RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 30. 1. 2023

Nový webový portál o pokrytí internetu.  

Nové nařízení o strojních zařízeních.  

Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin.  

Uvádění údajů o stáčírně, výrobci, prodejci a dovozci na etiketách vín.  

Devizový trh 4. týden.  

Nový webový portál o pokrytí internetu.

10.10.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo využít množství dat, které má o pokrytí internetovou infrastrukturou v České republice, a zpřístupnit je široké veřejnosti. Díky nové interaktivní mapě bude moci každý zjistit, jaký operátor pokrývá jejich místo připojení a od koho si tedy může pořídit případně služby přístupu k internetu.

„Kvalitní připojení k internetu je prioritou MPO. Pokrytí bílých míst na mapě a výstavba sítí nové generace je základní součástí rozvoje venkovských oblastí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Portál poskytne interaktivní mapu s přehledem komunikačních sítí umožňujících přístup k internetu v pevném místě v různých rychlostních i technologických kategoriích podle toho, co konkrétní poskytovatelé deklarují.“

Mapa internetu vznikla na základě dat, která sbírá každoročně Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Zobrazuje informace o aktivních přípojkách se službou přístupu k internetu a uživatelských přípojkách, na kterých zatím není poskytována služba přístupu k internetu, ale je možné jí tam rychle zřídit.

„Ministerstvo disponuje velkým množstvím dat, která sbírá Český telekomunikační úřad. Jejich hlavním účelem je, abychom věděli, které lokality jsou pokryté hůře a kam směřovat dotace z evropských fondů,“ řekl náměstek pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Tato data zpřístupníme široké veřejnosti. Každý si tak bude moci zjistit, od koho si může objednat službu na své adrese a také si bude moci ověřit, zda operátoři nedeklarují pokrytí i tam, kde ve skutečnosti není.“ V poslední době především starostové menších obcí volají po možnosti ověřit si, kdo v jejich obci deklaruje infrastrukturu a v jaké kvalitě, aby případně mohli informovat ČTÚ nebo ministerstvo o tom, že pokrytí dle jejich zkušeností neodpovídá skutečnosti.

Pokud uživatel narazí na data, které neodpovídají skutečnosti, může pro nahlášení využít formulář umístěný přímo na webovém portálu Mapa internetu. „Stává se, že adresa je vykázána jako pokrytá, ale realita může být jiná. Zveřejnění těchto informací může pomoci ke zlepšení vykazovaných dat, které operátoři dávají ČTÚ,“ vysvětluje ředitel odboru digitalizace a internetu Petr Filipi.

Pokrytí konkrétní adresy lze ověřit na adrese www.mapainternetu.cz.


Nové nařízení o strojních zařízeních.

19.12.2022, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Dne 15. prosince 2022 dosáhl tým ÚNMZ, který během CZ PRES vedl jednání o novém nařízení o strojních zařízeních, předběžné dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v rámci 3. politického trialogu.

Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků na trh EU a bude tak přímo závazné nejen pro členské státy, ale jeho působnost se bude vztahovat i na všechny fyzické a právnické osoby členských států.
Nové nařízení mimo jiné pokrývá rizika související s digitalizací a novými technologiemi, a to úpravou základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost a zavedením povinného posouzení třetí nezávislou stranou rizik plynoucích z použití určitých tzv. “rizikových” skupin strojních zařízení. Dále nařízení přináší v souvislosti s digitalizací také výhody pro výrobce, kteří budou moci poskytovat návod k použití strojního zařízení pouze v digitální podobě.

Zdroj: https://www.unmz.cz/nove-narizeni-o-strojnich-zarizenich/


Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin.

3.10.2022, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz)

Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je Státní zemědělská a potravinářská inspekce příslušná.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) jako správní úřad pro výkon státního dozoru v oblasti potravin vede od 1. 10. 2022 v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 písm. f) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZPI“) seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná (dále jen „seznam internetových stránek“) a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách.

