RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 5. 2023

Města regulují vzhled restauračních zahrádek nejen v historických centrech.  

Seznam poskytovatelů energetických služeb.  

MŠMT připravuje registr žáků, který má umožnit elektronizaci přihlášek na SŠ.  

Hmyz v potravinách. Jak je to možné?  

Devizový trh 21. týden.  

Města regulují vzhled restauračních zahrádek nejen v historických centrech.

15.5.2023, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Za předzahrádky platí provozovatelé restaurací městům nájem a měli by se přizpůsobit podmínkám, které města stále častěji upravují metodikou.

Během pandemie koronaviru většina měst poplatky odpouštěla, nyní je se objevují dohody mezi městem a provozovatelem restaurace o odpuštění nájmu výměnou za zpřístupnění toalet restaurace kolemjdoucím.

Předzahrádka v památkově chráněném území

Pro umístění restaurační zahrádky v památkově chráněném území potřebujete získat tyto tři dokumenty:

1) Nájemní smlouva

Nájemní smlouvu k užívání části veřejného prostranství musíte uzavřít s majitelem či správcem daného pozemku. V nájemní smlouvě mohou být
stanoveny další specifické podmínky (kupř. nutnost sklízet zahrádku mimo otevírací dobu či podmínky zimního provozu).

2) Povolení zvláštního užívání komunikace („zábor“)

Tento dokument potřebujete na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Povolení dostanete poté, co úředníci ověří, že restaurační zahrádka ponechá na ulici dostatek prostoru pro běžné užívání chodci, cyklisty a řidiči, a zkontroluje, že zahrádka nezpůsobí nějaký jiný provozní problém.

3) Závazné stanovisko odboru památkové péče

Abyste získali povolení zvláštního užívání komunikace, musíte na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, doložit souhlasné závazné stanovisko odboru památkové péče. Památkáři posoudí, zda je restaurační zahrádka navržena citlivě vzhledem k památkovým hodnotám daného místa.

Níže si dovolujeme představit dva metodické materiály regulující někdy až provozu nebezpečnou praxi výstavby venkovních předzahrádek a restauračních zahrádek. Čerpáme z metodiky města Olomouc (zde ke stažení) a Manuálu pro kultivovanou Prahu (zde ke stažení).


Seznam poskytovatelů energetických služeb.

3.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Seznam poskytovatelů energetických služeb vede ministerstvo v souladu s § 11, odst. 1p zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění.

V návaznosti na novelu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění v podobě zákona č. 103/2015 Sb. ze dne 4. května 2015, byl podle § 10f sestaven seznam poskytovatelů energetických služeb, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Údaje ze seznamu jsou zveřejněny v samostatném souboru a obsahují následující údaje o firmách:

 • obchodní název
 • identifikační číslo
 • adresu sídla
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e—mailová adresa, internetová adresa)
 • identifikaci druhu poskytovaných služeb

Poskytovatelé, kteří jsou v seznamu uvedeni, jsou povinni oznámit správci seznamu neprodleně každou změnu údajů uvedených v příslušném seznamu.

Poskytovatelé mající zájem být uvedeni v seznamu poskytovatelů energetických služeb, nahlásí správci seznamu příslušné údaje.

Prohlášení o zpracování osobních údajů naleznete níže v přílohách ke stažení.

Kontaktní údaje správce seznamu:

Mgr. Nathalie Marková

odbor energetické účinnosti a úspor

telefon: 224 852 230

e—mail: markovan@mpo.cz

Přílohy ke stažení


MŠMT připravuje registr žáků, který má umožnit elektronizaci přihlášek na SŠ.

18.3.2023, Zdroj: ČTK

Ministerstvo školství (MŠMT) chce vytvořit registr žáků, který má mimo jiné usnadnit zápisy do mateřských a základních škol a umožnit elektronizaci přihlašování na střední školy. Na vzniku informačního systému ke zjednodušení školské administrativy resort pracuje. Registr, který bude součástí nového Informačního systému vzdělávání s názvem eEdu, by měl být k dispozici nejdříve v roce 2025. Podle odhadů by vytvoření informačního systému mělo stát zhruba 50 milionů korun. V rozhovoru s ČTK to řekl vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz MŠMT Václav Jelen.

„Registr žáků je moderní pohled na to, jak by se měla organizovat data v resortu školství. Jedním z jeho benefitů je tak jeho přínos pro e-Government jako celek, tedy v důsledku pro občana. Nový registr bude sdružovat informace o člověku od jeho prvního vstupu do vzdělávacího systému a budou v něm zaznamenávány všechny důležité údaje charakterizující jeho vzdělávací dráhu,“ řekl.

Ve vznikajícím systému budou podle něj základní údaje o žákovi, které se budou přebírat z registru obyvatel, a údaje o studiu konkrétního jedince. Registr bude on-line a propojený s informačními systémy škol. To by podle Jelena mělo snížit administrativní zátěž pro školy a rodičům umožnit snazší zapsání dětí do vzdělávacích zařízení. Rovněž by mohla odpadnout povinnost občana hlásit zdravotním pojišťovnám ukončení studia nebo předkládat dopravním podnikům potvrzení o studiu při vyřizování žádosti o slevu na jízdném. Výhodou registru bude podle Jelena i to, že MŠMT získá komplexnější údaje pro přesnější cílení finanční podpory škol.

