RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 4. 2023

Datové schránky – otázky a odpovědi.  

MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny.  

Horké chvilky řečníků i posluchačů.  

Firma pro zdraví SENÁT Parlamentu ČR 25.04.2023 pozvánka.  

Devizový trh 13. týden.  

Datové schránky – otázky a odpovědi.

29.3.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

struktura dokumentu

Na co se ptají podnikatelé i nepodnikatelé v souvislosti s datovými schránkami? Odpovědi na tyto otázky naleznete dále…

Proč se zřizují podnikatelům datové schránky?

Od 1. ledna letošního roku Ministerstvo vnitra povinně zřídilo všem podnikajícím fyzickým osobám, ale i nepodnikajícím právnickým osobám (například spolkům) ze zákona datovou schránku. Stát tak chce opustit nákladný a komplikovaný způsob komunikace s podnikateli i nepodnikajícími právnickými osobami, který je realizován zejména doručováním písemných psaní. Reaguje tak na požadavky digitální doby, v níž žijeme.

Co je datová schránka?

Datová schránka je definována jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány státní správy, provádění úkonů a dodávání dokumentů. Datová schránka slouží také jako prostředek elektronické identifikace a zakládá tzv. fikci podpisu zejména při kontaktu s orgány veřejné moci. Z hlediska obslužnosti uživatelem funguje v zásadě na podobném principu jako „e-mail“. Více informací najdete zde nebo na tomto odkazu.

Existuje více druhů datových schránek?

Ano, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů rozlišuje čtyři druhy datových schránek (datovou schránku orgánu veřejné moci, fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby). Zároveň je možné používat více typů datových schránek. Pokud jste fyzická podnikající osoba, stát vám nejpozději do konce letošního března zřídí datovou schránku ze zákona. To nemá vliv na skutečnost, že již můžete mít tzv. profesní datovou schránku. Fyzické osoby nepodnikající se mohou samy rozhodnout, zda si datovou schránku zřídí či nikoliv.

Co je to profesní a neprofesní datová schránka?

Neprofesní datová schránka je pro podnikající fyzické osoby, která se zřizuje na základě podnikatelského oprávnění. Profesní je pak například datová schránka advokáta. Může dojít k situaci, kdy je například advokát zároveň živnostníkem, a proto mu stát zřídí datovou schránku jako podnikající fyzické osobě (neprofesní).

Týká se změna pouze živnostníků? 

Datová schránka je povinná nejen pro všechny živnostníky, ale i další podnikatele, tedy osoby samostatně výdělečně činné. Jedná se například o zemědělské podnikatele, lékaře, architekty, auditory, lékárníky a další profese. Datová schránka je zřizována také spolkům, sdružením, nadacím, obecně prospěšným společnostem, společenstvím vlastníků bytových jednotek a dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Jsem podnikatel. Musím pro zřízení „datovky“ aktuálně něco udělat? 

Nemusíte o nic žádat, datová schránka je zřizována a aktivována automaticky.

Jsem podnikatel a dosud jsem „datovku“ nepoužíval. Kdy přesně mi bude zřízena a jak se o tom dozvím?  

Zřizování datových schránek probíhá postupně od ledna do března roku 2023. Noví uživatelé obdrží poštou přihlašovací údaje. To bude poslední dopis v „papírové“ podobě, který od státu obdrží. Další korespondence se státem bude probíhat už jenom prostřednictvím datové schránky. Do datové schránky se pak uživatelé dostanou po prvním přihlášení na webu www.mojedatovaschranka.cz. Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů. I v tomto případě se uplatní fikce doručení, pokud si adresát písemnost nevyzvedne na poště.

Jsem podnikatel a „datovku“ nechci. Mohu ji znepřístupnit? 

Největší část nových držitelů datových schránek je z řad podnikajících fyzických osob, tedy živnostníků a dalších osob samostatně výdělečně činných. Datovou schránku není možné znepřístupnit. Pokud podnikatel datovou schránku nechce, musí ukončit všechna podnikatelská oprávnění.

Hrozí mi zřízení datové schránky, když mám pozastavenou anebo přerušenou živnost? 

