RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 12. 4. 2022

Jak se vyhnout nařčení ze švarcsystému. 

Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021. 

Snadnější elektronická komunikace. 

Finanční trh 14. týden. 

Jak se vyhnout nařčení ze švarcsystému.

22.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bez spolupráce s osobami samostatně výdělečně činnými se řada firem neobejde. Jaká pravidla je třeba dodržet, aby společnost nebyla nařčena ze švarcsystému a následně penalizována?

Nastavení spolupráce s OSVČ by mělo zahrnovat celkem čtyři etapy. V první fázi by se měl podnikatel seznámit s odlišnostmi obchodních a pracovních vztahů. Pokud na základě provedené analýzy podnikatel dospěje k závěru, že obchodní charakter smlouvy a realizaci spolupráce s OSVČ není možné nastavit, jelikož se jedná o činnost, která naplňuje znaky závislé práce, pak je možné použít limitované dohody o provedení práce anebo dohody o pracovní činnosti, případně poptat na trhu práce agenturní zaměstnance.

Je-li možné s ohledem na charakter spolupráce sjednat nezávislý obchodní vztah mezi podnikatelem a OSVČ, pak přichází na řadu správný výběr nové anebo revize dosavadní smluvní dokumentace. Další fáze se sestávají z nastavení realizace spolupráce a přípravy na správný postup při případné kontrole inspektorátu práce.

Při výběru smlouvy se v praxi pro spolupráci s OSVČ nejčastěji volí smlouva o poskytování služeb, smlouva o obchodní spolupráci, smlouva o dílo, příkazní smlouva, zprostředkovatelská smlouva nebo smlouva o obchodním zastoupení.

Při obchodní spolupráci by neměla OSVČ mít povinnost podle pokynů podnikatele konat osobně práce v rozvržené týdenní době, jelikož takové ujednání by nasvědčovalo výkonu závislé práce, která může být vykonávána pouze na základě pracovní smlouvy. OSVČ by měla být nahraditelná například subdodavatelem.

OSVČ by dále měla mít možnost vedle své obchodní spolupráce také vykonávat výdělečnou činnost i u jiných podnikatelů, a to bez předchozího písemného souhlasu. Existují však i výjimky, například ve formě výhradního obchodního zastoupení.

OSVČ by neměla být povinna konat činnost podle pracovních pokynů podnikatele, jelikož takové ujednání by opět nasvědčovalo výkonu závislé práce, která může být vykonávána pouze na základě pracovní smlouvy. Na druhou stranu požadavky na množství a jakost však lze vyjádřit například v písemné nebo ústní objednávce, což je pro obchodní vztahy zcela standardní.

Vzhledem k externí povaze spolupráce mezi podnikatelem a spolupracující OSVČ, která by měla činnost vykonávat samostatně, doporučuji, aby OSVČ nebyla zařazena ve vnitřní struktuře společnosti a neaplikovaly se na ni nároky obdobné zaměstnancům (např. rozvržení pracovní doby nebo náhrada cestovních výdajů).

Ve srovnání se zaměstnanci by OSVČ neměla mít rozvrženou pracovní dobu, ale mělo by se zpravidla jednat o stanovení termínů uvedených v písemné nebo ústní objednávce. V žádném případě pak nedoporučuji, aby měla OSVČ rozsah své činnosti evidován společně s ostatními zaměstnanci v evidenci jejich odpracované doby.

Ani odměna pro OSVČ by neměla být zastřenou mzdou za výkon závislé práce. Měla by se proto lišit od mzdy, která je poskytována za odpracovanou dobu, respektive rozvrženou dobu, kterou je zaměstnanec povinen strávit na pracovišti. U OSVČ je dobré navázat odměnu na výsledky její činnosti, proplácet ji na základě řádně vystavené a doručené faktury s možností OSVČ si ke své odměně připočíst DPH, je-li plátcem této daně. Samozřejmostí by měla být skutečnost, že si OSVČ sama bude plnit platby záloh daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění a následně podávat daňová přiznání a vyúčtování plateb na sociální a zdravotní pojištění.

V neposlední řadě by činnost OSVČ měla probíhat samostatně, tedy na její vlastní náklady (které si pak přirozeně promítne do ceny svých služeb). Podnikatel by neměl zajišťovat OSVČ pracovní pomůcky, ani by neměl nést odpovědnost za výsledky činnosti OSVČ, jelikož takové ujednání by opět nasvědčovalo výkonu závislé práce, která může být vykonávána pouze na základě pracovní smlouvy. Alternativou může být pronájem pracovních prostředků (zejména u drahých specializovaných přístrojů).


Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021.

31.3.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021 se blíží.

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý rok příslušné správě sociálního zabezpečení. Základním termínem pro podání je 2. květen 2022. Výjimkou jsou OSVČ, jejichž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani, protože ty Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný rok nepodávají. Preferovanou formou podání je elektronické podání prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Termíny pro podání přehledu

Základní lhůta podání je do 2. května 2022. Ta platí, pokud daňové přiznání podala přímo OSVČ nebo daňový poradce, a to ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky, či v papírové podobě.

