený a uzpůsobený pro českého spotřebitele (na cz doméně), českou koncesi na prodej lihovin vydanou českým živnostenským úřadem?

Zmíněná zahraniční společnost v ČR nemá pobočku ani dceřinou společnost, žádný sklad ani provozovnu ani nic podobného. Zboží by se odesílalo přímo ze zahraničí. Bylo by možné, aby tuto činnost provozovala pouze na základě své zahraniční licence (vydané v příslušné zahraniční zemi EU)? Musí mít nějaké jiné české povolení/registraci/notifikaci anebo něco podobného?

Odpověď:

Pokud se jedná o zahraniční subjekt, který provozuje e-shop cílící na českého spotřebitele, tzn. informace o prodávaných potravinách v rámci tohoto e-shopu jsou uváděny v českém jazyce, prodej probíhá za české koruny a zboží je doručováno do ČR, pak Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontroluje u tohoto subjektu povinnosti vyplývající z předpisů EU v potravinářské oblasti.

Předmětem kontroly ze strany SZPI jsou především informace o prodávaných potravinách v rámci příslušného e-shopu před dokončením nákupu a při doručení výrobku, označování zasílaných výrobků pro české spotřebitele (které musí být v českém jazyce), bezpečnost a kvalita výrobku.

Provozovatel e-shopu (provozovatel potravinářského podniku) usazený v jiném členském státě EU musí mimo jiné splnit povinnost dle čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 625/2017 a oznámit příslušnému orgánu dozoru v zemi usazení požadované údaje (jméno – název, právní formu a konkrétní činnosti, které provádí, včetně činností vykonávaných prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku a místa, která má pod svou kontrolou).

Předmětem kontroly ze strany SZPI ve vztahu k zahraničnímu subjektu nejsou záležitosti české koncese na prodej lihovin, označování kontrolními páskami nebo daňová problematika. Dotazy k této problematice je třeba směřovat na Generální ředitelství cel a na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Nová publikace PK ČR a ČTPP: Výživové údaje na obalech potravin – Jak je číst a jak jim rozumět.

21.12.2022, Zdroj: Potravinářská komora ČR (www.foodnet.cz)

Potravinářská komora ČR nabízí všem provozovatelům potravinářských podniků pomoc v podobě samostatných otázek a odpovědí k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, aby více přiblížila nová pravidla pro označování potravin.

Brožura je k dispozici zde, případně na sekretariátu Potravinářské komory ČR.

© PK ČR

Milí čtenáři,

kvalita a bezpečnost potravin jsou témata v dnešní době velmi často diskutovaná. Je prokázáno, že výběr potravin, jejich výživová hodnota, konzumované množství a četnost konzumace má zásadní vliv na zdraví nás všech coby spotřebitelů. To nás také přivedlo k myšlence připravit tuto brožuru. Její pomocí bychom vás chtěli nejen seznámit s informacemi, které musejí a mohou být výrobci na obalech potravin uváděny, ale zároveň vysvětlit jejich význam a zasadit do kontextu celkového stravovacího režimu, tak abyste se dokázali v informacích zorientovat a uměli je využít ve svůj prospěch.

Na stránkách brožury se tak dočtete o roli jednotlivých živin, a to jak makronutrientů (bílkoviny, sacharidy, tuky), tak také vitaminů a mikronutrientů (minerální látky, stopové prvky), jejich zdrojích a vlivu na organismus. Po přečtení brožury byste měli získat náhled, jaké potraviny a jak vhodně kombinovat, aby vaše strava byla pestrá a zároveň odpovídala zásadám pestré vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Mimoto vás seznámíme s trendem posledních let v potravinářství, tzv. reformulacemi potravin. Dozvíte se, jaký mají vliv na kvalitu a chuť potravin, jak takové potraviny poznáte a v čem mohou být pro vaše zdraví přínosné.

Věříme, že přečtením brožury získáte inspiraci, jak výběrem a kombinací výživově hodnotných potravin podpořit své zdraví, a přejeme vám příjemné čtení.
Autorský tým

Publikace byla zkompletována v rámci Priority A. Potraviny a zdraví České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky a za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2022).


Za jakých pravidel se může dostat zvěřina na talíř českého spotřebitele?

4.11.2022, Zdroj: Státní veterinární správa ČR (www.svscr.cz)

Podzimní období je tradičně také obdobím intenzivního lovu zvěře. Na jídelních lístcích restaurací, na pultech obchodů i na stolech domácností se v tento roční čas objevuje častěji než po zbytek roku zvěřina. Coby potravina živočišného původu také ona spadá do oblasti veterinárního dozoru. Je proto dobré si připomenout za jakých pravidel může být zvěřina uváděna na trh a jaká je úloha veterinárního dozoru v této oblasti.

