RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 2. 2023

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší lepší ochranu spotřebitele.  

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku.  

Nová podoba vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.  

Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.  

Devizový trh 7. týden.  

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší lepší ochranu spotřebitele.

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Lepší ochrana spotřebitelů v řadě oblastí – to přináší novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která nabyla účinnosti 6. ledna 2023. Zvyšuje se mimo jiné ochrana zranitelné skupiny zákazníků při uzavírání smluv po telefonu, při nevyžádaném „podomním“ prodeji nebo v rámci organizovaných prodejních akcí.

„Transparentnější by mělo být i nakupování. Například nově nebudou moci být spotřebitelé klamáni o výši poskytované slevy. Při nakupování v online prostředí musí vědět, s kým smlouvu uzavírají a rovněž budou chráněni před falešnými recenzemi. Novela přispěje k posílení práv spotřebitelů, na řadě míst však cílí i na zpřesnění legislativy, aby vybraná pravidla byla v praxi lépe proveditelná,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Co všechno se mění?

 • Dochází k rozšíření seznamu nekalých obchodních praktik a poskytnutí dalších možností, jak se nekalým obchodním praktikám bránit. Mezi nové nekalé obchodní praktiky patří například zveřejňování falešných spotřebitelských recenzí nebo jejich zkreslování například na sociálních sítích s cílem propagovat nabízenou službu nebo výrobek.
 • Další novou nekalou obchodní praktikou je uvádění výrobků dvojí kvality na trh.
 • Pokud se spotřebitel stal „obětí“ nekalé obchodní praktiky, zákon mu nově umožňuje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření. Spotřebitel může místo odstoupení od smlouvy požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Čím závažnější nekalá obchodní praktika bude, tím vyšší slevu může spotřebitel požadovat.
 • Cílem zákona je rovněž zabránit klamání spotřebitele, pokud jde o výši poskytovaných slev. Tato úprava má chránit zákazníky před umělým navyšováním cen a klamáním o výši poskytované slevy. Nově budou muset podnikatelé uvádět, za jakou nejnižší cenu bylo zboží prodáváno po dobu 30 dní před jeho zlevněním. Tato povinnost se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby. To jsou zejména čerstvé potraviny, hotová jídla, řezané květiny a jiné zboží, které má samo o sobě krátkou dobu použitelnosti.
 • Zvyšuje se také ochrana zvláště zranitelných skupin, zejména seniorů, při uzavírání smluv při tzv. „podomním“ prodeji, tedy při nevyžádaných návštěvách podnikatele u spotřebitele doma, nebo v rámci tzv. prodejních organizovaných akcí. Zákazníci budou mít více času na to, aby od takovéto smlouvy odstoupili. Konkrétně se lhůta prodlužuje na 30 dnů ze stávajících 14 dnů.
 • Vyšší ochrany se spotřebiteli dostane i při uzavírání smluv během telefonního hovoru. Je-li tímto způsobem osloven, mnohdy si ani není vědom, že k uzavření smlouvy došlo. Proto dochází k zavedení nové povinnosti potvrdit nabídku spotřebiteli v textové podobě, například zasláním nabídky dopisem nebo na e-mail. Zákazník nebude takovou nabídkou vázán, pokud ji neodsouhlasí. Učinit tak může elektronicky nebo v listinné podobě.
 • V zákoně zůstává zachováno pravidlo, že spotřebitel může reklamovat vadu, která se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. Dochází však k prodloužení doby, po kterou musí podnikatel prokázat, že vada na věci nebyla od počátku, a to ze stávajících 6 měsíců na 12 měsíců.
 • Občanský zákoník obsahuje též nová zvláštní pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění u smluv o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu.

Přehled novinek pro spotřebitele a podnikatele najdete v letácích v příloze na konci (viz PŘÍLOHY KE STAŽENÍ). Více informací je také na www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/.


Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku.

9.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přináší do spotřebitelského práva mnoho významných změn. V mnoha oblastech nová pravidla přispějí k lepší ochraně práv spotřebitelů, zejména zranitelné skupiny spotřebitelů. Nová pravidla začala platit 6. ledna 2023.