Podání žádosti o zapsání dítěte do školy podle něj budou rodiče v budoucnu moci provést například přes Portál občana. Rovněž rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy bude k dispozici elektronicky, rodiče ho obdrží do své datové schránky. Podobně nový systém podle ředitele Jelena umožní digitalizaci podávání přihlášek na střední školy. „Díky tomuto registru pak zjistíme i to, kolik přihlášek bylo kde a kým podáno, zda má smysl nějaké obory více posilovat nebo naopak utlumovat,“ sdělil Jelen. Nyní školáci na vybrané střední školy posílají přihlášky v papírové podobě.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí ČTK dříve sdělil, že registr žáků bude pravděpodobně podmínkou pro případné navýšení počtu škol na přihlášce na střední školu. Nyní mohou školáci podávat přihlášku na dvě školy. „Problematika navýšení počtu škol na přihlášce je velmi komplikovaná a očekáváme potřebu masivního zásahu do legislativy. Zároveň to bude představovat výrazný zásah do existujících procesů a zvyklostí,“ řekl. Cermat, který je příspěvkovou organizací ministerstva školství, zajišťuje jednotné přijímací a maturitní zkoušky.

Resort připravuje jako součást systému eEdu registr škol, který by měl být podle Jelena letos hotový. Pro ministerstvo školství ho vytváří firma CCA Group. Úřad s ní v polovině prosince 2021 uzavřel smlouvu na dodávku a provoz systému v hodnotě 27,4 milionů korun, vyplývá z registru smluv. Pracuje se také na vzniku registru učitelů, řekl Jelen. Díky tomuto registru bude podle vrchního ředitele jasné, které specializace chybí nebo budou chybět, úřad bude mít o učitelích přehled a bude moci na základě dat vhodněji rozhodovat. Podle mimořádného průzkumu MŠMT z roku 2019 je například nedostatek kvalifikovaných učitelů matematiky nebo informatiky. Po vzniku registru učitelů volají některé školské organizace, například EDUin.

Projekt eEdu podle dřívějšího vyjádření mluvčí MŠMT Anety Lednové nahradil původně plánovaný Resortní informační systém (RIS). Ten se chystal několik let a nakonec byl zrušen. Vývoj RIS měl stát podle ministerstva do 135 milionů korun, z toho zhruba 80 procent částky měla platit Evropská unie, zbytek stát.


Hmyz v potravinách. Jak je to možné?

25.5.2023, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz)

SZPI: „V poslední době se setkáváme s šířením celé řady zavádějících informací na téma hmyzu a jeho „tajného“ přidávání do běžných potravin, což údajně může vést i k ohrožení zdraví spotřebitele.“

Pravdou je, že určité druhy hmyzu jsou na trhu zcela legálně, protože Evropská komise nedávno schválila několik nařízení povolujících jejich uvádění na trh jako nové potraviny. SZPI v tuto chvíli nemá žádné konkrétní informace o tom, že by byl hmyz do potravin přidáván nelegálně tak, aby o tom spotřebitel nevěděl a aby jeho konzumace představovala jakékoliv riziko pro lidské zdraví.

K dnešnímu dni mohou být na trh uváděny pouze níže uvedené konkrétní druhy a formy hmyzu.

Jedná se o:

 • zmrazené, sušené a práškové formy cvrčka domácího (Acheta domesticus)[1]
 • částečně odtučněný prášek z cvrčka domácího (Acheta domesticus)[2]
 • zmrazené, sušené a práškové formy druhu saranče stěhovavá (Locusta migratoria)[3]
 • sušené larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor)[4]
 • zmrazené, sušené a práškové formy moučných červů (larev) potemníka moučného (Tenebrio molitor)[5]
 • zmrazené, kašovité, sušené a práškové formy potemníka stájového (Alphitobius diaperinus)[6]

Ostatní druhy hmyzu není možné uvádět na trh, aniž by absolvovaly schvalovací proces nové potraviny u Evropské komise, neboť jsou považovány za neschválenou novou potravinu. Na trh pak smí být uváděny teprve tehdy, pokud úspěšně absolvují schvalovací proces a budou uvedeny v Seznamu Unie povolených nových potravin.

Jednotlivá prováděcí nařízení Evropské komise, kterými se tyto nové potraviny povolují k uvádění na trh, definují mimo jiné jednoznačné a striktní podmínky, za nichž smí být nová potravina používána, jako je kupříkladu definování konkrétní kategorie potravin do které smí být tato složka přidávána a její maximálním množství. Veškeré tyto povinnosti pak musí provozovatelé potravinářských podniků splnit, pokud chtějí hmyz do svých potravin přidávat.

