RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 7. 8. 2023

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek nabyla účinnosti 16. 7. 2023.  

Technická pravidla v oboru plynových zařízení (TPG) jsou nyní k dispozici zdarma.  

Zkušební metody a požadavky k prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny.  

Devizový trh 31. týden.  

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek nabyla účinnosti 16. 7. 2023.

16.6.2023, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Ve Sbírce zákonů dnes byla zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“). Účinnosti nabude 30. dnem od publikace, tedy od 16. července 2023. Jedná se v pořadí o již desátou změnu ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci komplexní.

Jejím hlavním smyslem je odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž upozorňovala Evropská komise. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona a provedení změn, které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů, odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasňuje výkladové nejasnosti a v neposlední řadě také odstraňuje legislativně technické nedostatky textu ZZVZ. Nejedná se však o zásadní koncepční změny procesu zadávání a nejsou zaváděny nová práva a povinnosti.

Změny se nevyhnuly ani části třinácté, která upravuje ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele, tj. podávání a vyřizování námitek u zadavatele a následný dozor nad postupy zadavatelů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel bude moci nově v zadávací dokumentaci stanovit, že námitky proti ní lze podat nejpozději 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Totéž bude platit i pro postup v soutěži o návrh. Měl by tak být zajištěn dostatečný prostor pro možnost zadavatele provést v reakci na námitky změnu či doplnění zadávací dokumentace, resp. soutěžních podmínek. Zákonná úprava podávání námitek je též nově doplněna o zvláštní pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a dynamického nákupního systému. Možnost uplatnění námitek proti obsahu výzvy k podání nabídek bude ve vztahu k těmto zvláštním postupům omezena koncem lhůty pro podání nabídek. Vedle toho námitky proti zadávacím podmínkám bude možné po zavedení dynamického nákupního systému uplatnit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení ZZVZ dozví. Díky novele dochází i k vyjasnění některých sporných otázek týkajících se úpravy tzv. blokačních lhůt. Nově je např. výslovně stanoveno, že blokační lhůtu spouštějí pouze námitky podané včas.

Novela otevírá zadavatelům pohodlnější cestu ke splnění povinnosti zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. Uvedenou povinnost bude moci zadavatel splnit jednoduše tak, že po celou dobu správního řízení zajistí Úřadu přístup k těmto dokumentům a souvisejícím informacím v certifikovaném elektronickém nástroji, pakliže jím využívaný certifikovaný elektronický nástroj takovou funkcionalitou bude disponovat. Pokud zadavatel této možnosti využije, bude povinen zajistit přístup k těmto dokumentům ve stejném rozsahu i soudu, bude-li proti rozhodnutí Úřadu podána žaloba. Poměrně zásadní změnu přináší nové pravidlo, dle něhož již Úřad nebude vyřizovat podnět k zahájení správního řízení z moci úřední podaný stěžovatelem, jenž v téže věci podal návrh, aniž by však zaplatil kauci. Uvedené pravidlo má být odrazem snahy alespoň částečně omezit nápad šikanózních podání a současně nekrátit oprávněná práva dodavatelů. V neposlední řadě v ZZVZ bude nově výslovně uvedeno, že za nabídkovou cenu se pro účely výpočtu kauce považuje rovněž cena uvedená v předběžné nabídce (např. v jednacím řízení s uveřejněním, řízení o inovačním partnerství).