Dle § 3b zákona o SZPI obsahuje seznam internetových stránek adresu internetové stránky, den zápisu internetové stránky do seznamu internetových stránek, popřípadě den výmazu zápisu internetové stránky z tohoto seznamu.

Zákon o SZPI v § 3d ukládá povinnost poskytovatelům služby přístupu k internetu na území České republiky zamezit přístup k internetovým stránkám uvedeným v seznamu internetových stránek, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek.

Seznam je k dispozici ve formátu CSV, údaje jsou odděleny čárkou:

Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin

Pro kontrolu integrity seznamu je k dispozici i hash soubor se seznamem ve formátu SHA256. V souboru, který obsahuje hash je uvedeno i datum zveřejnění pro možnost automatické kontroly.

Seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin HASH

Oznámení aktualizace seznamu internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin 

Seznam internetových stránek je poskytován ve strojově čitelné podobě také na Portálu otevřených dat.


Uvádění údajů o stáčírně, výrobci, prodejci a dovozci na etiketách vín.

10.10.2022, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz)

Dotaz:

Kdy a jakým způsobem je možné uvádět na etiketě vína údaj o stáčírně, výrobci, prodejci a dovozci?

Odpověď:

Danou problematiku upravují článek 119 odst. 1 písm. e) a f) nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění a článek 46 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 [dále jen „nařízení (EU) 2019/33].

Tyto předpisy vykládá SZPI následujícím způsobem:

 1. NÁZEV STÁČÍRNY – u jiných vín než šumivých, jakostních šumivých, jakostních aromatických šumivých a šumivých vín dosycených oxidem uhličitým.

Stáčírnou se [dle čl. 46 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/33] rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob usazené v Evropské unii, které se na vlastní účet zabývají plněním nebo nechávají plnění provádět

 • U těchto vín se [dle čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „stáčírna“ nebo „plněno v (…)“ plus název a adresa stáčírny (název obce a členského státu / třetí země).

PŘÍKLAD:

Stáčírna: VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

Plněno ve VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

 • Slova „stáčírna“ nebo „plněno v (…)“ lze [dle čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/33] doplnit výrazy odkazujícími na zemědělský podnik výrobce.

PŘÍKLAD:

Stáčírna: VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika; výrobce: CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

Plněno ve VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika; vyrobeno v CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

 • U vín s CHOP/CHZO lze [dle čl. 46 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/33] uvést výrazy odkazující na místo, kde došlo k plnění:
 • v zemědělském podniku výrobce;
 • v provozovnách seskupení výrobců;
 • v podniku nacházejícím se ve vymezené zeměpisné oblasti nebo v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené zeměpisné oblasti.

Pozn.: Podmínky pro použití výše uvedených výrazů (i – iii) mají stanovit členské státy. ČR však žádné podmínky pro použití těchto výrazů nestanovila. Z toho dovozujeme, že neexistují žádná omezení, nelze však uvádět takové údaje, které by vedly k možnému klamání spotřebitele.

 • Při plnění za úhradu se [dle čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „plněno pro (…)“ nebo „plněno pro (…) v (…)“.

PŘÍKLAD:

Plněno pro VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika v CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

Pozn.: Pokud k plnění dochází na jiném místě než ve stáčírně, jsou shora uvedené údaje dále doplněny odkazem na přesné místo, kde k plnění došlo, a pokud je plnění prováděno v jiném členském státě, názvem tohoto členského státu. Tyto požadavky se nepoužijí, pokud k plnění dochází na místě, které se nachází v bezprostřední blízkosti stáčírny.

 • Při používání jiných nádob než lahví se [dle čl. 46 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „balírna“ a „baleno v (…)“.
 • Údaj o stáčírně je možné seskupit s dalšími údaji, případně použít kód. Tyto situace stejně jako případy, kdy jsou název a adresa stáčírny tvořeny chráněným označením původu (CHOP) nebo chráněným zeměpisným označením (CHZO) nebo je obsahují, jsou blíže popsány v bodech 4 a 5 tohoto ZS.
 1. NÁZEV VÝROBCE (PRODUCENTA) NEBO PRODEJCE – u vín šumivých, šumivých dosycených oxidem uhličitým, jakostních šumivých a jakostních aromatických šumivých.