Současně jsou v jednotlivých nařízeních stanoveny doplňkové zvláštní požadavky na označování. To znamená, že pokud je určitý druh hmyzu v potravině obsažen, musí být o tom spotřebitel informován. V seznamu složek potraviny se uvede název konkrétního hmyzu a použitá forma (např. prášek, zmrazená forma apod.). Současně s tímto údajem musí být na obalu potraviny uvedena informace o tom, že složka může způsobit případné alergické reakce spotřebitelům se známými alergiemi na korýše, měkkýše a výrobky z nich a na prachové roztoče. Tento údaj musí být uveden vždy v bezprostřední blízkosti seznamu složek.

Nedílnou součástí schvalovacího procesu nových potravin je posuzování bezpečnosti Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Výstupem z tohoto hodnocení jsou jednotlivá hodnocení rizik, která jsou veřejně dostupná například v odkazech níže.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6343 – Tenebrio molitor (potemník moučný)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6667 – Locusta migratoria (saranče stěhovavá)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7258 – Acheta domesticus (cvrček domácí)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7325 – Alphitobius diaperinos (potemník stájový)

Nejčastější dotazy:

Jak jako spotřebitel identifikuji ve složení výrobku přidaný hmyz? Existuje nějaký speciální symbol pro takové potraviny?

O přítomnosti hmyzu v potravině musí být spotřebitel vždy informován prostřednictvím značení na obale potraviny. Informace o obsahu hmyzu musí být vždy uvedena ve složení spolu s informací o tom, že složka může způsobit alergickou reakci, která musí být uvedena v bezprostřední blízkosti seznamu složek.  Žádný speciální symbol označující potraviny s obsahem hmyzu není. V případě potravin nabízených k prodeji samoobslužným způsobem. (typicky chléb, pečivo apod.) rovněž platí, že o složení musí být spotřebitel informován uvedením těchto údajů na regálové etiketě v bezprostřední blízkosti nabízené potraviny.

Je možné, aby byl hmyz do potravin přidáván záměrně tak, aby o tom spotřebitel nevěděl?

Přidání hmyzu do potravin je v současné době naopak spíše určitým marketingovým lákadlem. Ceny takových potravin jsou obvykle vyšší a výrobci takových potravin obsah hmyzu v jejich potravinách naopak zdůrazňují. Pokud potravina hmyz nelegálně obsahuje a spotřebitel o tom není informován, pak provozovatel potravinářského podniku porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů a může být za takové porušení sankcionován.

Nezanechají tyto potraviny zdravotní následky po jejich požití?

Bezpečnost schválených druhů hmyzu byla přísně posuzována. Na základě hodnocení rizika pak bylo stanoveno maximální povolené denní množství v konkrétních kategoriích potravin tak, aby potravina nepředstavovala bezpečnostní riziko pro lidské zdraví a zároveň byla pro spotřebitele nutričně výhodná. V souvislosti s bezpečností těchto potravina je potřeba zdůraznit, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce nedisponuje zákonnými kompetencemi k posuzování či hodnocení vlivu konzumace těchto nových potravin na lidské zdraví. Tyto kompetence jsou zcela v gesci Ministerstva zdravotnictví. Pokud byste si tyto pochoutky chtěli dopřát a bez obav vychutnat, doporučujeme jejich konzumaci nejprve konzultovat se svým lékařem, obzvláště v případech, pokud trpíte známou alergií na korýše, měkkýše (a výrobky z nich) a prachové roztoče.

Nebude vyvolávat konzumace potravin s těmito ingrediencemi alergie?

Případné alergické reakce nejsou vyloučeny. Proto je u potravin obsahujících hmyz stanovena povinnost uvádět na etiketě informaci, že hmyzí složka může způsobit případné alergické reakce spotřebitelům se známými alergiemi na korýše, měkkýše a výrobky z nich a na prachové roztoče.

Jaké jsou požadavky na hygienu při chovu a zpracování hmyzu? Čím je hmyz na farmách krmen?

Meziresortní pracovní skupina pro hmyz při MZe vytvořila v roce 2018 příručku „Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu“. Dokument je dostupný na stránkách MZe zde a popisuje, jaké požadavky musí splnit každý článek dodavatelského řetězce, aby byla výsledná konzumovaná potravina pro spotřebitele bezpečná a v souladu s právními předpisy.

Na evropské úrovni existuje příručka vytvořená platformou IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed). Jedná se rovněž o zásady správné hygienické praxe pro chov a zpracování hmyzu (IPIFF Guide on Good Hygiene Practices.

[1] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/188 ze dne 10. února 2022

[2] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/5 ze dne 3. ledna 2023

[3] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1975 ze dne 12. listopadu 2021

[4] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/882 ze dne 1. června 2021

[5] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/169 ze dne 8. února 2022

[6] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/58 ze dne 5. ledna 2023

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/clanek/hmyz-v-potravinach-jak-je-to-mozne.aspx


Devizový trh 21. týden.

23-05-30 IN Devizový trh 21. týden

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526