Lhůta do 1. června neboli tzv. prodloužená lhůta platí, pokud OSVČ podala daňové přiznání elektronicky po 1. dubnu.

Pokud daňové přiznání podal daňový poradce po 1. dubnu, platí lhůta do 1. srpna.

Jakými způsoby lze přehled podat

Preferovanou a zároveň nejjednodušší formou je elektronické podání prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na ePortálu ČSSZ bez nutnosti chodit na pracoviště místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské, v Brně Městské (dále jen „OSSZ“). Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením ke službám ePortálu. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny nejen identifikační údaje z databází ČSSZ, ale i další údaje potřebné pro správné vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita.

Podání lze učinit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu místně příslušné OSSZ (přesnou adresu naleznete na webu v sekci Kontakty), popřípadě je možné využít schránku pro příjem fyzických podání, která je umístěna obvykle u vstupu do budovy příslušné OSSZ. Detailní návod „Jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok 2021“ je dostupný také na ePortálu ČSSZ.

Nejčastější chyby při podání přehledu

Jednou ze stále se opakujících chyb při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je špatné uvedení úhrnu zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění. Další častou chybou je také uvedení nesprávného počtu měsíců výkonu činnosti v případě, že ji OSVČ nevykonávaly po celý rok, nebo uvedení nesprávného počtu měsíců, v nichž chtějí být považovány za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Vedle těchto chyb je třeba zmínit i chybné uvedení variabilního symbolu důchodového pojištění dané OSVČ.

Nicméně většině chyb lze jednoduše předejít, a to díky pečlivému prostudování Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která je dostupná pro přihlášené uživatele na ePortálu ČSSZ online.

Služba pojištěncům z řad OSVČ poskytuje přehledné a srozumitelné informace o výši jejich předpisu záloh na pojistné na důchodové pojištění, stavu jejich úhrad a přehled o uhrazených platbách.

Součástí služby je i přímý odkaz na vyplnění a podání formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ zvolí tento způsob, předejde tak možným chybám, protože do přehledu se automatizovaně spolu s identifikačními údaji vyplní také úhrn zaplacených záloh na pojistné, formou nepovinné nápovědy i informace o počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti a jejím charakteru a další údaje.

Co hrozí za opožděné podání či nepodání Přehledu

Pokud není Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podán včas nebo vůbec, může být dle zákona uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Případné potíže s placením pojistného a plněním dalších povinností je vhodné řešit bez odkladu s příslušnou OSSZ. Zaměstnanci OSSZ podají klientům také potřebné informace týkající se důchodového a nemocenského pojištění OSVČ a poradí, jak postupovat v konkrétních situacích.


Snadnější elektronická komunikace.

20.1.2022, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Podnikatelé a firmy musejí přijímat „dopisy“ zaslané datovou schránkou.

Datové schránky dosud sloužily hlavně k ověřené komunikaci občanů, podnikatelů a firem s úřady a naopak. To se mění. Tzv. poštovní datové zprávy sloužící ke komunikaci běžných uživatelů mezi sebou musejí nově podnikatelé i právnické osoby přijímat povinně. Dříve to bylo dobrovolné.

Chtěli jste ze své datové schránky odeslat fakturu, objednávku, smlouvu, potvrzení, upomínku nebo certifikát, ale podnikatel, banka, operátor či dodavatel energií měl příjem soukromoprávních poštovních datových zpráv vypnutý? To už teď nebude moci.

Od 7. února 2022 budou mít všechny datové schránky nastavený příjem poštovních datových zpráv jako povinný a zrušit ho půjde jen fyzickým osobám. Ne však firmám, podnikatelům či živnostníkům. U datových schránek zřízených po 1. lednu 2022 je už navíc odesílání a přijímání poštovních datových zpráv nastaveno automaticky. Umožnila to novela zákona o elektronických úkonech.

V loňském roce si lidé dobrovolně zřídili přes 200 tisíc datových schránek. Jde o rekordní číslo jak u běžných občanů, kde je nárůst víc než 100 %, tak u podnikatelů. Možnost využívat datové schránky i pro soukromoprávní komunikaci je tak logickým krokem k většímu komfortu uživatelů,“ vysvětluje ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že jde o spolehlivou alternativu běžné listinné komunikace. Zřídit datovou schránku lze jednoduše i online na www.chcidatovku.cz.

Využívání poštovních datových zpráv uživatelům přináší výraznou finanční úsporu i větší právní jistotu. Zprávy totiž mají platnost doporučeného dopisu, ale místo 59 Kč stojí jen 5 Kč. Odeslat je lze ze svého počítače či mobilu kdykoli a odkudkoli a uživatel má navíc po ruce stoprocentní důkaz, kdy dokument odeslal a kdy ho adresát přijal. Zpráva je doručena buď přihlášením uživatele, nebo nově fikcí po deseti dnech po odeslání, stejně jako při úřední komunikaci. Uživatel si samozřejmě může vybrat, zda dokument pošle poštovní datovou zprávou nebo klasickou listinnou obálkou, příjem si však, kromě fyzických osob, už zrušit nemůže.


Finanční trh 14. týden.

22-04-11 Finanční trh14. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526