RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 24. 4. 2023

K novele zákona Lex Ukrajina od 1. 7. 2023.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehled změn, které se týkají podnikatelů od 1. ledna 2023.  

Novinky v legislativě pro 14. týden roku 2023.  

Oběhové hospodářství: budování důvěry prostřednictvím posuzování shody.  

Devizový trh 16. týden.  

K novele zákona Lex Ukrajina od 1. 7. 2023.

12.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novela zákona Lex Ukrajina 5 přináší od 1. července některé změny, které souvisí s pomocí ukrajinským uprchlíkům. Humanitární dávka bude pojata jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami a nově také s bydlením. Solidární příspěvek zůstává až do konce června nezměněn. Finanční pomoc související s bydlením pak uprchlíci dostanou jako součást humanitární dávky. Aby měl cizinec s dočasnou ochranou nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet na základě nájemní smlouvy v bytě, který je zapsán v evidenci MPSV.

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny bude i po 1. červenci poskytována prostřednictvím humanitární dávky. Její výše se nově již od prvního měsíce naváže na částku životního minima podle věku, a to po dobu prvních 150 dnů (5 měsíců). Následně dojde ke snížení částky na existenční minimum v případech, kdy se příjemce humanitární dávky nesnaží zajistit finanční prostředky vlastním přičiněním a současně nemá žádné překážky k práci. „Chceme tak ukrajinské uprchlíky více motivovat, aby nezůstávali závislí na pomoci státu, ale aktivně se snažili zapojit na trh práce. Zároveň jsme ale definovali zranitelné skupiny, kterých se tato přísnější pravidla týkat nebudou,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Mezi zranitelné skupiny se řadí děti do 18 let, studenti, pečující o dítě do 6 let věku, těhotné ženy, osoby starší 65 let, lidé se zdravotním postižením a také osoby, které o ně pečují. Veškeré informace k červencovým změnám týkajícím se humanitární dávky najdete přehledně na webu MPSV, k dispozici je také informační leták.

Samostatnou kapitolou je pak pomoc s úhradu nákladů na bydlení. Částky související s bydlením budou nově poskytovány společně s humanitární dávkou ve výši započitatelných nákladů na bydlení. Tyto přesné částky stanoví nařízení vlády v průběhu května. Plnou výši započitatelných nákladů na bydlení lze získat v případě, kdy uprchlík bydlí v bytě, který jeho majitel zapíše do příslušné evidence MPSV. Ta je již dostupná na této stránce společně se všemi informacemi pro ubytovatele, respektive majitele bytů.

„Chceme touto cestou maximálně podpořit především standardní formy bydlení. Do evidence je proto možné zapsat primárně byty, evidovat nelze například ubytovny. Celý systém je jednoduchý. Majitel bytu, kde uprchlíci žijí, jej nejpozději do 1. července zapíše do evidence. Cizinec s dočasnou ochranou tak bude mít nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení. Důležitou podmínkou je ale také to, aby ubytovaní měli uzavřenou nájemní smlouvu. Jejich vzory lidé najdou na našem webu,“ uvedl ministr Jurečka. Podmínkou tedy je i písemný právní titul k užívání bytu – nájemní smlouva.

„Nadále budeme finančně podporovat bydlení uprchlíků i solidární domácnosti. Pouze jinou formou než dosud. Platí, že příspěvek pro solidární domácnosti funguje až do konce června. Poté už solidární domácnosti nebudou muset o nic žádat, uprchlíci jim nově budou platit nájem a pomoc státu na bydlení dostanou v humanitární dávce. Chci také zopakovat, že všem, kdo lidem v nouzi nabídli střechu nad hlavou, patří velké poděkování,“ dodal ministr Jurečka.


Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehled změn, které se týkají podnikatelů od 1. ledna 2023.

4.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Úprava 7 zákonů, 18 vyhlášek a pěti nařízení vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehledný souhrn změn, které se od nového roku týkají podnikatelů. Jde například o povinné datové schránky či snazší výstavbu menších obnovitelných zdrojů.

V oblasti energetiky nebude od nového roku potřeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu u staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kW. Dochází tak k navýšení hranice ze současných 10 kW. „Zjednodušení povolování instalace obnovitelných zdrojů energie či odstranění povinnosti pracovnělékařských prohlídek v I. kategorii byla témata, která byla řešena rovněž na jednání Expertní skupiny, a jsem proto velmi rád, že se je podařilo prosadit,“ řekl Tomáš Prouza, předseda Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů.

