RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 5. 2. 2024

MZd chce umožnit firmám více se podílet na zdravotní péči o zaměstnance.* 

Výtahy už od čtyř nadzemních podlaží. Ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením.* 

SP ČR urguje přijetí novely zákona o emisních povolenkách.* 

Finanční trh 5. týden.* 

MZd chce umožnit firmám více se podílet na zdravotní péči o zaměstnance.

30.1.2024, Zdroj: ČTK

Takové speciálně cílené programy prevence mohly přinést státu a firmám až 100 miliard korun ročně.

Praha 30. ledna

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) chce umožnit firmám víc se podílet na zdravotní péči o zaměstnance, připravilo změnu zákona o zdravotních službách. Na dnešním semináři ve Sněmovně to řekl ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Podle studie, která byla na semináři prezentovaná, by takové speciálně cílené programy prevence mohly přinést státu a firmám až 100 miliard korun ročně.

Návrh chce MZd předložit v únoru k připomínkách, v létě by ho měla projednat Sněmovna a ideálně od roku 2025 by mohl platit.

„Při plošné implementaci u všech čtyř milionů zaměstnanců, snížení nemocnosti o deset procent dní a navýšení zdravé délky života o jeden rok by veřejné finance získaly 66 miliard korun a privátní sektor 45 miliard korun skrze přírůstek zaměstnanců, který činí okolo 86.000,“ popsal analytik Academy of Health Care Management Oldřich Šubrt.

Jako příklad takové úspory uváděl firmu s tisíci zaměstnanci, která by si platila praktického lékaře, dva fyzioterapeuty a psychologa. Podle ekonomky Heleny Horské firmy potřebují pomoc odborníků v tom, jaká prevence má smysl. „Firmy potřebují vědět od odborníků, které preventivní programy fungují. A mít je připravené na klíč,“ uvedla na semináři.

Podle Fošuma bude nově pohled na zaměstnance z hlediska zdravotních rizik práce, ale také z hlediska rizik způsobených životním stylem, který mu může pracovní schopnost snižovat, například obezita. Případné preventivní programy ze strany zaměstnavatelů budou pro zaměstnance vždy dobrovolné, řekl.

Některé firmy poskytují zdravotní služby svým zaměstnancům jako benefit. Konsolidační balíček od letošního roku ale tyto benefity zařadil mezi ostatní výhody a zdanil je, s čímž nesouhlasí například někteří senátoři. Účastníci semináře také řekli, že zaměstnavatelé mají zájem být přímo i v orgánech zdravotních pojišťoven.

Podle odborníků je 30 procent úmrtí v Česku předčasných, protože jsou způsobeny nemocemi, kterým se dá předcházet. Podpora zdravotního stavu zaměstnanců, případně prevence jejich chronických nemocí, jako je cukrovka nebo obezita, se podle odborníků vyplatí státu, který pak nemusí platit léčbu, i firmám. Ty navíc žádají, aby taková prevence byla položkou odečitatelnou z daní.

„To, s jakým subjektivním pocitem zdraví jde populace do práce, ovlivňuje její pracovní výkon,“ uvedla pracovní lékařka z Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu Vladimíra Lipšová. S postupujícím věkem tento subjektivní pocit ještě klesá s věkem. Je podle ní třeba se zaměřit na stravu, pohyb, odvykání kouření a odbourávání stresu, případně na rizikové faktory v práci.

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla v roce 2022 průměrná doba pracovní neschopnosti 26,3 dne, nahlášeno jich bylo téměř 3500. Nejčastější příčinou jsou nemoci dýchací soustavy, asi 11 procent tvoří nemoci pohybové a kosterní soustavy, zhruba dvě procenta nemoci srdeční a duševní.


Výtahy už od čtyř nadzemních podlaží. Ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením.

23.1.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Snižuje například počet pater, od kterého musí být v nových bytových domech výtah. Přístupnost je díky vyhlášce jedním z klíčových požadavků už v návrhu stavby. Ministru pro místní rozvoj v tomto nově radí sbor složený ze zástupců veřejné správy, profesních komor, akademické sféry a neziskových organizací.