TZ 5. 6. 2023: Pracovní verze platného znění novely

Očekávané změny ZZVZ s vyznačenými změnami

Upřesnění transpozice zadávacích směrnic

 • 19 – úprava ustanovení o předpokládané hodnotě veřejné zakázky pravidelné povahy v případech, kdy je jednotková cena předmětu v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Evropskou komisí je České republice vytýkána nesprávná transpozice. Dosavadním způsobem bude možné určovat předpokládanou hodnotu jen u podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu.
 • 211 – upřesnění pravidla pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení. Výslovně je pro některé dokumenty vyžadována písemná forma. Ústní forma je v obecné rovině připuštěna pouze v případě nepodstatných sdělení.
 • 29 – zpřesnění transpozice výjimky pro investiční služby, aby bylo zřejmé, že pokrývá všechny případy předpokládané ve směrnici a výjimky z povinného postupu v zadávacím řízení pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby.
 • 122 – upřesnění transpozice u předkládání dokladů prokazujících kvalifikaci vybraného dodavatele. Evropské právo vyžaduje, aby doklady, které jsou předkládány, byly aktuální.
 • 222 – sjednocení úpravy změn smluv, které vede k větší volnosti v oblasti obrany nebo bezpečnosti.
 • 4 – organizační složky státu jsou provozními jednotkami s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek.

Zpřesnění některých institutů, vyjasnění pravidel a podpora srozumitelnosti textu

 • 40, 41, 47, 48 zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty. Nebude vyžadováno předložení originálu bankovní záruky, protože s přechodem na elektronizaci zadávacího řízení již není potřeba její originál z důvodu ochrany zadavatele vyžadovat. Dochází ke zmírnění vylučování dodavatelů z důvodů neprokázání složení jistoty. Nově bude na rozhodnutí zadavatele, zda k vyloučení přistoupí, či nikoli.
 • 53 – ve zjednodušeném podlimitním řízení musí být vyžadována základní kvalifikace. Prokázání může být provedeno čestným prohlášením.
 • 104 – výslovné umožnění, aby zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy uveřejňování dokumentů podle zákona o účetnictví.
 • 129 – zpřehlednění úpravy zjednodušeného režimu pro některé služby (např. sociální). Ve zjednodušeném režimu se umožní uzavření rámcové dohody.
 • 130 – 142 – změny právní úpravy pro rámcové dohody a dynamické nákupní systémy.
 • 163, 173 – u sektorových veřejných zakázek dochází ke zpřesnění postupů v řízení a pravidel pro změny smluv.
 • 176, 183 u koncesí dochází ke zpřesnění úpravy technických podmínek, podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění a pravidel pro změny smluv.
 • 246 – zavedení oprávnění zadavatele bránit podání námitek proti zadávací dokumentaci těsně před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tedy v době kdy již nemůže efektivně reagovat.
 • 258 – nastavení postupů při vyřizování podnětů.

Snížení administrativní zátěže

 • 6 – zásada o odpovědném zadávání se uplatní, jen je-li to vhodné a u veřejných zakázek malého rozsahu se nemusí uplatnit vůbec.
 • 30 – posun v definici dotovaného zadavatele a podlimitních výjimek pro neziskový sektor, mezinárodní rozvojovou spolupráci, zemědělskou politiku a práci s dětmi a mládeží.
 • 32 – u smíšených zakázek s neoddělitelnými částmi se zadávání řídí hlavním předmětem veřejné zakázky.
 • 122 – zadavatel dále nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy, a to zejména v případě, pokud by to představovalo nadměrnou administrativní zátěž a dříve poskytnuté dokumenty jsou stále aktuální.
 • 262a, 272a – zadavatel bude oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (namísto dosavadního zasílání jednotlivých dokumentů). Obdobně bude možné posupovat v navazujícím soudním řízení správním.
 • 272a až 272c – zefektivnění komunikace mezi ÚOHS a soudy.

Rozšíření práv účastníků zadávacího řízení

 • 40 – zadavatel bude na žádost sdělovat informace o zadávací lhůtě.
 • 105 – zadavatelem označené významné části veřejné zakázky k plnění jen vybraným dodavatelem může plnit i člen jeho koncernu, který splní základní způsobilost zejména trestní bezúhonnost.
 • 109 – účastníci zadávacího řízení budou moci požadovat po zadavateli poskytnutí údajů o konkurenčních cenách i v případě elektronických nabídek.

