RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 4. 4. 2022

K programu COVID – Nepokryté náklady (Sektorová podpora).  

Kontrola zaplacených záloh pojistného u OSVČ.  

Zaměstnávání Ukrajinců jako stážistů.  

Finanční trh 13 týden.  

K programu COVID – Nepokryté náklady (Sektorová podpora).

30.3.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu již zveřejnilo výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Žádat o podporu lze od 31. 3. do 17. 5. 2022.

Od 31. března do 17. května 2022 budou moct podnikatelé z vybraných sektorů žádat o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Žádosti se budou, stejně jako u předchozích výzev, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Požádat o dotaci mohou podnikatelé z oblasti stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny a cestovní agentury a kanceláře. Podpora se vztahuje i na pořadatele a organizátory sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

„Držíme slovo. Ihned poté, co jsme zajistili notifikaci od Evropské komise, vyhlašujeme výzvu k dalšímu kompenzačnímu programu. Adresně pomůže podnikatelům ze sektorů, které byly na přelomu roku 2021 a 2022 nejvíce zasaženy opatřeními proti šíření pandemie COVID-19. Jedná se především o firmy působící v oblasti cestovního ruchu, jako jsou například hotely, restaurace či cestovní agentury a kanceláře, v oblasti pořádání akcí pak mohou žádat například organizátoři sportovních, kulturních akcí či veletrhů. Tito podnikatelé mohou v rámci výzvy získat dotaci podle druhu činnosti až 1,5 milionu, respektive 3 mil. Kč,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Výzva pro vybrané sektory se týká dvou skupin podnikatelských subjektů rozdělených podle oblastí podnikání.

1) První z nich tvoří podnikatelé ve stravovacích službách, krátkodobých a rekreačních ubytovacích službách, prádelny, cestovní agentury a kanceláře. Pomoc pro tuto skupinu žadatelů se vztahuje na období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, kdy výše podpory činí 50 % nepokrytých nákladů za dané rozhodné období, maximální výše podpory činí 1,5 mil.

2) Druhou skupinou jsou organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně podnikatelských subjektů z navazujících technických služeb. Tato druhá skupina žadatelů může žádat o 70 % nepokrytých nákladů vztahující se k rozhodnému období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 a maximální výše podpory na žadatele činí 3 mil. Kč.

Oprávněný žadatel musí prokázat, že v roce 2019 (nebo 2018) činil jeho obrat z podporované podnikatelské činnosti více než 50 % z celkového obratu. Dále musí prokázat, že mu v rámci podnikatelské činnosti poklesl obrat za dané rozhodné období oproti srovnávacímu období (adekvátní období od roku 2018 do začátku pandemie) alespoň o 50 %.

Vyplácet prostředky začne MPO ihned po udělení notifikace Evropskou komisí.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO: https://aisportal.mpo.cz. Pokud se žadatel do systému již registroval v rámci předchozích programů vypisovaných MPO, nová registrace není nutná.

Při podávání žádosti je třeba, aby zájemce o podporu uvedl už poskytnutou i očekávanou covidovou dotaci za překrývající se rozhodné období, týká se to mimo jiné programu Antivirus či kompenzačního bonusu. Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora nelze kombinovat s Programem COVID 2022 – Sektorová podpora, programem COVID – Adventní trhy a výzvou pro zájezdové dopravce programu COVID BUS.

Podrobnosti včetně textu výzvy jsou k dispozici na www.mpo.cz/naklady.  Dotazy k programu mohou podnikatelé posílat na e-mailovou adresu covidnaklady@mpo.cz, poradí i linka 1212.


Kontrola zaplacených záloh pojistného u OSVČ.

16.2.2022, Zdroj: ČSSZ

Nová online služba „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“ nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek. Nová služba ePortálu pomůže i s podáním přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok.

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Česká správa sociálního zabezpečení v rámci rozvoje digitalizace agendy a snížení administrativní zátěže jak na straně klientů, tak i samotného úřadu spustila 26. ledna 2022 novou službu pro osoby samostatně výdělečně činné „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“. Díky ní již nebude muset ČSSZ rozesílat OSVČ tzv. inventury pohledávek, které vždy zasílala počátkem února nového kalendářního roku. Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění (dále jen „zálohy na pojistné“) jsou přístupné po přihlášení pouze na ePortálu ČSSZ v této nové službě.

„Nahrazením každoročního rozesílání dopisů novou službou na ePortálu odbouráme nadbytečnou administrativu a současně zjednodušíme všem OSVČ komunikaci s ČSSZ. Služba nejenže nabídne více informací než původní inventury, ale navíc umožní i přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji, jež o OSVČ evidujeme,“ vysvětluje František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

Co je nyní důležité?

K tomu, aby OSVČ mohla pracovat s novou službou, se stačí přihlásit do ePortálu ČSSZ přes Identitu občana či datovou schránku, anebo pokud OSVČ využívá služeb účetní či daňového poradce, může tuto osobu zplnomocnit (pověřit) ke svému zastupování. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ může OSVČ využít hned několik způsobů (Jak se přihlásit na ePortál ČSSZ), kterými je ověřena její identita a současně zajištěna bezpečnost osobních údajů.