„Dokončujeme vyhodnocení provedeného přeměření administrativní zátěže podnikatelů, které zrealizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu s ostatními resorty v průběhu letošního rokua v 1. pololetí příštího roku předložíme vládě zprávu s finálními výsledky. Do konce příštího roku plánujeme také zpřístupnit veřejnosti on-line databázi povinností podnikatelů, ve které by si podnikatelé mohli jednoduše filtrovat povinnosti, které se jich týkají,“ uvedl Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Martin Bednář, ředitel Odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu, informoval o fungování pracovní skupiny pro prosazování pravidel vnitřního trhu SMET (Single Market Enforcement Taskforce). Evropská komise a členské státy EU v rámci SMET úzce spolupracují na identifikaci a odstranění konkrétních překážek na vnitřním trhu. Další informace jsou zde.  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/clenske-staty-a-evropska-komise-spolupracuji-pri-odstranovani-prekazek-na-vnitrnim-trhu–271334/.

Přehled je ke stažení zde.


Novinky v legislativě pro 14. týden roku 2023.

13.4.2023, Zdroj: Fulsoft (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů v období od 3.4.2023 do 9.4.2023

POZBYLO PLATNOSTI

předpis název předpisu k datu

VYDÁNO

předpis název předpisu poznámka
87/2023 Sb. Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) částka 48 z 5.4.2023
88/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů částka 48 z 5.4.2023
89/2023 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů částka 48 z 5.4.2023
90/2023 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů částka 49 z 5.4.2023
91/2023 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností částka 49 z 5.4.2023
92/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb. částka 50 z 5.4.2023
93/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě částka 50 z 5.4.2023
94/2023 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů částka 50 z 5.4.2023
95/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech částka 51 z 5.4.2023

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis název předpisu k datu poznámka
87/2023 Sb. Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) 6.4.2023 částka 48 z 5.4.2023
90/2023 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 5.4.2023 částka 49 z 5.4.2023
91/2023 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností 5.4.2023 částka 49 z 5.4.2023

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis název předpisu novelizováno k datu poznámka
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 87/2023 Sb. 6.4.2023 částka 48 z 5.4.2023
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 87/2023 Sb. 6.4.2023 částka 48 z 5.4.2023
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 87/2023 Sb. 6.4.2023 částka 48 z 5.4.2023
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 87/2023 Sb. 6.4.2023 částka 48 z 5.4.2023
477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 87/2023 Sb. 6.4.2023 částka 48 z 5.4.2023
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 87/2023 Sb. 6.4.2023 částka 48 z 5.4.2023
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 87/2023 Sb. 6.4.2023 částka 48 z 5.4.2023

Oběhové hospodářství: budování důvěry prostřednictvím posuzování shody.

8.3.2023, Zdroj: iso.org (www.iso.org)

Ekonomické praktiky se musí změnit. Environmentální a sociální důsledky strategií neudržitelného růstu jsou stále zjevnější. Oběhové hospodářství nabízí způsob, jak čelit klimatické krizi, posílit naši přizpůsobivost a učinit společnost udržitelnější a odolnější. Normy a posuzování shody jsou součástí řešení.

Oběhové hospodářství snižuje potřebu zdrojů získávaných z přírody, protože zajišťuje, že produkty jsou opakovaně používány tolikrát, kolikrát je to možné, a materiály jsou recyklovány. Zdroje a energie již nepřicházejí nazmar, protože nežádoucí vedlejší produkty z jednoho ekonomického procesu jsou v nekonečném toku přiváděny zpět do jiného.

Když jsou produkty předávány z jedné osoby na druhou a použité materiály znovu vstupují do hodnotového řetězce, spotřebitelé a společnosti potřebují ujištění: Je zboží stále bezpečné a nepoškozené? Jsou navrženy tak, aby vydržely?

Zde přicházejí na řadu normy ISO a nástroje pro posuzování shody. Zatímco normy udržitelnosti definují požadavky v souladu s principy oběhového hospodářství, jako je životnost, znovupoužitelnost, modernizace nebo opravitelnost, posuzování shody nabízí nástroje, které prokazují, že jsou tyto požadavky splněny.

Standardy posuzování shody, tzv. CASCO Toolbox, poskytují mezinárodně uznávané nástroje k zajištění kompetentníhokonzistentního a spolehlivého posuzování shody.

Nástroje pro měnící se světovou ekonomiku: normy a posuzování shody

Málokdo dokázal předpovědět, jak moc se svět za pár desetiletí změnil. Jak se rozvíjí 21. století, máme co do činění se složitým mixem společenských, ekologických, tržních a technologických trendů.

