RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 6. 11. 2023

Odpovědný zástupce a koncese.* 

Nařízení o strojních zařízeních – informace pro výrobce.* 

Výkladové stanovisko k novému ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ o podávání námitek ve veřejných zakázkách.* 

Vláda hodila přes palubu zákazníky tepláren a neplní své programové prohlášení.* 

Finanční trh 44. týden.* 

Odpovědný zástupce a koncese.

3.10.2023, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Udělal jsem si zkoušku na mezinárodní dopravu nad 3,5 tuny. Známý by rád rozjel podnikání v autodopravě, tak jestli bych se za něj zaručil. Na 2 roky s tím, že potom dostane koncesi. Myslím si, že to není možné a že zkoušky si bude muset udělat ihned. Je to tak?

Odpověď:

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v § 8b, který se týká odpovědného zástupce, uvádí v odstavci (3) a (4) následující:

(3) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly může ustanovit odpovědným zástupcem osobu, která k němu nemá skutečnou vazbu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud součet velkých vozidel používaných tímto podnikatelem k podnikání nepřesáhne 50.

(4) Odpovědný zástupce může vykonávat činnost současně nejvýše pro 4 podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, pokud součet velkých vozidel používaných těmito podnikateli k podnikání nepřesáhne 50.

Přímo použitelným předpisem EU, který je uveden v textu, je nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Z článku 4, který se týká odpovědného zástupce, je v odstavci 2 uvedeno následující:

Nesplňuje-li podnik požadavek odborné způsobilosti stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. d), může mu příslušný orgán vydat povolení k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy bez odpovědného zástupce pro dopravu určeného podle odstavce 1 tohoto článku pod podmínkou, že

a) určí fyzickou osobu s bydlištěm ve Společenství, která splňuje požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) a která je oprávněna podle smlouvy vykonávat úkoly odpovědného zástupce pro dopravu jménem podniku;

b) smlouva mezi podnikem a osobou uvedenou v písmenu a) stanoví úkoly, které má tato osoba účinně a nepřetržitě plnit, a uvádí její povinnosti jakožto odpovědného zástupce pro dopravu. Úkoly, které je třeba upřesnit, zahrnují zejména řízení údržby vozidel, kontrolu přepravních smluv a dokladů, základní účetnictví, přidělování nákladů nebo přeprav řidičům a vozidlům a kontrolování postupů v oblasti bezpečnosti;

….

Závěr: Z výše uvedeného je zřejmé, že žadatel o koncesi Vás může ustanovit odpovědným zástupcem, pokud vlastníte osvědčení o odborné způsobilosti, které Vám vydal příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky a pokud splňujete požadavek uvedený v zákoně o silniční dopravě § 8a odst. 4 (viz výše).

Pro Vaši informaci je uveden také odst. 2 písm. b) článku 3 výše citovaného nařízení, který stručně stanoví obsah smlouvy mezi Vámi a osobou, která požádá o udělení koncese.

Poznámka: Vámi získaná odborná způsobilost se vztahuje jak na mezinárodní, tak i vnitrostátní dopravu.


Nařízení o strojních zařízeních – informace pro výrobce.

19.9.2023, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Nařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny fyzické a právnické osoby, tedy i výrobce v členských státech EU.

Konkrétně povinnosti výrobců strojních zařízení a souvisejících výrobků upravuje článek 10, povinnosti výrobců neúplných strojních zařízení článek 11 tohoto nařízení.

Příloha III se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zohledňuje rizika spojená s digitalizací a novými technologiemi.

Nařízení umožňuje výrobcům poskytnout návod k použití strojního zařízení v digitální podobě. Uživatel si však může v okamžiku nákupu od výrobce bezplatně vyžádat tištěný návod. Ke strojnímu zařízení pro neprofesionální uživatele bude výrobce přikládat bezpečnostní informace v písemné podobě.

Nařízení o strojních zařízeních bude přímo použitelné od 19. ledna 2027. Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydaná v souladu se stávající směrnicí 2006/42/ES pro strojní zařízení zůstávají v platnosti do skončení jejich doby platnosti.

