RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 1. 2024

Vyjádření k povinnosti zajistit zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.* 

Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek.* 

Pozemky, domy a dokonce mosty nebo hrobky opuštěné po roce 2014 připadnou od ledna státu.* 

Finanční trh 2. týden.* 

Vyjádření k povinnosti zajistit zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

1.11.2023, Zdroj: Státní energetická inspekce (www.cr-sei.cz)

Státní energetická inspekce upozorňuje na povinnost danou § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou (pětiletou) kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

Jmenovitý výkon se dle § 3 vyhlášky č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla (kotle, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, zdroje tepla s přímou přeměnou elektrické energie na tepelnou, tepelné solární soustavy) nebo přípojných výkonů odběrného místa (budovy) soustavy zásobování tepelnou energií (součástí kontroly není sama předávací stanice dodavatele tepelné energie). Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

Kontrolu provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání je oprávněn provádět pouze energetický specialista s příslušným oprávněním. Seznam energetických specialistů je volně přístupny na https://www.mpo-enex.cz/experti/


Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek.

17.11.2023, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Podnikající fyzické osobě bude umožněn postup výmazu ze seznamu, jelikož může-li osoba požádat o zápis, je žádoucí, aby mohla kdykoliv změnit názor a požádat též o výmaz.

Praha, 8. listopadu

Úřad pro ochranu osobních údajů vítá novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podařilo docílit zrušení nadměrné ingerence do soukromí fyzických osob, neboť došlo k úpravě přístupu k osobním údajům držitelů datových schránek, kterými jsou fyzické osoby a podnikající fyzické osoby.

Aktuálně platná právní úprava totiž zavedla veřejný seznam držitelů datových schránek, ve kterém je každý držitel datové schránky uváděn povinně, a byť umožňuje fyzické osobě (nikoliv však podnikající fyzické osobě) na žádost výmaz z tohoto seznamu, dochází k nadměrnému zasahování do soukromí. Zejména je možné zjistit v seznamu držitelů datových schránek adresu trvalého pobytu, což je nadbytečné a neproporcionální.

Jak Úřad informoval 14. dubna 2023, po jeho upozornění byly správcem osobních údajů – Digitální a informační agenturou – neprodleně ze systému otevřených dat odstraněny seznamy nepodnikajících fyzických osob, které byly dosud zveřejněny na webu Datových schránek a v Národním katalogu otevřených dat. Úřad konstatoval, že seznam datových schránek fyzických osob byl zveřejněn nejen v podobě formuláře pro vyhledávání konkrétní datové schránky na stránkách www.mojedatovaschranka.cz, ale současně také v rámci systému tzv. „otevřených dat“. Seznam držitelů datových schránek tak byl zveřejněn „způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu“. Zjednodušeně řečeno byly tyto otevřené datové sady přizpůsobeny pro neomezené stahování a kopírování stejně jako pro další využití. Tato funkcionalita byla přitom dostupná komukoli, a to bez jakékoli kontroly nebo regulace takového užití. Zjistit adresu trvalého pobytu fyzické osoby mohl tedy kdokoliv, aniž by této osobě chtěl poslat datovou zprávu.

Kromě výše uvedeného odstranění seznamů nepodnikajících fyzických osob byla na dubnovém společném jednání zástupců ÚOOÚ a Digitální a informační agentury dohodnuta příprava odpovídající úpravy stávající legislativy směřující k posílení ochrany osobních údajů.

Dne 3. listopadu 2023 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů, účinnosti nabyde 1. února 2024. Nová právní úprava nemění rozsah údajů zveřejňovaných v seznamu držitelů datových schránek, ale nahrazuje princip opt-out principem opt-in. Tedy namísto automatického zápisu na seznam a nezbytné žádosti o vymazání může fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba požádat naopak o zápis na seznam.  Dále se nově i pro podnikající fyzickou osobu umožňuje postup výmazu ze seznamu, jelikož může-li osoba požádat o zápis, je žádoucí, aby mohla kdykoliv změnit názor a požádat též o výmaz.


Pozemky, domy a dokonce mosty nebo hrobky opuštěné po roce 2014 připadnou od ledna státu. Končí desetileté přechodné období, kdy se o opuštěné nemovitosti mohli přihlásit majitelé.

4.12.2023, Zdroj: Kancelář ombudsmana

Ombudsman upozorňuje, že s koncem roku se blíží důležitý termín pro nakládání s opuštěnými nemovitostmi. Pravidla se změnila už v roce 2014 s novým občanským zákoníkem.

Místo obcím teď opuštěné nemovitosti připadají státu. Zároveň ale musel stát počkat deset let, než se mohla nemovitost opravdu považovat za opuštěnou. Právě tato desetiletá ochranná lhůta s koncem roku uplyne. Pokud by nyní obec chtěla získat opuštěnou nemovitost do svého vlastnictví, musí ji nejprve řádně zdokumentovat a poté protokolárně převzít do svého majetku. Především obce v pohraničí v této souvislosti zjišťují, že si potřebují uspořádat i starší evidenci velmi specifického typu nemovitostí – a začínají řešit vlastnictví opuštěných hrobek na svém území.

Přestože nejsou v katastru nemovitostí, také hrobky se považují za nemovitosti. A pokud nejsou známi jejich majitelé, platí pro ně stejná pravidla jako pro jakoukoli opuštěnou nemovitost. Na ombudsmana se obrátili zástupci města v někdejších Sudetech s dotazem, jak mají nejen v souvislosti s novým občanským zákoníkem s opuštěnými hrobkami na svém území správně naložit. Především kvůli poválečnému odsunu německých obyvatel totiž řeší osud několika set hrobek.

„Obec musí v první řadě zjistit, kdy došlo k opuštění hrobky. Při určení vlastnictví se vždy postupuje podle pravidel platných v okamžiku opuštění věci,“ vysvětluje právník Marek Hanák, který se v Kanceláři ombudsmana věnuje oblasti pohřebnictví. Předpisy se od vzniku Československa několikrát změnily, je proto nutné každý případ posuzovat individuálně.

Německé hrobky opuštěné na konci druhé světové války mohou být ve vlastnictví státu, ale od října 2005 do konce roku 2013 platilo, že opuštěné věci připadaly do vlastnictví obce. Přitom může jít o architektonicky i historicky cenné stavby připomínající významné rodáky a osobnosti místního života. Tvoří nejen část dějin obce, ale mohou pro ni mít i praktický význam: „Hrobky může obec využít pro ukládání lidských ostatků například po sociálních pohřbech, nebo v případech, kdy si urnu nikdo nevyzvedne,“ dodává Hanák. Proto je podle něj logické, aby si obce jako provozovatelé většiny veřejných pohřebišť hrobky ponechaly nebo se minimálně začaly zajímat, zda mají v pořádku jejich evidenci.

Obec by měla opuštěné hrobky zdokumentovat, vyfotit, zapsat do hřbitovní knihy, a následně protokolárně spolu s odborem majetku města oficiálně převzít do svého majetku. Pokud obec zjistí, že některé z hrobek připadly státu, může o ně požádat prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Případné spory o nabytí vlastnictví k opuštěným nemovitostem budou řešit civilní soudy.


Finanční trh 2. týden.

24-01-16 IN Finanční trh 2. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526