Tváří v tvář přetrvávající nejistotě, jak se mohou podniky a vlády přizpůsobit a růst? Normy a posuzování shody představují součást řešení při řešení dnešních nejobtížnějších výzev.

Téměř všechna odvětví a průmyslová odvětví jsou přímo nebo nepřímo ohrožena dopady změny klimatu. Londýnská deklarace, schválená v září 2021, definuje závazek ISO k opatřením v oblasti klimatu. Portfolio norem ISO pomáhá organizacím posuzovat dopady změny klimatu a zavádět plány pro efektivní opatření.

Oběhové hospodářství je jádrem opatření v oblasti klimatu. Je známo, že dnešní neudržitelné modely výroby a spotřeby způsobují zhoršování životního prostředívyčerpávání zdrojů a plýtvání, přičemž zvýrazňují nerovnosti mezi zeměmi. Je naléhavě nutné přejít k více oběhovému modelu, který nově definuje ekonomiku na základě zásad navrhování odpadu a znečištění a udržování produktů a materiálů v používání co nejdéle.

Normy udržitelnosti se specifickým zaměřením na oběhové hospodářství jsou vyvíjeny na národní a globální úrovni řadou organizací včetně ISO prostřednictvím své technické komise ISO/TC 323 .

Probíhají snahy o standardy ekodesignu, které berou v úvahu udržitelnou spotřebu materiálů, energie a dalších zdrojů ve všech fázích procesu vývoje produktu. Poskytujíce komplexní soubor principů, se zaměří na environmentální faktory, jako je spotřeba zdrojů a energie, emise do ovzduší, vody a půdy, jakož i znečištění způsobené hlukem, vibracemi, zářením, elektromagnetickými poli a dalšími fyzikálními vlivy.

Mezi další oblasti zaměření patří odpadní materiály produkované během výrobního procesu a recyklace (tj. opětovné použití a využití materiálů a/nebo energie). Ve vývoji je také řada konstrukčních požadavků na odolnost produktuopětovnou použitelnostupgradovatelnost a opravitelnost a na recyklovatelnost zařízení, jako jsou elektronické displeje, komerční chladicí zařízení, pračky a vysavače.

I když existují normy, které pokrývají různé aspekty oběhového hospodářství, posuzování shody nabízí nástroje, které prokazují, že jsou tyto specifikace splněny, a poskytuje tak důvěru a důvěru trhu, což je potřeba více než kdy jindy.

Co je to oběhové hospodářství?

Se svým příslibem transformovat současné ekonomické paradigma se oběhové hospodářství objevuje jako nový přístup k dosažení udržitelného hospodářského rozvoje. To vyžaduje radikální posun ve vzorcích výroby a spotřeby podporovaný řadou nových vládních politik.

Cirkularita se skládá z opatření pro vytváření kratších uzavřených cyklů materiálů a energie, které:

  • Minimalizujte znečištění a odpad
  • Prodlužte životní cykly produktu
  • Umožněte široké sdílení přírodního bohatství

Kruhový proces musí zahrnovat hmotné i nehmotné požadavky, včetně udržitelnosti globálního hodnotového řetězce založeného na aspektech, jako je obchod, ekonomické faktory, odpovědnost podniků, práce, zdraví a lidská práva. Posouzení shody poskytuje jistotu ve specifických aspektech, jako je bezpečnost, účinnost, opravitelnost, trvanlivost, modernizace, recyklovatelnost a opětovná použitelnost – to vše přispívá k robustnosti kruhu.

Posuzování shody a CASCO Toolbox

Posouzení shody ukazuje, zda produkt, služba, proces, systém nebo někdy nárok nebo osoba splňují příslušné požadavky. K prokázání splnění takových požadavků, které jsou uvedeny v normách, předpisech, smlouvách, programech nebo jiných normativních dokumentech, se používají definovaná pravidla a postupy.

Posouzení shody poskytuje jistotu, že jsou splněny specifikované potřeby nebo očekávání.