Dne 7. prosince 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato dlouho očekávaná novela v mnoha oblastech posiluje postavení spotřebitelů, zejména těch nejzranitelnějších. Současně dochází k vyjasnění a zjednodušení některých pravidel, aby byla v praxi snáze aplikovatelná. Jelikož se jedná o rozsáhlou novelu, níže v textu jsou představeny pouze nejdůležitější změny, které nová právní úprava v oblasti spotřebitelského práva přináší.

Uzavírání smluv po telefonu

Dochází ke zpřísnění uzavírání spotřebitelských smluv během telefonického hovoru. Podnikatel má nově povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě. To znamená, že mu ji zašle například elektronicky emailem nebo dopisem. Spotřebitel si tak může na základě získaných informací uzavření smlouvy rozmyslet. K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je pak zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem papírového vyhotovení, nebo jakýmkoliv i neformálním elektronickým způsobem (např. email, SMS). V opačném případě není spotřebitel smlouvou vůbec vázán. Zákon specificky nestanoví, dokdy může spotřebitel takto obdrženou nabídku přijmout. Mělo by k tomu však případně dojít v přiměřené lhůtě. Nabídka může být samozřejmě i časově omezená ze strany podnikatele. Smlouva začne platit poté, co je podnikateli doručeno přijetí nabídky.

Smlouvy uzavírané při podomním prodeji nebo v rámci tzv. organizovaných prodejních akcí

Ochrana spotřebitelů byla posílena i v případě smluv, které byly uzavřeny při tzv. podomním prodeji, tj. u spotřebitele doma bez předem domluvené návštěvy nebo během tzv. organizované prodejní akce. V těchto případech vyšší ochrana spočívá v prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, která bude nově činit 30 dnů namísto stávajících 14 dnů.

Ochrana před umělým navyšováním cen před slevovou akcí

Nabízí-li podnikatel slevu, musí spotřebitele současně informovat i o nejnižší ceně, za kterou zboží prodával po dobu 30 dní před slevou. Tím bude spotřebitel chráněn před umělým navyšováním cen a lákáním na slevu, která slevou ve skutečnosti není.

Reklamace

I nadále může spotřebitel reklamovat vady, které se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí věci.  Nejvýznamnější změnou je, že se prodlužuje doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na věci, tj. na zakoupeném zboží, vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal (tj. typicky tvrzení, že si spotřebitel vadu způsobil sám). Nově namísto stávajících 6 měsíců dochází k převrácení tohoto důkazního břemene ve prospěch spotřebitele po dobu 12 měsíců. Skutečnost, že se nějaká vada projevila až po převzetí, neznamená, že za ni prodávající neodpovídá. Vadou je navíc nově i to, že zboží nemá dostatečnou životnost, kterou lze rozumně očekávat.

Nově v reakci na expanzi čistě digitálních produktů se v občanském zákoníku zavádí zvláštní pravidla pro smlouvy o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu. I v těchto případech je třeba zabezpečit, aby osoby, které takové smlouvy uzavírají, měly příslušná práva, pokud je plněno vadně. Právní úprava je přizpůsobena povaze těchto produktů, ale v zásadě mají spotřebitelé stejná práva jako v případě „tradičního“ zboží.

Ochrana v online prostředí při nakupování na internetu

Nově budou spotřebitelé v online prostředí chráněni před netransparentním nákupem na on-line tržišti a také před falešnými recenzemi. Vědět s kým na online tržišti uzavírám smlouvu je velmi důležité, protože jenom v případě, že nakupuji od podnikatele, mám jako kupující v postavení spotřebitele zvláštní ochranu vyplývající ze spotřebitelské legislativy.

Důležité pro rozhodování spotřebitele o nákupu na internetu je také řazení nabídek a zveřejněné recenze produktů. Podnikatel bude nově muset uvést, podle jakých parametrů jsou řazeny nabídky na online tržišti, aby bylo zřejmé, zdali jejich pořadí nebylo ovlivněno např. placenou reklamou. Aby se zabránilo zveřejňování falešných, klamavých recenzí, má nově prodávající povinnost informovat spotřebitele, zda jsou na jeho stránkách zveřejňovány recenze, které pochází skutečně od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili.

Nová úprava přináší také zákaz používání tzv. předem zaškrtnutých políček, z nichž by spotřebiteli plynula povinnost dodatečné platby. V minulosti se vyskytlo několik případů, kdy bylo spotřebitelům při nákupu na e-shopu vkládáno do nákupního košíku zboží, které si spotřebitel nevybral, nebo byl předem zaškrtnut souhlas s poskytnutím dodatečné služby (např. pojištěním), o kterou spotřebitel neprojevil zájem. Pokud se tak stane, takto získaný souhlas spotřebitele nezavazuje.