„Výrobcem se [dle čl. 46 odst. 1 písm. C) nařízení (EU) 2019/33] rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, které na vlastní účet provádí zpracování hroznů nebo hroznového moštu na vína nebo zpracování hroznů nebo vína na šumivá vína, šumivá vína dosycovaná oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická vína nebo nechávají zpracování provádět“

„Prodejcem se [dle čl. 46 odst. 1 písm. E) nařízení (EU) 2019/33] rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, na něž se nevztahuje definice výrobce, které nakupují a posléze propouští do oběhu šumivá vína, šumivá vína dosycovaná oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická šumivá vína“

 • U těchto vín se [dle čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „výrobce“ nebo „vyrobeno v (…)“ a „prodejce“ nebo „prodáváno“ nebo rovnocenné výrazy plus název a adresa výrobce / prodejce (název obce a členského státu / třetí země).

PŘÍKLAD:

Výrobce: VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

Vyrobeno ve / prodáváno ve VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

Prodejce: VINOMIX s.r.o., Brno, Česká republika

 • Slova „výrobce“ nebo „vyrobeno v (…)“ lze [dle čl. 46 odst. 3 druhého pododstavce písm. B) nařízení (EU) 2019/33] nahradit výrazy uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2019/33, pokud to dotyčný členský stát povolí.

Pozn.: Pro ČR jsou to výrazy „zpracovatel“ nebo „vinař“ a „zpracováno v (…)“ nebo „vyrobeno v (…)“. ČR dosud použití těchto výrazů výslovně nepovolila, SZPI však použití těchto výrazů akceptuje.

PŘÍKLAD:

Zpracovatel: CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

Zpracováno ve CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

Vinař: CUCWINE a.s., Blansko, Česká republika

 • Údaj o výrobci / prodejci je možné seskupit s dalšími údaji, případně použít kód. Tyto situace stejně jako případy, kdy jsou název a adresa výrobce / prodejce tvořeny CHOP nebo CHZO nebo je obsahují, jsou blíže popsány v bodech 4 a 5 tohoto ZS.
 1. NÁZEV DOVOZCE – u dovážených vín.

„Dovozcem se [dle čl. 46 odst. 1 písm. D) nařízení (EU) 2019/33] rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob usazené v Unii, které přebírají odpovědnost za propuštění zboží, jež není zbožím Unie, do volného oběhu ve smyslu čl. 5 odst. 24 nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013“

 • U těchto vín se [dle čl. 46 odst. 4 nařízení (EU) 2019/33] uvedou slova „dovozce“ nebo „dovezeno (…)“ plus název a adresa dovozce (název obce a členského státu / třetí země).

Pozn.: U výrobků dovážených ve velkokapacitních nádobách a stáčených na území Unie se může název dovozce nahradit nebo doplnit údajem o stáčírně (viz výše).

 • Údaj o dovozci je možné seskupit s dalšími údaji, případně použít kód. Tyto situace stejně jako případy, kdy jsou název a adresa dovozce tvořeny CHOP nebo CHZO nebo je obsahují, jsou blíže popsány v bodech 4 a 5 tohoto ZS.
 1. SESKUPENÍ ÚDAJŮ, POUŽITÍ KÓDU
 • Čl. 46 odst. 5 nařízení (EU) 2019/33 stanoví, že údaje o stáčírně, výrobci / prodejci a dovozci (podle povinností u konkrétního výrobku) lze seskupit, pokud se týkají stejného subjektu. Jeden z těchto údajů pak lze nahradit kódem stanoveným členským státem, v němž má stáčírna, výrobce/prodejce, nebo dovozce své ústředí.

Pozn.: Na etiketě dotyčného výrobku se uvede rovněž název a adresa subjektu podílejícího se na obchodní distribuci, je-li jiný než stáčírna, výrobce / prodejce nebo dovozce uvedený pomocí kódu.