Pravidla pro veřejné dražby se od roku 2025 sjednotí, Sněmovna souhlasila

Sjednotit a zjednodušit pravidla pro konání veřejných dražeb s ohledem na jejich převažující elektronickou formu má od roku 2025 zákon, který dnes schválila Sněmovna. Norma počítá také se vznikem Centrální evidence veřejných dražeb, což má zjednodušit proces povinného zveřejnění dražebních dokumentů. Poslanci kvůli tomu na žádost ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) přijali roční odklad účinnosti zákona, aby byl mimo jiné čas na zprovoznění evidence.

Bartoš spolu s poslankyní ANO Zuzanou Ožanovou také prosadil návrh zvýšit o polovinu, tedy z 200.000 korun na 300.000 korun vyvolávací cenu, kterou vláda navrhla pro veřejnou dražbu movitých věcí ve zjednodušeném režimu. Podle poslankyně je důvodem nárůst cen věcí, například ojetých automobilů, které jsou obvykle draženy na takzvaných aukčních portálech.


Technická pravidla v oboru plynových zařízení (TPG) jsou nyní k dispozici zdarma.

28.7.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podle rozsudku Městského soudu v Praze je Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno zajistit také sponzorovaný (bezplatný) přístup k technickým pravidlům gas, neboli TPG, která se vztahují k požadavkům zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a to ve lhůtě 6 měsíců od právní moci rozsudku, tj. 16. 7. 2023

Možnost sponzorovaného přístupu k technickým pravidlům v plynárenství

Novelou zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, byl nařízen bezplatný přístup k českým technickým normám a dalším důležitým technickým dokumentům. Aktuálně platná technická pravidla v plynárenství, registrovaná dle § 11 odst.1 písm. c)  zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění u Hospodářské komory ČR jsou od počátku července t.r. na základě dohody Českého plynárenského svazu a Ministerstva průmyslu a obchodu formou sponzorovaného přístupu publikována na stránkách Českého plynárenského svazu a to na základě registrace.

Adresa pro registraci je: https://www.cgoa.cz/registrace-sponzorovany-pristup/ . Po vyplnění registračního formuláře, obdrží žadatel  potvrzovací mail a heslo k ověření platnosti e-mailové adresy. Pak se můžete přihlašovat i z hlavní stránky Českého plynárenského svazu: www.cgoa.cz  nebo  https://www.cgoa.cz/prihlaseni/ .

Technická pravidla v plynárenství, která jsou zpřístupněna formou sponzorovaného přístupu jsou k dispozici  pro čtení a jsou označena ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno. Pro plný přístup se stahováním a tiskem je k dispozici tzv. abonentní přístup od Českého plynárenského svazu.

Plynové zásobníky ČR jsou naplněny z 90 %

K 28. červenci 2023 je v zásobnících na území České republiky 3 115 milionů metrů krychlových zemního plynu. Naplněny jsou z 90 % kapacity. Česko tak s výrazným předstihem splnilo povinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU naplnit zásobníky plynu do 1. listopadu 2023 minimálně na 90 % jejich kapacity.

V prvním pololetí roku 2023 nebyl dovezen ani jeden kubík plynu z Ruska. Dodávky dnes tvoří především dodávky zkapalněného zemního plynu, LNG, z Belgie, které dosahovaly 27,1 % a dále z Holandska 21,9 %. Největší podíl na dodávkách do Německa má plyn z Norska, odkud přiteklo přes 49 procent veškerých dodávek.

