RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 22. 5. 2023

Komentář ke schválené novele stavebního zákona.

Německo spouští dotace na topný olej a pelety.

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU.

Úřad upozornil na rizika cenových prohlášení, včelaři nakonec vyvázli bez pokuty.

Devizový trh 20. týden.

Komentář ke schválené novele stavebního zákona.

28.3.2023, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Poslanecká sněmovna v pátek 24.3.2023 schválila novelu stavebního zákona, která mění rekodifikaci z roku 2021. Ačkoliv SP ČR vnímal původní rekodifikaci jako lepší úpravu, je schválení novely dobrá zpráva, že se změna tak klíčového zákona konečně posunula a je stanoven termín, kdy by mohlo dojít ke zlepšení současné tristní situace.

„Za Svaz průmyslu bereme novelu stavebního zákona jako politický kompromis, který by ale přesto oproti dnešnímu stavu měl povolování zrychlit. Důležité je, že Sněmovna dnes přijala klíčové pozměňovací návrhy, které koordinaci řízení a zjednodušení řady procesů mohou pomoci. Kvitujeme například vytvoření Dopravního a energetického stavebního úřadu. Smyslem je, aby o takto velkých a specifických stavbách rozhodoval jeden speciální úřad, disponující dostatkem odborníků na takové stavby. Díky tomu by už nemělo docházet k chybám a průtahům v řízení. Nutné je ale zajistit dostatečný počet odborníků a plné fungování DESÚ od 1. ledna 2024,“ popisuje Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice Svazu průmyslu a dopravy ČR a dodává: „Bohužel pod tento úřad, ani pod krajský úřad, nebude spadat povolování výstavby telekomunikačních sítí, které by dávalo také velký smysl. Jsou to stavby, které jsou téměř vždy skoro na chlup stejné a telekomunikační společnosti se pravidelně setkávají s tím, že různé stavební úřady mají v povolovacích řízeních různé požadavky a výklady.“

„Jak se ve výsledku procesy zrychlí, ukáže až čas. Klíčové budou také prováděcí vyhlášky MMR, jejichž podobu zatím neznáme. Zde se ukáže, zda se bude například zjednodušovat dokumentace dle předchozích slibů ministerstev nebo zůstane ta dnešní, komplikovaná. S přijetím novely stavebního zákona tedy zdaleka práce nekončí, spíše naopak,“ komentuje Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/15970-komentar-ke-schvalene-novele-stavebniho-zakona


Německo spouští dotace na topný olej a pelety.

26.4.2023, Zdroj: Haufe Group (www.haufe.de)

Německé soukromé domácnosti, které topí topným olejem, kapalným plynem, dřevěnými peletami, štěpkou, dřevěnými briketami, polenem a uhlím či koksem, mohou žádat o podporu v nouzi, pokud v uplynulém roce nakoupily palivo nad určitou cenovou hladinu.

Kdo v Německu topí palivy, jako je topný olej nebo dřevěné pelety, může od května online žádat o pomoc v nouzi. Přihlášky lze podat v prvních spolkových zemích 2. května 2023 zpětně za období od 1. ledna 2022 do 1. prosince 2022. Lhůta pro podávání žádostí končí 20. října 2023.

Koho se v Německu dotace týkají?

Soukromým domácnostem se uleví: majitelé, ale i nájemníci, jejichž byt je vytápěn topným olejem nebo jinými zdroji energie, které nejsou připojeny k síti. Majitelé se mohou hlásit přímo. Pokud je krb centrálně provozován pronajímatelem nebo společenstvím kondominia (WEG), jsou oprávněni podat žádost. Pronajímatel musí prohlásit, že přijatou dotaci předá nájemcům. Nájemníci nemusí nic dělat sami.

Jako důkaz v procesu žádosti musí být zpravidla předloženy následující: faktury, bankovní výpisy a/nebo potvrzení o platbách, vlastní prohlášení žadatele podléhajícího sankcím, mimo jiné o náležitostech žádosti. Ty jsou stanoveny jednotně v prováděcích pokynech, dle stavových stránek.

Co a v jaké výši je německým domácnostem hrazeno?

Dodatečné náklady soukromé domácnosti v roce 2022 na podporované zdroje energie, které překročí zdvojnásobení cenové hladiny v roce 2021, budou hrazeny. Rozhodující jsou náklady v porovnání s průměrnou hodnotou. K tomu byly stanoveny referenční ceny.

Jedná se o 71 centů za litr u topného oleje, 57 centů za litr u zkapalněného plynu a 24 centů za kilogram u dřevěných pelet. Referenční cena je 11 centů za kilo u štěpky a 28 centů za kilo u dřevěných briket. Referenční cena za kulatinu je 85 eur za metr krychlový, za uhlí / koks 36 centů za kilogram – včetně daně z obratu. Rozhodující je termín dodání. Ve výjimečných případech se země mohou odvolávat na datum objednávky, pokud lze prokázat, že objednávka byla zadána v období úlevy 2022 a že byla doručena nejpozději do konce března 2023.