„S řadou překážek v dopravě, na ulici nebo uvnitř budov zápasí kromě lidí na vozíku a nevidomých také senioři nebo maminky s kočárky. Nechceme, aby přístupnost byla jen často přehlíženým doplňkem jako doteď, proto jsme ji zařadili přímo do vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Snadný a bezpečný přístup pro všechny bez ohledu na zdraví, věk a pohlaví by měl být standardem,“ uvedl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Vyhláška o požadavcích na výstavbu stanoví povinnost zřizovat výtah v nových bytových domech se vstupy do bytů v úrovni čtvrtého a vyššího nadzemního podlaží nebo podkroví na stejné úrovni. Dosud to platilo až od pátého nadzemního podlaží. Ve školských budovách bude vyhláška požadovat plnou přístupnost bez možnosti výjimek. Také došlo k lepšímu vymezení okruhu staveb, které musí být vybaveny orientačním majáčkem pro osoby se zrakovým postižením. „Ohledně změn v nárocích na přístupnost jsme vycházeli z praktické zkušeností lidí s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Jejich zapojení do přípravy legislativy pro mě bylo klíčové. Chtěl bych poděkovat neziskovým organizacím, které je zastupují a dlouhodobě upozorňují na jejich potíže,“ dodal Bartoš. 

Z rozhodnutí ministra Bartoše vznikl na začátku roku na MMR poradní sbor k přístupnosti staveb, který dává doporučení k efektivnímu rozvoji přístupnosti. Reaguje také na návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj nebo připravuje návrhy koncepčních materiálů. V Poradním sboru ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb má zastoupení veřejná správa, profesní komory, akademický sektor a zejména neziskové organizace sdružující osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. „Tuto iniciativu pana ministra velice vítám. Pro naši integraci je nesmírně důležité, aby byla bezbariérovost ve všech ohledech striktně dodržována. Doteď tady taková platforma chyběla. Věřím, že díky ní dojde k propojení úřední sféry a lidí z praxe, se samotnými občany s handicapem. Bude řešit zásadní připomínky, které se díky tomu dostanou do legislativních podkladů a přispějí ke zlepšení celého systému dodržování přístupnosti,“ prohlásila Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA z. s., která je sama poúrazová vozíčkářka. Poprvé sbor zasedal na začátku ledna. V první polovině roku bude jeho úkolem hlavně připomínkovat chystanou ČSN normu na přístupnost staveb.


SP ČR urguje přijetí novely zákona o emisních povolenkách.

9.1.2024, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Svaz průmyslu a dopravy ČR je znepokojen, že vláda na svém jednání 3. ledna 2024 neprojednala návrh novely zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Novela z pohledu Svazu představovala kompromis přijatelný pro všechny zúčastněné strany a je potřebná pro včasnou implementaci změn, které mají vstoupit v platnost již v první polovině roku 2024.

Tyto změny se týkají například bezplatné alokace emisních povolenek, souvisejících plánů klimatické neutrality, či lhůt pro vyřazení povolenek. Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za ne zcela systémové řešit implementaci unijní směrnice v této věci pomocí poslanecké iniciativy, ke které se vláda vyjádřila kladně a která upravuje pouze jednu dílčí oblast z dané směrnice.

Vzhledem k dynamickému vývoji energetické a klimatické legislativy je potřebné mít co nejdříve jistotu v nastavení nových pravidel pro obchodování v systému ETS 1, a také ve využití prostředků z obchodování s emisními povolenkami. Svaz ve svých dřívějších vyjádřeních apeloval na to, aby byly plně využity na klimaticko-energetické účely a kompenzace dotčených průmyslových odvětví.

„Jsou to právě průmyslové firmy, které cenu za emisní povolenky platí. Proto je v evropské legislativě zakotven princip, aby byly tyto prostředky použity na dekarbonizaci, mimo jiné i firem, které povolenky hradí. Vzhledem k enormním investičním nákladům na dekarbonizaci českého hospodářství, které v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu budou muset být vynaloženy, je nezbytné, aby novela zákona zajistila využití všech výnosů z dražeb emisních povolenek na opatření a dekarbonizaci hospodářství v souladu s evropskou legislativou. Jiné postupy by ohrožovaly úspěšnost transformace průmyslu a vůbec naplňování cílů Green Dealu,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Apelujeme proto na vládu, aby novelu v kompromisním znění co nejdříve posunula dál do Poslanecké sněmovny, aby tak mohla nabýt účinnosti co nejdříve.

Zdroj: https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/16500-sp-cr-urguje-prijeti-novely-zakona-o-obchodovani-s-emisnimi-povolenkami


Finanční trh 5. týden.

24-02-06 IN Finanční trh 5. týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526