Činnosti posuzování shody provádějí orgány posuzování shody (CAB). Obvykle jsou kategorizovány podle své činnosti, rozsahu a nezávislosti:

  • Činnost „třetí strany“: činnost posuzování shody prováděná subjektem, který je nezávislý na poskytovateli posuzovaného předmětu a nemá na předmětu žádný uživatelský zájem.
  • Činnost „první strany“: činnost posuzování shody prováděná poskytovatelem
  • Činnost „druhé strany“: činnost posuzování shody prováděná subjekty se zájmy uživatelů

Aby bylo zajištěno, že CAB je kompetentní a může být důvěryhodný, spoléhají tyto subjekty na normy, které lze nalézt v řadě norem ISO/IEC 17000 pro posuzování shody, tzv. CASCO Toolbox. Některé z těchto norem jsou podrobněji vysvětleny níže. Obsahují požadavky na způsobilost, nestrannost a konzistentní provoz, které slouží jako základ pro uznání spolehlivosti CAB.

Druhy činností posuzování shody

Při přechodu na oběhové hospodářství může hospodářským subjektům poskytnout ujištění mnoho různých činností posuzování shody. Nejrelevantnější jsou:

Testování

Zkoušení je proces používaný k určení charakteristik zkoušeného předmětu nebo vzorku (předmětu posuzování shody) podle postupu. Požadavky na zkušební a kalibrační laboratoře jsou specifikovány v normě ISO/IEC 17025, která umožňuje laboratořím prokázat, že jsou technicky způsobilénestranné a trvale schopné produkovat platné a spolehlivé výsledky.

Inspekce

Kontrola je přezkoušení předmětu (předmětu posuzování shody) a zjištění jeho shody s podrobnými požadavky nebo na základě odborného úsudku s obecnými požadavky. Požadavky na inspekční orgány jsou uvedeny v normě ISO/IEC 17020.

Validace

Validace poskytuje potvrzení, že informace deklarované jako „ reklamace “ (předmět posouzení shody) jsou věrohodné s ohledem na zamýšlené budoucí použití. Požadavky na ověřovací orgány jsou uvedeny v normě ISO/IEC 17029.

Ověření

Ověřením se potvrzuje, že informace deklarované jako „ reklamace “ (předmět posouzení shody) jsou pravdivé. Požadavky na ověřovací orgány jsou uvedeny v normě ISO/IEC 17029 .

Osvědčení

Certifikace poskytuje nezávislé (třetí stranou) potvrzení shodyPožadavky na certifikační orgány jsou uvedeny v normách ISO/IEC 17021-1 (pro systémy managementu jako předměty posuzování shody) , ISO/IEC 17065 (pro výrobky, procesy a služby jako předměty posuzování shody) a ISO/IEC 17024 (pro osoby jako předměty posuzování shody) .

Kromě těchto norem obsahuje CASCO Toolbox požadavky na akreditační orgány (ISO/IEC 17011) , obecné specifikace prohlášení dodavatele (ISO/IEC 17050) a značky shody (ISO/IEC 17030) .

Systémy posuzování shody

Na základě příslušné normy CASCO se mohou orgány posuzování shody navzájem uznávat jako kompetentní – ať už se jedná o veřejné subjekty (např. vládní kontrolní orgán) nebo soukromé, např. certifikační orgán.

Použití norem ze série ISO/IEC 17000 zajišťuje harmonizované postupy posuzování shody napříč všemi orgány posuzování shody (CAB), což umožňuje vydávat prohlášení o shodě, která jsou srovnatelná po celém světě.

Mnohostranná ujednání přijatá na tomto základě zajišťují vzájemné uznávání mezi SPS a rovněž vzájemné uznávání výsledků posouzení a prohlášení o shodě.

Jak činnosti posuzování shody (např. testování, inspekce, validace, ověřování, certifikace) budují důvěru v oběhové hospodářství

Posouzení shody poskytuje jistotu, že jsou splněny specifické potřeby nebo očekávání. Bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduchou kontrolu, rozsáhlé šetření nebo komplexní odborný úsudek, CASCO Toolbox podporuje běžné přístupy k posuzování shody.

Posouzení shody, které se provádí v kontextu oběhového hospodářství, dodává obsah a důvěryhodnost prohlášení, že produkty, procesy, služby, systémy nebo nároky splňují specifické požadavky, a tím poskytují důvěru v aspekty, jako je recyklovatelnost, opětovná použitelnost, opravitelnost, upgradovatelnost atd.

Spolehlivé technické cykly

Spotřebitelé a společnosti budou investovat do produktů, které jsou sdíleny s ostatními nebo vyrobené z recyklovaných materiálů, pouze pokud mohou věřit, že produkty jsou bezpečné, spolehlivé a vhodné pro daný účel. Podobně, když je zboží, které je vyrobeno tak, aby vydrželo, uvedeno na trh za vyšší cenu než zboží konkurence, jejich příslib dlouhé životnosti musí být důvěryhodný. Zde může posouzení shody poskytnout řešení. Níže uvedená infografika ukazuje, jak se nástroje posuzování shody uplatňují v průběhu technického cyklu a poskytují trhu důvěru.