Nařízení EU z loňského roku stanovilo, že podzemní zásobníky plynu na území členských států musely být před začátkem zimy 2022/2023 naplněny alespoň z 80 % své kapacity a před začátkem následujících zimních období z 90 %. Česko v roce 2022 splnilo povinnost rovněž s předstihem, 80% naplněnosti dosáhly zásobníky 4. srpna 2022. Devadesátiprocentního naplnění zásobníků se během přípravy na topnou sezónu podařilo dosáhnout pouze dvakrát – v loňském roce a v roce 2019, v ostatních letech se přes tuto úroveň zásoby nepřehouply. Loni dosáhly zásobníky úrovně 90 % k 9. říjnu a v roce 2019 k 12. srpnu. Loni byla úroveň zásob k datu 28.7. na úrovni naplněnosti 78,7 % a předloni na úrovni 44,9 %. Podobně příznivější oproti roku 2022 je letošní vývoj tvorby zásob plynu také na evropské úrovni. Letos je průměrná naplněnost zásobníků v Evropě na úrovni 84,5 %, zatímco v loňském roce to bylo 67,5 %.

Ministerstvo průmyslu a obchodu k úsporám energií zřídilo rozsáhlou poradenskou síť. S aktuální vládní pomocí s vysokými cenami energií a s úsporami poradí linka 1212. Užitečné informace jsou dostupné také na webu www.energiezamene.cz, kde ministerstvo zveřejňuje aktualizovaná data o stavu zásobníků a o aktuální spotřebě. S tím, jak na úspory, pomohou zdarma odborníci z řad energetických konzultantů sdružených pod značkou Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). Více informací je na www.mpo-efekt.cz.


2023/1060, Prováděcí rozhodnutí Komise (EU), o harmonizované normě pro zkušební metody a požadavky k prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje navržené na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904.

6.6.2023, Zdroj: Evropská komise

ze dne 30. května 2023

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1060

ze dne 30. května 2023

o harmonizované normě pro zkušební metody a požadavky k prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje navržené na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, kterým se mění směrnice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnice 94/9/ES, 94 /25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES Evropského parlamentu a Rady a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES  1 ) , a zejména čl. 10 odst. 6 uvedeného rozhodnutí,

Zatímco:

(1) V souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904  2 ) plastové výrobky na jedno použití uvedené v čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice, které jsou v souladu s harmonizovaným normy nebo jejich části, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, se předpokládá, že jsou v souladu s požadavky stanovenými v čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice, na něž se tyto normy nebo jejich části vztahují. .

(2) Prováděcím rozhodnutím Komise K(2020) 7244  3 ) Komise požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN), aby navrhl novou harmonizovanou normu týkající se určitých plastových nápojových obalů na jedno použití o objemu do tří litrů, mít uzávěry a víčka vyrobené z plastu na podporu čl. 6 odst. 1 směrnice (EU) 2019/904.

(3) Na základě požadavku stanoveného v prováděcím rozhodnutí C(2020) 7244 vypracoval CEN návrh nové harmonizované normy EN 17665:2022+A1:2023.

(4) Komise společně s CEN posoudila, zda norma navržená CEN splňuje požadavek stanovený v prováděcím rozhodnutí C(2020) 7244.

(5) Harmonizovaná norma EN 17665:2022+A1:2023 splňuje požadavky, které si klade za cíl pokrýt a které jsou stanoveny ve směrnici (EU) 2019/904. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na tuto normu v Úředním věstníku Evropské unie .

(6) Soulad s harmonizovanou normou poskytuje předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie . Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkaz na harmonizovanou normu „EN 17665:2022+A1:2023, Obaly – Zkušební metody a požadavky k prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje“, navržený na podporu směrnice (EU) 2019/904, je tímto zveřejněn v Úřední věstník Evropské unie .

článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie .

V Bruselu dne 30. května 2023.

Pro Komisi

Prezident

Ursula VON DER LEYENOVÁ

——————————————————

1 )   Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12 .

2 )   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o snižování dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ( Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1 ).

3 )   Prováděcí rozhodnutí Komise K(2020) 7244 ze dne 27. října 2020 o normalizační žádosti adresované Evropskému výboru pro normalizaci, pokud jde o určité plastové nápojové obaly na jedno použití o objemu do tří litrů, které mají uzávěry a víčka z plastu na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904.


Devizový trh 31. týden.

23-08-08 IN Devizový trh 31. týden.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526