Pro OSVČ je nyní nejdůležitější, aby si zřídila datovou schránku či pro ni ideální formu eIdentity, anebo pokud nemá vůbec žádný či jen omezený přístup k výpočetní technice, zplnomocnila (pověřila) jinou osobu.

Důležitá fakta v kostce

  • Zrušení zasílání inventur pohledávek OSVČ od 1. 1. 2022. Dosavadní online služba Náhled na inventuru pohledávek OSVČ bude na ePortálu ČSSZ zachována, ale pouze pro zobrazení historických údajů.
  • Pokud se nebude OSVČ sama přihlašovat do ePortálu ČSSZ, je třeba, aby zmocnila svého zástupce a toto zmocnění (pověření), ve kterém je nutné specifikovat typ a rozsah pověření, doručila ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ (prostřednictvím tiskopisu nebo služby ePortálu).
  • K 1. 1. 2022 spuštění nové eSlužby Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Součástí služby bude možnost vyplnit formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok a dále možnost zobrazit přehled plateb OSVČ. Tato podslužba zobrazí klientovi veškeré platby zaúčtované pod variabilním symbolem důchodového pojištění OSVČ, a to za aktuální a předcházející kalendářní rok. Klienti tak dostanou nástroj pro kontrolu poukázaných plateb (bez ohledu na její užití).
  • Optimalizace interaktivního formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro přihlášené klienty na ePortálu ČSSZ. Bude se jednat o maximální možnou automatizaci vyplnění údajů z databází ČSSZ. Pro příklad je možné uvést informační panely, které se budou zobrazovat společně s formulářem. Zároveň se automaticky vyplní údaj o úhrnu zaplacených záloh na důchodové pojištění za příslušný kalendářní rok (tento údaj bude převzat z nové eSlužby Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ). Do formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se budou vyplňovat i další informace, například o počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti, údaje o vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud je OSVČ již dříve oznámila OSSZ, údaje o počtu měsíců, v nichž OSVČ po celý měsíc pobírala dávku z nemocenského pojištění OSVČ, atd.
  • Plná moc bude nově na ePortálu ČSSZ zřízena také jako eSlužba. Oznámení o pověření k eSlužbám (pro pověřenou osobu) bude zatím stále jako interaktivní formulář. Tiskopisy i eSlužby pro zmocnění, resp. pověření k eSlužbám budou cílit na konkrétní typ klienta (zaměstnavatel FO, zaměstnavatel PO, OSVČ, pojištěnec). Členové statutárních orgánů budou automaticky považováni za pověřenou osobu a budou využívat všechny eSlužby ČSSZ. Stávající pověření a plné moci všech subjektů budou automaticky zachovány.

Podrobnější informace

Další informace k nové službě


Zaměstnávání Ukrajinců jako stážistů.

28.3.2022, Zdroj: ČTK

Zařízení s povoleným vzděláváním mohou zaměstnat Ukrajince jako stážisty.

Zdravotnická zařízení, která jsou pracovištěm akreditovaným pro vzdělávání, mohou zdravotníky z Ukrajiny zaměstnat na povolení ministerstva zdravotnictví na tři měsíce jako krátkodobou stáž. Pracovat ale musí pod dohledem plně kvalifikovaného lékaře či zdravotní sestry. Stáže lze při splnění dalších podmínek prodlužovat na dva až tři roky. Pro práci v ostatních zdravotnických zařízeních musí ukrajinští lékaři či zdravotní sesty splnit aprobační zkoušky. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví.

Podmínky pro přijímání lékařů, stomatologů a farmaceutů vyplývající ze zákona na twitteru shrnul poslanec a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp. Na první tři měsíce stačí akreditovaným pracovištím povolení ministerstva ke krátkodobé stáži, prodloužení je pak možné na jeden až tři roky. Podmínkou je uznání diplomu o absolvování lékařské fakulty, doklad o zdravotní způsobilosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Nutné je také přímo pozvání z akreditovaného pracoviště, kde bude působit pod přímým a odborným vedením plně kvalifikovaného lékaře. Po skončení povolení pro odbornou praxi se musí lékař ze zemí mimo EU přihlásit k odborné aprobační zkoušce v českém jazyce, jejíž součástí jsou písemné testy ověřující odborné znalosti, znalost systému českého zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb. Další částí je půlroční praxe a ústní zkouška.

Zkouší se dvakrát ročně, uspěje podle dřívějších odhadů asi jeden z deseti lékařů. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek  sdělil, že by chtěl termínů během roku více a sjednocení zkoušení. Avizoval také, že ministerstvo nebude trvat na úředně ověřených překladech dokumentů.

Podmínky jsou podobné i pro zaměstnávání ukrajinských zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Ministerstvo jim ale odbornou praxi bez dalších zkoušek prodlouží maximálně na jeden rok.

Bohužel jedinou možností pro zahraničního pracovníka před nástupem do zaměstnání v neakreditovaném zařízení je absolvování aprobační zkoušky a podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,“ uvádí k tomu na webu ministerstvo.

Ministerstvo kvůli současné uprchlické krizi umožňuje zdravotnickým zařízením získat akreditaci pro vzdělávání v mimořádném zjednodušeném režimu.


Finanční trh 13 týden.

22-04-05 Finanční trh 13 týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526