Činnosti posuzování shody v rámci hodnotového řetězce pomáhají uzavřít smyčky v technických cyklech.

Bezpečná a účinná obnova zdrojů v biologických cyklech

Od pole po talíř, od lesa po skartovačku papíru, existuje mnoho fází v hodnotovém řetězci potravin a vláken, kde lze zabránit plýtvání. Abychom z našich vzácných přírodních zdrojů vytěžili maximum, musí je obíhat mezi různými hospodářskými subjekty. Zemědělci, výrobci, maloobchodníci a spotřebitelé musí přesně vědět, co kupují, pokud jde o potraviny, tkaniny, krmivo, palivo a další přírodní suroviny. Níže uvedená infografika ukazuje, jak se nástroje posuzování shody uplatňují v průběhu biologického cyklu, poskytují transparentnost a jistotu.

Činnosti posuzování shody pomáhají maximalizovat obnovu živin a energie v rámci biologických cyklů.

Chcete-li lépe porozumět různým procesům popsaným v těchto infografikách a tomu, jak mohou činnosti posuzování shody podpořit oběhové hospodářství, podívejte se na praktické příklady níže.

Výzvy a řešení – příklady z praxe

Nástroje CASCO poskytují odpovědi na řadu otázek, které si účastníci trhu budou klást, až se vydají na cestu k více oběhovému hospodářství. Níže uvedené příklady vám pomohou lépe porozumět výše uvedené infografice, která ilustruje dva typy cyklických toků zdrojů.

Jak zajistíte, že předmět nebo jeho části lze recyklovat?

→ Přístup/řešení: Použité materiály mohou být testovány v laboratoři za účelem posouzení jejich vhodnosti pro roztavení a přetavení.

🛠 Použitelný nástroj CASCO: Norma ISO/IEC 17025 umožňuje laboratořím prokázat, že jsou technicky způsobilé, nestranné a trvale schopné produkovat platné a spolehlivé výsledky.

Jak zajistíte, aby sestavy nových a znovu použitých komponent fungovaly tak, jak mají?

→ Přístup/řešení: Kontrolu s odborným úsudkem lze použít ke zjištění, zda typ sestavy nebo jednotlivé sestavy jsou stále vhodné pro daný účel.

🛠 Použitelný nástroj CASCO: Splnění požadavků normy ISO/IEC 17020 zajišťuje, že kontrolní orgány důsledně provádějí kompetentní a nestranné kontroly.

Jak zajistíte důvěryhodnost tvrzení o recyklovatelnosti nebo opravitelnosti?

→ Přístup/řešení: Věrohodnost takových tvrzení může být potvrzena v procesu validace.

🛠 Použitelný nástroj CASCO: Norma ISO/IEC 17029 zajišťuje konzistentní fungování a nestrannost validačních/ověřovacích orgánů, což je chápáno jako potvrzení spolehlivosti informací deklarovaných v reklamacích.

Jak zajistíte správnost prohlášení o složkách z recyklovaného materiálu?

→ Přístup/řešení: Pravdivost informací obsažených v prohlášení může být potvrzena ověřovacím procesem.

🛠 Použitelný nástroj CASCO: Norma ISO/IEC 17029, protože platí i pro ověřovací orgány, zajišťující konzistentní provoz a nestrannost.

Jak zajišťujete, že recyklované produkty jsou pro spotřebitele bezpečné?

→ Přístup/řešení: Produkty mohou být certifikovány, včetně testování produktu a auditu výrobních procesů.

🛠 Použitelný nástroj CASCO: Norma ISO/IEC 17065 poskytuje záruku, že produkty, procesy nebo služby odpovídají specifikovaným požadavkům v normách a dalších normativních dokumentech certifikačního schématu.

Jak zajistíte, aby přepravní služby byly energeticky účinné a měly nízké emise?

→ Přístup/řešení: Služby lze certifikovat, a to i prostřednictvím hodnocení poskytování služeb.

🛠 Použitelný CASCO nástroj: Norma ISO/IEC 17065, protože platí i pro certifikaci služeb.

Jak zajistíte, aby procesy měly vysokou míru využití při nízkém objemu odpadu?

→ Přístup/řešení: Procesy lze certifikovat, včetně auditu provozu procesu a ověřování dat.