Nakupování v e-shopech se týká i další důležité pravidlo. Jeho cílem je zajistit, aby si spotřebitel byl v průběhu objednávkového procesu vědom, kterým krokem se již k smlouvě zavazuje a vznikne mu tak povinnost zaplatit. To může podnikatel zajistit různou formou. Typicky prostřednictvím tlačítka v objednávkovém formuláři na nákupním portálu. V takovém případě musí podnikatel příslušné tlačítko dostatečně přesně označit, a to nejen slovy „Objednávka zavazující k platbě“, ale i jiným způsobem, ze kterého bude zjevné, že se spotřebitel tímto krokem zavazuje k úplatné smlouvě, tedy platbě. Pokud podnikatel takovýto postup vůči spotřebiteli nezajistí, smlouva bude neplatná.

Lhůta pro dodání zboží

Zcela nově je také upravena lhůta pro dodání zakoupeného zboží. Prodávající bude muset zakoupené zboží dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (pokud si samozřejmě se spotřebitelem nedohodne jinou lhůtu). Pokud prodávající zboží nedodá v této lhůtě, tak spotřebitel podnikateli dá ještě přiměřenou dodatečnou lhůtu k dodání. Pokud ani v této další lhůtě není zboží podnikatelem dodáno, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Platí zde však výjimky, například je-li dodržení přesné lhůty nezbytné (např. dodání narozeninového dortu), a o této skutečnosti spotřebitel podnikatele informoval. V takovém případě, nedojde-li k včasnému dodání zboží, může spotřebitel od smlouvy rovnou odstoupit, aniž by podnikateli poskytl dodatečnou lhůtu k dodání.

Návod k použití

Rovněž se upravují pravidla pro poskytování návodu k použití, aby byl reflektován vývoj na trhu, zejména v oblasti digitalizace. I nadále zůstává zachována povinnost prodávajícího poskytnout psaný návod k použití, pokud je to nezbytné s ohledem na charakteristiky výrobku nebo služby. Nově se však stanoví, že v papírové podobě musí být návod poskytován jen na vyžádání spotřebitele, pokud to zároveň není vzhledem k okolnostem nepřiměřené (např. u digitálních produktů, kde plnění nemá žádnou hmotnou povahu). V ostatních případech tak může být návod poskytnut i na jiném trvalém nosiči dat, například prostřednictvím emailu nebo CD nosiče. Nelze však pouze odkázat na obsah na internetových stránkách – musí zde být možnost si digitální kopii stáhnout a uložit.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/informace-pro-spotrebitele/novela-zakona-o-ochrane-spotrebitele-a-obcanskeho-zakoniku–271440/


Nová podoba vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

15.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poskytnutí tohoto vzorového formuláře je pro podnikatele povinné.

Praha 6. února

Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory podnikatele bude mít od 18. února 2023 novou podobu. Vzorový formulář slouží spotřebiteli pro snazší odstoupení od smluv uzavřených například na internetu nebo během prodejních organizovaných akcích.

Dne 3. února 2023 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 29/2023 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Vláda toto nařízení schválila dne 18. ledna 2023, jeho účinnost nastává patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. dne 18. února 2023.

Nařízení vlády stanovuje základní informace o právu na odstoupení od smlouvy obsažené ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy, včetně pokynů pro jeho vyplnění. Toto vzorové poučení nemusí podnikatel spotřebiteli povinně poskytovat. Pokud ale tuto možnost využije a údaje podle pokynů řádně vyplní, bude mít jistotu, že jeho povinnost sdělit povinné údaje o právu na odstoupení podle § 1820 občanského zákoníku bude tímto splněna.

Dále nařízení vlády nově upravuje samotný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Poskytnutí tohoto vzorového formuláře je pro podnikatele povinné. Spotřebitel tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy využít nemusí. Svou vůli odstoupit od smlouvy může i nadále formulovat jakýmkoli jednoznačným způsobem, například vlastními slovy svou vůli vyjádří v emailu odeslaném podnikateli. Smyslem vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy je tento postup spotřebiteli usnadnit a zároveň posílit jeho případné prokazování v případě sporu o tom, kdy a jakým způsobem od smlouvy odstoupil.