Pozn.: Ministerstvo zemědělství ČR rozhoduje o přidělení kódu za splnění podmínek dle § 16 odst. 12 písm. A) až c) zákona č. 321/2004 Sb.

 1. CHOP, CHZO – zahrnuje registrované názvy: Morava, moravské, Čechy, české, Velkopavlovická, Slovácká, Mikulovská, Znojemská, Litoměřická, Mělnická, Šobes, Šobeské víno, Znojmo (VOC), Novosedelské slámové víno.
 • Podle čl. 46 odst. 6 nařízení (EU) 2019/33 platí, že pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce / prodejce nebo dovozce skládají z CHOP nebo CHZO nebo je obsahují, mohou být na etiketě uvedeny buď:
  1. písmem, které dosahuje nejvýše poloviční velikosti nápisu použitého pro CHOP/CHZO nebo pro označení druhu výrobku, nebo
  2. pomocí kódu.

Pozn.: Formu uvádění názvu a adresy si mají stanovit členské státy. ČR si v § 16 odst. 14 zákona č. 321/2004 Sb. stanovila, že tyto údaje jsou uváděny pomocí kódu [za splnění podmínek dle § 16 odst. 12 písm. A) až c) zákona č. 321/2004 Sb.].

SZPI bude VYŽADOVAT UVEDENÍ KÓDU (pokud název nebo adresa stáčírny nebo výrobce / prodejce bude obsahovat odkaz na CHOP nebo CHZO) pouze v případě PRODUKTU VYROBENÉHOZ HROZNŮ ZAHRANIČNÍ PROVENIENCE. V ostatních případech (tuzemský původ suroviny) bude SZPI odkazy na CHOP nebo CHZO tolerovat.

PŘÍKLADY (PRODUKT ZAHRANIČNÍ PROVENIENCE):

STÁČÍRNA:

Stáčírna: Víno Morava s.r.o., Brno, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Stáčírna: CZ 0123456789A“, nebo

Plněno v CUCWINE a.s., Moravská Nová Ves, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Plněno v CZ 9876543210A“.

VÝROBCE / PRODEJCE:

Výrobce: Víno Morava s.r.o., Brno, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Výrobce: CZ 0123456789A“, nebo

Vyrobeno v CUCWINE a.s., Moravská Nová Ves, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Vyrobeno v CZ 9876543210A“.

DOVOZCE (VŽDY NÁSLEDOVNĚ):

Dovozce: Víno Morava s.r.o., Brno, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Dovozce: CZ 0123456789A“, nebo

Dovezeno CUCWINE a.s., Moravská Nová Ves, Česká republika“ musí být nahrazen textem „Dovezeno CZ 9876543210A“.

 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO UVÁDĚNÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ
 • Údaj o stáčírně a výrobci / prodejci se musí nacházet na nádobě ve stejném zorném poli jako ostatní povinné údaje dle čl. 119 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013.
 • Tyto údaje musejí být čitelné současně, aniž by bylo nutné nádobou otáčet, a musí být uvedeny nesmazatelnými znaky a snadno odlišitelné od textů či vyobrazení, které je obklopují [čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33]. Údaj o dovozci (podobně jako údaj o číslu šarže a údaj o alergenu) lze uvést mimo shora uvedené zorné pole [čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33].
 • Velikost písma povinných údajů musí být větší nebo rovna 1,2 mm bez ohledu na použitý formát znaků [čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33].
 • Jestliže bude v zorném poli uveden min. velikostí písma (1,2 mm) údaj o provenienci „víno ze Slovenska“ a výrazně větším písmem slova „CUCWINE s.r.o. (adresa)“ dochází k porušení čl. 13 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, neboť zvýrazněný údaj (např. písmo tučné, podtržené, velké znaky) odvádí pozornost od povinného údaje o provenienci a tak od údaje o skutečném původu výrobku.

Devizový trh 4. týden.

23-01-31 IN Devizový trh 4. týden

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526