🛠 Použitelný CASCO nástroj: Norma ISO/IEC 17065, protože platí i pro certifikaci procesů.

Jak prokážete, že systém řízení dodavatelského řetězce je účinný?

→ Přístup/řešení: Systém managementu lze certifikovat.

🛠 Použitelný nástroj CASCO: Certifikační orgány využívající řadu norem ISO/IEC 17021 zajišťují kompetentnost svých auditorských týmů, adekvátní zdroje, dodržují konzistentní proces a poskytují nestranné výsledky.

Jak zajistíte, aby údržbu a opravy prováděl kompetentní personál?

→ Přístup/ řešení: Osoby provádějící údržbu a opravy mohou být certifikovány.

🛠 Použitelný nástroj CASCO: Norma ISO/IEC 17024 zajišťuje, že certifikační orgány provozující certifikační schémata pro osoby fungují konzistentně, srovnatelně a spolehlivě.

Příklady:

Nařízení pro bezpečnější recyklaci evropských lodí

Recyklace lodí je součástí globálního hodnotového řetězce, v němž evropští majitelé lodí využívají recyklační loděnice v zahraničí. Špatné podmínky recyklace způsobují zhoršování životního prostředí a nehody pracovníků.

Regulace recyklace lodí v Evropě ušla dlouhou cestu od doby, kdy EU uvedla v platnost nová pravidla pro čistou a bezpečnou demontáž lodí. Nařízení EU o recyklaci lodí uvádí, že nezávislí ověřovatelé by měli být akreditováni jako inspekční orgány podle ISO/IEC 17020. Cílem nařízení je snížit negativní dopady spojené s recyklací lodí plujících pod vlajkou členských států Unie. Využití kompetentních organizací k provedení ověření poskytuje regulátorovi jistotu, že práce je prováděna efektivně.

Bezpečnější nakládání s azbestem s akreditovanými kontrolními orgány

Mezinárodní pravidla pro nakládání s azbestem na námořních plavidlech zajišťují bezpečné prostředí pro posádku, cestující a další osoby, které by mohly být vystaveny této nebezpečné látce, pokud by byla použita při konstrukci lodi.

Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) Mezinárodní námořní organizace (IMO) z roku 1974 zavedla první velký zákaz azbestu pro lodě postavené před 1. červencem 2002. Později byl rozšířen dodatky SOLAS z roku 2009 (usnesení, MSC.282(86)), Hongkongská úmluva IMO o bezpečné a ekologicky šetrné recyklaci lodí (2009; SR/CONF/45) a následné oběžníky IMO, které zakazují novou instalaci materiálů obsahujících azbest na všechny lodě od r. 1. ledna 2011.

Azbest (a další nebezpečné produkty) zjištěný na palubě lodi musí být nyní uveden v seznamu nebezpečných materiálů. Některé země si jsou vědomy toho, že prohlášení o obsahu azbestu mohou být nepřesná, a trvají na tom, že loď registrovaná pod jejich vlajkou podstoupila ověřovací průzkum azbestu, který provedla společnost akreditovaná námořní specialistou ISO/IEC 17020 , takže případný nalezený azbest může být odstraněn před lodí. je registrován. Akreditace založená na této normě prokazuje shodu s Mezinárodní námořní organizací.

Zdroj: Případová studie Public Sector Assurance .

Certifikace zvyšuje ambice snížit stopu událostí

Události, ať už velké nebo malé, často vedou k plýtvání energií a zdroji. Norma ISO pro udržitelné řízení událostí, ISO 20121, byla vyvinuta s cílem zmírnit zátěž na životní prostředí a také na místní infrastrukturu a veřejné služby, kde se akce pořádají. Olympijské hry v Londýně 2012 byly první velkou událostí, která dosáhla certifikace ISO 20121, a měla velký vliv na tvorbu a vývoj normy.

K udržitelnosti akce přispívá několik faktorů: od výběru místa po ochranu životního prostředí, od pohody pracovníků po sdílení odpovědných rozhodnutí s dodavateli. Tato rozhodnutí jsou jádrem dnešních klimatických závazků, které Pařížská konference o změně klimatu (COP21) ocenila tím, že získala certifikaci ISO 20121, později následovaly COP24 a COP26. S certifikačním procesem, který vyžaduje neustálé sledování a definování přesných cílů zlepšování, lze ISO 20121 považovat za neustálý podnět ke změnám.

Zdroj: https://www.iso.org/insights/circular-economy-building-trust.html


Devizový trh 16. týden.

23-04-25 IN Devizový trh 16. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526