Ano, i v tomto případě stát datovou schránku zřídí a aktivuje.

Jak mohu ukončit živnostenské oprávnění?

Zcela jednoduše. Lze doporučit návštěvu kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, který takřka „na počkání“ zruší vaše živnostenské oprávnění. Pokud se na místě vzdáte práva na odvolání, rozhodnutí o zrušení živnosti (respektive všech živností) nabyde právní moci a pak jsou v zásadě dva možné scénáře:

  1. Pokud vám ještě nebyla zřízena datová schránka, již vám ani zřízena nebude.
  2. Pokud vám již datová schránka zřízena byla a byla kupříkladu i aktivována a zrušili jste si živnost, datová schránka vám bude zpětně ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnosti deaktivována.

Pozor, pokud ovšem jste podnikatelem ve více oblastech (například nejen v oblasti živnostenského, ale i zemědělského podnikání), zůstáváte v očích státu stále podnikající fyzickou osobou, a proto vám datová schránka zůstane.

Ke zrušení živnostenského oprávnění můžete využít také Jednotný registrační formulář, který je dostupný na Portálu živnostenského podnikání. Pokud má být vaše datová schránka znepřístupněna, rozhodnutí o zrušení živnosti vám živnostenský úřad doručí poštou.

Nabízí „datovka“ něco dalšího?

Datové schránky nabízejí různé vedlejší služby, jako je archivace doručených dokumentů či notifikace. Na nastavenou e-mailovou adresu nebo do mobilu může držitel datové schránky dostávat oznámení o tom, že má v datové schránce zprávu a díky tomu nemusí schránku neustále kontrolovat.

Máte vlastní otázky?

Potřebujete-li se zeptat na cokoliv ohledně datových schránek – např. na vlastnosti, výhody, přednosti i úskalí používání, příp. další – můžete se zeptat přímo na semináři  Datové schránky nejen pro živnostníky.


MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny.

21.3.2023, Zdroj: MPSV ČR.

struktura dokumentu

Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo MPSV kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby doložili, že skutečně ubytovávají ukrajinské uprchlíky. Příspěvek pro solidární domácnost bude v nezměněné podobě fungovat další tři měsíce. Vláda ve středu schválila jeho prodloužení až do 30. června.

„Na konci ledna přišly z krajských poboček na generální ředitelství ÚP ČR zprávy, že existuje podezření na zneužívání příspěvku pro solidární domácnosti. Generální ředitelství o této skutečnosti neinformovalo MPSV, ani neučinilo kroky, které by tomuto jednání zabránily. Teprve dne 21. února bylo MPSV upozorněno ze strany Zlínského kraje, Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského na již zaslanou urgenci na generální
ředitelství. Neprodleně jsme začali konat,“ uvedl zastupující ředitel ÚP Karel Trpkoš, který ještě tentýž den zastavil výplaty solidárních příspěvků všem žadatelům.

„Okamžitě jsme zaslané informace vyhodnotili a na nezbytný čas pozastavili výplaty, abychom měli jistotu, že příspěvek vyplácíme skutečně a prokazatelně pouze těm domácnostem, které ubytovávají Ukrajince s dočasnou ochranou,“ doplnil Trpkoš. Někteří příjemci solidárního příspěvku byli vyzváni, aby doložili osobně na Úřadu práce potřebné dokumenty prokazující skutečnost, že ubytovávají konkrétní Ukrajince s dočasnou
ochranou. Pak mohou dále čerpat příspěvek každý měsíc nadále, a to až do konce června.

„Platí, že poctivých solidárních domácností je naprostá většina a patří jim za to velký dík. Mnoho z nich už od počátku uprchlické krize  poskytuje přístřeší příchozím z Ukrajiny, nejčastěji maminkám a jejich dětem. Jsou klíčovým aktérem samotného adaptačního procesu uprchlíků s dočasnou ochranou,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). MPSV momentálně připravuje trestní oznámení. „Je zjevným záměrem zajistit s péčí řádného hospodáře ověření, že peníze putují do správných rukou,“ doplnil Jurečka.