Obsahové náležitosti vzorového poučení i formuláře pro odstoupení od smlouvy vychází z plně harmonizované směrnice o právech spotřebitelů 2011/83/EU, která byla novelizována tzv. modernizační směrnicí (EU) 2019/2161. To jinými slovy znamená, že pravidla vycházející z této evropské úpravy musí být uplatňována ve všech členských státech shodně. Nové nařízení vlády bylo upraveno tak, aby nejenom odpovídalo požadavkům směrnic, ale i terminologii příslušné části občanského zákoníku, která byla nedávno novelizována zákonem č. 374/2022 Sb.


č. 29/2023 Sb., Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2023

o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Vláda nařizuje podle § 1820 odst. 1 písm. i) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 374/2022 Sb.:

 • 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele a náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv.

 • 2

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

 • 3

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, se zrušuje.

 • 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.

 

Příloha k nařízení vlády č. 29/2023 Sb.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv

 1. a) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory
Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 [1] dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 [1] dnů ode dne následujícího po dni [2]
Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným [3] (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. [4]
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. [5]
[6] [vložte text podle pokynů]
[7] [vložte text podle pokynů]

Pokyny pro vyplnění formuláře:

[1] V případě uzavření smlouvy mimo obchodní prostory během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb, nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebitelově domácnosti, vložte číslo „30“ namísto čísla „14“.

[2] Vložte text v uvozovkách odpovídající jedné z následujících variant:

 1. a) v případě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dodávce vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, nebo tepla z dálkového vytápění nebo poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči*): „uzavření smlouvy.“,
 2. b) v případě koupě zboží: „, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,
 3. c) v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně: „,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží.“,
 4. d) v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí: „,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část dodávky zboží.“, nebo
 5. e) v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po ujednanou dobu: , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.“.

[3] Vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu/název, adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty.

[4] Pokud na Vašich internetových stránkách nabízíte spotřebiteli možnost elektronicky vyplnit a odeslat odstoupení od smlouvy, vložte text: „Na naší internetové stránce [vložte internetovou adresu] můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám potvrdíme jeho přijetí v textové podobě (například prostřednictvím elektronické pošty).“.

[5] V případě kupní smlouvy, v níž nenabízíte, že při odstoupení od smlouvy vyzvednete zboží, vložte text: „Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

[6] Pokud spotřebitel na základě smlouvy obdržel zboží

 1. a) vložte text odpovídající jedné z následujících variant ohledně převzetí zboží:
 2. Pokud nabízíte, že zboží od spotřebitele převezmete: „Zboží vyzvedneme.“.
 3. V opačném případě: „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět neboje předejte na adrese [vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu/ název, adresu sídla, případně údaje o totožnosti a adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží]. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.“.
 4. b) vložte text odpovídající jedné z následujících variant ohledně nákladů spojených s vrácením zboží:
 5. Pokud nabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží: „Náklady spojené s vrácením zboží poneseme my.“.
 6. V opačném případě: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.
 7. Pokud ve smlouvě uzavřené distančním způsobem nenabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží, a pokud toto zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši [vložte Částku] Kč.“. Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně určit předem: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši [vložte částku] Kč“.
 8. Pokud v rámci smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nelze zboží pro svou povahu vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno do domácnosti spotřebitele: „Zboží vyzvedneme na vlastní náklady.“.
 9. c) vložte text ohledně odpovědnosti za snížení hodnoty vráceného zboží:

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.“

[7] V případě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dodávce vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, nebo tepla z dálkového vytápění, vložte text: „Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb nebo dodávky vody/plynu/ elektřiny/tepla z dálkového vytápění [nehodící se vymažte] začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutého plnění do doby, než jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem plnění uvedeným ve smlouvě.“.

*) Pro digitální obsah, který je dodán na hmotném nosiči, platí pravidla pro zboží.

 1. b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Odstoupení od smlouvy
Adresát [zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu/název, adresu sídla a svou adresu pro doručování elektronické pošty]:
Oznamuji/oznamujeme*), že tímto odstupuji/odstupujeme*) od smlouvy o koupi tohoto zboží*)/o poskytnutí těchto služeb*)
Datum objednáním/datum obdržení*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Datum
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)
*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, v platném znění.


Devizový trh 7. týden.

23-02-21 IN Devizový trh 7. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526