Přímá dotace je omezena na maximálně 2 000 eur na domácnost. Bude uhrazeno 80 procent vícenákladů. Předpokladem je úhrada ve výši minimálně 100 eur na domácnost, maximálně však 1 000 eur, pokud žádost podává centrální žadatel, tedy pronajímatel pro více domácností.

Příklad výpočtu

Domácnost spotřebuje 3000 litrů topného oleje. V roce 2022 za to musel zaplatit cenu 1,60 eur/litr. Náklady se ve srovnání s rokem 2021 více než zdvojnásobily (referenční cena = 0,71 EUR/litr). Pro domácnost z toho vyplývá dotace 0,8 x ((3 000 x 1,60) – 2 x (3 000 x 0,71)) = 432 eur.

Zdroj: Zuschuss für Heizöl und Pellets: Anträge ab Mai online stellen


Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU.

7.4.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky (webové stránky Ministerstva zemědělství) z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků.

Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou podnikatelé, kteří hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat základní informace nezbytné k zahájení takovéto činnosti.

Odbor zahraničně obchodní spolupráce MZe vydává každoročně publikace s různým pohledem na realitu zahraničního obchodu České republiky, které mohou být rovněž určitým vodítkem pro začínající podnikatele (k dispozici rovněž na webových stránkách MZe). Informační zdroje budou průběžně aktualizovány.

Příloha

Zdroj: Ministerstvo zemědělství


Úřad upozornil na rizika cenových prohlášení, včelaři nakonec vyvázli bez pokuty.

14.4.2023, Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uzavřel šetření možných protisoutěžních cenových prohlášení učiněných sdruženími Asociace profesionálních včelařů, z.s. a Český svaz včelařů, z.s., správní řízení nebylo zahájeno, oba případy byly vyřešeny tzv. soutěžní advokacií. Úřad dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že cenová prohlášení zástupců profesních sdružení soutěžitelů o předpokládaném růstu cen mohou být z hlediska ochrany hospodářské soutěže přinejmenším podezřelá.

Také pokud si individuální soutěžitelé veřejně sdělují ceny konkrétních komodit, za něž hodlají prodávat v budoucnosti, může to být posouzeno jako forma koordinace či slaďování postupu konkurentů na trhu.

V daném případě Úřad prováděl z vlastní iniciativy šetření týkající se veřejných cenových prohlášení, která prostřednictvím médií učinila sdružení soutěžitelů, jež působí v oblasti výroby a prodeje medu. Prohlášení těchto sdružení se týkala očekávaného zvyšování cen medu. Jako důvod zdražení bylo uváděno zejména snížení produkce medu v důsledku podmínek daných počasím a růst cen vstupů.

Úřad v rámci šetření obě sdružení vyzval, aby velmi pečlivě zvažovala, jaké informace o své cenové politice nebo o cenách požadovaných členy sdružení budou napříště médiím poskytovat. Dále při jednání se sdruženími včelařů zdůraznil, že sdružení nesmí o cenové hladině dosahované svými členy vůbec informovat, nesmí ji posuzovat a veřejně vyzývat ke změně. I nepřímé doporučení či zdánlivě neformální vyjádření představitele sdružení mohou způsobit porušení zákona. Taková jednání vzájemných konkurentů na trhu mohou vždy negativně ovlivnit svobodné a nezávislé stanovování cen členy sdružení, ať již tím, že povedou ke sjednocování cen, nebo tím, že jednotliví soutěžitelé dostanou k dispozici podrobné informace o cenové úrovni nebo o její plánované změně.

Po výzvě ÚOHS přistoupila obě sdružení ke konkrétním nápravným opatřením vedoucím k tomu, aby se v budoucnu neopakovala veřejná prohlášení, která by mohla porušovat zákon o ochraně hospodářské soutěže Současně informovala členy svých statutárních orgánů, že uvedené jednání je zákonem zakázané a má protisoutěžní povahu a že do médií lze napříště uvádět jen neadresná (objektivní) sdělení, jejichž cílem není vyloučení konkurenčního chování určitého okruhu soutěžitelů.

Úřad se rozhodl nezahajovat správní řízení, když zohlednil zejména ochotu a snahu uvedených sdružení rychle přijmout nápravná opatření vedoucí k obnově soutěže v dotčené oblasti. Tento postup vedl v obou případech k rychlejšímu a jistějšímu dosažení účelu soutěžní politiky, kterým je ochrana, ale zároveň i obnova soutěžních podmínek na trhu.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/046


Devizový trh 20. týden.

23-05-23 IN Devizový trh 20. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526