RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 10. 2023

Nová vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů.* 

Kdo a co podle zákona o ochraně oznamovatelů.* 

HK ČR: Krátkodobé ubytování potřebuje jasná pravidla, jeho význam v cestovním ruchu poroste.* 

Finanční trh 41. týden.* 

Nová vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů.

19.9.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Vyhlášku č. 4/2020 Sb. nahrazuje od 1. listopadu 2023 vyhláška č. 280/2023 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla nová vyhláška č. 280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činností energetických specialistů.

Vydáno dne: 19. 9. 2023
Účinné od: 1. 11. 2023

Vyhláška stanoví:
a) formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b) obsah a rozsah odborné zkoušky a
c) pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise.

Dále stanoví:
a) obsah a rozsah průběžného vzdělávání,
b) pravidla pro jmenování a jednání odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání (dále jen „odborná komise”),
c) pravidla pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání a pro určování počtu kreditů za vzdělávací akci,
d) počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání a
e) rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

Více o předpisu najdete zde.


Kdo a co podle zákona o ochraně oznamovatelů.

28.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 8. 2023 je účinný zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Kdo je oznamovatelem a jaká oznámení může podávat?

Do působnosti zákona spadá oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných Zákonem (např. v oblasti finančních služeb, daně z příjmu právnických osob, AML, ochrany spotřebitele, hospodářské soutěže, osobních údajů).

Zákon tak dopadá na široký okruh pracovníků soukromého i veřejného sektoru, kteří jsou v různých stádiích pracovního procesu možným porušením nejblíže. Chráněny musí být všechny kategorie pracovníků, kteří se při oznamování nachází v přinejmenším ekonomicky zranitelné pozici. Zákon určuje, co se rozumí prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele. Oznamovatel tedy dle zákona může být osoba v pracovněprávním vztahu včetně uchazeče o práci, osoba samostatně výdělečně činná, člen orgánu právnické osoby, dodavatel aj.

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba.  To neznamená, že by právnické osoby, jejichž zaměstnanci nebo např. členové podají oznámení, nebyly chráněny před odvetnými opatřeními. Právnické osoby jsou často oznamovateli protiprávního jednání např. v oblasti hospodářské soutěže. Pro zajištění chráněného režimu oznamování je nezbytné, aby oznámení bylo přičitatelné konkrétní fyzické osobě. Může se jednat o zaměstnance či např. jednatele obchodní společnosti. Ze zákona je před odvetnými opatřeními chráněn nejen konkrétní oznamovatel (fyzická osoba), ale i právnická osoba, za kterou daný oznamovatel protiprávní jednání oznamoval, či která je s ním jiným způsobem spojena.


HK ČR: Krátkodobé ubytování potřebuje jasná pravidla, jeho význam v cestovním ruchu poroste.

8.9.2023, Zdroj: Hospodářská komora ČR

S rostoucím počtem turistů a digitalizací se bude zvyšovat význam online ubytovacích platforem. Tento trend musí Česká republika zachytit a stanovit pro krátkodobé pronájmy jasná a srozumitelná pravidla. Zaznělo to na kulatém stole pořádaném Hospodářskou komorou za účasti evropských poslanců, zástupců ministerstev, ubytovatelů a dalších odborníků. Evropská unie aktuálně finišuje nařízení, které např. zavádí přehlednou evidenci ubytovatelů přes Airbnb i další platformy.

„Takzvané sdílené ubytování je zajímavým doplňkem klasické nabídky ubytovacích zařízení. Přináší do ekonomiky další prostředky. Je nezbytné, aby však platila jednoznačná pravidla. Je nezbytné, aby stát zajistil nabídku snadné registrace, ale na druhé straně i nesmlouvavý přístup k těm, kteří nebudou pravidla respektovat. Stávající nejasnost bohužel nahrává mnoha subjektům v šedé zóně,“ řekl viceprezident Hospodářské komory Filip Dvořák.

Nová pravidla pro krátkodobé pronájmy bytů by měl Evropský parlament na svém plénu projednávat zhruba za měsíc. Ministerstvo pro místní rozvoj proto už nyní připravuje příslušnou novelu zákona, která pravidla krátkodobého ubytování převede do českého právního prostředí

„V této souvislosti upozorňujeme, že chceme minimalistickou aplikaci evropských pravidel. Česká legislativa je pověstná gold platingem přijímaných pravidel. Jde hlavně o to, aby norma nepřenášela na podnikatele a zákazníky zbytečnou administrativu,“ upozornil viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza s tím, že je nutné rozlišovat mezi ubytovateli ve městech a těmi, kteří např. pronajímají jen několikrát za rok chalupu na horách.

Kulatého stolu Hospodářské komory se vedle viceprezidentů Komory Tomáše Prouzy a Filipa Dvořáka zúčastnil europoslanec Ondřej Kovařík, ředitel agentury CzechTourism Jan Herget, zástupci ministerstev financí, pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu nebo reprezentanti Spotřebitelského fóra.

V New Yorku končí Airbnb tak, jak ho známe

Vedení města New York se rozhodlo k radikálnímu kroku v záležitosti Airbnb. Nový zákon vrátil zneužívané platformě její původní účel.

Od letošního září se totiž všichni hostitelé krátkodobých pronájmů v New Yorku musí registrovat u města a nárok na takovou registraci mají pouze ti, kdo na místě, které chtějí pronajmout turistům, prokazatelně žijí. Zároveň musejí být přítomni v momentě, kdy se u nich někdo ubytuje, a limit na počet hostů je stanoven na pouhé dvě osoby.


Finanční trh 41. týden.

23-10-17 IN Finanční trh 41. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526