Zdroj: https://www.unmz.cz/narizeni-o-strojnich-zarizenich-informace-pro-vyrobce/


Výkladové stanovisko k novému ustanovení § 242 odst. 5 ZZVZ o podávání námitek ve veřejných zakázkách.

3.10.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz)

Dle výkladového stanoviska může zadavatel v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Předmětné tři dny (resp. 72 hodin) musí jít na vrub zadavatele, tzn. reálně o ně musí např. lhůtu pro podání nabídek prodloužit.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uveřejnil na svých stránkách Výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách (zde ke stažení).

Výkladové stanovisko se týká ustanovení § 242 odst. 5, z kterého plyne, že zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky lze podat nejpozději 72 hodin před skončením zákonných lhůt. Úřad zpracoval výkladové stanovisko, v němž podrobně vysvětluje, jakým způsobem mají veřejní zadavatelé uvedené ustanovení aplikovat, aby nedocházelo aplikací možnosti stanovit lhůtu pro omezení podání námitek na 72 hodin před koncem zákonných lhůt (žádostí o účast, předběžných nabídek či nabídek)lhůty pro podávání námitek) ke krácení práv dodavatelů. Stanoví se, že předmětné tři dny (resp. 72 hodin) musí jít na vrub zadavatele, tzn. reálně o ně musí např. lhůtu pro podání nabídek prodloužit.

Ve vztahu k tomuto výkladovému stanovisku MMR připravilo doplňující orientační tabulku se lhůtami pro lepší orientaci zadavatelů při počítání zákonných lhůt.

Tato pomůcka primárně neřeší počítání lhůt jako takových (např. ve vztahu k pevně stanoveným koncům lhůt), má za účel pomoci zadavatelům i dodavatelům ve vazbě na výkladové stanovisko se zorientovat v dané problematice.

Jen pro připomenutí pokud zadavatel využije možnosti podle § 242 odst. 5, musí zohlednit:

  • Skutečnost, že lhůta je vyjádřena v hodinách, nikoliv ve dnech (tedy 72 hodin se nemusí rovnat tři dny)
  • Rozlišovat pracovní a kalendářní dny, včetně volných dnů (soboty, neděle, svátky atp.)
  • Konkrétní lhůty pro jednotlivá zadávací řízení nebo pro jednotlivé úkony zadavatele jak dle druhu zadávacích řízení, tak i finančních režimů

Tabulku naleznete zde ke stažení.

NOVÝ TERMÍN nasazení eForms – zrušení plánované odstávky Věstníku veřejných zakázek

Vážení uživatelé,

na základě rozhodnutí Evropské komise byla povinná implementace nové podoby elektronických formulářů (eForms) dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019 odložena z 25. října 2023 na 1. února 2024. Do konce ledna 2024 bude proto probíhat uveřejňování na VVZ tak, jako doposud, a to beze změny.

Plánovaná odstávka VVZ v termínu od 26.10.2023 do 30.10.2023 se zrušuje.

O aktualizovaném harmonogramu nasazení eForms, včetně nového termínu přechodného provozního období Věstníku v lednu 2024 Vás budeme informovat opět formou aktuality v nejbližší době.


Vláda hodila přes palubu zákazníky tepláren a neplní své programové prohlášení.

12.10.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR (www.tscr.cz)

Vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodla o zrušení podpory zákazníkům tepláren, kterým loni v prosinci slíbila na úhradu zvýšených nákladů na teplo vyplatit 17 miliard Kč za rok 2022 a 2023. Stalo se tak téměř 4 měsíce poté, co byla v červnu získána notifikace programu u Evropské komise. Vláda tak nejen hodila přes palubu zákazníky tepláren, ale poškodila svou pověst i u Evropské komise, na kterou byl vyvíjen tlak, aby podporu schválila co nejdříve. Vláda bohužel také neplní programové prohlášení a selhává při vytvoření podmínek pro transformaci teplárenství.