MPSV momentálně chystá úpravu v rámci Lex Ukrajina V, která bude platná od 1. července. Ukrajinci s dočasnou ochranou budou nově čerpat příspěvek na ubytování od státu a českým domácnostem budou platit nájem. Právě nájemní smlouva bude nově podmínkou podpory. Jednotná evidence ubytovatelů, kterou ministerstvo spustí na svém webu na začátku dubna, bude zárukou, že systém ubytování je transparentní a stát tak
získá přesná data a kontrolu nad vyplacenou podporou. Příspěvek pro solidární domácnost každopádně bude fungovat v nezměněné podobě až do června tohoto roku.

TZ 8.3.2023: Příspěvek na solidární domácnost

Některé žádosti jsou nyní ve stavu „zamítnuto“, protože v žádosti se pravděpodobně vyskytla skutečnost, kterou musí Úřad práce ČR prověřit. Toto prověření lze provést pouze osobně na kontaktním pracovišti ÚP ČR. Bližší informace jsou uvedeny přímo v aplikaci davkyuk.mpsv.cz/domacnost. Dávka jako taková se nemění a také po 1. dubnu bude tato forma podpory občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou důležitým prvkem pomoci, který stát podporuje.

Citujeme z dopisu v aplikaci MPSV ČR:

Vážení poskytovatelé ubytování,

obracíme se na Vás v souvislosti s dílčími změnami ohledně ubytování ukrajinských uprchlíků v solidárních domácnostech. Dávka jako taková se nemění a také po 1. dubnu bude tato forma podpory občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou důležitým prvkem pomoci, který stát podporuje. Bohužel se v poslední době objevily podvody spojené s proplácením ubytování. V důsledku toho jsme byli nuceni zavést řadu kontrol. Ty mohou zapříčinit, že Vaše žádost je aktuálně ve stavu „zamítnuto“. To nutně neznamená, že je něco špatně. Ale pravděpodobně je ve Vaší žádosti některá skutečnost, kterou nyní potřebujeme prověřit. Toto prověření lze provést pouze osobně na Úřadu práce ČR.

Pro rychlé a snadné prokázání během jedné návštěvy na pobočce si prosím s sebou vezměte následující doklady: o vztahu k nemovitosti (pouze nájemní/podnájemní smlouvu apod., případný výpis z katastru nemovitostí si umíme zajistit sami); o ubytovaných osobách; doklad prokazující dobu poskytování ubytování; doklad o tom, že byt splňuje standardy kvality bydlení, tj. přístup k vodě, hygieně, toaletě apod. a doklad o vlastnictví bankovního účtu. Nemáte-li některý uvedený doklad k dispozici, nevadí. V některých případech lze údaje prohlásit před zaměstnancem Úřadu práce ČR do protokolu o ústním jednání.

Děkujeme za pochopení a vážíme si Vašeho času i ochoty pomáhat potřebným.

Sněmovna schválila novelu zákona Lex Ukrajina

Novelu zákona Lex Ukrajina, který upravuje podporu uprchlíků z Ukrajiny, schválila Poslanecká sněmovna. Přinese lepší zacílení pomoci i zjednodušení administrativy.

Humanitární dávka se nově naváže na životní minimum, bude možné o ni žádat pouze on-line a dostanou ji jen ti, co ji opravdu potřebují. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Solidární příspěvek zůstane do letošního června nezměněn. Třetí čtení nové legislativy proběhlo v den výročí začátku války.

Změny v humanitární dávce
Po dobu 150 dní od udělení dočasné ochrany bude výše humanitární dávky odpovídat částkám životního minima. Po uplynutí této doby se bude prověřovat, zda existují objektivní překážky pro to, aby žadatel o humanitární dávku mohl začít pracovat. Pokud takové překážky nebudou, po 150 dnech klesne výše dávky na částku existenčního minima. Přísnější pravidla se nebudou vztahovat na zranitelné skupiny. Těmi jsou osoby se zdravotním postižením, děti do 18 let a pečující o dítě do 6 let, dále pak těhotné ženy, studenti a senioři nad 65 let. Vždy se navíc budou testovat konkrétní poměry žadatele, pokud bude mít dostatek prostředků, nebude mít na dávku nárok.