Varianty, jak se může dostat zvěřina legální cestou do tržní sítě, jsou v podstatě dvě. První je prostřednictvím tzv. přímého prodeje v malém množství, druhá prostřednictvím zvěřinového závodu. U obou variant musí být zvěřina před uvedením na trh prohlédnuta. V případě prodeje v malém množství je legislativa mírnější a stačí prohlídka ze strany tzv. proškolené osoby. Neprohlédnutý kus může konzumovat pouze uživatel honitby nebo oprávněný účastník lovu, avšak na vlastní riziko a jen ve své domácnosti. Druhy vnímavé na parazita svalovce neboli trichinelu (především divoká prasata), musí být vyšetřeny na její přítomnost vždy, a to i pokud je zvíře určeno ke spotřebě v domácnosti lovce. Laboratoře, které mají k tomuto vyšetření oprávnění, lze, stejně jako místa pro sběr vzorků, nalézt na webu Státní veterinární správy (SVS).

Ve zvěřinových závodech prohlíží všechna těla ulovené volně žijící zvěře veterinární dozor, tedy zaměstnanci SVS. SVS také eviduje všechna vyšetření prasat na trichinelu, za prvních deset měsíců letošního roku to je předběžně 146.500 a půl tisíce vzorků prasat divokých.

Zvěřinu v kůži nebo peří v malých množstvích může prodávat/dodávat jen uživatel honitby, z níž zvěř pocházela. V rámci tohoto režimu mohou uživatelé honiteb prodávat zvěřinu konečnému spotřebiteli buď přímo, nebo prostřednictvím maloobchodní prodejny. Mohou zvěřinu dodat také do maloobchodního zařízení, které je pro tuto činnost registrováno. Drobnou zvěř, jako jsou například zajíci či bažanti, je možné prodávat také na trzích. Podrobně jsou pravidla pro prodej malého množství zvěřiny popsaná v následující publikaci.

Prohlídka proškolenou osobou musí být provedena co nejdříve po ulovení. Pokud proškolená osoba podle určitých znaků zjistí, že by maso mohlo představovat zdravotní riziko, musí informace předat uživateli honitby a ten musí zvěřinu (tělo i s orgány a hlavou) buď předložit k prohlídce veterinárnímu inspektorovi, nebo, není-li to možné, zvěřinu vyřadit, jako nevhodnou k lidské spotřebě.

V současné době je možné v rámci přímého prodeje (v malém množství), prodávat až 4 000 kusů velké volně žijící zvěře a 100 000 kusů drobné volně žijící zvěře odlovených v jedné honitbě za rok.

Provozovatel, který chce zvěřinu stahovat a prodávat jako maso, nebo vyrábět ze zvěřiny výrobky, vše pouze v omezeném množství, a dodávat je v místě výroby jen konečnému spotřebiteli (jen třetinu z omezené produkce je možné prodat do dalšího maloobchodu), musí být registrován u krajské veterinární správy (KVS) jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou. Stejným způsobem musí být registrována i restaurace, která chce nakoupit zvěřinu v kůži nebo peří a na místě ji zpracovat na pokrmy. Pokud by provozovatel chtěl zvěřinu stahovat a prodávat bez jakéhokoliv omezení, musí být KVS schválený a registrovaný jako zařízení pro nakládání se zvěřinou (zvěřinový závod) a být tak pod stálým veterinárním dozorem. Pro představu například v uplynulém roce 2021 provedli veterinární inspektoři ve zvěřinových závodech téměř 38 000 prohlídek srnčí zvěře, 31 000 jelení, téměř 9 700 dančí, 2 600 mufloní a necelých 47 000 prohlídek černé zvěře. Čísla se týkají počtu prohlídek nikoliv kusů zvěře.

Kontrolováni veterinárním dozorem jsou také myslivci. V letošním roce u uživatelů honiteb veterinární inspektoři provedli zatím 298 kontrol, z toho v deseti případech zjistili nějakou závadu. Nejvíce pochybení se, tak jako loni, týkalo chybějícího vyšetření uloveného prasete divokého na trichineu, případně dodání nevyhovujícího vzorku. Ve dvou honitbách byla zjištěna absence vyšetřování na klasický mor prasat. V jednom případě bylo zjištěno, že některý z lovců protiprávně dodal část stažené zvěře do restaurace.

SVS kontroluje také osoby proškolené k provádění zdravotních a hygienických kontrol zvěřiny. Těch letos zatím zkontrolovala celkem 212. Závady byly zjištěny pouze v jednom případě. Jednalo se o podvodnou prohlídku zvěře. Proškolená osoba nejspíše přijde o osvědčení i průkaz prohlížitele zvěře (případ je v řízení).

V legislativě upravující zacházení se zvěřinou došlo v poslední době k několika změnám. V předpisech EU se například nově objevily požadavky na tzv. sběrná střediska zvěřiny, tedy zařízení používaná ke skladování těl a vnitřností volně žijící zvěře před jejich přepravou do zařízení pro nakládání se zvěřinou.

Připravovanou změnou je novela vyhlášky 128/2009 Sb. Tato vyhláška razantně zvýší tzv. omezené množství zvěře zpracovávané v maloobchodních zařízeních registrovaných KVS jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou. Vyhláška bude dále umožňovat, aby do Prahy mohly v rámci maloobchodní činnosti dodávat i maloobchody krajů, které sousedí se Středočeským krajem. Vyhláška již byla Evropské komisi notifikována a čeká na zpracování našimi zákonodárci a zveřejnění ve sbírce zákonů.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS


Devizový trh 2. týden.

23-01-17 IN Devizový trh 2. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526