„Je to už podruhé, co vláda zrušila podporu pro zákazníky tepláren. Poprvé ji zrušila loni v září poté, co nechala teplárny povinně rozeslat zákazníkům informaci o registraci k podpoře. Následně v prosinci slíbila zákazníkům tepláren jinou podporu. Pro vyplacení této podpory byly vypracovány a připraveny výzvy ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže již začátkem letošního roku. Všechny podmínky pro spuštění tohoto nového programu byly splněny v červnu, kdy byla získána notifikace podpory u Evropské komise. Ministr Síkela však nechal čtyři měsíce zákazníky tepláren v nejistotě a teď vládě navrhl, aby i tuto druhou podporu zrušila. V Kocourkově by měli určitě radost, ale my se z takového výsledku radovat moc nemůžeme,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Vláda 21. prosince 2022 přijala usnesení č. 1100, kterým schválila Program pro podporu zákazníků v teplárenství související s vysokou cenou tepelné energie podle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska na Ukrajinu (dále jen Dočasný krizový rámec). Podpora zákazníků tepláren měla nahradit přechodnou transformační podporu tepla, kterou se nepodařilo notifikovat. Na doporučení Evropské komise byla zvolena notifikace na základě tzv. Dočasného krizového rámce a 19. června 2023 se podařilo získat notifikaci programu. V tu chvíli mohlo Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsat výzvy. Není jasné proč tak neučinilo a o téměř 4 měsíce později navrhuje vládě podporu zákazníků zrušit. Je to už podruhé, co byla zrušena podpora zákazníků v teplárenství, minule tak vláda učinila v září loňského roku, kdy bylo připraveno jiné schéma podpory.

Teplárny měly být pouze v roli pošťáka a distribuovat peníze ze státního rozpočtu svým zákazníkům, zrušení podpory se jich tedy nijak nedotkne. Utrpí zákazníci, kteří nedostanou kompenzaci, kterou jim vláda loni slíbila.“, vysvětlil Mirek Topolánek.

Podpora měla být určena zákazníkům, kterým měli dodavatelé tepla peníze obdržené od státu přerozdělit. Nevyplacení podpory tedy nemá na výrobce tepla žádný dopad, dotkne se pouze zákazníků, kteří nedostanou peníze, které jim vláda loni v prosinci slíbila.

Vláda tímto krokem ztrácí kredit i u Evropské komise, na kterou byl vyvíjen velký tlak, aby podporu schválila co nejdříve. V Bruselu si teď musí právem klepat na čelo,“ upozornil Mirek Topolánek.

Notifikace podpory zákazníků tepláren v souvislosti s Ruskou agresí na Ukrajině patřila mezi priority a Ministerstvo průmyslu a obchodu tlačilo na její rychlé schválení v Evropské komisi podle tzv. Dočasného krizového rámce veřejné podpory v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině. Až bude příště Česká republika potřebovat rychle schválit nějakou veřejnou podporu, bude se Evropská komise právem ptát, jestli to tentokrát myslíme vážně.

„Vláda neplní programové prohlášení a selhává při vytvoření podmínek pro transformaci teplárenství. Premiéru Fialovi jsem ohledně toho napsal 3. října 2023 dopis, na který zatím nedorazila žádná odpověď, uvedl Mirek Topolánek.

Ve vládním programovém prohlášení je uvedeno: „Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny.“ Je zjevné, že k narovnání podmínek na trhu mezi dálkovým vytápěním a konkurenční lokální výrobou tepla nedošlo, naopak se za Fialovy vlády nůžky ještě více rozevřely. Ani po více než 2 letech se nepodařilo notifikovat podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Již letos přitom mají být vyhlášeny tendry na výstavbu nových tepláren s instalovaným elektrickým výkonem 500 MW. Vláda také stále nerozhodla o redesignu Modernizačního fondu, kde mělo dojít k podstatnému navýšení prostředků pro program HEAT, který podporuje přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům.


Finanční trh 44. týden.

23-11-07 IN Finanční trh 44. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526