Konkrétně bude humanitární dávka činit po dobu prvních pěti měsíců (150 dnů) po udělení dočasné ochrany u dospělého 4 860 Kč (u osob se zdravotním postižením 7 290 Kč) a pro dítě 3 490 Kč (u dětí ve věku od 6 do 10 let 4 188 Kč, u OZP 5 235 Kč). Po uplynutí 150 dnů budou v této výši humanitární dávku dostávat pouze ti, kteří patří do zranitelné skupiny. V ostatních případech se sníží na 3 130 Kč. Žádosti bude možné nově podávat pouze elektronicky prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránkách MPSV. Humanitární dávka by měla být také rozšířena o podporu bydlení. Navýší se proto o tzv. započitatelné náklady na bydlení. Ty vymezí samostatné nařízení vlády. Příspěvek pro solidární domácnost bude tedy fungovat v nezměněné podobě do června tohoto roku. Změny humanitární dávky plynule navážou od července.

Podrobnosti najdete na odkaze zde.


Horké chvilky řečníků i posluchačů.

13.2.2023, Bc. Renata Bulvová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cicero prohlásil, že jen uvolněný člověk je skutečným tvůrcem a myšlenky ho napadají rychlostí blesku.

Přáním mnoha lidí je naučit se mluvit veřejně před větší skupinou. Trápí je, že mluví buď potichu, nebo rychle, nedokáží se vyjádřit, mluví monotónně, mají pocit, jako by jim pusa říkala něco jiného, než co si myslí. Většina z nich zažívá při mluvení cokoliv, je ne soulad mezi svou vnitřní a vnější řečí. Uvědomují si, že s tím zčásti souvisí stres.

Moderní rétorika přirovnává situaci řečníka k situaci člověka, který potká v lese divoké zvíře. O takové setkání většina z nás nestojí. Existují tři reakce, které se objeví na tuto konkrétní situaci.

V případě první reakce ustrneme. V řeči se objevuje velké množství výplňkových slov či zvuků. Nedokážeme si vzpomenout, co jsme chtěli říct. Panika nás nutí k různým úhybným manévrům. Do řeči se zaplétáme, mluvíme o něčem jiném, zbíháme do podrobností, které nesouvisejí s tématem. Projev v žádném případě není plynulý.

Jiný typ reakce  nás nutí před zvířetem utéct. V řeči začneme zrychlovat nebo už rovnou mluvíme způsobem, který předznamenává, že posluchače nemíníme nijak zdržovat. Nevědomě mu tím naznačujeme, že nám na ně vlastně nezáleží: „Nebudu vás dlouho zdržovat. Toto vezmeme zkrátka. O tom bych teď nemluvil, to není tak důležité.“ Jsme zaměřeni na jediný cíl – pobýt před divákem co nejkratší dobu a pak zmizet.

Za třetí reakci považujeme útok. Neznamená to, že bychom byli agresivní, vulgární či jinak slovně napadali publikum, ale budeme mít tendenci se opakovat. Máme dojem, že nám posluchač nerozumí, nijak nereaguje, a tak mu raději vše zopakujeme, klidně i několikrát.

Situace nás potkávají různé a v každé může dominovat jiná reakce. Jme s posluchačem spojené nádoby. Jeden bez druhého neexistujeme. I posluchač s během naší řeči projevuje, ač nám to verbálně nemůže dát najevo.

Když se ocitá ve stresu, zažívá stejně jako my nepohodu. Odkašlává si, různě se ošívá, dívá se do mobilu, přemýšlí nad svými záležitostmi. V běžné řeči  nám skáče do řeči. My jako mluvící vnímáme, že nás neposlouchá. Nedokážeme ale se situací nic udělat, a tak jen posílíme jednu ze svých stresových pozic. Ještě více  zadrháváme nebo zrychlujeme, opakujeme se.


Firma pro zdraví SENÁT Parlamentu ČR 25.04.2023 pozvánka.

23-04-04 IN Firma pro zdraví SENÁT ČR 25.04.2023 pozvánka

Devizový trh 13. týden.

23-04-04 IN Devizový trh 13. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526